Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Renovace učebny ZŠ Němčice úspěšně ukončena

interaktivní učebna ZŠ Němčice

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007518 „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice – Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“
Na projekt s názvem „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ, Ivančice – Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“ byla podána žádost o dotaci na MAS Brána Brněnska.

Investice je podpořena v rámci 1. výzvy MAS Brána Brněnska, Opatření IROP č. 6 – Předškolní a školní vzdělávání.

Cíl projektu tematicky odpovídá specifickému cíli výzvy „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení„.

Projekt na renovaci stávající IT učebny v ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice jsme podali v lednu 2018 a v bodovém hodnocení dosáhl na podporu, která činí 95% uznatelných nákladů.

V průběhu prázdnin již probíhala realizace podle harmonogramu, byť to bylo ještě v době, kdy konečné dokumenty o přidělení dotace nebyly schváleny. Město se rozhodlo projekt předfinancovat, poněvadž počítačová učebna rekonstrukci skutečně nutně potřebovala. Její kapacita 16 pracovních stanic byla pro třídy naplněné na 20-25 žáků malá a omezovala výuku a smysluplnné využívání IT. Elektrická síť byla vedena v liště nad podlahou a limitovala správné rozložení stolů i pohyb v učebně a její kvalitní využívání.

Rekonstrukce probíhala od prvních dnů prázdnin. V počáteční fázi byl odstraněn starý nevyhovující nábytek, proběhlo odstranění starých podlah a nevyhovujících sítí. Elektrické a datové rozvody byly zabudovány do podlahy a ta byla opatřena novým povrchem vyhovujícím provozním normám.

Proběhlo i vybavení novým nábytkem. Nové stoly jsou uzpůsobeny tak, aby žáci mohli pracovat s notebooky, ale aby v případě potřeby mohli bez manipulace s napájecími kabely dát notebook do úložného prostoru ve stole a pracovat v části hodiny i bez techniky. Navýšila se kapacita učebny na 24 pracovních stanic a novější notebooky ze staré učebny jsou připraveny v nabíjecí skříni a mohou sloužit buď pro rozšíření kapacity na 29 pracovních stanic, případně mohou být tato zařízení mobilně použita například v jiných třídách pro skupinovou práci při vyhledávání informací. Učebna je vybavena moderní multidotykovou tabulí s ozvučením, na které škola využije vlastní výukové materiály, kterých má vytvořeno přes 400.

Projekt řeší rovněž bezbariérovost přístupu nejen do učebny, ale i do všech ostatních prostor školy. V budově je k dispozici pásový schodolez, který bez větší námahy zajistí dostupnost všech podlaží tělesně postiženým osobám.

Učebna bude využívána nejen pro výuku v hodinách. Velký zájem je o počítačové kroužky, které v rámci zájmové činnosti škola pro žáky zajišťuje. Při dřívější kapacitě učebny se někdy stávalo, že všichni zájemci nemohli být uspokojeni.