Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Zápis zastupitelstva ZM č. 06/2018 – ustavující zasedání

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 05.11.2018

P ř í t o m n i :

Adamová Michaela Bc., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halbich Jan Ing., Heřmanová Jana Mgr., Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr., Marek Tomáš Ing. Bc., Obršlík Jiří Bc., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Štork Rostislav, Tureček Aleš Mgr.


Dosavadní starosta města Ivančice p. Milan Buček přivítal zastupitele a veřejnost a v 17.00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva.

Konstatoval, že na zasedání jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Všem zastupitelům bylo před zahájením zasedání předáno osvědčení o zvolení.

Starosta představil jednotlivé členy zastupitelstva a vyzval zastupitele, aby dle § 69 odst. 2) a odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění složili slib. Přečetl text slibu zastupitele:

 „Slibuji věrnost České republice.

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Poté jednotliví zastupitelé v pořadí dle abecedy složili slib pronesením slova „slibuji a podpisem textu slibu; žádný ze zastupitelů neodmítl složit slib ani neprohlásil, že hodlá složit slib s výhradou.

Usnesení č. 1): Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí složení slibu všemi členy zastupitelstva.

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, tedy alespoň 8. Starosta doporučil, aby zasedání  dále probíhalo podle dosavadního jednacího řádu. Podle jednacího řádu zastupitelstva  se hlasování provádí veřejně. Tajně by se hlasování provádělo, pokud by tak zastupitelstvo rozhodlo. Starosta se zeptal, zda někdo ze zastupitelů navrhuje tajné hlasování. Protože nikdo takový návrh nevznesl, nechal hlasovat o návrhu, aby bylo hlasování prováděno veřejně.

Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky

 • pro návrh
 • nebo proti návrhu
 • nebo je možno se hlasování zdržet.

Hlasování : Pro  15, proti  0, zdržel se  0             

Usnesení č. 2): Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s tím, aby hlasování bylo veřejné – zdvižením ruky.

Dále starosta přečetl návrh programu zastupitelstva:

 1. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátora
 2. Určení počtu místostarostů
 3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
 4. Volba starosty
 5. Volba místostarostů
 6. Volba ostatních členů rady města
 7. Pověření osob, před kterými lze činit prohlášení o uzavření manželství
 8. Zřízení finančního výboru, stanovení počtu jeho členů, volba jeho předsedy a ostatních členů
 9. Zřízení kontrolního výboru, stanovení počtu jeho členů, volba jeho předsedy a ostatních členů
 10. Pověření osob zastupováním města v organizacích, jejichž je město členem
 11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 12. Diskuse
 13. Rekapitulace přijatých usnesení.

Protože k přednesenému návrhu nebyly žádné připomínky, nechal o programu hlasovat.

Hlasování : Pro  15, proti  0, zdržel se              

Usnesení č. 3): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, skrutátora

O průběhu zasedání zastupitelstva se musí pořídit do 10 dnů po skočení zasedání zápis.

Starosta navrhl dva ověřovatele zápisu z řad zastupitelů, a to pana Rostislava Štorka a pana Radoslava Skálu. Dále navrhl, aby zápis pořídila Ing. Ivana Krejčová a sčítání hlasů prováděl Mgr. Radek Hlaváč.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se  2             

Usnesení č. 4): Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu p. Rostislava Štorka a p. Radoslava Skálu, zápis provede Ing. Ivana Krejčová, sčítáním hlasů je pověřen Mgr. Radek Hlaváč.


2. Určení počtu místostarostů

Starosta navrhl, aby město Ivančice mělo dva místostarosty, z nichž jeden by byl tak jako dosud uvolněný a jeden by byl neuvolněný.

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo jiný návrh.

Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 5): Zastupitelstvo města Ivančice určuje počet místostarostů – dva.


3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Ing. Roman Sládek navrhl dvě funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni, a to starosta a 1. místostarosta.

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo jiný návrh.

Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném Ing. Sládkem.

Hlasování : Pro  15, proti 0 , zdržel se 0              

Usnesení č. 6): Zastupitelstvo města Ivančice určuje 2 funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,  a to starosta a 1. místostarosta.


4. Volba starosty

Pan Jaroslav Sojka navrhl, aby starostou města byl zvolen p. Milan Buček, a dotázal se jej, zda kandidaturu přijímá – navržený odpověděl kladně.

Pan Jaroslav Sojka se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném panem Jaroslavem Sojkou.

Hlasování : Pro 15, proti  0, zdržel se 0            

Usnesení č. 7): Zastupitelstvo města Ivančice volí starostou města Ivančice p. Milana Bučka.


5. Volba 1. místostarosty, volba 2. místostarosty

Starosta navrhl, aby 1. místostarostou, uvolněným, který by byl rovněž pověřen zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti,  byl zvolen p. Jaroslav Sojka, a dotázal se jej, zda kandidaturu přijímá – navržený odpověděl kladně.

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo jiný návrh. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro 15, proti  0, zdržel se              

Usnesení č. 8): Zastupitelstvo města Ivančice volí 1. místostarostou města Ivančice, který je pověřen zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, p. Jaroslava Sojku.

Starosta navrhl, aby 2. místostarostou, neuvolněným, byl zvolen Ing. Roman Sládek a dotázal se jej, zda kandidaturu přijímá – navržený odpověděl kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má někdo jiný návrh. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro 13, proti  1, zdržel se              

Usnesení č. 9): Zastupitelstvo města Ivančice volí 2. místostarostou města Ivančice Ing. Romana Sládka.


6. Volba ostatních členů rady města

Dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, musí být počet členů rady nejméně 5, maximálně 11, ale nesmí přesahovat 1/3 počtu zastupitelů, takže celkový počet členů Rady města Ivančice musí být 5.

Podle zákona o obcích jsou členy rady starosta a místostarostové, zbývá tedy dovolit ještě dva členy rady.

Starosta navrhl, aby dalším členem Rady města Ivančice byla zvolena paní Růžena Horáková; dotázal se jí, zda kandidaturu přijímá – navržená odpověděla kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro 15, proti  0, zdržel se 0              

Usnesení č. 10): Zastupitelstvo města Ivančice volí členem rady města  paní Růženu Horákovou.

Starosta navrhl, aby dalším členem Rady města Ivančice byl zvolen Mgr. Aleš Tureček; dotázal se jej, zda kandidaturu přijímá – navržený odpověděl kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro 14, proti 0, zdržel se  1             

Usnesení č. 11): Zastupitelstvo města Ivančice  volí  členem rady města Mgr. Aleše Turečka.


7. Pověření osob, před kterými lze činit prohlášení o uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy,  že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků, a to před starostou, místostarosty nebo pověřeným členem zastupitelstva obce.

Starosta  navrhl jako další osoby, před kterými lze činit prohlášení o uzavření manželství, Bc. Michaelu Adamovou, Mgr. Janu Heřmanovou a paní Růženu Horákovou; dotázal se jich, zda s návrhem souhlasí – navržené odpověděly kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Starosta navrhl, aby bylo hlasováno o všech navržených společně. Protože s tím zastupitelé souhlasili, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení ohledně osob, před kterými lze činit prohlášení o uzavření manželství:

Hlasování : Pro  15, proti  0, zdržel se 0              

Usnesení č. 12): Osoby, před kterými lze činit prohlášení o uzavření manželství:

 • starosta p. Milan Buček (oprávnění dle zákona o matrikách)
 • místostarosta p. Jaroslav Sojka (oprávnění dle zákona o matrikách)
 • místostarosta Ing. Roman Sládek (oprávnění dle zákona o matrikách)
 • členka zastupitelstva města Bc. Michaela Adamová – na základě pověření zastupitelstva
 • členka zastupitelstva města Mgr. Jana Heřmanová – na základě pověření zastupitelstva
 • členka zastupitelstva města paní Růžena Horáková – na základě pověření zastupitelstva.

8. Zřízení finančního výboru, stanovení počtu jeho členů, volba jeho předsedy a ostatních členů

Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní, iniciativní a kontrolní orgány výbory, podle zákona o obcích povinně zřizuje finanční a kontrolní výbor (FV a KV). Tyto výbory musí být minimálně 3členné, počet členů musí být lichý. Výbory zřízené bývalým zastupitelstvem zanikly, je třeba ustanovit nové.

Starosta navrhl, aby finanční výbor byl pětičlenný. Dotázal se zastupitelů, zda má někdo jiný návrh. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro  15, proti  0, zdržel se 0              

Usnesení č. 13): Zastupitelstvo města Ivančice zřizuje finanční výbor, pětičlenný.

Dále starosta navrhl, aby předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Růžena Horáková. Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděla navržená kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro 15 , proti 0 , zdržel se              

Usnesení č. 14): Zastupitelstvo města Ivančice volí předsedkyní finančního výboru paní Růženu Horákovou.

Starosta vyzval zastupitele, aby přednesli své návrhy na volbu dalších členů finančního výboru. Protože žádný jiný zastupitel návrh nepředložil, navrhl starosta další členy finančního výboru, a to paní Marii Konečnou, Bc. Michaelu Adamovou, Ing. Antonína Moravce a Ing. Bc. Tomáše Marka. Se všemi navrženými byl návrh projednán.

Starosta  navrhl, aby se o těchto navržených členech finančního výboru hlasovalo společně; zastupitelé souhlasili.

Hlasování : Pro  15, proti  0, zdržel se 0              

Usnesení č. 15): Zastupitelstvo města Ivančice volí  dalšími členy finančního výboru paní Marii Konečnou, Bc. Michaelu Adamovou, Ing. Antonína Moravce a Ing. Bc. Tomáše Marka.


9. Zřízení kontrolního výboru, stanovení počtu jeho členů, volba jeho předsedy a ostatních členů

Starosta navrhl, aby kontrolní výbor byl tříčlenný. Dotázal se zastupitelů, zda má někdo jiný návrh. Další návrh nebyl vznesen. Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro  15, proti 0 , zdržel se 0               

Usnesení č. 16): Zastupitelstvo města Ivančice zřizuje kontrolní výbor, tříčlenný.

Dále  starosta navrhl, aby předsedou  kontrolního výboru byl zvolen  pan Pavel Fajks.  

Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděl navržený, že souhlasí pod podmínkou, že si členy kontrolního výboru vybere sám.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro 14 , proti  0, zdržel se              

Usnesení č. 17):  Zastupitelstvo města Ivančice volí předsedou kontrolního výboru p. Pavla Fajkse.


10. Pověření osob zastupováním města v organizacích, jejichž je město členem

Město Ivančice má majetkový podíl a je členem v KTS Ekologie, spol. s r. o.

Starosta uvedl, že v minulém volebním období byl zástupcem města v této společnosti pan Jaroslav Sojka, a navrhl jeho opětovné zvolení.

Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděl navržený kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro  15, proti  0, zdržel se 0              

Usnesení č. 18):  Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje p. Jaroslava Sojku zastupováním města Ivančice ve společnosti KTS Ekologie, spol. s r. o.

Město Ivančice je členem svazku obcí Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.

Starosta uvedl, že v minulém volebním období byl zástupcem města ve svazku Ing. Roman Sládek, a navrhl jeho opětovné zvolení.

Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděl navržený kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 19): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje Ing. Romana Sládka zastupováním města Ivančice ve svazku obcí Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.

Město Ivančice je členem svazku obcí Mikroregion Ivančicko.

Starosta uvedl, že v minulém volebním období byl zástupcem města v Mikroregionu pan Rostislav Štork, který již nadále tuto funkci nehodlá zastávat; starosta navrhl jako zástupce v Mikroregionu Ivančicko  Mgr. Janu Heřmanovou.

Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděla navržená kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro 15, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 20): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje Mgr. Janu Heřmanovou zastupováním města Ivančice ve svazku obcí Mikroregion Ivančicko.

Město Ivančice je členem v ENERGOREGION 2020.                                                     

Místostarosta p. Sojka uvedl, že v minulém volebním období byl zástupcem města v ENERGOREGION 2020 pan Radek Halouzka, který již členem zastupitelstva není; p. Sojka tedy navrhl jako zástupce v ENERGOREGION 2020 starostu p. Milana Bučka.

Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděl navržený kladně.

Místostarosta p. Sojka se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném místostarostou p. Sojkou.

Hlasování : Pro 15, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 21): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje p. Milana Bučka zastupováním města Ivančice v ENERGOREGION  2020.

Město Ivančice je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Starosta uvedl, že v minulém volebním období byla zástupcem města ve sdružení paní Růžena Horáková. Protože paní Růženě Horákové byly svěřeny jiné funkce a protože členem zastupitelstva je Mgr. Aleš Tureček, kterému je tato problematika blízká, navrhl starosta jako zástupce ve sdružení jeho.

Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděl navržený kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném starostou.

Hlasování : Pro 15, proti 0 , zdržel se 0

Usnesení č. 22): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje Mgr. Aleše Turečka zastupováním města Ivančice ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Město Ivančice je členem zájmového sdružení právnických osob „ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO“.

Místostarosta p. Sojka  uvedl, že v minulém volebním období byl zástupcem města v tomto sdružení starosta p. Milan Buček, a navrhl jeho opětovné zvolení jako zástupce města ve sdružení.

Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděl navržený kladně.

Místostarosta p. Sojka se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném p. Sojkou.

Hlasování : Pro 15, proti 0 , zdržel se 0

Usnesení č. 23): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje p. Milana Bučka zastupováním města Ivančice v zájmovém sdružení právnických osob „ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO“.

Město Ivančice je členem zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty.

Starosta p. Buček uvedl, že sice byl v minulém volebním období zástupcem města v tomto sdružení, ale protože již byl zvolen do několika jiných funkcí, navrhl jako zástupce města ve sdružení pana Ing. Jana Halbicha.

Na dotaz, zda s nominací souhlasí, odpověděl navržený kladně.

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrh nebyl vznesen.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném p. starostou.

Hlasování : Pro 15, proti 0 , zdržel se 0

Usnesení č. 24): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje Ing. Jana Halbicha zastupováním města Ivančice v zájmovém sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty.


11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

Podle § 72 zákona o obcích  neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může být poskytována  za výkon funkce odměna, pokud tak stanoví usnesením zastupitelstvo. V usnesení je třeba stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc, a to částkou v celých korunách, a dále od kdy bude odměna poskytována.

Starosta p. Buček navrhl měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 12. 2018 takto:

 • neuvolněný místostarosta: 27 000,- Kč
 • člen rady: 5 000,- Kč
 • člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 800,- Kč.

Dotázal se zastupitelů, zda mají další návrhy. Další návrhy nebyly vzneseny. Místostarosta p. Sojka pouze vysvětlil, že nebude kumulace odměn (odměny se nesčítají), tzn. např. členu rady by náleželo  5000 Kč, ale k tomu už ne 1800 Kč za členství v zastupitelstvu.

Nato bylo hlasováno o návrhu předneseném p. starostou.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se  3

Usnesení č. 25): Zastupitelstvo města Ivančice stanovuje s účinností od 1. 12. 2018 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:           

 • neuvolněný místostarosta: 27 000,- Kč
 • člen rady: 5 000,- Kč
 • člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 800,- Kč

12. Diskuse

Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů příspěvek do diskuse. Nestalo se tak.

Starosta opakovaně poděkoval všem bývalým zastupitelům za práci, kterou pro město v minulém volebním období vykonali. Zároveň poděkoval novým zastupitelům, že o práci pro město projevili zájem, i když se jedná o práci časově náročnou.

Závěrem poděkoval všem voličům, kteří ve volbách podpořili vedení města. Všichni zastupitelé, kteří byli zvoleni, chtějí pro město pracovat.


13. Rekapitulace usnesení přijatých na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaném dne 5. listopadu 2018

Usnesení č. 1): Zastupitelstvo města Ivančice  bere na vědomí složení slibu všemi členy zastupitelstva.

Usnesení č. 2): Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s tím, aby hlasování bylo veřejné -zdvižením ruky.

Usnesení č. 3): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 4): Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu p. Rostislava Štorka a p Radoslava Skálu zápis provede Ing. Ivana Krejčová, sčítáním hlasů je pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Usnesení č. 5): Zastupitelstvo města Ivančice určuje počet místostarostů – dva.

Usnesení č. 6): Zastupitelstvo města Ivančice určuje 2 funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,  a to starosta a 1. místostarosta.

Usnesení č. 7): Zastupitelstvo města Ivančice volí starostou města Ivančice p. Milana Bučka.

Usnesení č. 8): Zastupitelstvo města Ivančice volí 1. místostarostou města Ivančice, který je pověřen zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, p. Jaroslava Sojku.

Usnesení č. 9): Zastupitelstvo města Ivančice volí 2. místostarostou města Ivančice Ing. Romana Sládka.

Usnesení č. 10): Zastupitelstvo města Ivančice volí členem rady města  paní Růženu Horákovou.

Usnesení č. 11): Zastupitelstvo města Ivančice volí členem rady města Mgr. Aleše Turečka.

Usnesení č. 12): Osoby, před kterými lze činit prohlášení o uzavření manželství:

 • starosta p. Milan Buček (oprávnění dle zákona o matrikách)
 • místostarosta p. Jaroslav Sojka (oprávnění dle zákona o matrikách)
 • místostarosta Ing. Roman Sládek (oprávnění dle zákona o matrikách)
 • členka zastupitelstva města Bc. Michaela Adamová – na základě pověření zastupitelstva
 • členka zastupitelstva města Mgr. Jana Heřmanová – na základě pověření zastupitelstva
 • členka zastupitelstva města paní Růžena Horáková – na základě pověření zastupitelstva.

Usnesení č. 13): Zastupitelstvo města Ivančice zřizuje finanční výbor, pětičlenný. 

Usnesení č. 14): Zastupitelstvo města Ivančice volí předsedkyní finančního výboru paní Růženu Horákovou. 

Usnesení č. 15): Zastupitelstvo města Ivančice volí  dalšími členy finančního výboru  paní Marii Konečnou, Bc. Michaelu Adamovou, Ing. Antonína Moravce a Ing. Bc. Tomáše Marka.

Usnesení č. 16): Zastupitelstvo města Ivančice zřizuje kontrolní výbor, tříčlenný.

Usnesení č. 17):  Zastupitelstvo města Ivančice volí  předsedou kontrolního výboru p. Pavla Fajkse.

Usnesení č. 18):  Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje p. Jaroslava Sojku zastupováním města Ivančice ve společnosti KTS Ekologie, spol. s r. o.

Usnesení č. 19): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje  Ing. Romana Sládka zastupováním města Ivančice ve svazku obcí Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.

Usnesení č. 20): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje Mgr. Janu Heřmanovou zastupováním města Ivančice ve svazku obcí Mikroregion Ivančicko.

Usnesení č. 21): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje p. Milana Bučka zastupováním města Ivančice v ENERGOREGION 2020.

Usnesení č. 22): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje Mgr. Aleše Turečka zastupováním města Ivančice ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Usnesení č. 23): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje p. Milana Bučka zastupováním města Ivančice v zájmovém sdružení právnických osob „ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO“.

Usnesení č. 24): Zastupitelstvo města Ivančice pověřuje Ing. Jana Halbicha zastupováním města Ivančice v zájmovém sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty.

Usnesení č. 25): Zastupitelstvo města Ivančice stanovuje s účinností od 1. 12. 2018 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

 • neuvolněný místostarosta: 27 000,- Kč
 • člen rady: 5 000,- Kč
 • člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 800,- Kč.                                         

 

Milan Buček                               Jaroslav Sojka

starosta                                        místostarosta

Radoslav Skála                             Rostislav Štork

ověřovatel                                      ověřovatel

 

Zápis pořízen dne 06.11.2018

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Přílohy:

 • prezenční listina
 • slib zastupitelů

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf ZM-2018-06_05-11-2018 ustavujici 81 KB