Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 25/2022

Výpis z přijatých usnesení 25. mimořádné schůze rady města konané dne 02.09.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Ing. Jan Halbich – Žádost o veřejnou finanční podporu

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 35 000,- Kč Ing. Janu Halbichovi, bytem Ivančice, na pořádání akce Freestyle BMX a MTB exhibice na Svatováclavských trzích 2022. Dotace bude poskytnuta z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022, dílčí program „Sport“. RM zároveň schvaluje i Veřejnoprávní smlouvu č. 70/2022 o poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/638


2. ZŠ V. Menšíka Ivančice – udělení výjimky z počtu žáků ve třídě

Návrh usnesení: RM souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků ve třídách 7. A, 7. B, 8. A a 8. B   pro Základní školu Vladimíra Menšíka Ivančice – 34 žáků na třídu pro školní rok 2022/2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/639


3. ZŠ V. Menšíka Ivančice – vyhlášení ředitelského volna

Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlášení ředitelského volna v ZŠ V. Menšíka Ivančice ve dnech 29. a 30. září 2022 z provozních důvodů (dokončení rekonstrukce elektroinstalace a kamerového systému).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/640


4. Vyjádření ke stavebnímu záměru „Komunikace a zasítění pozemku, Ivančice 16 RD“ ul. Padochovská

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu; požaduje doplnit stanovisko úřadu územního plánování a předložit bod s doplněnými kompletními podklady do zasedání rady 7. 9. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/641


5. Souhlas s odstraněním stavby v Němčicích

Návrh usnesení: RM souhlasí jako majitel sousedních parcel č. 1605/8 a 1605/17 s odstraněním hospodářského objektu v Němčicích na parcele č. st. 36 vše v k.ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/642


6. Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkovací systém pro parkovací dům, Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání zakázek text výzvy a zadávací dokumentace na zakázku „Parkovací systém pro parkovací dům, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555 po schválení rozpočtového opatření.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/643


7. Servisní smlouva pro městský kamerový dohlížecí systém

Návrh usnesení: RM schvaluje Servisní smlouvu na městský kamerový dohlížecí systém s firmou Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IČO 03213595 s nabídkovou cenou za provádění technického dohledu a provozní údržby 946 560,- Kč bez DPH, tj. měsíční servisní poplatek ve výši 19 720,- Kč bez DPH, dále servisní služby na odstraňování závad hodinová sazba 600,- Kč bez DPH a sazba za 1 km 15,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na 4 roky. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 14 Městské policie. RM ukládá vedoucímu strážníkovi městské policie zahrnout potřebné prostředky do návrhu rozpočtu pro rok 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/644


8. Podlimitní veřejná zakázka „Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 – Park & Ride II“ – schválení Dodatku č. 2 k SOD

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2021 pro zakázku „Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 – Park & Ride II.“ se společností Prefa Kompozity a.s., IČO 26949881, se sídlem Kulkova 4231/10, 615 00  Brno – Židenice. Dodatek řeší navýšení ceny o 655 034,90 Kč bez DPH za vícepráce a prodloužení termínu realizace o 25 dní. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI po schválení rozpočtového opatření č. 12 zastupitelstvem města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/645


9. Kupní smlouva – plynovodní přípojky T. Procházky 18 a Dr. Novotného 1

I. Návrh usnesení: RM schvaluje nabytí STL plynovodní přípojky umístěné na pozemcích p. č. st. 317/3; 3166/5; 3159/11; 3166/2 v k. ú.  Ivančice, obec Ivančice, na ulici Dr. Novotného, blíže specifikované v předloženém situačním zákresu, z vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, do vlastnictví města Ivančice, za kupní cenu ve výši 1 034,- Kč a současně schvaluje předloženou Kupní smlouvu č. 1000019027 . Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/646

II. Návrh usnesení: RM schvaluje nabytí STL plynovodní přípojky umístěné na pozemcích p. č. st. 318; 3166/5; 3159/11; 3166/2 v k. ú.  Ivančice, obec Ivančice, na ulici Tomáše Procházky, blíže specifikované v předloženém situačním zákresu, z vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, do vlastnictví města Ivančice, za kupní cenu ve výši 815,- Kč a současně schvaluje předloženou Kupní smlouvu č. 1000019037. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/25/647


10. Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 3167/33 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 3167/33, ostatní plocha, (ostatní komunikace), vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě o výměře 3 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice (jako půjčitelem) a Ak. Arch. Tomášem Kotasem, bytem Brno (jako vypůjčitelem).

Usnesení nebylo přijato


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2022-25_02-09-2022 145 KB