Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 39/2022

Výpis z přijatých usnesení 39. schůze rady města konané dne 29.12.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Žádost HK Ivančice o příspěvek na pořádání turnajů

Návrh usnesení: RM schvaluje mimořádný příspěvek/dotaci 10.000,- Kč pro HK Ivančice na úhradu nákladů spojených s účastí na finálových turnajích žákovských lig a současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu. Hrazeno bude z VFP pro rok 2022, dílčí program Sport.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/922


2. Rezignace člena Komise likvidační, Komise pro zadávání veřejných zakázek, dojmenování členů

I. Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Radka Hlaváče na funkci člena Komise likvidační. Rada města jmenuje Mgr. Dagmar Cenkovou členkou Komise likvidační s účinností od 2.1.2023.

Komise bude tedy pracovat ve složení: předsedkyně  Ing. Ilona Valentová, další členové Ing. Ladislav Peška, Mgr. Dagmar Cenková, Aleš Tichý.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/923

II. Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Radka Hlaváče na funkci člena Komise pro zadávání veřejných zakázek. Rada města jmenuje Mgr. Michaelu Cvrkalovou členkou Komise pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 2.1.2023.

Komise bude tedy pracovat ve složení: předseda Bc. Jaroslav Sojka, další členové Ing. Jan Halbich, Ing. Josef Coufal, Ing. Ladislav Peška, Mgr. Michaela Cvrkalová, Ing. Ilona Valentová, Alena Pierzchala.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/924


3. Pověření k úkonům v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon činností sociální práce

Návrh usnesení: RM schvaluje pověření Bc. et Bc. Šárky Houfkové, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Ivančice, k podání žádosti o příspěvek na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2023 prostřednictvím aplikace OK systému a současně schvaluje pověření Bc. et Bc. Šárky Houfkové k podání vypořádání tohoto příspěvku v OK systému za rok 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/925


4. Rezignace náhradníka člena Komise pro otevírání obálek pro posouzení a hodnocení nabídek na prodej pozemků ve vlastnictví města Ivančice

Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Aleše Turečka na funkci náhradníka člena Komise pro otevírání obálek pro posouzení a hodnocení nabídek na prodej pozemků ve vlastnictví města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/926


5. Ukončení veřejné sbírky Pomoc Ukrajině

Návrh usnesení: RM souhlasí s ukončením Veřejné sbírky s názvem Pomoc Ukrajině, kterou organizovalo město Ivančice, a to ke dni 30.12.2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/927


6. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Růžová 866/14, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 4 na adrese Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně paní B. Nájem na dobu určitou do 31.12.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/928


7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 8 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní S. Nájem na dobu určitou do 31.12.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/929


8. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, U Jatek 1019/5, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 6 na adrese U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně paní Ž. Nájem na dobu určitou do 31.12.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/930


9. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně paní H. Nájem na dobu určitou do 31.3.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/931


10. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 2 na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně paní M. Nájem na dobu určitou do 31.3.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/932


11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 4 na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci T. Nájem na dobu určitou do 31.12. 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/933


12. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 7 na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci  H. Nájem na dobu určitou do 31.12.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/934


13. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 11 na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně paní F. Nájem na dobu určitou do 31.12.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/935


14. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 12 na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemce pan H. Nájem na dobu určitou do 31.12.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/936


15. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Palackého náměstí 87/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 2 na adrese Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně paní K. Nájem na dobu určitou do 31.12.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/937


16. Souhlas s umístěním vodovodní přípojky v Hrubšicích k objektu č.p. 74

Návrh usnesení: RM souhlasí s uložením přípojky vody do místní komunikace v Hrubšicích na parcele č. 28 v k.ú. Hrubšice. Parcela i místní komunikace jsou ve vlastnictví města. Přípojka bude vybudována k objektu RD č.p. 74 za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 28999/2022. RM dále schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky mezi stavebníkem a městem s doplněnou podmínkou „zapravení do 9 měsíců od udělení souhlasu“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/938


17. Souhlas s výměnou rozpojovací skříně na akci „Ivančice, Třešňový sad, kabelová skříň“

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem výměna rozpojovací skříně EG.D na akci „Ivančice, Třešňový sad, kabelová skříň“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/939


18. Souhlas s provedením udržovacích prací na BD ul. Polní 17

Návrh usnesení: RM souhlasí s provedením udržovacích prací na BD ul. Polní 17 spočívajících v opravě hydroizolace a drenáže podél objektu podél západního štítu domu za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 31012/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/940


19. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění služby Senior TAXI v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o poskytování služeb

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení zakázky „Zajištění služby Senior TAXI v Ivančicích“ firmě Dominika Havlénová, se sídlem Dvořákova 647, 672 01 Moravský Krumlov, IČO 03010023 s nabídkovou cenou 18 998,- Kč (není plátce DPH) za měsíční nájezd do 2 000 km a schvaluje smlouvu o poskytování služeb s touto firmou. Podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z ORJ 12.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/941


20. Podlimitní veřejná zakázka „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022 – projektová dokumentace“ – přidělení zakázky

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení podlimitní veřejné zakázky „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022 – projektová dokumentace“ – část 1 firmě ARCHA 66 a.s., se sídlem Krkoškova 502/27, 613 00 Brno, IČO 26236885 s nabídkovou cenou 2 820 000,- Kč bez DPH a lhůtou k dodání 120 kalendářních dnů, část 2 firmě Ateliér 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 000 Brno, IČO 02463245 s nabídkovou cenou 180 000,- Kč bez DPH a lhůtou k dodání 90 kalendářních dnů. Na část 1 byly podány 2 nabídky, na část 2 byly podány 2 nabídky. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/942


21. Lokální výstražný systém LVS Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č 2020-055, která řeší zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému LVS Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/943


22. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030077390/001-ENGS – „Ivančice, Na Brněnce, Malinka, přip. k DSNN“. Dotčený pozemek v majetku města p. č. 3130/7 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030077390/001-ENGS (Ivančice, Na Brněnce, Malinka, přip. k DSNN) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 3130/7, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/944


23. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330059865/016-GPM – dotčený pozemek p. č. 29/4 v k. ú. Hrubšice – „Hrubšice-BAUMAT, 27 RD: NN přip.kab.ved.“

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a požaduje přezkoumání ceny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/945


24. Smlouva o zřízení věcného břemene č. Iva-10001/2022 – dotčené pozemky p. č. st. 719, 3130/37, 3167/33 v k. ú. Ivančice – „Ivančice – optická přípojka pro ZŠ TGM, optická přípojka pro prodejnu jízdních kol Berka“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. Iva-10001/2022 (Ivančice – optická přípojka pro ZŠ TGM, optická přípojka pro prodejnu jízdních kol Berka), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 03213595, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. st. 719, 3130/37, 3167/33 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/946


25. Smlouva o zřízení věcného břemene č. Let-10001/2022 – dotčený pozemek p. č. 2020/1 v k. ú. Letkovice – „Nej.cz Připojení novostavby Letkovice, ulice Říční, optická síť“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. Letkovice_101/2021 (Nej.cz Připojení novostavby Letkovice, ulice Říční, optická síť), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 03213595, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2020/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 1 159,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/947


26. Souhlas města s převodem pozemků ČR – SPÚ na investora – k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/948


27. Schválení návrhu Rozpočtů PO města Ivančice 2023 a jejich SVR na r. 2024-2026

I. Návrh usnesení: RM schvaluje předložené návrhy rozpočtů jednotlivých PO města na rok 2023. Jako závazné ukazatele stanovuje výši příspěvku (investičního, neinvestičního).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/949

II. Návrh usnesení: RM schvaluje jednotlivým PO předložené aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu (SVR) na roky 2024 – 2026.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/950


28. Veřejná sbírka Pomoc Ukrajině – zrušení transparentního účtu

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení zřízeného transparentního účtu pro Veřejnou sbírku Pomoc Ukrajině s KB a.s., IČO 45317054.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/951


29. Schválení smlouvy s O2 a.s. – Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 k Rámcové dohodě číslo O2OP / 766701 s O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČ 60193336, kterým se rámcová dohoda mění tak, že se prodlužuje do 7.1.2025, ruší se automatické prodlužování a upravuje se inflační doložka.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/952


30. RO č. 20 – Transfery (dotace) a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  1. úpravu transferů,
  2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/953


31. RO č. 21 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 31-39

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21 týkající se narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 31 až 39 dle podkladu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/954


32. RO č. 22 – přesun v rámci stejné Pol do různých Od

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22 (v pravomoci RM dle zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje úpravu položky do různých Od podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou. Výše dané položky se nemění.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/955


33. Evropské centrum Alfonse  Muchy v Ivančicích – Dodatek č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí dotace z rozpočtu JmK

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK077726/OKH na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace Evropské centrum Alfonse Muchy v Ivančicích“ mezi Jihomoravským krajem, IČO 70888337 se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno a městem Ivančice, IČO 0281859, se sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/956


34. Městské lesy Ivančice – čerpání investičního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby příspěvková organizace Městské lesy Ivančice čerpala investiční fond ve výši 648 088,10 Kč na předfinancování akce lesní fitness stezka.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/957


35. Souhlas s umístěním přípojky NEJ CZ k RD na ul. B.M. Kuldy

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním přípojky datového kabelu od firmy Nej.cz s.r.o. do chodníku na ul. B. M. Kuldy od přípojkové skříně na objektu RD B. M. Kuldy č.p. 320/16 k projektovanému objektu RD na p.č. 500/6 v k.ú. Ivančice za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 31221/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/958


36. Souhlas s trasou EGD akce „Ivančice, Růžová, Mucha, Lofts, přeložka“

Návrh usnesení: RM souhlasí s realizací stavby pro EG.D a.s. akce „Ivančice, Růžová, Mucha, Lofts, přeložka“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 31231/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/959


37. Souhlas se stavebním záměrem „Stavební úpravy RD Ke Karlovu 157, Němčice“

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem „Stavební úpravy RD Ke Karlovu 157, Němčice“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 31218/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/960


38. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2131000543

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2131000543 uzavíraný mezi městem Ivančice, jako pronajímatelem a Ing. Hanou Juránkovou, bytem 664 91 Ivančice, jako nájemcem, kterým dojde k prodloužení nájemní smlouvy č. 2131000543, a to do 31.12.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/961


39. Nájemní smlouva č. 2131000556 o nájmu části pozemku p. č. 570/6 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájem části pozemku p. č. 570/6, zeleň, (ostatní plocha), vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě o výměře 1 m2, v k. ú. Ivančice, za účelem umístění výdejního boxu na zeleninu, za podmínek uvedených v nájemní smlouvě č. 2131000556 uzavírané mezi městem Ivančice, jako pronajímatelem a Ing. Hanou Juránkovou, bytem 664 91 Ivančice, jako nájemcem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/962


40. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 9.10.2015

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 9.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2016, Dodatku č. 2 ze dne 19.10.2017, Dodatku č. 3 ze dne 19.2.2019, Dodatku č. 4 ze dne 6.1.2020, Dodatku č. 5 ze dne 21.5.2021 a Dodatku č. 6 ze dne 2.12.2021 na pronájem nebytových prostor – fitcentrum v městské sportovní hale na ul. Rybářská č. e. 1202,  v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, IČO 281859 (jako pronajímatelem), a Darjou Šlapanskou, Ivančice, IČO 68633637  (jako nájemcem), kdy na základě tohoto dodatku bude docházet k fakturaci elektrické energie na základě skutečné spotřeby.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/39/963


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2022-39_29-12-2022 175 KB