Skip to content Skip to footer

Rada města

Rada města Ivančice (dále jen rada) má 5 členů. Je tvořena starostou, 2 místostarosty a 2 dalšími zastupiteli, kteří byli zvoleni zastupitelstvem.

Rada se schází dle potřeby, zpravidla jedenkrát za 14 dnů, její schůze jsou neveřejné a usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Ze schůzí rady se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka městského úřadu.

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu. Radě přísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, jen pokud tak stanoví zákon. Pravomoci vyhrazené radě jsou v § 102 zákona o obcích. Rada rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. Rada vydává na základě zmocnění v zákoně nařízení města ve věcech patřících do přenesené působnosti.


Rada města
členové, fotky, informace, …


Komise rady města
Rada zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě. Komise se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.
Další podrobnosti najdete na stránce Komise rady města.