Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 26/2022

Výpis z přijatých usnesení 26. schůze rady města konané dne 07.09.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Plán inventur na rok 2022 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí

Návrh usnesení: RM schvaluje plán inventur na rok 2022 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/26/648


2. Odpis nedobytné pohledávky

Návrh usnesení: RM schvaluje odpis nedobytné pohledávky za MMR ČR ve výši 1 656,- Kč týkající se sociálního pohřbu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/26/649


3. Uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně M.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/26/650


4. Vyjádření ke stavebnímu záměru „Komunikace a zasítění pozemku, Ivančice 16 RD“, ul. Padochovská

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem „Komunikace a zasítění pozemku, Ivančice 16 RD“ na ulici Padochovská za podmínky, že projektová dokumentace bude doplněna o připomínky a podmínky uvedené ve stanovisku OSÚMI pod č.j. MI 21775/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/26/651


5. Souhlas s vybudováním parkovacího místa na ul. Říční

Návrh usnesení: RM souhlasí s vybudováním parkovacího místa na části pozemku p.č. 2020/1 a 2020/6 v majetku města v k.ú. Letkovice dle žádosti.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/26/652


6. Revokace usnesení č. RM/2022/22/572 ze dne 10. 8. 2022

Návrh usnesení: RM revokuje usnesení č. RM/2022/22/572 schválené na 22. schůzi rady města konané dne 10. 8. 2022, a to tak, že se u osoby pachtýře nahrazuje příjmení „Š“ za „Š“. Ostatní zůstává beze změny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/26/653


7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. VB-1012/Ivančice/172/22 – dotčený pozemek p. č. 2309/70, 2309/72 v k. ú. Ivančice – „Quantcom – podzemní telekomunikační vedení“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. VB-1012/Ivančice/172/22 (Quantcom – podzemní telekomunikační vedení na pozemcích p.č. 2309/70 a 2309/72 v k.ú. Ivančice), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a Quantcom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 28175492, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2309/70, 2309/72 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 10 872,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/26/654


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2022-26_07-09-2022 132 KB