Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Zápis zastupitelstva ZM č. 02/2018

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26.03.2018

P ř í t o m n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr, Kuczman Mikuláš MUDr., Skála Radoslav, Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Adam Vojtěch MUDr., Fajks Pavel, Sládek Roman Ing., Musil Radek Mgr.


Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost.

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  9 , proti   0, zdržel se  2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana  Rostislava Štorka.

Starosta přednesl návrh programu, a v jeho úvodu navrhl rozšířit program jednání o bod č. 21 – Záměr převodu/směny pozemků v k. ú. Kounické Předměstí a o bod č. 22 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o nočním klidu.

Návrh  programu po jeho rozšíření:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru – vypouští se
 5. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 – 2022
 6. Změna stanov dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Ivančicko
 7. Změna zřizovací listiny Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace
 8. Anonymní podání – žádost o prošetření situace v areálu bývalé firmy Retex
 9. Studie Relaxační zóny Réna
 10. Smlouva o partnerství pro realizaci projektu „Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice“
 11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 (místní poplatek za povelní k vjezdu)
 12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 (místní poplatek za „komunální odpady“)
 13. Bezúplatné nabytí pozemku od ČR – Státního pozemkového úřadu
 14. Záměr nabytí části nemovitosti na p. č. st. 30/1, k. ú. Ivančice
 15. Prodej pozemků – kupní smlouvy
 16. Záměr prodeje pozemku p. č. st. 144. k. ú. Budkovice
 17. Výstavba „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“
 18. Rozpočtové opatření č. 4
 19. Kompostéry – financování spoluúčasti
 20. Záměr nabytí pozemků v Letkovicích
 21. Záměr převodu/směny pozemků v k. ú. Kounické Předměstí
 22. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 (o nočním klidu)
 23. Různé, informace

Starosta otevřel diskusi k programu. Protože k návrhu programu nebyla žádná diskuse, nechal starosta o bodu hlasovat.

Hlasování : Pro 11, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.


1. Kontrola úkolů

Starosta předal slovo tajemnici Městského úřadu Ivančice JUDr. Chládkové, aby podala informaci o plnění úkolů uložených zastupitelstvem:

 • Studie relaxační zóny Réna – zastupitelé ji obdrželi ve svých materiálech a je na programu jednání
 • Dopracování obecně závazné vyhlášky týkající se vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst – je rovněž součástí materiálů
 • JUDr. Dvořáčková informovala, jakým způsobem se vyvíjí převod pozemků mezi firmou FB Invest a městem Ivančice – bylo uzavřeno věcné břemeno a měla by se schválit smlouva o bezúplatném převodu. Bude předloženo na příštím zasedání zastupitelstva.
 • Předsedkyně finančního výboru přislíbila předložit zápis z jeho zasedání – tento zápis je součástí materiálů.
 • Místostarosta Sojka měl za úkol informovat Asociaci odpadového hospodářství o tom, jaké je stanovisko města k materiálu, který tato asociace rozeslala. Odpověď odešla.

Ostatní úkoly jsou plněny průběžně podle kapacitních možností.


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 4krát a projednala 133 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu (MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.


3. Zpráva finančního výboru

Jak řekla předsedkyně finančního výboru (dále jen FV) paní Růžena Horáková, FV se sešel 7. 3. 2018 a řešil otázku průběhu čerpání rozpočtu z pohledu realizace investic. FV konstatoval, že s ohledem na projektovou připravenost a následná výběrová řízení nedojde do konce kalendářního roku k realizaci všech naplánovaných investic. FV doporučil zastupitelstvu z možného uvolněného rozpočtu zajistit:

 • aktuální rozpočtové opatření č. 4.
 • realizaci náhradních plánovaných investic, které mají kratší realizační průběh.
 • upravit rozpočet s možností převedení neproinvestovaného rozpočtu do fondu rezerv.

V diskusi místostarosta Sojka řekl, že doporučení finančního výboru chápe, protože ví-li město už nyní, že některé akce se nepodaří realizovat z  toho důvodu, že výběrová řízení budou probíhat v letních měsících, tak je vhodné místo nich zařadit akce ze zásobníku příštího roku. Pan Skála se v diskusi zeptal, zda se peníze neproinvestují proto, že není připravenost, nebo proto, že se nekoná a nečiní. Jak dále řekl, měl na mysli Besední dům. Jedná se o dlouhodobou záležitost, na kterou bylo v roce 2018 vyčleněno 16 mil. Kč. Zeptal se, jaký objem prostředků se v letošním roce proinvestuje. Pokud se vše neproinvestuje, navrhl, aby schválené peníze zůstaly zablokované na to, nač byly schváleny, a ne aby byly použity na jiné investiční akce. Starosta odpověděl, že v zájmu města je utratit peníze za rekonstrukci Besedního domu, bohužel ale příprava podkladů a výběrových řízení neběží tak hladce, jak se původně myslelo.

O slovo se přihlásil místostarosta Sojka. Řekl, že na FV se nehovořilo o tom, že by se prostředky z akcí úplně odebraly a již se nevrátily. FV doporučil, aby se neustále prostředky nepřeváděly každý rok tak, jak tomu bylo v roce letošním. Znamená to, že pokud město ví, že E.ON má problémy s tím, aby své nadzemní vedení uložil do země, protože nemá vyřešeny pozemky a město mělo na tuto akci vyčleněny 4 mil. Kč, proto je v rozpočtovém opatření návrh tuto částku ponížit a zrealizovat jinou akci, která je připravená. Co se týče Besedního domu, k tomu místostarosta Sojka řekl, že připravenost je, ale v současné době práce stojí na vyjádřeních hygienické stanice a hasičů. Město se pokusí zaintervenovat u dotčených orgánů a potom by bylo možné v měsíci červnu práce zahájit. Práce jsou rozděleny na několik stavebních objektů, na prvním místě je objekt SO 01, který se týká celého přízemí, sklepních prostor, schodiště, výtahu, oken do dvorního traktu tak, aby budova byla schopna provozu; potom by se pokračovalo dál. Místostarosta navrhl zastupitelům, že pokud budou mít zájem, rozešle soupis prací, které se budou realizovat. Pan Skála řekl, že by nemělo nikomu vadit, když zůstanou finanční prostředky na účtu města. Jak dále řekl, když se zastupitelé podívají do svých materiálů, najdou v nich naplánovaných několik akcí, které se mají realizovat v blízké budoucnosti a budou finančně velmi náročné. Jako příklad uvedl akce: tělocvična na základní škole TGM Ivančice, relaxační zóna Réna, kde je rozpočtový náklad odhadován na 65 mil. Kč; proto navrhl, nechť se prostředky alokují na tyto akce. V současné době není podmínkou, aby byl rozpočet vyrovnaný, i kraj nebo jiná města mají svůj rozpočet přebytkový. V dnešní době město těžko dosáhne na nějakou dotaci, proto by mělo mít své peníze. Místostarosta Sojka řekl, že proto finanční výbor nedoporučuje zapojit rezervu zastupitelstva, ale použít prostředky, které byly do rozpočtu zapojené, pouze akce se z objektivních důvodů nebudou realizovat. FV chce, aby rezerva zastupitelstva zůstala rezervou. Starosta doplnil, že část prostředků, které zůstanou z veřejného osvětlení, bude využita na dokončení úprav cest na hřbitově v Ivančicích. Na stavbu tělocvičny při TGM určitě bude možnost čerpání dotace, neboť stát má v současnosti zájem na tom, aby děti sportovaly. Ing. Blatný upozornil na to, že by město mělo dokončit akce, které jsou rozpracované, a teprve potom začínat akce další, protože podle jeho názoru je rozběhnutá velká spousta akcí a potom dochází k problémům v jejich realizaci. Navrhl, že by si mělo město stanovit nějaké priority a podle nich postupovat. Místostarosta Sojka řekl, že problém je v tom, že akce může být připravená, peníze také, ale některé akce jsou tak rozsáhlé, že je nikdo není schopen zrealizovat za tři měsíce. Když potom vybraná firma předloží harmonogram prací a zjistí se, že realizace bude probíhat tři čtvrtě roku, tak peníze zůstávají a město je stále převádí; a přitom by se za ně mohlo udělat něco, co je stavebně připravené. Paní Horáková řekla, že se jedná o akce, které jsou navrženy v investičním plánu. Starosta navázal, že město se snaží dělat takové akce, které pro Ivančice budou přínosem. Pan Skála reagoval, že každá akce, která se dělá, je pro město přínosná. Přesto trvá na svém názoru, že byly stanoveny určité priority a na tyto priority byly pro letošní rok schválené peníze. Ale teď se navrhuje, aby rozpočtovým opatření zastupitelé odebrali prostředky vyčleněné na veřejné osvětlení. Jak řekl, je předpoklad, že veřejné osvětlení se bude realizovat v příštím roce nebo v nejbližší době; přece bylo potřeba, proto na ně byla částka v rozpočtu vyčleněna. Z toho je vidět, že peníze budou příští rok potřeba a tak bude určitě v pořádku, když na to peníze budou dál vyčleněny. Ing. Feith odpověděl s tím, že tyto připomínky měly zaznít při schvalování rozpočtu, kdy se vybíraly akce, které město chce realizovat a pouze objektivní důvody realizaci některých akcí brání. Diskuse mezi Ing. Feithem a Ing. Blatným ohledně prioritních akcí pokračovala. Pan Skála závěrem připomněl, že jeho myšlenka na utvoření investiční rezervy není nová, ale požadoval ji už při tvorbě rozpočtu a to ve výši 20 %; proto hlasoval jako jediný proti přijetí rozpočtu. Cílem je, aby akce, které město řeklo, že udělá, byly zrealizovány a hlavně aby na ně byly finanční prostředky. To, že se z roku 2017 převádělo 70 milionů Kč, bylo ojedinělé, a podle jeho názoru k tomu již znovu nedojde, protože z velké míry to bylo zapříčiněno prostředky z dotací, které se městu vrátily a byly ve výši cca 45 mil. Kč. Rok 2017 byl takový rok, že se dařilo naplňovat příjmy rozpočtu v takové výši, v jaké to dosud nebylo. Ing. Feith řekl, že v současné době rozpočet generuje takové množství prostředků, že není možné je všechny proinvestovat. Stále narůstá přebytek na účtu. Starosta diskusi ukončil a přešel k dalšímu bodu.


4. Zpráva kontrolního výboru

Vypouští se.

Než starosta přikročil k projednávání dalšího bodu, zeptal se tajemnice JUDr. Chládkové, zda je v zákoně nebo zda by mohlo zastupitelstvo odhlasovat nějaký prostředek, jak zastupitele přimět k tomu, aby se zúčastňovali zasedání zastupitelstva. Zda by bylo možné, aby si zastupitelé odhlasovali, že musí být nějaká procentní účast docházky. Zeptal se, zda je možné, když se někdo ukáže pouze na ustavujícím zasedání zastupitelstva. JUDr. Chládková odpověděla, že žádný „donucovací“ prostředek není; je to na osobní odpovědnosti jednoho každého zastupitele vůči jeho voličům. Protože volič předpokládá, že když bude jeho zastupitel zvolen, tak bude hájit jeho zájmy, a k tomu slouží zasedání zastupitelstva. Rozhodně není možné zastupiteli, který se zasedání neúčastní, zrušit mandát. Po této odpovědi přešel starosta k dalšímu bodu.


5. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 – 2022

Tajemnice městského úřadu JUDr. Chládková k bodu řekla, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění stanoví v § 68 že:

(1)   Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo mělo ve městě nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů.

Dosavadní počet členů zastupitelstva města Ivančice je 15.

Hlasování : Pro 11, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice stanoví počet členů zastupitelstva pro období 2018 – 2022, který má být zvolen v komunálních volbách, jež se uskuteční v roce 2018, na 15.


6. Změna stanov dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Ivančicko – aktualizované úplné znění

Pan Rostislav Štork předseda správního výboru DSO Mikroregion Ivančicko předložil žádost ke schválení změn stanov (evidováno jako dodatek č. 4). Ke změnám dochází ve čl. II. – rozšíření o 2 obce, čl. IV. písm. q) – rozšíření předmětu činnosti o zajištění úkonů a poskytování služeb specialisty/pověřence v oblasti ochrany osobních údajů a čl. XVI. odst. 2 – členské příspěvky – nově doplněno v návaznosti na zajištění úkonů a poskytování služeb specialisty/pověřence v oblasti ochrany osobních údajů.

Ing. Blatný měl dotaz k předmětu činnosti svazku. Zeptal se na oblast školství – co zabezpečuje svazek pro školy. Pan Štork odpověděl, že pro ivančické školy nic. Má však možnost stejně jako obec zřídit školu. Jak dále řekl pan Štork, byl Mikroregion v minulosti zapojen do projektu, kdy mapoval situaci ve školství v jednotlivých obcích. Další dotaz Ing. Blatného zněl, co znamená jako předmět činnosti „zásobování vodou nebo společný nákup energií“. Jsou to body, které rozhodně svazek nevykonává. Starosta odpověděl, že Mikroregion Ivančicko vykonává svoji činnost už téměř 20 let. Zastupitelé ho vždy podpořili. Pro město Ivančice má podpůrný význam, ale pomáhá především obcím, kde je neuvolněný starosta. Právě tyto obce potom hledají u Mikroregionu pomoc a podporu. Ing. Blatný se zeptal, na jakém principu bude Pověřenec v oblasti ochrany osobních údajů pracovat. Pan Štork odpověděl, že bude placen z projektu, který Mikroregion získal, a dále se na jeho financování budou podílet obce, které budou využívat jeho služeb. Města Ivančice se toto netýká, neboť agendu pověřence bude zajišťovat vlastním pracovníkem.

Hlasování : Pro 10, proti 0, zdržel se 1

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje změnu stanov dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Ivančicko, IČO 71187081, se sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice v aktualizovaném úplném znění.


7. Změna zřizovací listiny Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace – aktualizované úplné znění

Starosta předal slovo Mgr. Radku Hlaváčovi, právníkovi města Ivančice, který řekl, že dne 1. 3. 2018 vznikla příspěvková organizace města Ivančice – Technické služby města Ivančice, IČO 06880851, se sídlem Kounická 1112/70, 664 91 Ivančice (dále jen organizace). Ve zřizovací listině organizace jsou provedeny změny a doplnění následujících ustanovení:

 • Čl. III. vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti – provozování sběrného dvora, z řad zastupitelů vzešel požadavek na doplnění textu týkajícího se zeleně o údržbu sportovních ploch v majetku města
 • Čl. V.  odst. 1 vymezení majetku – hodnota svěřeného movitého majetku je 2.916.021,43 Kč
 • Čl. V.  odst. 3 organizace nabývá do vlastnictví majetek – vypuštěno „zřizovatele“
 • Čl. VIII. Doplňková činnost – živnost montáž, opravy a revize a zkoušky elektrických zařízení a obory činnosti živnosti výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, které jsou na výpisu ze živnostenského rejstříku.

Aktualizované úplné znění zřizovací listiny organizace zcela ruší zřizovací listinu přijatou na ZM7 dne 1. 11. 2017.

Příspěvkové organizaci byly do výpůjčky poskytnuty nemovitosti – budova č. p. 1112 na pozemku p. č. st. 60/6, pozemky p. č. st. 60/9 včetně budovy bez čp/če, p. č. 2436, p. č. 2438/8, p. č. 2438/11, p. č. 2782/10, p. č. 2782/11, p. č. 2782/16 v k. ú. Kounické Předměstí. Dále bylo poskytnuto příspěvkové organizaci do výpůjčky 12 motorových vozidel a 8 kontejnerů, které přepravuje vozidlo MAN.

16.50 – odešel starosta p. Buček

Místostarosta Sojka navrhl do čl. III místo vyjmenování jednotlivých hřišť vložit text „údržba sportovních ploch v majetku města“. Pan Skála se zeptal, co se skrývá pod pojmem „údržba veřejného pohřebiště“. Mgr. Hlaváč odpověděl, že se jedná o všechny hřbitovy, které jsou na katastru města. Pan Skála tedy požádal o úpravu textu na „údržba veřejných pohřebišť“.  Dále se zeptal, zda se to vztahuje na obřadní síň a sociální zařízení. Mgr. Hlaváč odpověděl, že se jedná o majetek města. JUDr. Chládková doplnila, že pracovnice, která má na starosti na základě příslušné dohody úklid hřbitova, se zároveň stará i o úklid obřadní síně a sociálního zařízení. Místostarosta Sojka předal slovo Ing. Eibelovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice. Ten se zeptal, jak je to například s tribunou na fotbalovém stadionu. Ing. Blatný odpověděl, že je města. Pan Skála se zeptal, zda příspěvková organizace bude provozovat smuteční síň a zda má uzavřeny smlouvy s partnery, kteří provádí smuteční obřady. Ing. Ronzani, vedoucí odboru investic, správy majetku a právního odpověděl, že provoz obřadní síně bude i nadále v takovém režimu, jak je nyní. Agenda zůstává pod městem a i nadále ji bude spravovat Mgr. Kubíková. Technické služby města Ivančice budou provádět pouze údržbu.

Hlasování : Pro  10, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje změnu zřizovací listiny Technických služeb města Ivančice, příspěvkové organizace, IČO 06880851, se sídlem Kounická 1112/70, 664 91  Ivančice v aktualizovaném úplném znění.


8. Anonymní podání ze dne 23. 2. 2018 – žádost o prošetření situace v areálu bývalé firmy Retex

Zastupitelům bylo adresováno anonymní podání ze dne 23. 2. 2018, ve kterém pisatel žádá o prošetření situace v areálu bývalé firmy Retex:

„… Jako občané a dále i podnikatelé města Ivančice se na Vás obracíme se žádostí k prošetření situace v areálu bývalé firmy Retex. V některých budovách tohoto areálu je vidět činnost vedená k úpravám areálu. Tyto úpravy a činnosti jsou většího charakteru. Novým majitelem je na katastru zapsaná firma Krab. Zjistili jsme si informace, že hlavní činností firmy je výroba svíček. Není nám známo, zda v našem městě firma plánuje mít jen kanceláře, popřípadě skladovací prostory. Bohužel se proslýchá, že by zde v centru měla být přemístěna celá výroba. Neměl by tento přesun být projednán se všemi zúčastněnými úřady (stavební úřad, záchranné složky, atd.)? Z tohoto důvodu Vás všechny oslovujeme a žádáme o prošetření celé záležitosti…“.

Prošetření tvrzení uvedených v podání spadá do kompetence příslušných orgánů na zdejším úřadu. Jde o kompetenci stavebního úřadu a úřadu územního plánování. Ty provedou prošetření tvrzení uvedených v podání a na nejblíže příštím zasedání zastupitelstva bude podána informace o výsledku šetření.

Místostarosta Sojka se zeptal Ing. Coufala, zda je nějaká činnost v rozporu s územním plánem. Ing. Coufal, vedoucí odboru regionálního rozvoje řekl, že stavební úřad má naplánovanou prohlídku místa na 5. dubna 2018. Podle podání se provádí stavební úpravy.  Pokud se provádí jenom stavební úpravy, o nic se nejedná. Problémem by bylo, kdyby docházelo k různým přístavbám nebo kdyby se umísťovala nová stavba. Potom by se řešilo, zda je to v souladu s územním plánem. Místostarosta Sojka se zeptal, zda využití plochy na práce, které se tam v současnosti dějí, je v pořádku. Ing. Coufal odpověděl, že průmyslová činnost je povolená a může probíhat dál. Stavební úřad vykoná prohlídku, přijme opatření a s těmi na nejbližším zasedání zastupitelstva seznámí zastupitele.

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí anonymní podání ze dne 23. 2. 2018 – žádost o prošetření situace v areálu bývalé firmy Retex.

Tvrzení uvedená v podání prověří bez zbytečného odkladu stavební úřad a úřad územního plánování; na nejblíže příštím zasedání zastupitelstva bude podána informace o výsledku šetření.


9. Studie relaxační zóny Réna

Místostarosta Sojka seznámil přítomné s návrhem umístění a rozvržení aktivit v odpočinkové zóně v prostoru Rény, která by měla sloužit všem věkovým kategoriím obyvatel Ivančic.

Relaxační zóna by měla být tvořena ze čtyř částí, a to:

 1. Venkovní fitness pro seniory, zahrada
 2. Multifunkční hřiště s možností ledové plochy v zimě, workout, skatepark, BMX dráha
 3. Veřejně přístupný park
 4. Areál veřejného koupaliště

17.00 – přišel starosta p. Buček

Místostarosta Sojka otevřel diskusi. Pan Skála se přihlásil, a zeptal se, jaký stupeň projektové dokumentace se bude schvalovat. Místostarosta Sojka odpověděl, že se jedná o projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Pan Skála se zeptal, zda je situace ošetřena, zda zpracovatel studie má autorská práva. Místostarosta odpověděl, že autorská práva má město Ivančice, tzn., že studie bude podkladem pro výběrové řízení. Budoucí zpracovatel ji dostane jako podklad pro výběrové řízení. Pan Skála se zeptal, zda i další stupně projektové dokumentace bude dělat ten, kdo bude zpracovávat dokumentaci pro územní rozhodnutí, anebo to bude ošetřeno tak, že se zřekne autorských práv, a mohl by to v budoucnu projektovat někdo jiný. Místostarosta Sojka odpověděl, že město určitě zvolí takový postup, aby bylo možné akci dále soutěžit. Rozhodně není v zájmu města, aby to dělal jeden zpracovatel, proto budou autorská práva ve smlouvě ošetřena tak, aby byla majetkem města Ivančice. Pan Skála požádal, aby bylo do usnesení doplněno, že se jedná o zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Hlasování : Pro 11, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle varianty č. 6 Studie relaxační zóny Réna a Studie proveditelnosti.


10. Smlouva o partnerství pro realizaci projektu „Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice“

Místostarosta Sojka k bodu řekl, že v současné době se nebude ukazovat přesná trasa cyklostezky, aby nebyla dána možnost spekulantům, jak se tomu stalo v případě cyklostezky Oslavany – Ivančice. Celá akce je rozdělena na etapy, etapa č. 1 jsou Moravské Bránice – Dolní Kounice. Etapa č. 2 by byla Moravské Bránice – Ivančice. V současné době řeší Mikroregion výběrové řízení na projektanta na dokumentaci pro územní řízení na I. etapu.

Nositelem projektu je Mikroregion Ivančicko, spoluinvestory jsou města Ivančice, Dolní Kounice a obec Moravské Bránice, na jejichž katastrálních územích má být projekt realizován. Náklady, které nebudou financovány z dotačních titulů, budou hradit spoluinvestoři (města) v poměru k příslušnému katastrálnímu území. Náklady spojené s výkupem pozemků, vyhotovením geometrických plánů a zřízením služebností na svém katastrálním území uhradí jednotlivé obce. Předpokládaná cena díla je 65 mil. Kč včetně DPH, v částce nejsou zahrnuty náklady spojené s výkupem pozemků, projektováním ani na autorský, technický či stavební dozor. Smlouva dále obsahuje podrobné zásady spolupráce.

Pokud zastupitelé řeknou, že město Ivančice se nehodlá na cyklostezce podílet, bude to celou situaci měnit. Smlouva je postavena tak, že v případě, že se nezíská dotace minimálně ve výši 70 % uznatelných nákladů, k realizaci nedojde. Obce, které budou cyklostezku budovat, poskytnou Mikroregionu mimořádný příspěvek.

Bylo uděleno slovo Ing. Smutnému, tajemníkovi Mikroregionu, který řekl, že cyklostezka je zásadní pro propojení západní sítě cyklostezek, které se nacházejí na Vysočině, s jižní částí, která jde směrem na Brno a Pohořelice. Samozřejmě vše je limitováno pozemky a právě majetkoprávní záležitosti mohou stavbu oddalovat. Jak pro Dolní Kounice, tak i pro Moravské Bránice má projekt vysokou prioritu.

Starosta otevřel diskusi. Ing. Blatný řekl, že není velkým příznivcem cyklostezek a že i v současné době je možné se kolem řeky do Nových Bránic dostat úplně bez problémů. Nemusí se vůbec jezdit po silnici. Řekl, že by se trasa měla udělat rozumně, aby se zbytečně nestavěly mosty přes řeku, které by akci velmi prodražily. Dále uvedl, že nechápe, proč by se na výstavbě cyklostezky nemohly podílet i ostatní obce Mikroregionu, když ji jejich občané stejně budou využívat. Pan Skála se zeptal, jaký je poměr katastrálních území cyklostezky. Ing. Smutný řekl, že celá cyklostezka bude mít cca 12 km, z Ivančic do Moravských Bránic je to cca 6 km. Celý ivančický katastr ale bude od ukončení cyklostezky Oslavany – Ivančice, tzn. z Letkovic po „železňák“. Místostarosta Sojka řekl, že ve většině případů vede cyklostezka městskými pozemky, a pozemky Povodí Moravy až na pár výjimek.

Ing. Smutný řekl, že nejkratší část je na katastru Dolních Kounic. Starosta požádal Ing. Smutného, aby poměr katastrů spočítal, a tato informace bude následně poslána zastupitelům.

Místostarosta Sojka řekl, že město se snaží získat dotaci přes IROP, která může být až ve výši 90 % celkových uznatelných nákladů. Starosta diskusi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování : Pro 11, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o partnerství pro realizaci projektu „Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice“


11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Komentář přednesl Mgr. Hlaváč. ZM dne 18. 12. 2017 obecně závaznou vyhláškou č. 7/2017 zrušilo vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanovuje místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města. V současnosti (od 1. 3. 2018) je do vybraných míst (zahrádkářská kolonie Réna a chatová oblast Stříbský mlýn) možný vjezd všech motorových vozidel, která mají povolení MěÚ Ivančice, bez poplatků, neboť příslušná obecně závazná vyhláška (OZV) dosud neexistuje.

Nyní se tedy zastupitelům předkládá návrh vyhlášky, která věc upravuje. Je na zastupitelstvu města, aby schválilo sazbu poplatku v čl. 5 OZV. Poslední stanovená výše poplatku před zrušením k 3. 1. 2018 pro povolení vjezdu motorovým vozidlem k zahrádkářské kolonii Réna činila 200,- Kč/rok, do chatové oblasti Stříbský mlýn 1 500,- Kč/rok. V nové vyhlášce jsou zahrnuty změny, na které upozornilo Ministerstvo vnitra ČR na podzim 2017. Významnou skupinou osob, která se do vybraného místa dopravuje motorovým vozidlem, tvoří zejména vlastníci chat nebo chalup (včetně s trvalým pobytem) v chatové oblasti Stříbský mlýn a k nim osoby blízké podle § 22 odst. 1 občanského zákoníku. Uvedená skupina osob je osvobozena od poplatkové povinnosti.

Ze strany rady je doporučeno, aby sazba poplatku pro vjezd do oblasti byla pro zahrádkáře 200,- Kč ročně, u vjezdu do chatové oblasti by nebyla žádná paušální částka, ale byla by částka za vozidlo a každý započatý den 100,- Kč. Tato změna je promítnuta v předložené vyhlášce. Lépe musela být ve vyhlášce vymezena oblast, na kterou se vyhláška vztahuje. Lokalita začíná za mostem přes řeku Jihlavu, nikoli před mostem, jak tomu bylo v případě vyhlášky v minulosti. Výklad ústavního soudu říká, že vybraným místem nemůže být most přes řeku.

Ing. Blatný se v diskusi zeptal, kdo bude oplatky vybírat. Starosta odpověděl, že městská policie tak jak dosud. Dále starosta řekl, že tam bude městská policie stát často. Ing. Blatný se zeptal, jak to bude s majiteli chat. Starosta odpověděl, že ti to budou mít zdarma. Avšak ti, kteří je pojedou navštívit, už budou muset poplatek uhradit. Mgr. Hlaváč to upřesnil – upozornil na čl. 7 vyhlášky, ve kterém jsou uvedeni všichni, kdo budou od poplatku osvobozeni. Je v ní uvedeno několik skupin, kterých se poplatek netýká. Starosta se zeptal, zda je možné zpoplatnit lesní cestu. Pan Lang, ředitel příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice řekl, že může na cestu umístit zákazovou značku a může tak na ní upravit provoz. Vlastníkům však i nadále musí být přístup umožněn.  Pan Lang se zeptal, jak je to s auty, která v lokalitě parkují, protože chataři mají koupeny pozemky pouze pod chatami. Starosta řekl, že v tom případě by se mělo vybírat nájemné za využívání obecního majetku.

Pan Lang zdůraznil, že v lese mimo komunikaci je zákaz stání i zastavení.

Hlasování : Pro 11, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.


12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Komentář přednesla právnička města JUDr. Dvořáčková, která řekla, že zastupitelstvo města Ivančice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, na svém zasedání dne 1. 11. 2017. Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru, upozornilo, že některá ustanovení vyhlášky, přesto, že byla před schválením zastupitelstvem konzultovaná na odboru dozoru, přesahují pravomoci obce a vyzvalo k nápravě.

Konkrétně ve vyhlášce došlo ke změně v čl. III, kdy se vynechává písm. b) a písmeno c) se bude označovat jako b).  Dále jsou ve vyhlášce promítnuty změny, které vyplývají z novely zákona o místních poplatcích. Tyto změny nemají žádný dopad na podstatu vyhlášky. Ministerstvo vnitra, odbor dozoru, na provedení změn trvalo. Ing. Feith se zeptal, zda to, že jsou od poplatku osvobozeny domovy pro seniory je ustanovení nové, nebo zda to bylo ve vyhlášce v minulosti. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že i toto ustanovení vyplývá ze zákona.

V další diskusi pan Skála navrhl osvobodit děti do 1 roku a starosta navrhl, zvýšit poplatek chatařům, protože odvoz odpadu z chatových oblastí město značně zatěžuje a občané Ivančic na ně potom musí doplácet poměrně vysokou částkou. Změnu navrženou panem Skálou navrhl zapracovat do vyhlášky a na dalším zasedání ji spolu se svým návrhem projednat.

Hlasování : Pro  11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


13. Bezúplatné nabytí pozemku od ČR – SPÚ – k. ú. Ivančice

Záměr nabytí pozemku byl schválen ZM 6 dne 25. 9. 2017. Město Ivančice obdrželo sdělení ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3, ohledně pozemku p. č. 202/7 v k. ú. Ivančice. Jedná se o pozemek (zahrada) na ulici Mřenková, mezi sběrnými surovinami a židovským hřbitovem. Uvedený pozemek je veden podle Územního plánu města Ivančice v ploše ZV – plochy zeleně veřejných prostranství. Ze sdělení vyplývá, že město Ivančice může požádat o bezúplatný převod pozemku podle zákona č. 503/2012 Sb., do svého vlastnictví.

Hlasování : Pro 11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 202/7 o výměře 1163 m2 (zahrada) v k. ú. Ivančice ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.


14. Záměr nabytí části nemovitosti na p. č. st. 30/1, k. ú. Ivančice

Město Ivančice je tzv. obec s rozšířenou působností. Zaměstnanci zařazení do Městského úřadu Ivančice vykonávají státní správu pro 17 měst a obcí, tj. pro více než 24 tisíc obyvatel Pro uložení spisů do doby, než uplyne skartační lhůta a dokumenty buď převezme Státní okresní archiv v Rajhradě nebo archiv dá souhlas k jejich likvidaci, je město povinno mít dostatečné prostory. Již nyní jsou spisovny úřadu naplněné a jak přibývá práce, kterou stát na město, resp. městský úřad přenáší, je zjevné, že v dohledné době nebudou spisovny prostorově stačit.

Pro zajištění dostatečných ploch spisoven se jeví jako optimální získat část sousední budovy – Palackého náměstí 195/8 – na p. č. st. 30/1, k. ú. Ivančice, dvorní patrovou část, kterou by bylo možné probouráním vchodu z nádvoří spojit se stávajícími prostorami úřadu. K tomu, aby vůbec bylo možné jednat s vlastníkem objektu, zjistit stavebně-technické a statické vlastnosti objektu a stanovisko památkové péče k eventuálním úpravám vstupu, je třeba souhlas zastupitelstva k tomuto záměru.

Pokud by následně získané informace (technické, cenové a další) nebyly uspokojivé, zastupitelstvo by definitivní souhlas k získání do vlastnictví města neudělilo a k uzavření smlouvy by nedošlo.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí části nemovitosti na p. č. st. 30/1, k. ú. Ivančice, Palackého náměstí 195/8 a pro definitivní rozhodnutí ve věci ukládá tajemnici Městského úřadu Ivančice zajistit relevantní technické, statické a cenové informace.


15. Prodej pozemků

V obou případech se jedná o pozemky u chat, část je zastavěná, nemají charakter lesního pozemku. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem dne 12. 2. 2018, byl vyvěšen na úřední desce od 14. 2. 2018 do 2. 3. 2018.

Místostarosta Sojka se zeptal, zda žadatelé jsou zároveň vlastníci nemovitostí. JUDr. Dvořáčková odpověděla, až ano. Na dotaz starosty, kdo zaplatil náklady na zpracování geometrického plánu, odpověděla JUDr. Dvořáčková, že žadatel o koupi pozemku. JUDr. Chládková připomněla, že v minulosti platila zásada, chce-li někdo koupit od města a je-li potřeba geometrický plán, vždycky náklady hradí ten, který od města kupuje; to potvrdil i MVDr. Šlapanský. Řekl, že proto je řízení dvoustupňové, aby byl nejprve projednán záměr, a teprve až je záměr prodeje schválen, tak si žadatel nechá zaměřit parcelu, kterou má zájem koupit. Ing. Blatný poukázal na nesoulad v předloženém materiálu. Řekl, že na minulém zasedání zastupitelstva se řeklo, že ředitel městských lesů nesouhlasí s prodejem lesních pozemků. Nyní zastupitelé mají projednávat prodej takového pozemku. V komentáři je uvedeno, že se jedná o pozemky, které nají charakter lesního pozemku, a v usnesení je jako kultura uveden lesní pozemek. Starosta odpověděl, že město v minulosti vyzvalo majitele chat, aby zlegalizovali své přístavky a další stavby u svých chat. Někteří majitelé to udělali, a proto nyní žádají o odkup pozemků, které jsou pod těmito přístavbami. Když si na výzvu města požádali o legalizaci svých nemovitostí, nemůže město nyní říct, že jim pozemky pod stavbami neprodá. Nejedná se o pozemky, které by sloužily například pro parkování automobilů. MVDr. Šlapanský řekl, že se o lesní pozemek nejedná, nýbrž že na lesním pozemku stojí chata, avšak plocha pod chatou legislativně nebyla z kultury lesní pozemek vyjmuta.

Hlasování : Pro 9, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. Kupní smlouvu, kterou město prodává Ing. JD, Brno pozemek p. č. 2607/64, lesní pozemek, o výměře 47 m2, k. ú. Kounické Předměstí, dle geometrického plánu č. 1309-141/2018, za kupní cenu 300 Kč/m2.
 2. Kupní smlouvu, kterou město prodává MB, Brno pozemek p. č. 2607/49, díl a) o výměře 11 m2, k. ú. Kounické Předměstí, dle geometrického plánu č 1281-539/2017, za cenu 300 Kč/m2.

16. Záměr prodeje pozemku

Jedná se o pozemek pod bývalým objektem Českých drah, č. e. 4, k. ú. Budkovice. Objekt odkoupil Ing. TM, Ivančice. Požadoval slevu z ceny pozemku z 500,- Kč/m2 na 400,- Kč/m2, což zastupitelstvo 12. 2. 2018 neschválilo, se snížením ceny nesouhlasila ani rada města. O schválení záměru prodat pozemek zastupitelstvo nejednalo.

Hlasování : Pro 11, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, k. ú. Budkovice.

17.53 – odešel MVDr. Šlapanský


17. Výstavba „Okružní křižovatky U Tří kohoutů“

Místostarosta Sojka k věci přednesl komentář.

Rada města schválila dne 28. 2. 2018 usnesení č. 13/R5, kterým doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu se Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje (dále SÚS Jm. kraje), č. SÚS JMK 1337/2017 o spolupráci na přípravu stavby a při výběru zhotovitele projektové dokumentace týkající se akce „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“.

Rada města schválila usnesením č. 10/R3 ze dne 2. 2. 2018 uzavření smluv mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem, a to Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které rovněž souvisí s výstavbou okružní křižovatky U Tří kohoutů.

Rada města dále doporučila zastupitelstvu schválit Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, kterou město převede vybudované dílo „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“, resp. ty jeho části, které město Ivančice vybuduje a zafinancuje, do vlastnictví Jihomoravského kraje. Protože Smlouva o spolupráci „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“ mezi městem Ivančice a SÚS Jm. kraje v čl. II. stanoví, že investorem některých objektů bude SÚS Jm. kraje, modifikuje tato smlouva o spolupráci rozsah předmětu darování mezi městem a Jihomoravským krajem. Aby se předešlo pochybnostem, zastupitelstvu se předkládá ke schválení Smlouva o smlouvě budoucí darovací s doplněním věty do odst. 1, č. III. „Smluvní strany jsou si vědomy toho, že předmět budoucího darování modifikuje Smlouva č. SÚS JMK: 1337/2017 uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku pro stavbu „Okružní křižovatka – U Tří kohoutů“ mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a městem Ivančice, a tuto skutečnost akceptují“.

Závěrem místostarosta Sojka řekl, že termín realizace připadá do úvahy nejdříve v roce 2020. Vstřícnost ze strany Jihomoravského kraje je a podpisu smlouvy se nebrání.

Starosta v diskusi řekl, že než začne vlastní stavba, čeká město demolice domů, které v minulosti v okolí křižovatky vykoupilo. Pan Skála měl k věci několik dotazů: Jeden se týkal právě demolice domů. Řekl, že to bude asi na vrub města a dalo by se to zahrnout do přípravy stavby, takže by to ani jako součást smlouvy nemuselo být. Dále se pan Skála ptal na některé pasáže z předložené smlouvy, vysvětlení podala tajemnice. Pan Skála se dále zeptal na pozemky, které jsou ve smlouvě vyjmenované jako to, co bude předmětem budoucího darování kraji –  upozornil, že dva z pozemků jsou označeny jako vodní tok. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že se jedná o pozemky, které vedou pod silnicí a mají spojitost s Mřenkovým potokem – vede jimi zatrubnění. Pan Skála řekl, že je to označeno jako vodní tok a bylo by dobré, kdyby pozemky i se zatrubněním zůstaly v majetku města. Řekl, že ve smlouvě by bylo možné to ošetřit tak, že stavba okružní křižovatky by byla částečně stavbou na cizím pozemku. Ing. Feith řekl, že zatím se jedná jenom o schválení záměru. Zatím není nikde řešeno, že by to město mělo prodat. Pan Skála upřesnil, že město nebude prodávat, ale darovat. Ing. Feith navrhl schválit smlouvy tak, jak jsou předloženy, a v další fázi věci upřesnit. JUDr. Chládková požádala o vyjádření Ing. Coufala, zda zatrubnění je součástí pozemku (a v případě darování by se tedy daroval pozemek i se zatruběním) nebo zda zatrubnění je samostatné vodní dílo. Dále rekapitulovala, že se projednávají 2 smlouvy: ve smlouvě mezi městem Ivančice a SÚS Jm. kraje je uvedeno, co která strana připraví, zajistí, vybuduje, zafinancuje a deklaruje se, že to, co vybuduje město, následně daruje kraji. Druhá smlouva je ta o budoucí smlouvě darovací, která je mezi krajem a městem a v té se říká, že to co město vybuduje, to daruje kraji a to včetně pozemků. Diskuse, která dále probíhala, se týkala pozemku, ve kterém vede zatrubnění Mřenkového potoka. K zatrubnění řekl Ing. Coufal, že je to vedené jako dílo. Pan Skála poznamenal, že v současné době stavba zatrubnění v příslušném pozemku je; jestliže se pozemek daruje kraji a město by následně chtělo na zatrubnění provádět nějaké práce, už by vznikl problém. Místostarosta Sojka doporučil schválit předložené smlouvy a diskutované pozemky resp. zatrubnění řešit na základě společných ustanovení smluv v budoucnu dodatkem, kde by se specifikovalo, že město ty pozemky převede, ale zatrubnění zůstane ve vlastnictví města. Ve smlouvách je uvedeno, že když do 31. 12. 2020 nebude zahájeno zadávací řízení, tak smlouva se stává neplatnou. Dále je ve smlouvě uvedeno, že se dá upravovat a měnit dodatky. Místostarosta Spojka navrhl schválit bod tak, jak byl předložen, a pověřit odbor investic, správy majetku a právní jednáním o dodatku ke smlouvě.

Hlasování : Pro  11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje:

 1. Smlouvu o spolupráci „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“ mezi městem Ivančice a SÚS Jihomoravského kraje
 2. Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem s doplněným odst. č. 3, čl. III.

18.10 – starosta vyhlásil desetiminutovou přestávku.

18.20 – pokračovalo jednání zastupitelstva


18. Rozpočtové opatření č. 4

Komentář k bodu přednesl vedoucí odboru plánovacího a finančního Ing. Ladislav Peška. K bodu č. 2 rozpočtového opatření řekl, že částka vratky je ponížena o výši DPH, kterou Městské lesy zaplatily, ale částka nebyla uznatelným nákladem dotace.

Oba příjmy týkající se bodu 1 a 2 rozpočtového opatření byly převedeny do rezervy zastupitelstva; ta je v současné době ve výši 9 136 400,- Kč. Ing. Feith řekl, že i po tom, co byly veškeré prostředky, které město mělo, zapojeny, je po dvou měsících rezerva zastupitelstva již opět 9 mil. Kč. Položka č. 3 se týkala úprav v akcích OISMaPu. Zde došlo k přesunu prostředků z oddílu do oddílu, proto bylo nutné přesun projednat v rámci rozpočtového opatření.

Ostatní akce OISMaP, jak Ing. Peška řekl, byly dány zastupitelům na vědomí; zpřesňují akce v rámci oddílu.

Rozpočtové opatření č. 4 – 2. ZM dne 26. 3. 2018

1) Zapojení finančních prostředků z roku 2017
ORJ Mix Par Pol Org Individuální text  

RU 2018

 

změna RO 4
4     8115   Navýšení zapojeného zůstatku z předešlého roku 2017 80 000,00 6 864,00 Na vědomí
    Tř. 8     Navýšení zapojeného zůstatku z předešlého roku 2017   6 864,00 RO č. 4
4   6171 5901   Rezerva zastupitelstva   6 864,00 Na vědomí
    Od 61     Navýšení rezervy zastupitelstva   6 864,00 RO č. 4
2)  

Nařízení odvodu PO MěL Ivančice z investičního fondu ve výši 1 158 385 Kč – Lesní zákoutí – Ptačí hotel

4   2122     Odvod PO   1  158,40 Na vědomí
    Tř. 2     Přijetí odvodu z PO Městské lesy Ivančice   1 158,40 RO č. 4
4   6171 5901   Navýšení rezervy zastupitelstva   1 158,40 Na vědomí
    Od 61     Navýšení  rezervy zastupitelstva   1 158,40 RO č. 4
3)  

Akce OISMaP

555   3631 6121 1431 Snížení prostředků na nové rozvody VO součinnost s E.ON   -1 514,00 Na vědomí
    Od 36     Snížení Od 36 na hřiště a zabezpečení PAM   -1 514,00 RO č. 4
555   3111 6121 1831 Oranžové hřiště MŠ Němčice   1 500,00 Na vědomí
    Od 31     Oranžové hřiště MŠ Němčice   1 510,00 RO č. 4
10   3322 5169 724 Rozšíření zabezpečení výstavní síně Památníku    A. Muchy   14,00 Na vědomí
    Od 33     Zabezpečení památníku A. Muchy   14,00 RO č. 4

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto nechal starosta o projednávaném bodu hlasovat.

Hlasování : Pro  10, proti  0 , zdržel se 1

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.


19. Kompostéry – financování spoluúčasti

V  roce 2015 Mikroregion Ivančicko provedl anketu mezi občany, zda by měli zájem o kompostéry. V dotazníku bylo uvedeno, že …V případě získání dotace může být po nájemnících kompostérů vyžadován doplatek na spoluúčast ve výši max. 15 % pořizovací ceny kompostéru – Pokud nerozhodne zastupitelstvo obce/města o úhradě spolufinancování z městského rozpočtu. Nyní jsou kompostéry již pořízeny a budou vydávány občanům, kteří o ně v anketě projevili zájem. Mikroregion získal na pořízení kompostérů dotaci 85 % a město uhradilo Mikroregionu na základě usnesení zastupitelstva v srpnu 2017 částku 59 894,-Kč jako navýšení členského příspěvku na pokrytí 15 % spoluúčasti k dotaci. V diskusi na zastupitelstvu bylo deklarováno, že má město jiný program, kdy poskytuje zdarma svým občanům bio nádoby, a proto nebude zájemcům o kompostéry 15 % spoluúčast hradit.

V předloženém materiálu se nyní navrhuje schválit, že částka 59 894,- Kč, která již byla Mikroregionu uhrazena, je spoluúčastí města na projektu Zkvalitnění nakládání s bioodpady „Kompostéry pro občany obcí ORP Ivančice“, takže od občanů – zájemců o kompostéry nebude požadováno uhradit poměrnou část. Tím se víceméně sjednotí podmínky pro uživatele bionádob a kompostérů (obojí zdarma); uživatelé kompostérů navíc zpracovávají bioodpad na svém pozemku, takže nezatěžují rozpočet města náklady na odvoz bioodpadů ke kompostování jinam.

Pokud by zastupitelstvo rozhodlo jinak (tedy, že zaplacená částka není spoluúčastí města a že poměrná část nákladů od občanů bude vyžadována), je pak v kompetenci rady města rozhodnout zda akceptuje žádost Mikroregionu, aby administrativně otázku vydávání kompostérů a úhrad spoluúčasti od občanů zajistil úřad nebo zda bude trvat na tom, aby celou věc administroval Mikroregion jakožto vlastník kompostérů a nositel práv a povinností z projektu.

Starosta předal slovo tajemníkovi Mikroregionu Ivančicko Ing. Smutnému, který záležitost kompostérů podrobně okomentoval.  Kompostéry jsou ve vlastnictví Mikroregionu; ten je bude dávat občanům na 5 let do výpůjčky a poté je převede darem do vlastnictví občanů. Pro občany Ivančic budou kompostéry vydávány v prostorách Střediska volného času a tam budou s občany uzavírány příslušné smlouvy

Starosta řekl, že město Ivančice podporuje likvidaci bioodpadu tím, že občanům zdarma poskytuje bio popelnice a v současné době jich je určitě více jak 1 000 ks. Městu se zároveň podařilo dohodnout s bioplynovou stanicí v Nové Vsi, že bioodpad odebírá zdarma. Jak dále řekl, někteří občané budou mít zdarma popelnice na bioodpad, a někteří budou mít od města uhrazenu spoluúčast na kompostérech.

Hlasování : Pro 11, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje, že částka 59 894,- Kč uhrazená na základě rozpočtového opatření č. 16/2017 jako navýšení členského příspěvku Mikroregionu Ivančicko je spoluúčastí města na projektu Zkvalitnění nakládání s bioodpady „Kompostéry pro občany obcí ORP Ivančice“.


20. Nabytí pozemků v k. ú. Letkovice

S následujícím bodem seznámila zastupitele JUDr. Dvořáčková.

Jedná se o části pozemků, které budou využity pro rekonstrukci komunikace v Letkovicích. Rekonstrukce se týká ulic Dlouhá a Říční. Ostatní pozemky dotčené stavbou jsou v majetku města.

Hlasování : Pro 11, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků v k. ú. Letkovice, část p. č. 178, část p. č. 1954/3, část p. č. 312/4, část p. č. 540/30, část p. č. 412, část p. č. 540/226, část p. č. 2079/68


21. Záměr převodu/směny pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

Mgr. Hlaváč přečetl materiál k bodu, dodatečně zařazenému na  program jednání.

 1. U řeky Rokytné v oblasti „Za Kumánem“ má pozemky v k. ú. Kounické Předměstí ve vlastnictví město Ivančice i pan B z Ivančic, jehož pozemky sousedí s obecními. V případě prodeje by pan B měl ucelenou plochu pozemků ve svém vlastnictví. Podle vyjádření investičního technika OISMaP se jedná o pozemky obdělávané jako pole nebo jde o pobřežní porost – podle katastru nemovitostí jsou pozemky druhově vymezeny jako trvalý travní porost a les. Dále upozorňuje na skutečnost, že na pozemku p. č. 2646/9 je veden výtlak vodovodu z vodárny na Réně. Jinak k převodu pozemků města Ivančice na jinou osobu nejsou připomínky.
 2. V případě, že město Ivančice nechce převést uvedené pozemky v k. ú. Kounické Předměstí na pana B, nabízí jmenovaný směnu za své pozemky – orná půda, ostatní plocha, které se nachází v jiné části stejného k. ú. (v lokalitě Holub) nebo vodní plocha – část řeky Rokytné v blízkosti uvedených obecních pozemků.

V diskusi starosta navrhl bod odložit a projednat na dalším zastupitelstvu.

Hlasování : Pro 11, proti  0 , zdržel se 0

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání bodu a navrhuje opětně předložit materiály na příští zasedání zastupitelstva.


22. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, o nočním klidu,

Vyhlášky obcí stanoví výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Žadatel OE požádal o povolení dvou termínů konání tanečních zábav Na Réně pro kapelu BEZKOFEINU, a to

 • Rockový večer Na Réně – druhý pátek v měsíci červnu
 • Poslední prázdninová tancovačka Na Réně – poslední pátek v srpnu

Jedná se o akce, které nejsou dosud uvedeny ve vyhlášce města o nočním klidu. Bez uvedení ve vyhlášce města by musela být dodržena doba nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, o nočním klidu.


23. Různé, informace

Starosta požádal zastupitele, aby v případě dotazů k materiálům na jednání zastupitelstva své dotazy směřovali na dobu před vlastním jednáním, aby je bylo možné všechny vyřídit.

Dále starosta poděkoval panu Langovi za vybudování dalšího odpočívadla, ptačího hotelu a dalších akcí, které zpříjemňují občanům Ivančic okolí města.

Pozval přítomné na akci „Osvobození Ivančic“ dne 28. 4. 2018 – boj o most na Réně a ještě pozval zastupitele a občany na zájezd do partnerského slovinského města Radovljica ve dnech 13. – 17. června 2018. Zájezd proběhne ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Ivančice.

Místostarosta Sojka řekl, že ve spolupráci s firmou E.ON  se bude likvidovat nadzemní vedení na Réně a ulicí Kounickou se potáhne nová přípojka. Práce by měly být do měsíce zahájeny. Ing. Blatný, kterého se akce týká, odpověděl, že se s ním firma již kontaktovala. Místostarosta Sojka ještě dodal, že po dohodě s E.ONem bude zlikvidovaná veškerá dlažba z chodníků a město zajistí položení dlažby nové. Jak dále řekl, na příští zasedání zastupitelstva bude připraveno rozpočtové opatření na dokrytí nákladů akce.

Pan Skála se zeptal, jaký je osud parkovacího domu a požádal, zda by bylo možné, aby městská policie prováděla častější kontroly za garážemi v ulici Na Volvách. Osoby, které se tam srocují, obhlížejí zezadu zahrady a lidem se tam ztrácejí věci. Starosta odpověděl, že o situaci ví, protože tato problémová mládež dokáže vypnout elektřinu v celé ulici Na Volvách. Každý týden tam vyjíždí elektrikář města dávat věci do pořádku. Starosta řekl, že má domluvenou schůzku s velitelem městské policie a na ní bude iniciovat to, aby zintenzivnili obhlídky inkriminované části města. Pokud by bylo možné řešit situaci podobně jako na novém sídlišti před gymnáziem, kde se vybudovala parkoviště, město se o to pokusí. O kousek dál město posune i realizace kamerového systému.

K parkovacímu domu řekl místostarosta Sojka, že město jednalo s vlastníkem pozemku a koupě se jeví jako možná. Jak dále řekl, město chtělo přepracovat studii z 6ti patrového parkovacího domu na dvoupatrový. Do parkovacího domu by byl jeden vjezd od Penny marketu a jeden z jižního obchvatu. Město jednalo se současným vlastníkem areálu, protože v mezidobí pozemek změnil majitele a koupila ho investiční skupina. Vůle odprodeje by byla, částka však známá není. Ing. Ronzani řekl, že studii teprve objednával a měla by být hotová do 19. dubna 2018. Otázkou parkovacího domu se zabývá podrobněji místostarosta Ing. Sládek.

Pan H se zeptal, zda se bude přesouvat kaple v Letkovicích. Místostarosta Sojka řekl, že bylo provedeno výběrové řízení, je vybrána firma a v měsíci srpnu by k realizaci akce mělo dojít.

Dále pan H řekl, že na jedné straně ulice Dlouhé je asfaltový chodník. Od místostarosty p. Sojky obdržel plánek, kde by měl být vybudovaný chodník nový. Dotaz zněl, zda se bude chodník budovat v letošním roce. Starosta odpověděl, že v letošním roce to nebude. Akce ani není zařazena v rozpočtu města.

K otázce osadních výborů starosta řekl, že město je rádo, že osadní výbory pracují, ale čím více se město snaží požadavky osadních výboru plnit, tím se ze strany osadních výborů hrne těchto požadavků více. Jediná lokalita, kde není možné nic budovat, jsou Hrubšice, neboť tam město nevlastní žádné pozemky.

Ing Blatný se se zeptal, zda část ulice Kounická, která se budovala v loňském roce, je ještě v záruce. Jedná se o jednosměrnou ulici a při jejím výjezdu na ulici Pod Rénou je po celé délce ulice trhlina. Místostarosta Sojka odpověděl, že na práce je pět let záruka.

Dále Ing. Blatný požádal o dva odpadkové koše na parkoviště u fotbalového stadionu – starosta úkol zadal řediteli Technických služeb města Ivančice. A ještě Ing. Blatný vznesl požadavek na vydláždění kontejnerového státní v areálu stadionu – místostarosta Sojka požádal o spolupráci vedoucího odboru investic, správy majetku a právního Ing. Ronzaniho.

V souvislosti se zmínkou o zárukách, pan Skála řekl, že se obcházely komunikace a sepisovaly se závady, ale dosud jich moc odstraněno nebylo. Záruční doba bude pomalu končit, a proto doporučil, aby se věc začala řešit a nemuselo opravy nakonec hradit město. Místostarosta Sojka řekl, že v minulém týdnu proběhlo jednání na Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a výsledkem jednání bylo, že by se měla opravovat křižovatka U Tří kohoutů a ulice Oslavanská. Místostarosta navrhl Svazku, aby se situace na křižovatce U Tří kohoutů řešila, až se bude realizovat akce „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“. Na tuto variantu Svazek nepřistoupil, neboť by nebylo možné opravu provádět v záruční lhůtě. Místostarosta Sojka řekl, že se zeptá Ing. Bernarda, který se jednání účastnil, zda uplatňoval nějaké reklamace města.

Starosta požádal, zda by se pan Skála nemohl účastnit jednání, které vyplývají z akcí, které se budovaly za jeho působení na radnici. Pan Skála souhlasil.

Paní P se zeptala na informaci, která zazněla na zasedání 18. 12. 2017, kdy se projednával převod komunikace na ul. Břízová od firmy FB Invest na město Ivančice – tehdy bylo řečeno, že na příští zasedání se připraví smlouva. Když se tazatelka dívala do zápisu ze zasedání z 12. 2. 2018, v bodu Kontrola úkolů bylo JUDr. Dvořáčkovou řečeno, že je již podepsaná smlouva a vše je připraveno k tomu, aby to mohlo být zasláno na katastrální úřad a pozemek se tak stal pozemkem města. Jak řekla tazatelka dále, v katastru nemovitostí ale zápis dosud neproběhl. Zeptala, v jakém stádiu tedy převod je.

Místostarosta Sojka odpověděl, že bohužel nemůže žádnou informaci podat; JUDr. Dvořáčková v mezidobí ze zasedání zastupitelstva odešla. Při kontrole úkolů však paní doktorka JUDr. Dvořáčková řekla, že je vše v řízení. Vedoucí odboru Ing. Ronzani požádal tazatelku o kontakt s tím, že zjistí odpověď a písemně tazatelku vyrozumí.

Další dotaz směřoval, k překročení limitů hluku v lokalitě Na Brněnce. Paní P řekla, že jí místostarosta Ing. Sládek předal nějaké podklady a řekl, že jako obyvatelé by si měření u hygienické stanice měli zajistit sami a tuto službu i sami zaplatit. Když se problém projednával v měsíci září, přislíbil Ing. Sládek, že studii zajistí město Ivančice.

Místostarosta Sojka odpověděl, že bohužel Ing. Sládek není na zasedání přítomen; jemu samému není známo, zda nějaké jednání Ing. Sládek vedl nebo ne.

Občané citovali ze zápisu z 25. září 2017, kde jim bylo městem řešení přislíbeno.

Starosta řekl, že si nedovede představit situaci, kdy by bylo nutné protihlukovou stěnu stavět, když ani metr pozemku není města. Tazatelka řekla, že v zápisu z prosince je Ing. Sládkem řečeno, že v případě, že bude hranice hluku překročena, bude město jednat vlastníky pozemků. V současné době je situace taková, že se má v lokalitě stavět nový dům, a tam by měla být prováděna další měření. KHS vydala kladné stanovisko. Místostarosta Sojka odpověděl, že stavební úřad nemůže stanovisko KHS zvrátit. Pokud KHS vydá kladné stanovisko, tak stavební úřad ho nepřezkoumává a ani k tomu nemá žádné oprávnění. Jak řekl místostarosta Sojka, mohou se občané v řízení odvolávat z titulu, že jsou účastníky řízení, ale jak řekl, nedokáže si zpětně představit, jakým způsobem by město situaci řešilo. Místostarosta Sojka řekl, že i kdyby proběhlo měření hluku, neví, jakým způsobem by bylo možné situaci zvrátit. Stejně tak mu není známo, na kom uplatňovat náklady za vybudování protihlukové stěny. Paní P řekla, že v zápisu z prosince 2017 je řečeno, že by to měl řešit vlastník komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Místostarosta Sojka navrhl domluvit si schůzku s místostarostou Ing. Sládkem a situaci projednat.

Paní P se dále zeptala na situaci kolem posunutí značky začátek obce.  V současné době zastavěná část je umístěna ještě daleko za značkou. Podle jejího názoru by neměl být s posunutím značky problém. Starosta znovu zopakoval, co již dříve řekl, že několikrát jednal se zástupci Policie ČR a vždycky dostal zápornou odpověď. Ing. Coufal potvrdil slova starosty a i v minulosti Policie ČR nedala souhlas k přesunutí značky. Starosta přislíbil, že se znovu pokusí s Policií ČR o posunutí značky jednat.

Další dotaz zněl, zda město plánuje nějakou kratší cestu do města, tak, jak bylo v minulosti možné například kolem židovského hřbitova. V současnosti je vše zastavěné. Starosta řekl, že pan D přislíbil, že jakmile se dostaví poslední dům, chodit zadem bude možné. Všechny sliby jsou však pouze ústní. Žádnou písemnou dohodu město nemá. Jak řekl místostarosta Sojka, problém je v tom, že developer skoupí pozemky, ale následně žádnou obslužnost již neřeší.


24. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 26. 3. 2018 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice stanoví počet členů zastupitelstva pro období 2018 – 2022, který má být zvolen v komunálních volbách, jež se uskuteční v roce 2018, na 15.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje změnu stanov dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Ivančicko, IČO 71187081, se sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91  Ivančice v aktualizovaném úplném znění.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje změnu zřizovací listiny Technických služeb města Ivančice, příspěvkové organizace, IČO 06880851, se sídlem Kounická 1112/70, 664 91  Ivančice v aktualizovaném úplném znění.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí anonymní podání ze dne 23. 2. 2018 – žádost o prošetření situace v areálu bývalé firmy Retex. Tvrzení uvedená v podání prověří bez zbytečného odkladu stavební úřad a úřad územního plánování; na nejblíže příštím zasedání zastupitelstva bude podána informace o výsledku šetření.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle varianty č. 6 Studie relaxační zóny Réna a Studie proveditelnosti.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o partnerství pro realizaci projektu „Cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice“

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 202/7 o výměře 1163 m2 (zahrada) v k. ú. Ivančice ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí části nemovitosti na p. č. st. 30/1, k. ú. Ivančice, Palackého náměstí 195/8 a pro definitivní rozhodnutí ve věci ukládá tajemnici Městského úřadu Ivančice zajistit relevantní technické, statické a cenové informace.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. Kupní smlouvu, kterou město prodává Ing. JD, Brno pozemek p. č. 2607/64, lesní pozemek, o výměře 47 m2, k. ú. Kounické Předměstí, dle geometrického plánu č. 1309-141/2018, za kupní cenu 300 Kč/m2.
 2. Kupní smlouvu, kterou město prodává MB, Brno pozemek p. č. 2607/49, díl a) o výměře 11 m2, k. ú. Kounické Předměstí, dle geometrického plánu č 1281-539/2017, za cenu 300 Kč/m2.

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, k. ú. Budkovice.

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje:

 1. Smlouvu o spolupráci „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“ mezi městem Ivančice a SÚS Jihomoravského kraje
 2. Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem s doplněným odst. č. 3, čl. III.

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje, že částka 59 894,- Kč uhrazená na základě rozpočtového opatření č. 16/2017 jako navýšení členského příspěvku Mikroregionu Ivančicko je spoluúčastí města na projektu Zkvalitnění nakládání s bioodpady „Kompostéry pro občany obcí ORP Ivančice“.

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků v k. ú. Letkovice, část p. č. 178, část p. č. 1954/3, část p. č. 312/4, část p. č. 540/30, část p. č. 412, část p. č. 540/226, část p. č. 2079/68

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání bodu a navrhuje opětně předložit materiály na příští zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, o nočním klidu.


25. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin.

V Ivančicích dne 26.03. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf ZM-2018-02 519 KB