Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 30/2022

Výpis z přijatých usnesení 30. mimořádné schůze rady města konané dne 14.10.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory – sociální služby

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK075259/22/OSV městu Ivančice, dle něhož bude městu Ivančice poskytnuta částka 861 800,- Kč pro rok 2022 jako účelová finanční podpora na sociální služby – pečovatelskou službu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/30/707


2. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce kaplí křížové cesty, Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání zakázek text výzvy a zadávací dokumentace na zakázku „Rekonstrukce kaplí křížové cesty, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555 a nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/30/708


3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. JHM PR 21/50198 „Oprava kapliček křížové cesty Ivančice“

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. JHM PR 21/50198 uzavřené dne 20. 12. 2021 s Nadací ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO 26721511 na projekt „Oprava kapliček křížové cesty Ivančice“. Dodatek upravuje termín čerpání nadačního příspěvku do 28.4.2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/30/709


4. Dodatek č. 1 k SoD – Obnova kamenných prvků lékárny

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Obnovu kamenných prvků parteru měšťanského domu Palackého náměstí 87/41, Ivančice“ se zhotovitelem MgA. René Vlasákem, IČO 47386568, se sídlem Mučednická 18, 616 00 Brno. Dodatkem se upravuje bankovní spojení zhotovitele.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/30/710


5. Souhlas s přechodným dopravním značením na MK P. Bezruče

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým přechodným dopravním značením na akci Oprava MK ul. Petra Bezruče za předpokladu splnění podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 24953/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/30/711


6. Souhlas s provedením překopu MK Na Volvách

Návrh usnesení: RM souhlasí s provedením překopu na ulici Na Volvách z důvodu uložení vedení VN do zemního kabelu. Akce byla schválena v usnesení RM/2022/6/147. Původní požadavky OSÚMI pod č.j. MI 4208/2022, které stanovují podmínky provedení přeložky kabelu budou rozšířeny o požadavek:

  • uvedení povrchu a konstrukce dotčené místní komunikace do původního stavu nejpozději do 3 měsíců od ukončení akce
  • stanovení zvláštního užívání komunikace OSČ/SH bude rozšířeno na základě žádosti zhotovitele stavby o stanovení úplné uzavírky a stanovení objízdné trasy po ulici Hybešova.

Trasa kabelu změněna nebude.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/30/712


7. Souhlas města rozšířením technického zázemí sportovního areálu v Alexovicích

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem rozšíření technického zázemí sportovního areálu v Alexovicích. Investorem bude FC Ivančice z.s. s využitím dotací pro sportovní aktivity.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/30/713


8. Technické služby města Ivančice – nákup vozidla Volkswagen Transporter

Návrh usnesení: RM souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice ve výši 200 000,- Kč na nákup ojetého vozidla Volkswagen Transporter, rok výroby 2004, Výkon 128 KW. Vozidlo bude sloužit k tahání plošiny pro opravy veřejného osvětlení. Stávající technika je k tomuto účelu nevhodná.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/30/714


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2022-30_14-10-2022 137 KB