Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 32/2022

Výpis z přijatých usnesení 32. schůze rady města konané dne 02.11.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Pečovatelská služba Ivančice – Darovací smlouvy pro denní stacionář

Návrh usnesení: RM schvaluje darovací smlouvy č. 1/2022-PD mezi obcí Neslovice jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč, 2/2022-PD mezi obcí Biskoupky jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč a 3/2022-PD mezi městem Oslavany jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč na úhradu neinvestičních výdajů spojených s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři v roce 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/744


2. ZŠ TGM Ivančice – vyhlášení ředitelského volna, přerušení provozu školní družiny

Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlášení ředitelského volna v ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, a to dne 18. 11. 2022 z technických důvodů – dokončení započatých stavebních oprav. Dále RM souhlasí ze stejného důvodu i s přerušením provozu školní družiny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/745


3. MŠ Chřestová Ivančice a MŠ Na Úvoze Ivančice – přerušení provozu

Návrh usnesení: RM souhlasí s přerušením provozu mateřských škol Chřestová a Na Úvoze Ivančice a to dne 18. 11. 2022 a v době vánočních prázdnin ve dnech 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023, z organizačních důvodů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/746


4. MŠ Chřestová Ivančice – souhlas s čerpáním rezervního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby příspěvková organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice čerpala rezervní fond ve výši 60 000,- Kč na nákup nového kompostéru pro školní jídelnu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/747


5. Souhlas s umístěním kanalizační a vodovodní přípojky v Letkovicích na p.č. 1954/83

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním přípojky splaškové kanalizace a vodovodu na parcele č. 1954/83 na místní komunikace ul. Dlouhá za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 22041/2022

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/748

II. Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na akci „Letkovice p.č. 1954/77 – vodovodní přípojka a kanalizační přípojka“ uzavíranou mezi městem Ivančice a D., bytem Letkovice, 664 91 Ivančice, jako stavebníkem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/749


6. Souhlas s umístěním RD v Hrubšicích na p.č. 281/34

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním objektu RD na p.č. 281/34 v k.ú. Hrubšice a s napojením na sjezd a nájezd ke stavební parcele v souladu s předloženou dokumentací.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/750


7. Vyhrazení parkovacího místa pro tělesně postižené na ul. Pod Hájkem

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnění rozhodných informací od odboru sociálních věcí a pečovatelské služby.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/751


8. Souhlas s umístěním RD v Hrubšicích na p.č. 281/32

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním objektu RD na p.č. 281/32 v k.ú. Hrubšice a s napojením na sjezd a nájezd ke stavební parcele v souladu s předloženou dokumentací.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/752


9. Smlouva o napojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro Parkovací dům Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o napojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pro Parkovací dům Ivančice s firmou PATROL group s.r.o., se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČO 46981233 za cenu služby 2 388,- Kč bez DPH za měsíc. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 5.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/753


10. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Vestavba odborné učebny v bývalé uhelně ZŠ Vl. Menšíka, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Vestavba odborné učebny v bývalé uhelně ZŠ Vl. Menšíka, Ivančice“ firmě Tomáš Sýkora, se sídlem Bieblova 162/18, 613 00 Brno, IČO 73313190 s nabídkovou cenou 312 380,- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/754


11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce kaplí křížové cesty, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kaplí křížové cesty, Ivančice“ firmě SARES, spol. s r. o., se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, 630 00 Brno, IČO 46968342 s nabídkovou cenou 484 495,28 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/755


12. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy tělocvičny v Řeznovicích“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy tělocvičny Řeznovice“ firmě Tomáš Sýkora, se sídlem Bieblova 162/18, 613 00 Brno, IČO 73313190 s nabídkovou cenou 425 590,- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/756


13. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce mostu pod Rénou, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce mostu pod Rénou, Ivančice“ firmě Stanislav Koláček, se sídlem Hrubšice 110, 664 91 Ivančice, IČO 67596258 s nabídkovou cenou 370 835,-  Kč + DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 101.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/757


14. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba družiny ZŠ Vl. Menšíka, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba družiny ZŠ Vl. Menšíka, Ivančice“ firmě Tomáš Sýkora, se sídlem Bieblova 162/18, 613 00 Brno, IČO 73313190 s nabídkovou cenou 392 170,- Kč + DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/758


15. Smlouva č. 478-000014-7-B2B o poskytování konektivity do sítě Internet pro Parkovací dům Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu č. 478-000014-7-B2B o poskytování konektivity do sítě Internet pro Parkovací dům Ivančice s firmou Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 03213595 s cenou služby 590,- Kč + DPH za měsíc. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 roky. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 5.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/759


16. Plná moc pro provedení inženýrské činnosti v rámci zakázky „Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Vl. Menšíka, ul. Růžová 7, Ivančice“

Návrh usnesení: RM schvaluje plnou moc pro Tomáše Sýkoru, se sídlem Bieblova 162/18, 613 00 Brno, IČO 73313190 k zastupování města Ivančice při úkonech inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení pro zakázku „Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Vl. Menšíka, ul. Růžová 7, Ivančice“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/760


17. Plná moc na provedení inženýrské činnosti zakázky „Sklad nářadí ZŠ Vl. Menšíka, ul. Růžová 7, Ivančice“

Návrh usnesení: RM schvaluje plnou moc pro Tomáše Sýkoru, se sídlem Bieblova 162/18, 613 00  Brno, IČO 73313190 k zastupování města Ivančice při úkonech inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení pro zakázku „Sklad nářadí ZŠ Vl. Menšíka, ul. Růžová 7, Ivančice“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/761


18. Smlouva o kontrolní a servisní činnosti – RTZ Holding

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o kontrolní a servisní činnosti na zařízení elektronické zabezpečovací signalizace v objektech města s dodavatelem RTZ Holding, a. s., IČO 25585380, se sídlem Husovická 15, 614 00 Brno. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/762


19. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 658/1, 658/2, 658/5 a 658/6 v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků: p. č. 658/1, p. č. 658/2, p. č. 658/5 a p. č. 658/6, všechny ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, o celkové výměře cca 250 m2, dle předloženého zákresu v katastrální ortofotomapě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/763


20. Souhlas města s převodem pozemků ČR – SPÚ na investora – k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM prohlašuje že poté, co bude mezi investorem a městem Ivančice uzavřena smlouva o budoucí smlouvě, která upraví budoucí vlastnické vztahy po vybudování komunikací investorem, udělí souhlas k převodu pozemků ČR – SPÚ v k. ú. Ivančice na investora.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/764


21. Záměr prodeje pozemku p. č. st. 234 a části p. č. 138/6 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje: pozemku p. č. st. 234, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 138/6, zahrada o výměře cca 27 m2 v k. ú. Letkovice dle zákresu v katastrální mapě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/765


22. Záměr směny pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města směnu

 1. části pozemku p. č. 1806/46 o výměře cca 2000 m2 ve vlastnictví paní F., bytem, Ivančice za část pozemku p. č. 2607/1 o výměře cca 2 000 m2 ve vlastnictví města Ivančice, oba lesní pozemky v k. ú. Kounické Předměstí,
 2. pozemků – p. č. 1806/46 o výměře 3 460 m2 a část pozemku p. č. 1806/39 o výměře cca 540 m2, oba lesní pozemky ve vlastnictví paní F., bytem Ivančice za část pozemku p. č. 2607/1, lesní pozemek o výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Kounické Předměstí tak, aby přímo navazoval na pozemky p. č. 2791/35 a p. č. 2791/11 v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/766


23. Souhlasné prohlášení – vlastnické právo k části pozemku p. č. 2419/4 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k části pozemku p. č. 2419/4, ostatní plocha (neplodná půda), pod stavbou rodinného domu č. p. 1320 v k. ú. Kounické Předměstí – v neprospěch města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/767


24. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2131000551

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 2131000551 ze dne 1. 9. 2022 na propachtování částí pozemků pozemků p. č. 2411/1, orná půda, p. č. 2410/1, orná půda a p. č. 2408/1, orná půda, o celkové výměře 212 m2, vše k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno‑venkov, kdy tímto Dodatkem dochází k zúžení předmětu pachtu z původních 212 m2 nově na 162 m2, dle zákresu na katastrální a ortofotomapě, a současné s tímto dochází ke snížení pachtovného, a to na 3 240,- Kč/rok, přičemž bude každoročně zvyšováno o státem přiznanou míru inflace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/768


25. Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 3163/1 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 3163/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, která je plochou veřejného prostranství, pro umístění reklamního zařízení o maximálním rozměru 0,6 x 1 m, na dobu neurčitou za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce uzavírané mezi městem Ivančice jako půjčitelem a společností Hadač a Zapletal, s. r. o., IČO 60754303, se sídlem: Na Mýtě 1180, 665 01 Rosice, jako vypůjčitelem. Užívání veřejného prostranství umístěním reklamních zařízení podléhá místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, jehož sazba činí 600,- Kč/rok, 70,- Kč/měsíc, 10,- Kč/týden.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/769


26. Revokace usnesení č. ZM/2021/4/120 ze dne 13. 9. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 336/6 v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. ZM/2021/4/120 ze dne 13. 9. 2021, a to tak že doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. 336/6, a to: šedě vyznačenou část o výměře 427 m2, modře vyznačenou část o výměře 44 m2 dle předloženého návrhu geometrického plánu, oba v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/770


27. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 2607/49, lesní pozemek, dle návrhu GP č. 1466-1197/2022, nově označené jako p. č. 2607/69, lesní pozemek, o výměře 2 m2, v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM  doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2607/49, lesní pozemek, dle návrhu GP č. 1466-1197/2022, nově označené jako p. č. 2607/69, lesní pozemek, o výměře 2 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/771


28. Nájemní smlouva o nájmu prostor tělocvičny v Městské sportovní hale a nájemní smlouva o nájmu prostor tělocvičny v Řeznovicích – oboje za účelem konání zájmových kroužků

Návrh usnesení: RM schvaluje:

 1. nájemní smlouvu, o nájmu prostor tělocvičny v Řeznovicích včetně šaten, o přibližné výměře 256,56 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v předložené příloze č. 1 k této smlouvě), budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice,  za účelem pořádání zájmového kroužku Sportík, uzavíranou mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 00281859, a Střediskem volného času Ivančice, IČO 44946902, se sídlem: Zemědělská 619/2, Ivančice  664 91, s účinností od 7. 11. 2022 na dobu určitou, a to do 30. 6. 2023 za nájemné včetně služeb ve výši 200,- Kč/hod. dle schváleného ceníku pro tělocvičnu Řeznovice.
 2. nájemní smlouvu, o nájmu prostor tělocvičny v Městské sportovní hale, včetně šaten, o přibližné výměře 1 073,4 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v předložené příloze č. 1 k této smlouvě), budova s č. ev. 1202, jež je součástí pozemků p. č. st. 545 a p. č. st. 808, oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za účelem pořádání zájmového kroužku Tenis, uzavíranou mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 00281859, a Střediskem volného času Ivančice, IČO 44946902, se sídlem: Zemědělská 619/2, Ivančice  664 91, s účinností od 7. 11. 2022 na dobu určitou, a to do 30. 6.2023 za nájemné včetně služeb dle schváleného ceníku pro Městskou sportovní halu.

Unesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/772


29. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2419/47 a části pozemku p. č. 2385/16 dle GP č. 1322-3076/2018 označené p. č. 2385/22 a 2385/23, k. ú. Kounické Předměstí z vlastnictví ČR, Správy železnic, státní organizace

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2419/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m2 a částí pozemku p. č. 2385/16, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č. 1322-3076/2018 a nově označené p. č. 2385/22, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m2 a p. č. 2385/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2, to vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, z vlastnictví ČR, Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 do vlastnictví města Ivančice, za podmínek uvedených v předložené smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. S029776/2018-O31.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/773


30. Záměr pronájmu prostor tělocvičny v Řeznovicích, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti, budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, v k. ú. Řeznovice, za účelem pořádání zájmových kroužků

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu prostor tělocvičny v Řeznovicích včetně šaten, o přibližné výměře 256,56 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v předložené příloze č. 1), budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, za účelem pořádání zájmových kroužků pro školní rok 2022/2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/774


31. Kupní smlouva – prodej částí p. č. 488/4 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 488/4, ostatní plocha (ostatní komunikace), oddělené geometrickým plánem č. 1445 – 144/2022 ze dne 1. 6. 2022, nově označená jako pozemek p. č. 488/37, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 13 m2 a nově označená jako pozemek p. č. st. 1130, zastavěná plocha (garáž bez čp/če) v k. ú. Kounické Předměstí, do podílového spoluvlastnictví (každý podíl o velikosti 1/2) pana S., bytem Ivančice a pana S., bytem Ivančice za kupní cenu 16 000,- Kč, za podmínek stanovených v předložené kupní smlouvě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/775


32. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice – lokalita Na Brněnce

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice:

 • p. č. 3018/5 o výměře 5421 m², orná půda
 • p. č. 3018/33 o výměře 357 m², orná půda
 • p. č. 3018/34 o výměře 125 m², orná půda
 • p. č. 3018/35 o výměře 4467 m², orná půda
 • p. č. 3018/36 o výměře 620 m², orná půda
 • p. č. 3018/37 o výměře 6517 m², orná půda
 • p. č. 3027/1 – část o výměře cca 1670 m², orná půda
 • p. č. 3027/55 – část o výměře cca 2832 m², orná půda
 • p. č. 3027/57 – část o výměře cca 1876 m², orná půda
 • p. č. 3027/59 – část o výměře cca 955 m², orná půda

za splnění následujících podmínek:

 • zpracování architektonické studie pro tuto lokalitu vč. řešení dopravní a technické infrastruktury, která bude v souladu se zpracovanou územní studií „Ivančice – Na Brněnce“ a písemně odsouhlasená Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Policií ČR a Krajskou hygienickou stanicí. Studie bude kromě řešení vlastního průmyslového areálu obsahovat:
  • řešení dopravního napojení průmyslové zóny z komunikace č. II/394 při předpokládaném provozu 40 – 50 nákladních vozů (kamionů) denně, včetně příp. úpravy krajské komunikace (odbočovací pruhy)
  • úpravu stávající příjezdové účelové komunikace na místní komunikace o šíři min. 6 m (bude následně předána městu Ivančice) pro intenzitu dopravy k průmyslové zóně a k předpokládané lokalitě pro bydlení Černá pole (cca 600 obyvatel)
  • řešení napojení průmyslové zóny na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace, řešení odvodu dešťových vod, NN
  • zajištění splnění limitů hluku vůči nejbližší zástavbě pro bydlení dle hygienických norem (hluková studie)
  • v rámci objektu budovy průmyslové zóny zajistit min. 80 pracovních míst.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/776


33. Schválení konečné podoby publikace Kapličky, křížky a další památky

Návrh usnesení: RM schvaluje konečnou podobu publikace Kapličky, křížky a další památky s podmínkou, že bude nahrazena fotografie Kříže pod věží.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/777


34. ZŠ V. Menšíka Ivančice – havarijní stav oken

Návrh usnesení: RM bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ V. Menšíka Ivančice o výměnu oken v budově II. stupně základní školy na ulici Růžová z důvodu havarijního stavu a ukládá odboru správy a údržby majetku a investičnímu zajistit výměnu nefunkčních křídel oken. Hrazeno bude z havarijní rezervy ORJ 103.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/778


35. ZŠ V. Menšíka Ivančice – Souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola V. Menšíka Ivančice do projektu v rámci operačního programu Jana Amose Komenského, výzvy 02_20_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

 • cíl: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání a na spolupráci s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti
 • termín realizace: od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025
 • spoluúčast města: 0 – 100 % hrazeno z ESF a prostředků státního rozpočtu

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/779


36. Společná organizace zdravotně postižených Oslavany – žádost o finanční příspěvek

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 6 000,- Kč spolku Společná organizace zdravotně postižených Oslavany, z. s., Letkovská 810/62, 664 12 Oslavany, IČO 26630141, na činnost, neboť členy spolku jsou i občané z Ivančic. Hrazeno bude z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022, dílčí program Kultura, péče o památky a spolková činnost. RM současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/32/780


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2022-32_01-11-2022 183 KB