Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 19/2022

Výpis z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne 29.06.2022

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Souhlas s přechodným dopravním značením B 28 v Němčicích

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním přechodného dopravního značení B 28 + E 8a na ulici Kpt. Jaroše v místě od hranice oblouku v délce 8 m. Přechodné dopravní značení bude umístěno po dobu nezbytně nutnou, max. však na 1 kalendářní rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/491


2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030073404/004-ELSP – „Ivančice, K/855/13, M., přip. k DSNN“. Dotčený pozemek v majetku města p. č. 855/12 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030073404/004-ELSP (Ivančice, K/855/13, M., přip. k DSNN) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 855/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/492


3. MŠ Na Úvoze Ivančice – upravený odpisový plán pro rok 2022

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), upravený odpisový plán  pro rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Na Úvoze Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/493


4. Nájemní smlouva č. 2131000543 o pronájmu části pozemku p. č. 900/4 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000543, o nájmu části pozemku p. č. 900/4, ostatní plocha, (jiná plocha), o výměře 1 m2  vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 00281859, a J., bytem: 664 91 Ivančice, s účinností od 1. 7. 2022 na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, za nájemné ve výši 175,- Kč/ m2/rok, tj. celkem 88,- Kč za sjednanou dobu pronájmu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/494


5. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy synagogy pro účely knihovny s multifukčním využitím – změna stavby před dokončením“

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy synagogy pro účely knihovny s multifunkčním využitím – změna stavby před dokončením“ uzavřené dne 10. 12. 2019 s firmou ATREA spol. s r. o., se sídlem Vlastislavova 603/11, Praha 4, IČO 17047421. Dle původní smlouvy o dílo nebudou realizované fáze 10. – 13.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/495


6. Revokace zpřístupnění areálu bratrského sboru – Muzeum Brněnska

I. Návrh usnesení: RM revokuje usnesení č. RM/2022/14/323 ze dne 4. 5. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/496

II. Návrh usnesení: RM souhlasí se zpřístupněním areálu bratrského sboru na pozemku p. č. 3475, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 281 m2 v k. ú. Ivančice, pro Muzeum Brněnska, p. o., IČO: 00089257, za účelem plánované komentované prohlídky této významné archeologické lokality dne 27. 8. 2022 (sobota) nebo dne 28. 8. 2022 (neděle).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/497


7. Odpověď na dotazy KRPZ zápisu č. 27 ze dne 18. 5. 2022

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zpracované odpovědi odboru správy a údržby majetku a investičního na dotazy formulované v zápisu č. 27 Komise pro regeneraci památkové zóny ze dne 18. 5. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/498


8. RO č. 8 – transfery (dotace) a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  1. úpravu transferů,
  2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/499


9. RO č. 9 – narozpočtování schválených bodů z rezerv rad č. 16 až 19

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 týkající se narozpočtování schválených bodů z rad č. 16 až 19 dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/500


10. Souhlas s umístěním trasy EG.D akce „Ivančice, K_855_13, M., přip. k DSNN“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou stavebního záměru „Ivančice, K_855_13, M., přip. k DSNN“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 14066/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/501


11. Souhlas s trasou optických přípojek pro TGM a prodejnu kol

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy optických datových přípojek k základní škole TGM a k prodejně kol na ul. Na Brněnce za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: 16147/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/502


12.Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků – Pravlov

Návrh usnesení: RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. 15/2021 s obcí Pravlov, IČO: 00488071, se sídlem: Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/503


13. Informace k Besednímu domu

Návrh usnesení: RM schvaluje usnesení, že vymezené zrekonstruované části Besedního domu povolené pro zkušební provoz na základě rozhodnutí ORR, č.j. 11166/2022-SÚ-Co-3, slouží ke krátkodobému pronájmu, tj. do 48 hodin – zdaněnému základní sazbou DPH.

Ostatní části Besedního domu nejsou způsobilé provozu.

RM ukládá odboru právnímu ve spolupráci s odborem plánovacím a finančním a odborem správy a údržby majetku a investičním zpracovat návrh ceníku pronájmů prostor v Besedním domě a předložit jej ke schválení radě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/504


14. Dodatek č. 6 k Organizační směrnici č. 1/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 6 k Organizační směrnici č. 1/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, kterým se upravují finanční limity pro jednotlivé druhy zadávacího řízení u zakázek malého rozsahu a současně se vyhlašuje úplné aktuální znění směrnice. Účinnost dnem 1. července 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/505


15. Základní škola T.G.Masaryka Ivančice – navýšení kapacity a změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

Návrh usnesení: RM souhlasí s navýšením kapacity ve školní družině při Základní škole TGM Ivančice ze 120 na 200 žáků, a to v mimořádném termínu od 1. 9. 2022.

Dále RM uděluje souhlas k podání žádosti o provedení změny v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení ke dni 1. 9. 2022 u příspěvkové organizace „Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace“. Důvodem změny zápisu je navýšení kapacity u školní družiny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/506


16. Souhlas města jako vlastníka sousedního pozemku s umístěním novostavby RD v Budkovicích na p.č. 1650/12

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním objektu RD na parcele č. 1650/12 a se zřízením nového sjezdu a nájezdu z místní komunikace na tuto parcelu v k.ú. Budkovice dle předložené dokumentace za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 14041/2022, s výjimkou stavby jímky; RM požaduje napojení RD na kanalizaci a pro ten účel souhlasí se zásahem do komunikace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/507


17. Nadace Mucha – žádost o finanční dar

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit finanční dar ve výši 50 000,- Kč Nadaci Mucha, Hradčanské náměstí 65/6, Praha 1 Hradčany, PSČ 118 00,  IČO 62930494, jako příspěvek na organizaci série čtyř výstav Muchovy stezky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/508


18. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330070428/001-GPM – dotčený pozemek p. č. 2019/1 v k. ú. Letkovice – „Letkovice – V.: NN přip. kab. sm.“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330070428/001-GPM (Letkovice – V.: NN přip. kab. sm.), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2019/1 v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 700,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/509


19. Souhlas města jako vlastníka sousedního pozemku ke stavebnímu záměru na ul. U Hřiště

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem „Přístavba a nástavba RD Alexovice, U Hřiště 115/2 v k.ú. Alexovice na parc. č. 136/1“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 15280/2022. Ke stavebnímu záměru se město vyjadřuje jako vlastník sousedního pozemku p.č. 394/28 v k.ú. Alexovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/510


20. Dodatek č. 5, kterým se upravuje Směrnice č. 1/2009 o stanovení působnosti k projednávání přestupků

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 5, kterým se upravuje Směrnice č. 1/2009  tajemníka Městského úřadu Ivančice  o stanovení působnosti k projednávání přestupků (ve smyslu ustanovení  § 60 a § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění) a současně vyhlašuje její úplné aktuální znění; účinnost dnem 1.7.2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/511


21. Stanovisko k dokumentaci novostavby RD Hrubšice

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s umístěním novostavby RD v Hrubšicích na p.č. 281/34 v k.ú. Hrubšice. Dokumentace nerespektuje podmínky „Smlouvy o spolupráci“ mezi Městem a firmou BAUMAT, spol. s r.o., ze dne 30. 6. 2021 viz čl. IV. odst. 9; není v souladu s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení z 12/2019 a dokumentací změny stavby před jejím dokončením z 10/2021, vypracovanou APC SILNICE, které jsou podkladem pro vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j.: OSČ/SH-MI 24470/2020-5 ze dne 21.01.2021 a Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č.j.: OSČ/SH-MI-26674/2021-3 ze dne 7.1.2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/512


22. Záměr propachtování pozemku (či jeho části) p. č. 663/5 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtování pozemku p. č. 663/5, orná půda, o výměře 1 336 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/513


23. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330036740/038-GPM – dotčené pozemky p. č. 2380, 2382/1, 2382/3, 2425/3, 2433, 435/28, 47/1, 641/12, 641/146, 641/88, 641/89, st. 139, st. 141 v k. ú. Budkovice – „Budkovice – u ZD: NN rek. vedení“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330036740/038-GPM (Budkovice – u ZD: NN rek. vedení), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2380, 2382/1, 2382/3, 2425/3, 2433, 435/28, 47/1, 641/12, 641/146, 641/88, 641/89, st. 139, st. 141 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 78 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/514


24. Souhlas s přístavbou RD na ul. Mřenková p.č. st.662

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem přístavba RD na ul. Mřenková na p.č. st. 662 v k.ú. Ivančice za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 16327/2022.

Usnesení bylo přijato

Číslo usnesení: RM/2022/19/515


25. Souhlas s novostavbou chodníku mezi ulicemi Mřenková a Třešňová

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem projektové dokumentace na chodník s přemostěním Mřenkova potoka, který propojí ulice Mřenková a Třešňová.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/516


26. Oznámení o konání Veřejného leteckého vystoupení dne 30.07.2022 – Champions over Czech Heaven

Návrh usnesení: RM bere na vědomí oznámení o konání Veřejného leteckého vystoupení s názvem Champions over Czech Heaven v sobotu 30.7.2022, od 10.00 do 18.00 hodin, v areálu modelářského letiště CZECH HEAVEN v Ivančicích. Dle oznámení pořadatele budou předváděny modely letadel a letadla s pilotem na palubě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2022/19/517


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2022-19_29-06-2022 159 KB