Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 34/2022

Výpis z přijatých usnesení 34. schůze rady města konané dne 16.11.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice

Návrh usnesení: RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí finančního daru Základní škole a mateřské škole Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov, od dárců:

  • OF.a EF, 664 91  Ivančice – 100 000,- Kč
  • HJ, 664 91  Ivančice – 6 600,- Kč

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/788


2. ZŠ V. Menšíka Ivančice – jmenování zástupce zřizovatele do školské rady a Dodatek č. 1/2022 ke zřizovací listině školské rady

Návrh usnesení: RM jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice Ing. Ivanu Krejčovou. Rada města schvaluje dodatek č. 1/2022 ke zřizovací listině školské rady při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, kterými jsou jmenováni noví členové rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/789


3. Komise pro regeneraci památkové zóny

Návrh usnesení: RM zřizuje Komisi pro regeneraci památkové zóny a jmenuje její členy takto:

předseda: PhDr. Věra Jelínková, další členové: Ing. Antonín Moravec, p. Růžena Horáková, Ing. Eva Skálová, p. Bohumil Zimmermann

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/790


4. Žádost o povolení čerpání investičního fondu KIC Ivančice na nákup nůžkového stanu

Návrh usnesení: RM schvaluje KIC Ivančice (IČO: 65268768) čerpání z investičního fondu ve výši 47 420,- Kč bez DPH na nákup nůžkového stanu 6 x 3 m od společnosti TopTen s. r. o.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/791


5. Souhlas s trasou EGD NN a VN na akci “ Budkovice, nová TS, obnov. Závazek L.“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kabelového vedení DS NN a VN akce „Budkovice, nová TS, obnov. Závazek L.“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 21733/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/792


6. Souhlas s trasou EGD na akci „Budkovice – I.: NN přip. kab. ved.“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou variantou č. 1 trasy kabelové přípojky NN akce „Budkovice – I.: NN přip.kab.ved.“ na parcelách č. 1835/334 a č. 1835/11 v k.ú Budkovice za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 27597/2022 pro jednotlivé varianty.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/793


7. Souhlas s trasou EGD na akci „Ivančice, Na Brněnce, B., kab. skříň“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kabelové smyčky NN akci „Ivančice, Na Brněnce, B., kab. skříň“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 27801/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/794


8. Souhlas s trasou EGD na akci „Němčice, Kpt. Jaroše, J., kab. smyčka“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kabelové smyčky NN akci „Němčice, Kpt. Jaroše, J., kab. smyčka“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 27846/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/795


9. Souhlas s trasou EGD na akci „Letkovice – Lúčanová: přip. kab. příp.“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kabelové přípojky NN akce „Letkovice – L.: přip. kab. přip.“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 27664/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/796


10. Souhlas s trasou EGD na akci „Letkovice – B.: přip. kab. příp.“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kabelové přípojky NN akce „Letkovice – B.: přip. kab. příp.“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 27637/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/797


11. Souhlas s přípojkou vody a kanalizace na ul. Tyršová k p.č. 130/1 v k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním přípojky vody a splaškové kanalizace v ul. Tyršova na parcele č. 2747/1 v k.ú. Kounické Předměstí za předpokladu splnění podmínek OSÚMI pod č.j.: MI 27892/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/798


12. Souhlas s trasou EGD na akci „Hrubšice – č.p. 19: NN kab. příp.“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kabelové přípojky NN akce „Hrubšice – č.p. 19: kab. přip.“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 27597/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/799


13. Vyhrazení parkovacího místa pro tělesně postižené na ul. Luční

Návrh usnesení: RM souhlasí se změnou vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravující tělesně postiženou osobu na ul. Luční na dobu trvání skutečnosti. Stávající vyhrazené místo pro vozidla s číslem průkazu parkovací karty CC344938 bude nyní vyhrazeno pro vozidla ZTP s číslem parkovacího průkazu CD274035, které bude nově uvedeno na dodatkové tabulce E 13. Náklady na projektovou dokumentaci a na zřízení  místa budou k tíži žadatele.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/800


14. Souhlas s trasou EGD na akci „Ivančice, Na Brněnce, M., přip. k DSNN“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kabelové smyčky NN akce „Ivančice, Na Brněnce, M., přip. k DSNN“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 27361/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/801


15. Souhlas s trasou EGD na akci „Hrubšice – č.p. 20: NN přip. kab.“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kabelové přípojky NN akce „Hrubšice – č.p. 20: kab. přip.“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 27600/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/802


16. Nájemní smlouva č. 1040000048 – o nájmu nebytových prostor – o výměře 217 m2, nacházejících se v objektu k bydlení, (zaznačených v předložené příloze č. 1 a č. 2), budova s č. p. 12, jež je součástí pozemku p. č. st. 14/1, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 1040000048 – o nájmu nebytových prostor – o výměře 217 m2, nacházejících se v objektu k bydlení (zaznačených v předložené příloze č. 1 a č. 2) budova s č. p. 12, jež je součástí pozemku p. č. st. 14/1 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice (jako pronajímatelem) a panem Romanem Komarovem, IČO 66599385, se sídlem: Oslavanská 1493/92, 664 91 Ivančice (jako nájemcem), za nájemné ve výši 1 200,- Kč/m2/rok za komerční prostory a 300,- Kč/m2/rok za skladové prostory, tj. celkem 93 900,- Kč/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/803


17. Záměr prodloužit výpůjčku nebytových prostor pohostinství Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodloužit smlouvu o výpůjčce ze dne 19. 7. 2021 na výpůjčku prostor Pohostinství Řeznovice, o výměře 149,72 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v příloze č. 1), budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, za účelem provozování klubovny k zachování společenského a kulturního života v místní části Řeznovice, a to do 31. 12. 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/804


18. Svěření rozhodování – nájmy prostor tělocvičny v Řeznovicích, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti, budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, v k. ú. Řeznovice, za účelem pořádání zájmových kroužků

Návrh usnesení: RM   svěřuje vedoucí oddělení správy majetku Mgr. Liběně Kubíkové (v případě její nepřítomnosti – vedoucí odboru správy a údržby majetku a investic Ing. Iloně Valentové), rozhodování o nájmech prostor tělocvičny v Řeznovicích včetně šaten, o přibližné výměře 256,56 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v předložené příloze č. 1), budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice,  za účelem pořádání zájmových kroužků a  kulturně společenských akcí v souladu se stavebně – technickým určením předmětu nájmu, vyplývajícím z kolaudačních rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/805


19. Kupní smlouva – prodej pozemků p. č. 1158/61, p. č. 1158/62 a částí p. č. 1158/46 v k.ú. Němčice u Ivančic

I. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1158/62, orná půda
o výměře 402 m2 a části pozemku p. č. 1158/46, lesní pozemek, oddělené geometrickým plánem č. 619 – 211/2022 ze dne 20. 9. 2022, nově označené jako pozemek p. č. 1158/398, lesní pozemek o výměře 75 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic, do vlastnictví paní H., bytem Ivančice – Alexovice za kupní cenu 332 922,- Kč, za podmínek stanovených v předložené kupní smlouvě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/806

II. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1158/61, zahrada
o výměře 503 m2 a části pozemku p. č. 1158/46, lesní pozemek, oddělené geometrickým plánem č. 619 – 211/2022 ze dne 20. 9. 2022, nově označené jako pozemek p. č. 1158/399, lesní pozemek o výměře 111 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic, do vlastnictví manželů H., oba bytem Brno – Starý Lískovec, za kupní cenu 426 741,- Kč, za podmínek stanovených v předložené kupní smlouvě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/807


20. Výpověď smlouvy – VITA software

Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď smlouvy o dílo – technická podpora software pro stavební úřad se společností VITA software s.r.o., IČO: 61060631, se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 uzavřenou dne 1.3.2007. Smlouva bude ukončena ke dni 31. 12. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/808


21. Smlouva o spolupráci – Alsa, z.s.

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Alsa, z. s., IČO: 01495992, se sídlem: Americká 584/14, 120 00 Praha 2 a Kulturním informačním centrem Ivančice, p. o., IČO: 65268738, se sídlem: Palackého náměstí 12, 664 91 Ivančice a městem Ivančice na distribuci dokumentu „Naděje až do konce“ o lidech s nemocí ALS, jehož projekce proběhne v kině Réna v Ivančicích dne 1.12.2022 od 20.00 hod. Výtěžek ze vstupného bude zaslán na účet Alsa, z. s.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/809


22. Odpis pohledávky

Návrh usnesení: RM schvaluje odpis pohledávky za výkon pečovatelské služby ve výši: 1.160,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/810


23. Záměr propachtování pozemků, či jejich částí v k. ú. Alexovice, k. ú. Letkovice, k. ú. Řeznovice, k. ú. Budkovice, k. ú. Němčice u Ivančic a k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtování pozemků, které jsou uvedeny v předložených přílohách č. 1 a č. 2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/811


24. Záměr prodloužit nájemní smlouvu ze dne 27. 11. 2012 o nájmu nebytových prostor za účelem provozování zubní ordinace a zubní laboratoře

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodloužit nájemní smlouvu ze dne 27. 11. 2012 o nájmu nebytových prostor – o výměře 145 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v předložené příloze č. 1) budova s č. p. 20, jež je součástí pozemku p. č. st. 6, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za účelem provozování zubní ordinace a zubní laboratoře, a to do 31. 12. 2024.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/812


25. Sdělení k pozemku p. č. 3313/7 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM   tímto sděluje, že pozemek p. č. 3313/7, orná půda, v k. ú. Ivančice ve vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/144a, Žižkov 130 00 Praha 3, není dotčen stavebním záměrem – stavbou místní komunikace v ulici V Olších.

Na základě výše uvedeného město Ivančice žádá o ukončení nájemní smlouvy č. 17N13/23 ze dne 19. 09. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2014, č. 2 ze dne 06. 06. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 8. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/813


26. ZŠ V. Menšíka Ivančice – osvětlení u budovy školy

Návrh usnesení: RM bere na vědomí žádost o vybudování osvětlení z ulice Růžová ke vchodu do Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice a ukládá odboru správy majetku údržby a investičnímu ve spolupráci s Technickými službami města Ivančice osvětlení vybudovat.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/814


27. Využití veřejného prostranství za účelem pořádání akcí KIC Ivančice do konce roku 2022

Návrh usnesení: RM schvaluje užívání veřejného prostranství Kulturním a informačním centrem Ivančice za účelem pořádání níže uvedených akcí do konce roku 2022. RM schvaluje vybírání pronájmu za prodejní stánky a prodejní místa jménem a na účet KIC Ivančice. Současně RM uděluje souhlas s využitím nádvoří (včetně WC) a vestibulu radnice v době pořádání kulturních akcí v následujících termínech:

  • 25. 11. 2022  10:00 – 22.00 h. uzavření Palackého náměstí – Rozsvěcení vánočního stromu
  • 9. 12. 2022    10.00 – 22.00 h. 3. adventní pátek – farmářské trhy

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/815


28. Zábor veřejného prostranství – Středisko volného času Ivančice – MIKULÁŠ NA MĚSTĚ

Návrh usnesení: RM schvaluje konání akce pro rodiny s dětmi i veřejnost „MIKULÁŠ NA MĚSTĚ“ v pondělí 5.12.2022 od 17 do 19 hodin (příprava od 14.00 hod., předpokládané ukončení ve 20.00 hod. na Palackého náměstí – prostor před kostelem); pořadatelem akce je Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace, IČO 44946902. Pro zajištění bezpečnosti účastníků a návštěvníků akce schvaluje rada města asistenci Městské policie Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/34/816


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2022-34_16-11-2022 164 KB