Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice – krátký exkurz do práce odboru

budova Městského úřadu Ivančice, odbor sociálních věcí

K velkým změnám na odboru sociálních věcí tzv. trojkových měst, jakými jsou Ivančice, došlo v r. 2012, kdy proběhlo v rámci reformy v sociální sféře, kterou nastavilo MPSV ČR, k přesunu tzv. dávkového systému z obcí s rozšířenou působností na úřady práce. Tehdy přešla z našeho odboru řada pracovnic právě pod úřad práce v Ivančicích a dál vykonává agendu spojenou s výplatami dávek sociální péče. Na našem odboru tak zůstalo oddělení péče o dítě, přesněji oddělení  sociálně – právní ochrany dětí čili OSPOD, jehož činnost je nastavena zák. o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.

Sociálně-právní ochrana dětí

V rámci této agendy již v té době byla jedna pracovnice zaměřena speciálně na kuratelu – tzv. kurátor pro mládež, který se zabývá:

 • nezletilými dětmi do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného
 • mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku
 • dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce…)
 • samostatně zajišťuje sociálně právní poradenství a sociální práci s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci, zprostředkovává pomoc poradenských a zdravotních pracovišť
 • pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích
 • spolupracuje se zařízeními pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi.

Kurátor pro mládež současně koordinuje i prevenci kriminality v regionu (viz. např.  projekt protidrogový vlak – REVOLUTION TRAIN).

Během několika let došlo k další specializaci jedné z  pracovnic OSPOD a to na tzv. náhradní rodinnou péči. V únoru tohoto roku (2019) došlo k navýšení počtu pracovnic OSPOD o jednu pracovnici , která posílila právě práci v této specializaci. Důvodem tohoto navýšení byl mimo jiné i mimořádný nárůst práce s tzv. pěstouny na přechodnou dobu, kteří jsou novým fenoménem v této sféře a jejich existence má ve velké míře nahradit práci klasických domovů pro děti. V systému péče o ohrožené nezl. děti  je nyní maximální snaha zajistit těmto dětem osobní péči pěstounů v rodinném prostředí před neosobní péčí klasických domovů pro děti nebo kojeneckých ústavů. Pěstounů na přechodnou dobu je právě v Jihomoravském kraji snad nejvíce ze všech krajů.

Pracovnice náhradní rodinné péče tedy vykonává tuto agendu:

 • Přijímá žádosti zájemců o pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu a    osvojení. Prošetřuje poměry v rodinách žadatelů o pěstounskou péči i v rodinách již    umístěných dětí v pěstounské péči, žadatelů o osvojení.
 • Sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče, k tomu účelu pravidelně, v zákonem stanovené lhůtě, provádí kontrolní návštěvy v rodinách, provádí kontrolu plnění povinností pěstouna.
 • Uzavírá dohody, příp. vydává správní rozhodnutí o výkonu pěstounské péče s osobou pečující nebo v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. V rámci dohod zabezpečuje pěstounům pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě, při povinném vzdělávání, zprostředkovává psychologickou nebo jinou pomoc.
 • Zpracovává podklady dětí vhodných do NRP a zasílá je krajskému úřadu pro potřeby jednání aktivu pro NRP při krajském úřadu, jehož jednání se zúčastňuje.
 • Prošetřuje prostředí osob, jimž má být dítě svěřeno do péče. Podává soudu návrh nebo podnět na svěření do péče jiných osob.
 • Zajišťuje komplexní dokumentaci dítěte, které má být svěřeno do ústavní péče. Podává soudu návrh nebo podnět na nařízení ÚV. Zajišťuje řešení sociálně-právní situace dětí umístěných v ústavní péči, podílí se na vytváření podmínek pro jejich návrat do rodinného prostředí vlastní rodiny, je-li to možné. Spolupracuje při řešení možnosti umístění dítěte do prostředí náhradní rodiny tam, kde se dítě nemůže vrátit k původní rodině.
 • V zákonem stanovené lhůtě navštěvuje děti v zařízení pro výkon ÚV, kde se   nacházejí, jedná s nimi, sleduje jejich vývoj a zájem o ně ze strany vlastní rodiny.  Spolupracuje na posilování vazeb a funkcí vlastní rodiny dítěte s cílem upřednostnit jeho návrat tam, kde to poměry umožňují.

Ostatní pracovnice SPOD vykonávají agendy na úseku péče o rodinu a dítě spadající do komplexního výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých dětí a to:

 • výkon kolizního opatrovnictví v občansko-právním soudním řízení ve věcech nezletilých dětí (úprava rodičovské odpovědnosti před, v době rozvodu  a po něm atd.) Zpracovává zprávy o rodinném a výchovném prostředí dětí, osobní účastí u soudních jednání hájí zájmy nezl. dětí , vyjadřuje se  soudu k úrovni péče o děti a podává návrhy ve věcech výchovy
 • sociálně-právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů v přirozeném prostředí nezl. dětí, provádí opatření dle aktuálního stavu (přednostně řeší případy, kde je podezření, že jsou děti vážně ohroženy, týrány, zneužívány nebo jinak poškozovány trestnou činností, předkládá soudu návrh na  předběžného opatření, zjistí-li, že je dítě ohroženo na životě či zdraví, řeší situaci dětí, kde se rodiče nemohou starat a podává návrh soudu na vhodná řešení, např. umístění do zařízení pro okamžitou pomoc,

Dle § 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí je  starostou  zřízena tzv. komise pro  sociálně-právní ochranu dětí, členy této komise jsou zástupci škol, policie, dětští lékaři, vedoucí odboru sociálních věcí  a samozřejmě pracovnice úseku SPOD, která činnost komise koordinuje.

Všechny pracovnice úseku SPOD jsou zařazeny do systému pohotovostí (vyrozumění) pro řešení naléhavých situací ohrožených dětí. V době pohotovosti se zdržují v místě bydliště. V případě výkonu v době pohotovosti zasahují v obcích ORP Ivančice, pokud je to nezbytné v zájmu nezl. dětí. V době pohotovosti jsou pověřeni podpisovým právem k návrhu soudu na vydání předběžného opatření, v případě, že je ohrožen život nebo zdraví dítěte.

Agenda sociálně-právní ochrany dětí je výkon tzv. přenesené působnosti, kterou stát delegoval na kraje a města s rozšířenou působností. Z tohoto důvodu je tato agenda financována ze státního rozpočtu a prostřednictvím Ministerstva financí ČR je dotována. V loňském roce například činila tato dotace pro náš odbor 2.640.000,-Kč, pro letošní rok jsme žádali částku poměrně vyšší a to 3.880.000,- Kč, poněvadž z důvodu nárůstu agendy ( zvláště v té pěstounské části náhradní rodinné péče) došlo k navýšení počtu sociálních pracovnic na úseku SPOD o  1 pracovnici, tedy na 6.

Dále z Úřadu práce pro výkon agendy na úseku pěstounské péče činila dotace v roce 2018 celkem  460.000,- Kč.

Sociální práce

Po výše uvedené reformě v roce 2012 na odboru sociálních věcí vzniklo nové oddělení tzv. oddělení sociální práce, kde je činnost sociálních pracovnic zaměřena na pomoc občanům, které je třeba nějakým způsobem zachytit do tzv. záchranné sociální sítě. Sociální práce se ve svých různých formách zaměřuje na rozmanité, komplexní vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Odborná sociální práce je zaměřena na zvládání obtíží a navození změny. To znamená např. pomoci bezdomovci, který hledá ubytovnu,  nebo  matce samoživitelce, která potřebuje požádat o dávky soc. péče a neví si s tím rady, či o výživné na své dítě, jehož  otec je ve výkonu trestu atd . Velmi častým problémem našich klientů je zadluženost. I v této problematice se snažíme podat pomocnou ruku, v krajním případě doporučujeme a kontaktujeme klienta s bezplatnými  poradnami v Brně. Pomáháme s vyřízením důchodů, příspěvků při péči o osobu blízkou  i s umístěním seniorů do pobytových zařízení, pokud již nemůžou setrvávat ve svém přirozeném prostředí, pomáháme pečující rodině zvládat vyčerpávající každodenní péči o svého těžce nemocného člena rodiny atd.

Na tomto oddělení byl zřízen tzv. “Městský šatník“, kde je možné pro potřebné získat oblečení i obutí, kojenecké a dětské oblečení a obutí a třeba i aktovky do školy.  Postupem času se nám daří prostřednictvím šatníku pro naše klienty získat třeba i kočárky, lůžkoviny a dokonce i vybavení dětského pokoje základním nábytkem.

Na tomto úseku je od letošního roku nově vykonávaná další specifická sociální práce (dosud tuto agendu vykonávala vedoucí odboru) a to kuratela pro dospělé, kde se pověřená pracovnice věnuje klientům vracejících se z výkonu trestu, z protialkoholických léčeben a také mladým dospělým vracejících se po získání dospělosti z výchovných ústavů. Zde dochází k převzetí klienta od kurátora pro mládež.

Další úsek práce na oddělení sociální práce je výkon veřejného opatrovnictví, zde pověřená pracovnice s podporou právníka města vykonává opatrovnictví nad osobou částečně nebo úplně zbavenou svéprávnosti. Je to v případech, kde selhala nebo úplně chybí rodina. Práce v této oblasti je velmi náročná svou různorodostí, nelze řešit dle nějakých šablon a navíc výkon veřejného opatrovnictví není téměř legislativně upraven, neexistuje metodika, na zákon o veřejném opatrovnictví čekáme řadu let.  Tato činnost není dokonce v gesci MPSV, ale  Ministerstva vnitra a částečně i Ministerstva spravedlnosti.  To však z obcí nesnímá povinnost se o svého občana, navíc takto zranitelného, postarat.

Pracovnice tohoto úseku také vydávají parkovací karty pro zdravotně postižené občany regionu vlastnící průkazku ZTP nebo ZTP/P (modré karty opravňující parkovat na vyhrazených místech).

Kromě parkovacích karet vydávají pracovnice tohoto úseku také průkaz senior taxi pro naše občany oprávněné svým věkem, či zdravotním postižením využívat  službu  v roce 2017 zřízeného „senior taxi“ v Ivančicích.

Na tomto úseku pracují 3 pracovnice s úvazkem 2,5.

I tento úsek práce odboru je výkon přenesené působnosti, i na výkon této práce žádáme dotaci od ministerstva financí, v tomto případě však dotace nepokrývá většinu nákladů, jako v případě OSPODu. V loňském roce jsme například obdrželi pouze 742.000,- Kč, což pokrylo cca polovinu nákladů na tento úsek. V letošním roce jsme požádali o dotaci ve výši 1.675.000,- Kč, kolik bude skutečná dotace, si dnes nikdo netroufá odhadovat.

V loňském roce byl odbor tedy dotován z Ministerstva financí ČR částkou 3.382.000,- Kč.

Z  Úřadu práce pro výkon na úseku pěstounské péče činila dotace  460.000,- Kč.

Celkově tak odbor v r. 2018 na svoji činnost získal dotaci ve výši  3.842.000,-  Kč.

Co dalšího lze na odboru sociálních věcí vyřídit?

 • Na odboru sociálních věcí lze dále vyřídit tzv. zvláštního příjemce důchodové dávky, v případě, že příjemce důchodové dávky se trvale nebo přechodně ocitne ve stavu, že není schopen důchod přijímat a nakládat s ním, je možné ve správním řízení mu stanovit zvláštního příjemce důchodu dle zák. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění. Odbor po té sleduje, zda je skutečně důchodová dávka využívána ve prospěch důchodce a případně dle jeho pokynů.
 • Na odboru můžou oprávnění občané získat euroklíč, poněvadž je zde distribuční místo  euroklíčů. Blíže k této problematice na  www.euroklic.cz.
 • Zdravotní zařízení a soukromé praxe  lékařů na odboru sociálních věcí  nakupují bloky žádanek a receptů na opiáty a jiné omamné látky. Distribuce těchto bloků je pod maximální kontrolou státu.
 • V posledních několika letech došlo k velkému nárůstu tzv. sociálních pohřbů. I tato agenda je vykonávána na odboru sociálních věcí. V našem městě je nemocnice, kde umírají občané z celého spádového území, tzn. i lidé bez domova či sociálně slabí nebo lidé osamělí. Všem těmto je povinna obec, na jejímž území dojde k úmrtí, zajistit tzv. sociální pohřeb, pokud se nenajde nikdo, kdo by pohřbení zajistil, jak ukládá zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. v platném znění a jeho vyhláška č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Nárůst sociálních pohřbů také odráží situaci ve společnosti. Náklady na sociální pohřeb ( pokud nejsou umořeny z dědictví) jsou  refundovány městu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Co se nám v posledních letech podařilo nad rámec běžné agendy:

 V sociální práci:

 • zřízení „Městského šatníku“
 • zřízení „Senior taxi“ v Ivančicích
 • potravinová pomoc získávaná prostřednictvím Charity Rajhrad

 V oblasti prevence:

 • navázání spolupráce s K-centrem Noe Třebíč (streetworker- pro Ivančice, Oslavany, Dolní Kounice)
 • v našem regionu začala fungovat nová služba pro sanaci rodiny- tzv. SAS ka čili sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi
 • projekt Prevence kriminality – bezpečnost seniorů ve městě Ivančice
 • projekt REVOLUTION TRAIN – projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě + navazující preventivní program Městské policie Ivančice v základních školách – primární protidrogová prevence.
 • projekt Prevence kriminality –  pět preventivních videospotů – krádeže a vandalství, drogy, krádeže identity, bezpečnost senioři, trávení volného času mládeže.

Nové služební vozidlo

Pro výkon naší agendy využívá odbor sociálních věcí služební vozidlo. Počátkem tohoto roku jsme do své péče převzaly nové vozidlo Škoda Fabia combi. Vozidlo má velký úložný prostor, pro případy převážení dětí v tomto vozidle a potřeby uložení kočárku a jiných potřebných věcí pro převážené dítě, či děti. K převzetí  nového vozidla došlo 12.02.2019.

Ing. O. Prokopová – vedoucí odboru sociálních věcí