Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Zápis zastupitelstva ZM č. 08/2018

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10.12.2018

P ř í t o m n i :  Adamová Michaela Bc., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halbich Jan Ing., Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr., Marek Tomáš Ing. Bc., Obršlík Jiří Bc., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Štork Rostislav, Tureček Aleš Mgr.

O m l u v e n i : Heřmanová Jana Mgr.   

Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost. Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné.

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč. 

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta pana Radoslava Skálu a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro 12, proti  0 , zdržel se 2                 

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu pana Radoslava Skálu a  pana  Rostislava Štorka. 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis je uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ). Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

Než zastupitelé přistoupili k hlasování o programu jednání, navrhl starosta jeho rozšíření o bod č. 15 Kupní smlouvy – Jižní obchvat. Další návrhy k programu nebyly, proto starosta přednesl návrh upraveného programu.

Návrh  programu po rozšíření:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj – program „Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s  3001 – 10 000 obyvateli“
 6. Rozpočtové opatření č. 25
 7. Návrh rozpočtu města Ivančice na rok 2019
 8. Aktualizace střednědobého výhledu r. 2020 – 2022
 9. Veřejná finanční podpora pro rok 2019 a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Záměr prodeje pozemku č. 2478/3 v k.ú. Kounické Předměstí
 12. Záměr prodeje pozemku p.č. 2595/21 v k.ú. Kounické Předměstí
 13. Záměr prodeje části pozemků p.č. 519/1 a p.č. st. 849 v k.ú. Ivančice
 14. Záměr nabytí pozemku p.č. 3130/2 v k.ú. Ivančice
 15. Kupní smlouvy – Jižní obchvat
 16. Informace, různé

Starosta otevřel diskusi k programu. Protože k návrhu programu nebyla žádná diskuse, nechal hlasovat. 

Hlasování : Pro  14, proti   0, zdržel se 0                 

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


1. Kontrola úkolů

Starosta předal slovo tajemnici MěÚ JUDr. Chládkové, která řekla, že na minulém a předminulém zasedání zastupitelstva zazněly úkoly, které jsou z převážné části ve stavu rozpracovanosti, protože minulé zastupitelstvo bylo dne 28. 11. 2018.

Jedním z úkolů byl prodej nebo směna pozemků a s panem Březinou. Po jednáních, která proběhla, je v současné době další krok na panu Březinovi – úkol trvá.

Vyčlenění částky na výkup pozemků  do rozpočtu na rok 2019. Jedná se především o pozemky pod komunikacemi a veřejnými prostranstvími. Do návrhu rozpočtu na rok 2019 byla navržena částka 3 mil. Kč.

Dále byl dlouhodobý úkol, o kterém se hovořilo i na minulé m zastupitelstvu, který se týkal výkupu pozemků, a sice vytvořit nějaký systém, v jakém budou vykupovány pozemky na území města pod komunikacemi. Na tomto úkolu pracuje externí spolupracovník, informace  k plnění tohoto úkolu podali starosta pan Buček, místostarosta pan Sojka a právník města Mgr. Hlaváč – úkol trvá..

Z nejčerstvějších úkolů to je potom záležitost zatápění sklepa paní Markové. Místostarosta Ing. Sládek byl pověřen na zasedání zastupitelstva 28. 11. 2018, aby se zástupcem žadatele hledal nějakou jinou formu technického řešení problému.; úkol trvá.

Pozemek p. č. 2579/2, ostatní plocha, k. ú. Kounické Předměstí. Pozemek leží v lokalitě Stříbský mlýn. Na tomto pozemku se nachází stavba – krytá zahrádka přilehlá k sousední budově, kde je restaurační zařízení. JUDr. Dvořáčková měla za úkol zjistit, zda je na pozemek uzavřena s uživatelem nájemní smlouva. Prošetřením bylo zjištěno, že nájemní smlouva dosud uzavřena nebyla. Ta bude následně zpracována a předložena do rady.

Pozemky v k. ú. Hrubšice, které se nachází za rodinnými domy, a vlastníci těchto rodinných domů je dlouhodobě užívají. V linii těchto pozemků je další navazující pozemek p. č. 159/2, zahrada, o výměře 91 m2, který se nachází vedle rodinného domu, jehož vlastník uvedený pozemek rovněž dlouhodobě užívá. Odboru investic, správy majetku a právnímu bylo uloženo  na zasedání zastupitelstva 28. 11. 2018, aby vyzval vlastníky sousedních domů k projevení zájmu, aby se nestalo, že případný prodej pozemku žadateli ohrozí přístupy k dalším nemovitostem – město zatím žádnou odezvu od občanů neobdrželo – úkol trvá.

Cenová mapa – zastupitelům byla předána na pracovní schůzce dne 3. 12. 2018.

Dalším úkolem ze zasedání zastupitelstva 28. 11. 2018 byly návrhy Ing. Halbicha – přechod pro chodce u Ivacaru a další dvě záležitosti, věnující se sportovním aktivitám. Dosud žádná jednání neproběhla – úkol trvá.

Závěrem tajemnice představila novou pracovnici zařazenou do právního oddělení městského úřadu Mgr. Dagmar Cenkovou.


2. Zpráva o činnosti rady 

Starosta informoval, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 1krát a projednala 25 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu (MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.


3. Zpráva finančního výboru

Finanční výbor (dále jen FV) se podle jeho předsedkyně paní Růženy Horákové sešel dne     3. 12. 2018. Hlavním bodem bylo projednání návrhu rozpočtu a závěr zněl, že FV doporučuje zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu pro rok 2019.

Další schůzka FV se bude konat dne 23. 1. 2019 v 17.00 hodin.


4. Zpráva kontrolního výboru

Pan Fajks, předseda kontrolního výboru (dále jen KV) řekl, že kontaktoval všechny členy kontrolního výboru a 1. schůzka se uskuteční 19. 12. 2018. Na schůzce bude projednán především návrh plánu kontrol na rok 2019.


5. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj Program „Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“

Starosta předal slovo místostarostovi Sojkovi, který řekl, že podprogram má za cíl podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich využívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Příjem žádostí o dotaci je od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019.

A. Podání žádosti pro dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“ – projekt „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“

Oblastí podpory jsou akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí, konkrétně obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace). V dotačním titulu je možné získat až 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, limit na jednu akci je 500 tis. až 5 mil. Kč. Tato investiční akce je finančně pokryta ze schváleného rozpočtu pro rok 2019. V současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele. Předpokládané projektové náklady činí 19 395 981,- Kč vč. DPH.

B. Podání žádosti o dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ – projekt „Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice“

Oblastí podpory je obnova školních hřišť, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. V dotačním titulu je možné získat až 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, limit na jednu akci je 500 tis. až 5 mil. Kč. Investiční akce je částečně finančně pokryta ze schváleného rozpočtu pro rok 2019. Zadávací řízení na výběr zhotovitele dosud nebylo zahájeno. Předpokládané projektové náklady činí 4 905 084,- Kč vč. DPH.

Na základě těchto informací se předkládá zastupitelstvu ke schválení podání dvou žádostí o dotaci z výše uvedených dotačních titulů. Prostředky z dotace budou využity pouze na projekty „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ a „Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice“.

Do diskuse, kterou starosta otevřel, se přihlásil Ing. Feith s dotazem, proč do projektu nebyla zahrnuta i oprava místních komunikací po akci „Oprava dešťové kanalizace Hrubšice a Řeznovice“. Místostarosta Sojka odpověděl, že dotace je limitovaná částkou max. do 5 mil. Kč. Když město žádá o dotaci na Budkovice, nemá už smysl žádat o dotaci na tentýž účel v Hrubšicích a Řeznovicích.

Hlasování : Pro 14, proti  0, zdržel se 0                 

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj program „Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“ – dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“ pro projekt „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ a dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ pro projekt „Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice“ a souhlasí s minimálně 40 % spoluúčastí při financování těchto projektů z vlastních zdrojů.


6. Rozpočtové opatření č. 25

Komentář k rozpočtovému opatření přednesl pan místostarosta Sojka. Řekl, byly narozpočtovány dvakrát prostředky na nákup vibračního válu a příkopové sekačky. Jednou se tyto prostředky rozpočtovaly v rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního (OISMaP) a jednou v rozpočtu Technických služeb města Ivančice. Korekcí dojde k odebrání částky z rozpočtu Technických služeb města Ivančice a částka se převádí zpět do rezervy zastupitelstva.

Ing. Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního řekl, že dalším bodem je navýšení příspěvku pro Mikroregion Ivančicko z důvodu zpřesnění nákladů spojených s účastí města na Regiontour 2019. Prostředky budou převedeny z rezervy zastupitelstva a dojde tedy k jejímu snížení o částku 29 300 Kč.

Rozpočtové opatření č. 25 – 8. ZM dne 10. 12. 2018

1)

Snížení investičního příspěvku PO Technické služby města Ivančice na nákup vibračního válu a příkopové sekačky

ORJ

Mix

Par

Pol

Org

Individuální text

 

RU 2018

 

změna

RO 25

4

 

3639

6351

526

TS Ivančice – vibrační vál

 

-459,80

Na vědomí

4

 

3639

6351

526

TS Ivančice – příkopová sekačka

 

-123,50

Na vědomí

 

 

Od 36

 

 

Snížení Od 36 – inv. příspěvek PO  TS MI

 

-583,20

RO č. 25

4

 

6171

5901

 

Navýšení  rezervy zastupitelstva

 

583,30

Na vědomí

 

 

Od 61

 

 

Navýšení  Od 61 – rezervy zastupitelstva

 

583,30

RO č. 25

2)

Navýšení příspěvku  Mikroregionu Ivančicko – upřesnění Regiontouru

4

 

3639

5329

167

Mikroregion Ivančicko

 

29,30

Na vědomí

 

 

Od 36

 

 

Snížení  Od 36 – úprava příspěvku Mikroregionu Ivančicko

 

29,30

RO č. 25

4

 

6171

5901

 

Snížení rezervy zastupitelstva

 

-29,30

Na vědomí

 

 

Od 61

 

 

Snížení  Od 61 – rezervy zastupitelstva

 

-29,30

RO č. 25

Hlasování : Pro 14, proti  0, zdržel se 0                 

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 25 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.


7. Návrh rozpočtu města Ivančice na rok 2019

Dalším bodem programu bylo schválení rozpočtu města Ivančice na rok 2019. Komentář přednesl Ing. Feith. Řekl, že při sestavování rozpočtu se vycházelo ze schváleného střednědobého výhledu města Ivančice. Doporučil schválit rozpočet města Ivančice stejným způsobem jako každý rok, tj. příjmy ve čtyřech hlavních číslech za jednotlivé třídy 1, 2, 3 a 4, výdaje za jednotlivé oddíly, tedy 10, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 52, 53, 55, 61, 62, 63 a 64. Všichni zastupitelé obdrželi soubory s jednotlivými návrhy.

Jak dále řekl, výdaje se mohou rozdělit na dvě části, Jednu tvoří provoz městského úřadu a příspěvkových organizací města a druhou částí jsou investice včetně oprav. O akcích, které budou do rozpočtu zařazeny, rozhodují zastupitelé.

Tabulka odboru investic, správy majetku a právního (OISMaP) byla sestavena ve výši 129 473 tis. Kč. Na profinancování těchto akcí se zapojují prostředky z roku 2018 ve výši 70 703,1 tis. Kč a část rezervy zastupitelstva ve výši 39 546,9 tis. Kč a dotace z akce ZŠ Řeznovice ve výši 19 223 tis. Kč (dle rozhodnutí o poskytnutí dotace). Prostředky z roku 2018 byly pouze odhadnuty. V případě, že nebudou naplněny do celé výše, budou se muset akce s menší prioritou vyřadit tak, aby součet převáděných prostředků z roku 2018 a zapojené rezervy byly ve stejné výši jako zařazené akce v tabulce OISMaP.

V první části návrhu rozpočtu hovořil ing. Feith o příspěvcích pro příspěvkové organizace, které město zřizuje. Jedná se především o školské příspěvkové organizace. V návrhu rozpočtu byly zařazeny jednak prostředky neinvestiční – určené na provoz – a dále prostředky investiční. Ty příspěvky, které byly oproti předchozímu období navýšeny, byly projednány s řediteli příspěvkových organizací. Nejvyšší nárůst je u Technických služeb města Ivančice, je to způsobeno jednak tím, že minulý rok příspěvková organizace začala pracovat až od měsíce března, a dále se zpřesňují práce, které příspěvková organizace vykonává.

Dalšími závaznými ukazateli jsou jednotlivé příspěvky PO města (vše tis. Kč):

Neinvestiční příspěvky

ORJ

Mix

Par

Pol

ORG

Individuální text

UCT

2018(1-10)

odhad

2018

návrh

2019

4

 

1031

5331

524

PO Městské lesy

145,00

155,00

150,00

4

 

3111

5331

301

PO MŠ Na Úvoze

780,00

936,00

854,00

4

 

3111

5331

303

PO MŠ Chřestová

480,00

581,00

925,00

4

 

3113

5331

321

PO ZŠ TGM

3 700,00

4 434,00

5 548,00

4

 

3113

5331

322

PO ZŠ V. Menšíka

3 590,00

4 284,00

4 979,00

4

 

3119

5331

323

PO ZŠ a MŠ Němčice

2 570,00

3 079,00

3 473,00

4

 

3119

5331

324

PO ZŠ a MŠ Řeznovice

1 184,00

1 396,00

1 239,00

4

 

3141

5331

347

PO ŠJ Ivančice

960,00

1 155,00

1 302,00

4

 

3319

5331

521

PO KIC Ivančice

3 830,00

4 600,00

5 000,00

4

 

3612

5331

725

PO Penzion pro důchodce

910,00

957,00

1 566,00

4

 

3639

5331

526

Technické služby města Ivančice

7 896,00

9 864,30

15 297,40

 

 

 

 

 

Příspěvky celkem

26 045,00

31 441,30

40 533,40

Nejvyšší nárůst investičního příspěvku vykazují Městské lesy Ivančice, jedná se o investiční akci, které musí příspěvková organizace předfinancovat a následně bude hrazena z 80% z dotace. Částka se následně vrátí do rozpočtu města, jakmile bude dotace zúčtovaná.

Investiční příspěvky

ORJ

Mix

Par

Pol

ORG

Individuální text

UCT

2018(1-10)

odhad

2018

návrh

2019

4

 

1031

6351

524

PO Městské lesy

2 198,00

2 732,50

10 173,00

4

 

3113

6351

322

PO ZŠ v. Menšíka

0,00

0,00

240,00

4

 

3113

6351

301

PO ZŠ a MŠ Němčice

80,00

80,00

240,00

4

 

3113

6351

324

PO ZŠ a MŠ Řeznovice

0,00

0,00

50,00

4

 

3141

6351

347

PO ŠJ Ivančice

0,00

5 000,00

490,00

4

 

3319

6351

521

PO KIC Ivančice

0,00

0,00

200,00

4

 

3612

6351

303

PO Penzion pro důchodce

260,00

260,00

0,00

4

 

3639

6351

526

Technické služby města Ivančice

0,00

583,30

400,00

 

 

 

 

 

Příspěvky celkem

2 538,00

8 655,80

11 593,00

 

 

 

 

 

 

Příspěvky celkem

28 583,00

40 097,10

52 126,40

Položky rozpočtu, které budou využity městským úřadem, byly rovněž prodiskutovány s vedoucími jednotlivých odborů. Byly provedeny korekce v částce zhruba 5 mil. Kč.

Třída 8 – Financování

ORJ

Par

Pol

ORG

Individuální text

UCT

2018(1-10)

odhad

2018

návrh

2019

4

 

8115

 

Zapojeno z minulého roku

0,00

86 864,00

70 703,10

4

 

8124

 

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček

-6 100,00

-7 320,00

-7 320,00

Ve Financování je splácení úvěru. Měsíční splátka je ve výši 610,0 tis. Kč/měsíčně. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2018 bude ve výši 100,5 mil. Kč.

Důležitou položkou jsou rezervy, které slouží k vykrytí neočekávaných výdajů.

Hlavní vytvořené rezervy v rozpočtu 2019 po finančním pokrytí akcí OISMaP jsou tyto: 

Individuální text

Původní výše

Zapojeno

Zůstatek

Rezerva havarijní

600,00

 

600,00

Rezerva na krizové stavy

300,00

 

300,00

Rezerva zastupitelstva

42 201,50

40 246,90

19 854,60

Rezerva na sport

3 300,00

 

3 300,00

Rezerva provozní

2 000,00

 

2 000,00

Rezerva rady

500,00

 

500,00

celkem

48 901,50

39 546,00

9 354,60

O všech hlavních výše zmíněných rezervách (kromě rezervy zastupitelstva) rozhoduje rada města. Změny výše rezerv provádí rozpočtovým opatřením.

Ing. Feith krátce pohovořil i k otázce střednědobého výhledu, který byl zařazen jako samostatný bod programu jednání (bod č. 8). Řekl, že u příspěvkových organizací se v letech 2020 – 2022 neočekávají žádné velké výkyvy. Ve všech třech letech je počítáno s téměř stejnými částkami. Podobný je i vývoj městského úřadu, jednotlivé roky jsou navýšeny o odhadnutou míru inflace nebo o předpokládaná mzdová navýšení.

Ke způsobu financování Ing. Feith řekl, že se předpokládá zapojení cca 70 mil. Kč z roku 2018. Dále je zapojena dotace na rekonstrukci základní školy v Řeznovicích ve výši 19 223 tis. Kč a rezerva zastupitelstva na rok 2019 ve výši 39 546 tis. Kč. Ing. Peška zjišťoval, zda je možno do rozpočtu přímo zahrnout příjem z dotace, a bylo mu řečeno, že to možné je.

Způsob financování

Tabulka OTI a OMP

130 173,00

Vratka dotací

0,00

Tabulka OTI a OP (investice a opravy)

130 173,00

Financování

 

Běžný účet roku 2018 – odhad BÚ k 31. 12. 2018

70 703,10

Rezerva zastupitelstva na rok 2019

40 246,90

ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice realizace (dotace 19 mil. bude vrácen v 08/2019)

19 223,00

Úvěr

0,00

Zdroje krytí celkem

130 173,00

Saldo výdajů na ORJ 101 nebo ORJ 555

0,00

K těmto příjmům zastupitelé vybrali akce, jejichž realizace bude tvořit výdajovou část rozpočtu. Jednotlivé akce byly roztříděny do oddílů.

Rozpočet na rok 2019 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

K jednotlivým oddílům Ing. Feith řekl, že na rekonstrukci Besedního domu se na rok 2019 počítá s částkou 24 mil. Kč, na opravu komunikací to bude částka 15 mil. Kč. Kanalizace a vodní hospodářství – předpokládaná částka je 19 mil. Kč, školství téměř 28 mil Kč a jak bylo řečeno, největší položkou je rekonstrukce školy v Řeznovicích, kultura 6,5 mil. Kč, sport 8,4 mil. Kč, veřejné osvětlení – 15 mil. Kč, největší částku představuje realizace opravy plochy před kostelem. Na budovy města a vozový park je rozpočtovaná částka 6 mil. Kč. Na pozemky je 494 tis. Kč, a to na výkup pozemků Nad Klínkem, Jižní obchvat a Hybešova; na nákup pozemků náhonu u Lanatexu je rozpočtovaná částka 525 tis. Kč. Tyto peníze jsou účelově vázané na uvedené ulice. Prostředky bez předem dané vázanosti na výkup konkrétních pozemků byly v rozpočtu navrženy ve výši 3 mil. Kč. Pro pečovatelskou službu bylo vyčleněno 1,1 mil Kč, a to jednak na kompenzační pomůcky a jednak na nákup nového vozidla. Na nákup vozidla bylo vyčleněno i 400 tis Kč pro odbor sociálních věcí.

Částka příjmů i výdajů se rovná, rozpočet je tedy vyrovnaný.

Starosta otevřel k otázce rozpočtu diskusi. Protože ze zastupitelů nikdo žádný dotaz neměl, dal starosta slovo i veřejnosti.  Ing. B se zeptal na kapitálové a daňové příjmy a přijaté transfery. Řekl, že se mu zdá malý odhad příjmů. Podle Ing. B  je částka 210 mil. Kč dosti nízká. Ing. Feith odpověděl, že v mezidobí došlo ke zpřesnění částky a v návrhu rozpočtu částka vzrostla na 230 mil. Kč. Druhý dotaz Ing. B se týkal rekonstrukce kanalizace Budkovice, Hrubšice a Řeznovice. Řekl, že na Svazku by měla pro město Ivančice být alokovaná částka ve výši 7 mil. Kč a zeptal se, zda se s touto částkou počítá. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že částka je něco přes 7 mil. Kč a samozřejmě se s ní pro město Ivančice počítá. Materiál ke stejné problematice si vyžádal i pan zastupitel Skála a ten mu byl poslán. Poslední dotaz Ing. B  se týkal opravy kapličky Pána Krista na ulici Kounická. Starosta odpověděl, že komisi pro regeneraci památkové zóny se nezdál navržený postup opravy, a proto se oprava přesouvá do příštího roku. Pan H  se zeptal, kdy se bude pokračovat v opravě návsi v Letkovicích. Starosta odpověděl, že v příštím roce se budou muset zapravovat komunikace v místních částech Budkovice, Hrubšice a Řeznovice po kanalizaci. V Letkovicích by se pak mohlo pokračovat až v následujících letech. Místostarosta Sojka řekl, že hovořil s předsedkyní Osadního výboru Letkovice paní D  a vysvětlil jí situaci ohledně finančních prostředků. Další dotazy nebyly, a proto nechal starosta hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 3                 

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočet města Ivančice na rok 2019 dle přílohy Návrh rozpočtu na rok 2019 (celková bilance rozpočtu).

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) jako závazné ukazatele, kterými se má povinně řídit rada města, jako výkonný orgán města:

 • v rozpočtu příjmů – příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd
 • v rozpočtu výdajů – výdaje celkem dle jednotlivých oddílů

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) jako závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit právnické osoby zřízené městem Ivančice:

 • příspěvky na provoz a dotace na investice pro příspěvkové organizace města dle předloženého rozpisu.

8. Aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu města Ivančice na roky 2020 – 2022

Místostarosta Sojka předložil zastupitelstvu ke schválení aktualizaci střednědobého výhledu do roku 2022. Zákon ukládá sestavovat střednědobý výhled minimálně na dva roky, čímž  je tato podmínka splněna. Ve střednědobém výhledu se upřesnily především splátky úvěru, výše příspěvku příspěvkovým organizacím, daně a platy. Navázal na předešlý bod a řekl, že na rok 2020 jsou ve výhledu zařazeny Letkovice. Každý rok dochází ke zpřesňování výhledu především podle toho, jak se daří naplňovat rozpočet. Ve výhledu jsou zahrnuty velké akce jako je Besední dům, který je rozvržen do několika let, protože není možné ho zrekonstruovat jednorázově. Stejně je rozložena na dobu 4 let akce kanalizace a to jak dešťová, tak i splašková. Jak řekl, dále, akce jsou naplánovány nejdéle na 4 roky, aby je bylo možné ukončit ve funkčním období zvoleného zastupitelstva, aby pro případné příští zastupitele nezůstaly dluhy.

Střednědobý rozpočtový výhled je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Do diskuse se přihlásil pan Skála a zeptal se, zda město odstoupilo od výstavby v Němčicích. Místostarosta Sojka řekl, že se čeká na územní rozhodnutí a jakmile bude vydané, bude materiál postoupen zastupitelstvu, aby se rozhodlo, kdo bude investorem. Ve stejném smyslu hovořil i místostarosta Ing. Sládek. Pan Skála upozornil, že v rozpočtu pro rok 2019 finanční prostředky na tuto akci nejsou vyčleněny žádné. Místostarosta Sojka řekl, že poté, co město dostane územní rozhodnutí, záleží na zastupitelstvu, kdo bude dál investorem nebo jestli se celý záměr prodá. Pan Skála se zeptal, zda dojde k výkupu zbylých pozemků v té lokalitě. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že by k tomu dojít mělo. Starosta řekl, že v rozpočtu jsou vyčleněny na výkup pozemků 3 ml. Kč, a když se možnost naskytne, město pozemky vykoupí. Prvořadým je však výkup pozemků pod komunikacemi a chodníky. Další dotazy nebyly a starosta ukončil diskusi.  

Hlasování : Pro 14, proti 0, zdržel se 0                 

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu města Ivančice na roky 2020 – 2022.


9. Veřejná finanční podpora pro rok 2019 a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Starosta k bodu uvedl, že smlouvy byly zpracované na základě žádostí, které byly městu doručeny. Všechny dotace byly projednány na pracovní schůzce zastupitelů dne 3. 12. 2018. 

Město Ivančice dlouhodobě podporuje sportovní a společenské organizace ve městě. Oproti minulému období byly prostředky na sport navýšeny na 2 mil. Kč a na ostatní sdružení na     1,3 mil. Kč. Žádosti se podávaly dokonce měsíce října, přihlédlo se i k žádostem podaným během měsíce listopadu. Smlouvy nad 50 tis. Kč schvaluje dle zákona o obcích zastupitelstvo, do 50 tis. Kč schvaluje smlouvy rada. Jestliže některá organizace nestihla svoji žádost podat, může si požádat individuálně a i tato žádost bude projednaná.

Návrh dotací, které spadají do kompetence zastupitelstva, je uveden v následující tabulce:

Číslo smlouvy

Žadatel

Účel

Částka

1/2019

 

PhDr. VJ, správce židovského hřbitova

Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, stavební práce na opravách rozpadajících se vyzdívek, kamenické a kovářské práce

90 000,- Kč

2/2019

Římskokatolická farnost Ivančice

Oprava kamenných opěráků kostela Nanebevzetí panny Marie v Ivančicích, vnější portály, okno a římsa soklu

70 000,- Kč

3/2019

Házenkářský klub Ivančice

 

Na činnost, zejména na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sportovního materiálu

600 000,- Kč

4/2019

TJ Slovan Ivančice

Volejbalový oddíl 80 000,- a šachový oddíl – 10 000,- Kč

90 000,- Kč

5/2019

FC Ivančice

Na činnost, zejména na úhradu energií, pronájem sportovišť, dopravu, platbu rozhodčím a nákup sportovních potřeb

720 000,- Kč

6/2019

BC 66 Ivančice

Na činnost, zejména na úhradu nájemného a účasti v soutěžích

70 000,- Kč

7/2019

Orel jednota Ivančice

Na činnost sportovních oddílů stolního tenisu, florbalu, kuželek

70 000,- Kč

8/2019

Středisko volného času Ivančice, p. o.

Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých

120 000,- Kč

9/2019

Občanské sdružení Hrubšice

 

Na činnost, zejména na zajištění komunitního života v obci, na setkávání občanů a na organizaci nejrůznějších akcí pro děti.

80 000,- Kč

10/2019

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, p. o.

Na muzikálová představení pěveckého sboru Mušky pro mládež a veřejnost regionu, akce školy k 70. výročí

100 000,- Kč

11/2019

Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice

na spolupráci s městem Soyaux ve Francii

 

70 000,- Kč

Pan Fajks řekl, že nebyl na pracovní schůzce zastupitelů, a zeptal se, proč je takový nárůst prostředků u oddílů házené a fotbalu. Řekl, že porovnával výše dotací od roku 2010. Starosta odpověděl, že házená má 11 družstev, každý den tyto oddíly jezdí do haly v Moravském Krumlově. Platí se jak doprava, tak i pronájem sportovní haly. Rodiče platí cca 2 500,- Kč a další částky už po nich klub nechce požadovat. Stejně tak je prominut členský příspěvek dětem ze sociálně slabších rodin. Ve stejném duchu odpověděl i Ing. B, předseda FC Ivančice. Řekl, že v současné době kopanou trénuje cca 160 dětí. Fotbalových oddílů je 13. Kopaná je v dnešní době celoroční záležitostí. V zimě děti trénují po halách v okolí a to nejen v Ivančicích – orlovna a tělocvična v Němčicích, jezdí se i do Moravských Bránic, Náklady zde na jednu hodinu jsou i dvakrát takové jako ve sportovní hale v Ivančicích. Stejné je to i s energiemi, které mají od příštího roku opět vzrůst. Částka, o kterou FC žádá, tvoří cca 33% celkového rozpočtu. Každý člen FC platí členský příspěvek ve výši 2 200,- Kč. Pan Fajks se zeptal, kam plynou prostředky z ubytovny na stadionu. Ing. B odpověděl, že to jsou prostředky, které plynou FC a jsou použity na úhradu provozních nákladů. Pan Fajks se dále zeptal, jaký objem prostředků z ubytovny plyne. Ing. Blatný odpověděl, že se jedná o částku cca ve výši 300 tis. Kč. Ing. Feith řekl, že z navržených částek je jasně vidět, které sporty se starají o nejvíce dětí a mládeže. Starosta Buček řekl, že sám přispívá oddílům házené z firmy Autoexpres částkou cca 0,5 mil. Kč ročně. I oddílu házené pokrývá příspěvek města cca 30 – 40% celkového rozpočtu. Závěrem starosta řekl, že kdo si ze sportovních oddílů požádal o dotaci, každý dostal nějaký příspěvek.

Pan Fajks se zeptal na částku 70 tis. Kč pro Sdružení pro mezinárodní spolupráci. Zeptal se, pro koho je tato částka určena.  Starosta odpověděl, že se jedná o spolupráci s partnerským městem Soyaux  ve Francii, účastnit se může kterýkoliv občan Ivančic. Částky jsou vyčleněny i pro další partnerská města. Jedná se o výměnné pobyty občanů.

Místostarosta Ing. Sládek řekl, že sdružení je otevřené komukoliv, členský poplatek je asi ve výši 400 – 500 Kč za osobu na rok. Členové, pokud se účastní akce, zejména výměnného zájezdu do Francie, mají o něco levnější částku za dopravu. Jinak si každý hradí plnou taxu cesty. Peníze, o které sdružení žádá,  jsou většinou na dopravu do Soyaux, na nocleh, na občerstvení, na dárky pro protistranu případně na nějaké vstupné. Spolupráce funguje na principu, že jeden rok jede zájezd do Francie a další rok potom přijede zájezd z Francie do Ivančic, kde se o hosty starají ivančičtí občané. Místostarosta Ing. Sládek závěrem řekl, že vítá příležitost sdělit, že, pokud by měl kdokoli, zejména z řad zastupitelů, zájem se podobného zájezdu zúčastnit, je tato možnost otevřená. V roce 2019 přijede delegace ze Soyaux do Ivančic. Bydlet budou v těch rodinách, kde byli hosty ivančičtí občané při poslední návštěvě ve Francii.                                  

 Ing. Feith se zeptal, jaký je zůstatek prostředků v rezervě na sport a ostatní sdružení poté, co budou schváleny předložené smlouvy a další žádosti, které město obdrželo. Místostarosta Sojka odpověděl, že na sport je vyčerpáno cca 1,8  mil. Kč, tedy zbývá asi 200 tis Kč, a na ostatní sdružení zbývá vyčerpat 43 tis. Kč. Starosta řekl, že pokud bude město požádáno o individuální dotaci, může být tato přiznána například z rezervy rady.

Další dotazy nebyly.

Hlasování : Pro 14, proti  0, zdržel se 0                 

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přiložené tabulky

Číslo smlouvy

Žadatel

Účel

Částka

1/2019

 

PhDr. VJ,

správce židovského hřbitova

Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, stavební práce na opravách rozpadajících se vyzdívek, kamenické a kovářské práce

90 000,- Kč

2/2019

Římskokatolická farnost Ivančice

Oprava kamenných opěráků kostela Nanebevzetí panny Marie v Ivančicích, vnější portály, okno a římsa soklu

70 000,- Kč

3/2019

Házenkářský klub Ivančice

 

Na činnost, zejména na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sportovního materiálu

600 000,- Kč

4/2019

TJ Slovan Ivančice

Volejbalový oddíl 80 000,- a šachový oddíl – 10 000,- Kč

90 000,- Kč

5/2019

FC Ivančice

Na činnost, zejména na úhradu energií, pronájem sportovišť, dopravu, platbu rozhodčím a nákup sportovních potřeb

720 000,- Kč

6/2019

BC 66 Ivančice

Na činnost, zejména na úhradu nájemného a účasti v soutěžích

70 000,- Kč

7/2019

Orel jednota Ivančice

Na činnost sportovních oddílů stolního tenisu, florbalu, kuželek

70 000,- Kč

8/2019

Středisko volného času Ivančice, p. o.

Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých

120 000,- Kč

9/2019

Občanské sdružení Hrubšice

 

Na činnost, zejména na zajištění komunitního života v obci, na setkávání občanů a na organizaci nejrůznějších akcí pro děti.

80 000,- Kč

10/2019

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, p. o.

Na muzikálová představení pěveckého sboru Mušky pro mládež a veřejnost regionu, akce školy k 70. výročí

100 000,- Kč

11/2019

Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice

na spolupráci s městem Soyaux ve Francii

 

70 000,- Kč


10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta pokračoval dalším bodem programu – návrhem obecně závazné vyhlášky týkající se místního poplatku „za svoz odpadu“ pro rok 2019. Obecně závazná vyhláška zůstává téměř ve stejném znění jako pro rok 2018. Navrženy byly pouze dvě změny: jedna v článku 4, který se týká sazby za občana/rok, a jedna v článku 6, který se týká osvobození a úlev. Ke zvýšení poplatku došlo naposledy v roce 2015, tehdy byl poplatek zvýšen o 50,- Kč. Město Ivančice stále na svoz odpadu doplácí, částka dosahuje 3 mil. Kč. Aby hospodaření bylo vyrovnané, musel by se poplatek zvýšit na částku 780,- Kč na občana. Protože se však občané snaží třídit odpady, dochází k dlouhodobému snižování nákladů, které je však pomalé. Daří se zvyšovat výběr poplatků. Ohledně úprav vyhlášky došlo k několika pracovním jednáním a schůzkám a byly navrženy tyto změny: v článku 4 – sazba poplatku se poplatek za osobu zvyšuje na částku 650,- Kč  a v článku 6, osvobození a úlevy od placení poplatku, odst. 2, písm. d) dítě, které v příslušném roce je mladší než 3 roky nebo v tomto roce dosáhne 3 roků.

V materiálech zastupitelé obdrželi podklady, ze kterých je patrné, že se více třídí, méně se platí svozovým firmám; z pohledu Technických služeb se jedná o druhotné suroviny, za které dostávají zaplaceno. Toto se týká například železa, dřeva, papíru, zdarma je i likvidace pneumatik. Město uvažuje o nákupu vlastního svozového vozidla, což by rovněž částečně snížilo náklady. Likvidace bioodpadu probíhá v Nové Vsi také zdarma na bioplynové stanici Nová Ves. V tomto případě se platí pouze za svoz bioodpadu. V souvislosti s tím město dlouhodobě podporuje nákup bionádob, které mají ivančičtí občané zdarma v užívání. V současné době je v Ivančicích cca 1 200 bionádob, které se pravidelně sváží. Dá se říci, že z města téměř vymizely černé skládky, což je i zásluhou občanů, kteří se pravidelně  každý rok účastní akce „Ukliďme Česko“. Je to akce, do které jsou zapojeny všechny spolky, které na oplátku od města obdrží dotaci pro svůj rozvoj.

Do diskuse se přihlásil pan Fajks a řekl, že čím víc se šetří, tím částka poplatku za svoz vzrůstá. Starosta řekl, že nejvíce město doplácí na chataře. Chatové oblasti stojí město cca 1 mil. Kč. Ovšem není možné dát jinou částku občanům Ivančic a jinou částku chatařům, neboť by se jednalo o diskriminaci.

Místostarosta pan Sojka řekl, že svozová firma má ze smlouvy nárok na navýšení ceny z důvodu inflace. Pravdou také je, že poplatek se nezvyšoval, jak bylo řečeno, od roku 2015. Starosta diskusi ukončil a nechal hlasovat o projednávaném bodu.

Hlasování : Pro 14, proti  0, zdržel se 0                 

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


11. Záměr prodeje pozemku – k. ú. Kounické Předměstí

Na pozemku p. č. 2478/3, ostatní plocha (neplodná půda) v k. ú. Kounické Předměstí v blízkosti řeky Jihlavy u loděnice chce žadatel umístit včelstva. Investiční technik OISMaP nedoporučuje převod pozemku z důvodu polohy pozemku u řeky, kde je město Ivančice vlastníkem sousedního pozemku pod řekou. Jako varianta využití pozemku pro žadatele se nabízí jeho pronájem.

Hlasování : Pro  0, proti  14, zdržel se 0                 

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2478/3, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 798 m2, v k. ú. Kounické Předměstí – usnesení nebylo přijato.


12. Záměr prodeje pozemku – k. ú. Kounické Předměstí

Pozemek p. č. 2595/21, zahrada, o výměře 183 m² v k. ú. Kounické Předměstí je zahrada v lokalitě Meruňkový sad; původně ji měl v pronájmu pan V, který zemřel. Žadatel o odkup uvedeného pozemku koupil chatu č. e. 1064 na pozemku p. č. st. 743, který zasahuje do pozemku p. č. 2595/21 a zahrady na pozemku p. č. 2595/22.

Rada města záměr prodeje doporučuje.

Pan Skála se zeptal, jakým způsobem se bude pozemek prodávat. Starosta navrhl, aby se prodalo za nejvyšší vysoutěženou cenu, za kterou město prodávalo v Meruňkovém sadě, nebo za 300,- Kč/m2.

Hlasování : Pro 14, proti  0, zdržel se 0                

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2595/21, zahrada, o výměře 183 m² v k. ú. Kounické Předměstí.


13. Záměr prodeje pozemku – k. ú. Ivančice (Malovansko)

Jedná se o část parcel v ulici Malovanská (kolem řeky). Žadatel by chtěl tyto části pozemků používat jako zahradu. Město má však záměr zde do budoucna zajistit hrací plochu pro děti.

Rada města tedy prodej nedoporučuje.

Rovněž OISMaP nedoporučuje k odprodeji část parcel dle žádosti k uvedenému účelu, ani k účelu jinému, jak je uvedeno ve vyjádření č. j. OISMaP – 501/2018 ze dne 12. 11. 2018.

Hlasování : Pro 0, proti  14, zdržel se 0                 

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 519/1, ostatní plocha (jiná plocha) a p. č. st. 849, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře cca 750 m² oba v k. ú. Ivančice – usnesení nebylo přijato


14. Záměr nabytí pozemku – k. ú. Ivančice (Na Brněnce)

Jedná se o pozemek pod chodníkem v ulici Na Brněnce (plocha 27 m²). Město chodník udržuje; jako stavební dílo je v majetku města. Žadatel jako vlastník pozemku p. č. 3130/2, který nabízí městu Ivančice k prodeji, neboť je pro něj vlastnictví této parcely bezpředmětné. Představa žadatele o ceně pozemku se pohybuje kolem cca max. 300,- Kč/m², odůvodňuje to důležitostí chodníku. Tedy 27 m² by bylo celkem za 8 100 Kč. Obdobné pozemky na Malovansku město vykupovalo za 150,- Kč/m².

Žadatel po telefonickém hovoru objasnil, že ačkoliv nabídce uváděl pozemek p. č. 3130/203, jednalo se ve skutečnosti o pozemek p. č. 3130/2 –  ten hodlá městu Ivančice prodat.

OISMaP doporučuje dle žádosti pozemek nabýt do vlastnictví a majetku města. Cena, kterou žadatel požaduje, se jeví jako akceptovatelná s ohledem na cenovou mapu města, jak je uvedeno ve vyjádření č. j. OISMaP – 502/2018 ze dne 12. 11. 2018.

Než starosta otevřel diskusi, řekl, že v pozemku vedou sítě, jsou na něm věcná břemena, okolní pozemky jsou již prodané.

Místostarosta Sojka řekl, že nyní zastupitelé jednají o záměru nabýt pozemek, to mohou schválit. Otázkou zůstává, zda má význam ještě jednat s vlastníkem o ceně, za kterou by město chtělo pozemek nabýt. JUDr. Dvořáčková řekla, že komunikace Na Brněnce není po opravě a zhotovení chodníků zapsaná v katastru nemovitostí, neboť ne všichni, kteří tam měli nějakou část pozemku, dali dosud souhlas k jejich rozdělení. S žádostí o souhlas byl osloven i pan R  a ten nabídl, že své pozemky městu prodá. Ještě zbývá několik soukromých vlastníků, kteří tam mají pár metrů. Otázkou je, zda nevyčkávají na výsledek jednání o nabídce p. R , aby podle toho věděli, za kolik by mohli své pozemky prodat. Zápis komunikace do katastru je vázaný na souhlas vlastníků pozemků.

Pan Skála řekl, že je předpoklad, že i další občané budou chtít pozemky městu prodat, a tak by se v tom případě mělo kupovat ode všech za stejnou cenu.

Starosta potvrdil slova pana Skály a řekl, že právní oddělení bude jednat i s ostatními občany stejně.

JUDr. Dvořáčková řekla, že byli osloveni všichni vlastníci, zda souhlasí se zápisem komunikace do katastru nemovitostí. Pan Skála reagoval, že se stále hovoří o komunikaci, ale komunikace na Brněnce je krajská silnice. JUDr. Dvořáčková upřesnila, že se jedná o chodníky. Pan Skála debatu s JUDr. Dvořáčkovou uzavřel, že pozemky pod chodníky jsou skutečně věcí města, kdežto pozemky pod komunikací – krajskou silnicí by byly věcí kraje.

Hlasování : Pro  14, proti   0, zdržel se  0                

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 3130/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 27 m² v k. ú. Ivančice.

Pan Skála navrhl, aby se oslovili všichni občané, kteří nějaký pozemek pod chodníkem Na Brněnce vlastní.

Místostarosta Sojka tedy navrhl, aby se  uložilo odboru investic, správy majetku a právnímu zjistit všechny vlastníky, kteří v ulici Na Brněnce vlastní nějaký pozemek pod chodníkem.


15. Kupní smlouvy – Jižní obchvat

Jedná se o pozemky, které jsou součástí tzv. Jižního obchvatu. Starosta řekl, že cena pozemků je 150,- Kč/m2.

Do diskuse se přihlásil pan Fajks a řekl, že s uzavřením smluv nesouhlasí, protože v obou je uvedeno nesprávně, že se jedná o pozemky bez dluhů a břemen, ale to podle názoru p. Fajkse není pravda, protože tam je věcné břemeno – je tam natažený kabel itSelfu. Mgr. Hlaváč reagoval, že se vychází z veřejného registru/ katastru nemovitostí, a zeptal se p. Fajkse, zda je tam věcné břemeno k projednávaným pozemkům zapsáno na listu vlastnictví.  Pan Fajks odpověděl, že není, ale trval na svém, že to existuje. Mgr. Hlaváč odpověděl, že při tvorbě smluv město vychází z veřejného rejstříku. Pan Fajks řekl, že v tom případě by se situace měla prověřit, protože podle jeho názoru tam věcné břemeno je. Místostarosta Sojka řekl, že toto by měl udělat vlastník pozemku. Starosta řekl, že město vychází z dostupného rejstříku a podle něj v pozemcích žádné věcné břemeno není. Ing. Feith se zeptal, zda v případě koupě plyne pro město nějaké riziko. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že podle jejího názoru v tom riziko není, protože tak tomu je ve velkém množství pozemků. Jedná se o sítě, jako nízké napětí, optické kabely a to všechno přechází s vlastnictvím. Pokud by se jednalo o věcné břemeno vázané k osobě, potom by to ve smlouvě bylo uvedeno. Pokud se jedná o sítě, které jsou součástí pozemku, ty se jako věcná břemena do kupních smluv nezapisují. Mgr. Hlaváč navázal, že zastupitelé již řešili několik kupních smluv, kdy v pozemcích byly rovněž sítě, a nikdy s tím nebyl žádný problém. Pan Fajks řekl, že s tím problém má. Ing. Feith se zeptal, zda je tam tedy omezení vlastnického práva. Místostarosta Sojka řekl, že podle dostupných registrů ne. JUDr. Chládková rekapitulovala, že reálně se ví, že sítě v pozemcích jsou, čili reálné omezení tam je, ale právně to řešeno není, protože to není zřízeno formou smlouvy o zřízení věcného břemene a není to zapsáno v katastru nemovitostí. Pokud zastupitelé spatřují problém v tom, že v katastru věcné břemeno není zapsáno, ale kabely v pozemku jsou, a pokud zastupitelé řeknou, že mají se schválením kupních smluv problém, musí se také říci, jak postupovat dál.

Žádný návrh nato nezazněl a zastupitelé přistoupili k hlasování o obou předložených kupních smlouvách.

Hlasování : Pro 11, proti  1, zdržel se 2                

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 • Kupní smlouvu č. 42/2018 o koupi pozemku p. č. 20/71, ostatní plocha, o výměře 133 m2, a p. č. 20/72, zahrada, o výměře 39 m2, k. ú. Kounické Předměstí. Mezi městem Ivančice jako kupujícím a KK a JP jako prodávajícím za cenu 150 Kč/m2
 • .Kupní smlouvu č. 47/2018 o koupi pozemku p. č. 20/71, ostatní plocha, o výměře 111 m2, a p. č. 20/81, zahrada, o výměře 26 m2, k. ú. Kounické Předměstí. Mezi městem Ivančice jako kupujícím a TJ a JZ jako prodávajícím za cenu 150 Kč/m2.

16. Informace, různé

Starosta pozval všechny zastupitele na Regiontour, který se koná 19. 1. 2019, kde bude mít město společně s Mikroregionem Ivančicko stánek a expozici.

JUDr. Chládková připomněla, že během měsíce ledna by měly probíhat v místních částech schůzky vedení s tamními občany ohledně obsazení osadních výborů.

Dále JUDr. Chládková připomněla plánované termíny konání zasedání Zastupitelstva města Ivančice v roce 2019 – budou se konat vždy první pondělí v sudém měsíci, kromě  měsíce srpna – zde se bude konat první pondělí v měsíci září, tedy:

 • pondělí 4. února
 • pondělí 1. dubna
 • pondělí 3. června
 • pondělí 2. září
 • pondělí 7. října
 • pondělí 2. prosince.

Pan H  pozval všechny ve 14.00 hodin na Štědrý den na zpívání koled pod vánočním stromkem na návsi v Letkovicích.


17. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 10. 12. 2018 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu pana Radoslava Skálu a  pana  Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

 Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj program „Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“ – dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“ pro projekt „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ a dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ pro projekt „Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice“ a souhlasí s minimálně 40 % spoluúčastí při financování těchto projektů z vlastních zdrojů.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 25 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočet města Ivančice na rok 2019 dle přílohy Návrh rozpočtu na rok 2019 (celková bilance rozpočtu).

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) jako závazné ukazatele, kterými se má povinně řídit rada města, jako výkonný orgán města:

 • v rozpočtu příjmů – příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd
 • v rozpočtu výdajů – výdaje celkem dle jednotlivých oddílů

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) jako závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit právnické osoby zřízené městem Ivančice:

 • příspěvky na provoz a dotace na investice pro příspěvkové organizace města dle předloženého rozpisu

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu města Ivančice na roky 2020 – 2022.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přiložené tabulky

Číslo smlouvy

Žadatel

Účel

Částka

1/2019

 

PhDr. VJ,

správce židovského hřbitova

Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, stavební práce na opravách rozpadajících se vyzdívek, kamenické a kovářské práce

90 000,- Kč

2/2019

Římskokatolická farnost Ivančice

Oprava kamenných opěráků kostela Nanebevzetí panny Marie v Ivančicích, vnější portály, okno a římsa soklu

70 000,- Kč

3/2019

Házenkářský klub Ivančice

 

Na činnost, zejména na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sportovního materiálu

600 000,- Kč

4/2019

TJ Slovan Ivančice

Volejbalový oddíl 80 000,- a šachový oddíl – 10 000,- Kč

90 000,- Kč

5/2019

FC Ivančice

Na činnost, zejména na úhradu energií, pronájem sportovišť, dopravu, platbu rozhodčím a nákup sportovních potřeb

720 000,- Kč

6/2019

BC 66 Ivančice

Na činnost, zejména na úhradu nájemného a účasti v soutěžích

70 000,- Kč

7/2019

Orel jednota Ivančice

Na činnost sportovních oddílů stolního tenisu, florbalu, kuželek

70 000,- Kč

8/2019

Středisko volného času Ivančice, p. o.

Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých

120 000,- Kč

9/2019

Občanské sdružení Hrubšice

 

Na činnost, zejména na zajištění komunitního života v obci, na setkávání občanů a na organizaci nejrůznějších akcí pro děti.

80 000,- Kč

10/2019

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, p. o.

Na muzikálová představení pěveckého sboru Mušky pro mládež a veřejnost regionu, akce školy k 70. výročí

100 000,- Kč

11/2019

Sdružení pro mezinárodní spolupráci města Ivančice

na spolupráci s městem Soyaux ve Francii

 

70 000,- Kč

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2478/3, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 798 m2, v k. ú. Kounické Předměstí – usnesení nebylo přijato

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2595/21, zahrada, o výměře 183 m² v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 519/1, ostatní plocha (jiná plocha) a p. č. st. 849, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře cca 750 m² oba v k. ú. Ivančice – usnesení nebylo přijato

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 3130/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 27 m² v k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 • Kupní smlouvu č. 42/2018 o koupi pozemku p. č. 20/71, ostatní plocha, o výměře 133 m2, a p. č. 20/72, zahrada, o výměře 39 m2, k. ú. Kounické Předměstí. Mezi městem Ivančice jako kupujícím a KK a JP jako prodávajícím za cenu 150 Kč/m2.
 • Kupní smlouvu č. 47/2018 o koupi pozemku p. č. 20/71, ostatní plocha, o výměře 111 m2, a p. č. 20/81, zahrada, o výměře 26 m2, k. ú. Kounické Předměstí. Mezi městem Ivančice jako kupujícím a TJ a JZ jako prodávajícím za cenu 150 Kč/m2.

18. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin.

……………………..                                                         ……….…………………….

          starosta                                                                      místostarosta    

………………………..                                                            ………………………….

     Radoslav Skála                                                                    Rostislav Štork

        ověřovatel                                                                                ověřovatel

          

Zapsala Ing. Ivana Krejčová

Přílohy: 1) Prezenční listina

              2) Rozpočet na rok 2019 

              3) Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 – 2022