Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Zápis ze zasedání zastupitelstva ZM č. 04/2017

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. 6. 2017

P ř í t o m n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr., Feith Erik Ing., MBA, Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Adam Vojtěch MUDr, Fajks Pavel, Kuczman Mikuláš MUDr., Musil Radek Mgr.


Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.00 hodin, přivítal veřejnost a přednesl návrh programu jednání zastupitelstva.

Návrh doplněného programu:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru – vypouští se
 5. Schválení závěrečného účtu města Ivančice za rok 2016, Schválení účetní závěrky města Ivančice ke dni 31. 12. 2016
 6. Rozpočtové opatření č. 11
 7. Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018 – obecná pravidla
 8. Prodeje pozemků – kupní smlouvy
 9. Záměr nabytí pozemků p. č. 3105/3 a 3105/4 v k. ú. Ivančice
 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 590/112 v k. ú. Ivančice
 11. Záměr prodeje části pozemku – 1605/19 v k. ú. Němčice u Ivančice a 549/3 v k. ú. Ivančice
 12. Smlouva o smlouvě budoucí darovací (příjezdová komunikace)
 13. Různé, informace

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro   9, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného  a  pana Rostislava Štorka.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

Poté starosta přečetl návrh programu.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


1. Kontrola úkolů

Starosta požádal JUDr. Chládkovou, aby přednesla úkoly, které vyplynuly z minulých zasedání zastupitelstev.

Informace o vývoji jednání s firmou Bentex Bohemia, s. r. o. o odkupu těžebních práv- starosta sdělil, že protistrana neakceptovala stanovisko města.

Informace o vývoji jednání s Českými dráhami (ČD) a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o nabytí pozemků v k. ú. Ivančice – k tomu starosta informoval, že na den 27. 6.2017 je svoláno jednání s geodety a ČD, aby se přesně vytyčilo, o které pozemky má město Ivančice zájem.

Informace o propadlé kanálové vpusti v prvním „esíčku“ v Řeznovicích – Ing. Sládek řekl, že se otázkou zabýval na Svazku vodovodů a kanalizací a toho tato vpusť není. Místostarosta Sojka řekl, že Osadnímu výboru Řeznovice šla odpověď vedoucího odboru investic, správy majetku a právního Ing. Ronzaniho, že se jedná o vpusť Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS). Oprava bude provedena na podzim, když v Ivančicích bude SÚS provádět nějaké práce.

Dalším úkolem byl požadavek občanů z Řeznovic, aby Osadní výbor Řeznovice zveřejňoval ve vývěskách zápisy ze svých jednání, aby občané byli informováni, čím se osadní výbor zabývá.

Informaci o akci Ivančice, Němčice, Ke Karlovu – výstavba – podal Ing. Sládek. Řekl, že má zprávu připravenou v písemné podobě. Pro veřejnost uvedl, že se jedná o lokalitu u silnice při výjezdu z Ivančic-Němčic na Moravský Krumlov. Na snímku ukázal, o kterou část se jedná. Na tyto pozemky má město smlouvy o budoucích smlouvách nebo už směnné smlouvy či kupní smlouvy, podle toho, o který pozemek se jedná. V současné době je podepsaná smlouva o budoucí smlouvě kupní na pozemky s panem Š  a paní S  a smlouva směnná, kterou zastupitelé schválili, která se týká celého záměru Ke Karlovu, s panem M. Součástí zprávy jsou všechna přijatá usnesení zastupitelstva, která se těchto pozemků týkala.

Ke dni konání zastupitelstva je evidováno 8 zájemců o výstavbu, respektive o koupi pozemku. Je zadána dokumentace pro zahájení územního řízení na inženýrské sítě a začíná se pracovat na budoucích smlouvách pro zájemce, s ohledem na možný budoucí odkup pozemků, samozřejmě zasíťovaných. Veškeré materiály předal místostarosta Ing. Sládek panu Skálovi, který si je vyžádal. Závěrem řekl, že pokud budou jakékoliv dotazy, je ochotný je kdykoliv elektronicky, telefonicky nebo osobně zodpovědět.


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva 1krát a projednala 44 bodů. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.


3. Zpráva finančního výboru

Paní Růžena Horáková, předsedkyně finančního výboru (dále jen FV) přednesla zprávu o činnosti FV. FV se sešel 7. 6. 2017 a na svém jednání se zabýval především schválením závěrečného účtu za rok 2016 a tento Závěrečný účet doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Druhým bodem programu FV byla kontrola příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice. Výsledky z provedené kontroly budou předloženy na dalším setkání členů FV. Závěrečným bodem setkání členů FV bylo doporučení, aby byl vytvořen plán investic na období 5 let a byl zveřejněn na webových stránkách.

V roce 2016 proběhlo hospodaření příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum také s určitou finanční ztrátou,  proto FV doporučuje kontrolu této organizace.

K plánované červencové kontrole doporučuje FV předložení výsledků hospodaření a průběh tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 od všech příspěvkových organizací města.  Starosta poděkoval za přednesenou zprávu a řekl, že je rád, že kontrola příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice dopadla podle prvních zpráv dobře. Ing. Krejčová poukázala na to, že školy a školská zařízení čerpají celé prázdniny řádnou dovolenou a tudíž není možné zajistit kontrolu čerpání rozpočtu, jak navrhuje FV. Podle směrnice města mají příspěvkové organizace povinnost sestavit návrh rozpočtu do 30. září, podle toho by měl FV svůj požadavek přehodnotit. Ve stejném smyslu hovořil i Ing. Feith v následujícím příspěvku. Na to odpověděla paní Horáková, že rovněž byla ředitelkou školy, a když ředitel bude chtít, tak se prostě dostaví. Za Odbor investic, správy majetku a právní vystoupil pan Sojka a řekl, že složitou záležitostí bude i požadavek na zpracování plánu investic na příštích 5 let. Řekl, že Ing. Peška by mohl objasnit, že se plánuje na základě střednědobého výhledu a město není schopno předložit podrobnější plán investic na tak dlouhé období. Tento plán by mohl být předložen pouze ve velmi obecné rovině. Ing. Blatný naopak podpořil požadavek FV na zpracování pětiletého plánu investic. Řekl, že pro tuto příležitost by mohl být využit plán rozvoje města, který zastupitelé v minulosti přijali, a další strategické dokumenty města. Řekl, že by město mělo mít v zásobníku akce, které by v budoucnu chtělo realizovat, připraveny tak, aby bylo možné tyto materiály využití při případném vypsání dotačních titulů. Starosta odpověděl, že plán akcí zpracovaný je, připravuje se projekt využití lokality Na Réně a čeká se jenom na dotaci. K otázce dotací se vrátil místostarosta Sojka a řekl, že v roce 2014 a 2015 se na zateplení budov dávala dotace až 60% – 70 % z uznatelných nákladů – všechny budovy města jsou v dnešní době zateplené. V dnešní době jsou dotace tak nízké, že se nevyplatí o ně žádat. Dále místostarosta řekl, že školy a školky jsou sice krásné zvenku, ale uvnitř je především sociální zařízení zastaralé a nevyhovující. Ing. Blatný dále řekl, že podle jeho názoru stále existují dotace, které je možné využívat a to zejména přes MŠMT na rekonstrukci tělocvičen a hřišť. Ve stejném režimu by bylo možné využít dotaci na lokalitu Na Réně, například na skatepark. Na několika příkladech Ing. Blatný demonstroval možnosti využití dotací z MŠMT. Starosta odpověděl, že město má v současné době požádáno o dotaci na rekonstrukci školy v Řeznovicích ve  výši cca 16 mil. Kč, rovněž je požádáno o dotaci na odpadní dvůr, zpracovávají se další a další projektové dokumentace, aby je bylo eventuálně možné okamžitě použít při vypsání dotačního titulu. Jak dále řekl, manažer rozvoje města Ing. Valentová sleduje dotační tituly, na které jsou postupně vyhlašovány výzvy, a v případě, že je tento titul pro město zajímavý, okamžitě se začínají ve věci konat příslušné kroky. Pokud jsou však dotace, které pokrývají pouze 50% uznatelných nákladů a nejsou uznatelné náklady na zpracování projektu a další práce, tak město takové projekty využívat nebude. Jak starosta dále řekl, odmítá, že by město nežádalo o dotace, které jsou pro město zajímavé. I nadále je ve městě udržován trend zpracování případných dokumentací pro možnost jejich budoucího využití. Závěrem starosta poděkoval Ing. Blatnému za to, že je v tomto směru aktivní a jako zastupitel má zájem o rozvoj města. Město v současné době řeší výstavbu haly v areálu Základní školy T. G. Masaryka Ivančice, neboť její vybudování ve městě je potřeba. Ing. Blatný řekl, že nepřišel, aby kritizoval, ale upozorňuje na možnosti, které by bylo možné využít; jeho návrh koresponduje s návrhem FV na zpracování pětiletého plánu, protože v zásobníku akcí, pro které jsou zpracovány dokumentace, by mohly být i stavby, které by byly realizované např. za 4 roky, tak aby město bylo na případný dotační titul připraveno. Starosta odpověděl, že proto je zpracována studie na lokalitu Na Réně. Tato studie je zároveň rozvržena do čtyř etap.  Nato Ing. Moravec jako  člen FV podpořil předsedkyni FV a řekl, že  kontrola stavu prací na sestavení rozpočtu města není nic proti jednotlivým organizacím, když stávající směrnice pro sestavování rozpočtu počítá s tím, že v červnu jsou v jednotlivých organizacích na rozpočtu zahájeny práce. Tzn. i ředitelé jednotlivých škol vědí, co chtějí v příštím roce za velkou akci provádět. Nejedná se o kontrolu, ale o setkání s vedoucím organizace, aby FV zjistil, jaké velké akce jsou a v jakém stádiu prací se nacházejí. Pan Skála k tomu poznamenal, že by bylo vhodné, aby město pětiletý plán akcí zpracovalo, aby zástupci města věděli, co chtějí a do jakých akcí se budou prostředky investovat. Aby se nemusely vymýšlet akce jen proto, aby se finanční prostředky utratily. Dále pak konstatoval, že když se na školách vyměnila okna a budovy se zateplily, nic nebrání tomu, aby se pokračovalo dál a rekonstruovala se například sociální zařízení. Z účetní závěrky je vidět, že se převáděly prostředky ve výši 60 mil. Kč, které se nedokázalo prostavět. Na tuto připomínku zareagoval místostarosta Sojka, že u akcí, které podléhají stavebnímu řízení,  není možné takový objem prostředků proinvestovat. Je jasné, že město má záměr tyto prostředky proinvestovat, ale ne vždy je to technicky možné v příslušném roce. Akce jsou sice vysoutěžené, ale není možné je zrealizovat především z časových důvodů. Není to proto, že by akce nebyly naplněny. Pan Skála na to odpověděl, že na rekonstrukci sociálního zařízení ve školách není třeba žádné složité řízení ani legislativa. Starosta uzavřel diskusi s tím, že každý ředitel by si měl naplánovat akce, které je nutné v jeho zařízení realizovat, ať již se jedná pouze o opravy nebo složitější rekonstrukce.


4. Zpráva kontrolního výboru

Vypouští se.


5. Schválení závěrečného účtu města Ivančice za rok 2016 a schválení účetní závěrky města Ivančice ke dni 31. 12. 2016

Ing. Erik Feith, MBA, předložil zastupitelům k projednání závěrečný účet města za rok 2016. Poukázal na zprávu nezávislého auditora Ing. Jaroše a jeho závěrečný výrok, že nenašel nic, co by porušovalo pravidla. Rovněž tak nebyla identifikována žádná rizika, která by měla dopad na město Ivančice. Závěrečný účet byl sestaven v souladu s ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Finanční výbor závěrečný účet projednal dne 7. 6. 2017. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce města od 9. 6. 2017. V souladu s novelou zákona o účetnictví (zákon č. 239/2012 Sb.,) byla současně předložena ke schválení i účetní závěrka města ke dni 31. 12. 2016. Schvalovat závěrečný účet a účetní závěrku obce je podle ust. § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích, v platném znění, vyhrazeno zastupitelstvu.

Do diskuse se přihlásil Ing. Blatný. Poukázal na to, že by bylo vhodné, aby ve zprávě nebyly užívány termíny jako tento rok, vloni, letos apod., ale bylo by  vhodnější psát vždy letopočet, ke kterému se ten který údaj vztahuje; Ing. Peška přislíbil, že požádá auditora, aby tam, kde je to možné, terminologii změnil, jak navrhuje Ing. Blatný. Ing. Blatný se ještě zeptal na daňové příjmy města, zda odpovídá skutečnosti, že daňové příjmy města v roce 2016 vzrostly o 10 160,17 tis. Kč. A požádal, zda by bylo možné provést srovnání údajů s rokem 2017. Ing. Peška odpověděl, že toto srovnání posílá pravidelně radě města a je tudíž možné je posílat i ostatním zastupitelům. Na další dotaz Ing. Blatného, a to ohledně nárůstu výdajů na platy oproti roku 2015 včetně odvodů o cca 4  144 tis. Kč, odpověděla JUDr. Chládková, že to je dáno valorizací podle tabulek schválených v příslušném nařízení vlády a nástupem nových zaměstnanců během kalendářního roku.

Poslední dotaz Ing. Blatného se týkal výše příjmů v roce 2016 z provozování hracích automatů. Na dotaz odpověděl Ing. Peška, že v roce 2016 se jednalo o částku 10 742 tis Kč a v roce 2015 to byla částka 9 544 tis. Kč.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s celoročním hospodařením města Ivančice za rok 2016, a to bez výhrad.

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje účetní závěrku města Ivančice za účetní období 2016, sestavenou ke dni 31. 12. 2016 v předloženém znění.


6. Rozpočtové opatření č. 11

Starosta předal slovo Ing. Ladislavu Peškovi, vedoucímu odboru plánovacího a finančního. Ten seznámil zastupitele s jednotlivými body.

Rozpočtové opatření č. 11 – 4. ZM dne 26. 6. 2017

1) Tabulka OISMaP – Navýšení finančních prostředků na úpravu bytového domu pošty
ORJ Mix Par Pol Org Individuální text  

RU 2017

 

změna RO 10
10   6330 4131 523 Na rekonstrukci z BS   -1 000,00  
  Tř. 4       Navýšení příjmů z BS   -1 000,00 RO 11
555   6171 6121 1559 Bytový dům a pošta – stavební úpravy, zateplení   1 000,00  
    Od 61     Na rekonstrukci bytového domu   1  000,00 RO 11
4   6171 5901   Z rezervy zastupitelstva       -750,00  
    Od 61     Zarovnání rozpočtu ponížení rezervy zastupitelstva       -750,00 RO 11
555   6171 6121 1559 Bytový dům a pošta – stavební úpravy, zateplení   750,00  
    Od 61     Na rekonstrukci bytového domu   750,00 RO 11
2) Navýšení příspěvku PO MěL Ivančice z důvodu požadavku na kácení stromů
4 10 1031 5331 524 PO MěL Ivančice – neinvestiční   100,00  
    Od 10     Navýšení neinvestičního příspěvku MěL Ivančice   100,00 RO 11
4 61 6171 5901   Z rezervy zastupitelstva 2 739,70 -100,00 2 639,70
    Od 61     Z rezervy zastupitelstva   -100,00 RO 11

Ing. Feith se zeptal, proč se bytové správě dokrývá z rezervy zastupitelstva 750 tis. Kč. Ing. Peška odpověděl, že bytová správa nemá na svém účtu takový objem prostředků, aby mohla pokrýt celou investici, která se bude na bytovém domě „pošta“ na Komenského náměstí provádět. Ing. Feith reagoval, že na účtu bytové správy je 5 mil. Kč, a Ing. Peška odpověděl, že ostatní prostředky jsou vázané jinými akcemi, takže na bytový dům „pošta“ je využitelný pouze 1 mil. Kč, který je uveden v návrhu rozpočtového opatření. Ing. Feith se vrátil k výši nájemného a připomněl, že když jde např. o družstevní dům, jednotliví obyvatelé přispívají do tzv. fondu oprav. Ale obyvatelé obecních bytů žádný takový fond oprav netvoří. Navrhl do budoucna, že by k této otázce měli zastupitelé zaujmout rovněž stanovisko, jaký  dopad budou tyto rekonstrukce mít do výše nájemného. Starosta řekl, že co se týče nájemních domů, město Ivančice nikdy nemůže na pronájmech svých bytů vydělat. Jak dále řekl, již v minulosti navrhl, aby město své byty prodalo, bohužel sociální politika státu nutí obce si byty ponechat jako sociální byty. Ing. Feith navrhl porovnat alespoň výši nájemného v městských bytech s tržními cenami ostatních bytů ve městě. Starosta odpověděl, že souhlasí s návrhem Ing. Feitha – bylo by vhodné k otázce zaujmout nějaké stanovisko. Pan Skála se zeptal, co všechno se bude na budově bytového domu „pošta“ rekonstruovat. Místostarosta Sojka odpověděl, že by měla proběhnout výměna balkonových oken, oprava balkonů, protože přes ně zatéká voda, a zateplení balkonového štítu. Podrobnosti by sdělila Ing. Nováková, která má na rekonstrukci zpracovaný projekt a může ho na požádání předložit. Jak starosta závěrem diskuse řekl, bytová politika města Ivančice by si zasloužila samostatné jednání zastupitelů. Pan Skála řekl, že předložený materiál týkající se rekonstrukce budovy pošty a bytového domu je popsaný velice povrchně. Zeptal se, zda se bude provádět výměna všech okenních prvků a všech dveřních prvků, zateplení celého domu apod. Starosta řekl, že na tento dotaz nedokáže odpovědět; materiály zpracovávala Ing. Nováková. Zastupitelé dostávají materiály 10 dní před svým zasedáním, kdyby byl v mezidobí položen dotaz, bylo možné si odpověď na něj připravit. Nikdo nepředpokládal, že se k tomuto bodu otevře taková diskuse. Jak řekl, požádá Ing. Novákovou, aby požadované materiály zastupitelům rozeslala, a zatím, pokud s náklady na bytový dům „pošta“  zastupitelé nesouhlasí, se může bod odložit. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že zastupitelé měli materiály dopředu tak, jak stanovuje zákon, a měli možnost je prostudovat, případně požádat předkladatele o vysvětlení. Pokud tak nebylo učiněno, může se dotyčný zdržet hlasování.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se  1

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11 na rok 2017, dle návrhu předloženého Ing. Ladislavem Peškou.


7. Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018 – obecná pravidla

Dle zákona č. 24 /2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění je třeba stanovit  podrobnější pravidla a postup pro poskytování veřejné finanční podpory, zejm. zpracovat a zveřejnit  program  pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu  města.

Pro rok 2018 se předkládá návrh Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu  města Ivančice pro rok 2018, který je včetně příloh obsahově shodný s textem Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2017. Jen jsou samozřejmě jiné termíny pro podávání a administraci žádostí o finanční podporu.

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, nechal starosta hlasovat o projednávaném bodu.

Hlasování : Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018 – obecná pravidla

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje celkový objem peněžních prostředků, jež budou vyčleněny v rozpočtu města pro rok 2018 na veřejnou finanční podporu v roce 2018, v částce 3.000.000,- Kč, z toho na veřejnou finanční podporu Dílčích programů.

Název dílčího programu —– předpokládaný objem finančních prostředků

KULTURA, PÉČE O PAMÁTKY A  SPOLKOVÁ ČINNOST ….. 900.000,- Kč

SPORT ….. 2.100.000,- Kč.


8. Prodej pozemků

V úvodu projednávaného bodu starosta navrhl vyjmout a odložit bod č. 8.3) – jedná se o kupní smlouvu, kterou město prodává pozemek v Řeznovicích. Jako důvod pro odložení vysvětlila JUDr. Dvořáčkovou, že pozemek manželů N se rozdělil novým geometrickým plánem a stavební úřad nedal k jeho rozdělení souhlas. Žadatelka má na části pozemku část stavby a podle nového stavebního zákona vznikl problém, kde by bylo jednodušší, aby pozemek koupili právě manželé N.

Starosta dále řekl, že body 8.1, 8.2, 8.4 a 8.5 jsou všechno kupní smlouvy, které se týkají zahrad navazujících na domy u řeky v Řeznovicích, a nejsou zde žádné překážky, proč by se žadatelům nevyhovělo. Starosta navrhl výše uvedené body schválit společně a bod 8.3) odložit.

Nejprve tedy zastupitelé hlasovali o odložení bodu 8.3)

8.3) Kupní smlouva č. 24/2017  – návrh  odložit projednání bodu

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání bodu Kupní smlouva č. 24/2017 (pozemek p. č. 336/3, ostatní plocha, o výměře 162 m2, k. ú. Řeznovice).

Starosta nechal hlasovat o tom, že o bodech 8.1, 8.2, 8.4 a 8.5 bude hlasováno společně.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje, že o bodech 8.1, 8.2, 8.4 a 8.5 bude hlasováno společně.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

8.1) Kupní smlouva č. 22/2017

Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo města 31. 5. 2017. Záměr byl po stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce. Podmínky pro převod vlastnictví nemovité věci stanovené zákonem č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tak byly splněny.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 22/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 336/4, zahrada, o výměře 332 m2, k. ú. Řeznovice, manželům N, Ivančice, za cenu 100,- Kč/m2.

8.2) Kupní smlouva č. 23/2017

Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo města 31. 5. 2017. Záměr byl po stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce. Podmínky pro převod vlastnictví nemovité věci stanovené zákonem č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tak byly splněny.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 23/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 336/20, zahrada, o výměře 327 m2, k. ú. Řeznovice, manželům K, Ivančice, za cenu 100,- Kč/m2.

8.4) Kupní smlouva č. 25/2017

Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo města 31. 5. 2017. Záměr byl po stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce. Podmínky pro převod vlastnictví nemovité věci stanovené zákonem č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tak byly splněny.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 25/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 336/25, zahrada, o výměře 346 m2, k. ú. Řeznovice, Mgr. LŘ, Ivančice, za cenu 100,- Kč/m2.

8.5) Kupní smlouva č. 26/2017

Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo města 31. 5. 2017. Záměr byl po stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce. Podmínky pro převod vlastnictví nemovité věci stanovené zákonem č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tak byly splněny.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 25/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 336/24, zahrada, o výměře 279 m2, k. ú. Řeznovice, p. LN, Ivančice, za cenu 100,- Kč/m2.

8.6) Kupní smlouva č. 27/2017

Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo města 31. 5. 2017. Záměr byl po stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce. Podmínky pro převod vlastnictví nemovité věci stanovené zákonem č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tak byly splněny. Starosta řekl, že se jedná o pozemek v centru města, proto je cena odlišná. Starosta na mapě ukázal, o který pozemek se jedná. Město na tento pozemek nemá přístup, pokud by souhlas nedali sousední majitelé. Na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr prodeje.

Hlasování : Pro  11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 26/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 236/1, zahrada, o výměře 472 m2, k. ú. Ivančice, manželům H, Babice u Rosic, za cenu 300,- Kč/m2.


9. Záměr nabytí pozemků

Vlastníkem pozemků je paní VF, žijící ve Španělsku. Jedná se o pozemky na ul. Hybešova v Ivančicích, které jsou součástí komunikace. Podle schválené cenové mapy je cena 500,- Kč/m2. Pro přesnou identifikaci pozemků je třeba geometrický plán, parcely KN nejsou na LV.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 3105/3, ostatní plocha, o výměře 22 m2, a p. čl. 3105/4, ostatní plocha o výměře 310 m2, k. ú. Ivančice (část p. č. PK 419/10).


10. Záměr prodeje pozemku

Jedná se o lokalitu Boží Hora, svah za zahradami vlastníků rodinných domů. Město nemá pro pozemky žádné využití, sousedící pozemky již prodalo. Rada města doporučuje schválit záměr prodeje pozemku.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č 590/112  orná půda, o výměře 85 m2, k. ú. Ivančice.


11. Záměry prodeje části pozemků – k. ú. Němčice u Ivančic, k. ú. Ivančice

11.1) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1605/19, ostatní plocha, o výměře cca 42 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic

Jedná se o část pozemku p. č. 1605/19, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Němčice u Ivančic, který se nachází u boční strany domu č. p. 23 ve vlastnictví pana JW z Ivančic. Uvedená část pozemku tvoří přístup a příjezd na dvůr pozemku p. č. st. 26, který je ve vlastnictví žadatele. Osadní výbor Němčice nevyjádřil k věci žádné stanovisko. K pozemku je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 (na části pozemku je sloup elektrického vedení).

Doporučeno radou města konanou dne 31. 5. 2017.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 15): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1605/19, ostatní plocha, o výměře cca 42 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic.

11.2) Záměr prodeje části pozemku p. č. 549/3, orná půda o výměře cca 320 m2 v k. ú. Ivančice

Žadatel JV má na základě pachtovní smlouvy ze dne 27. 10. 2015 propachtovanou část pozemku p. č. 549/3, o výměře 320 m2, který slouží k pěstování zemědělských plodin. Uvedený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek je nad srázem k železniční trati Ivančice-Oslavany za ulicí Boží Hora, vede k němu pouze pěšina po cizích pozemcích, město Ivančice nemůže zajistit přístupovou komunikaci. Nedoporučeno radou města konanou dne 14. 6. 2017.

Ing. Blatný v diskusi řekl, že by pozemek prodal. Zeptal se, zda když je uzavřená pachtovní smlouva není povinností města přístupovou cestu k pozemku zajistit.; je tam vyšlapaná cestička. Mgr. Hlaváče odpověděl, že žadateli jde o to, aby se co nejblíže k užívanému pozemku dostal autem. Dále řekl, podle jeho názoru zná žadatel situaci dost dobře na to, aby si uvědomil, zda mu koupě stojí za to nebo ne. Místostarosta Ing. Sládek navrhl projednání bodu odložit na další jednání zastupitelstva a do té doby zjistit stanovisko žadatele o odkoupení části pozemku.

16.58 – odešel starosta

Hlasování : Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 16): Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání záměru prodeje části pozemku p. č. 549/3, orná půda, o výměře cca 320 m2, k. ú. Ivančice.


12. Smlouva o smlouvě budoucí darovací

17.00 – přišel starosta

Místostarosta Sojka řekl, že předmětem jednání je budoucí nabytí komunikace, která by měla vzniknout u mostu na ulici Krumlovská, kde byly postaveny nové domy na břehu řeky Jihlavy. V místech není přístup k domům, obyvatelé jezdí přes trávník a město je  upozornilo na to, že takový přístup není možný. Proto vznikl projekt, kterého se ujal pan K  – navrhl využít stávající sjezd, že by vybudovali přístupovou komunikaci na městském pozemku, aby domy byly přístupné, a následně ji bezúplatně  převedli městu.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 17): Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací uzavíranou mezi městem Ivančice jako budoucím obdarovaným a K+K Elektrotechnik, spol. s r. o., se sídlem Krumlovská 1451/65, Ivančice, IČIO 454 76 144, jako budoucím dárcem, o bezúplatném převodu komunikace, umístěné na pozemcích p. č. PK 532/6, PK 532/7 a PK 532/8, k.ú. Ivančice.


13. Informace, různé

Ing. Blatný poukázal v souvislosti se suchem na špatný stav trávníků ve městě a navrhl, že by bylo vhodnější místo trávníků najít vhodnější formu výzdoby města, například zkombinovat výsadbu s oblázky apod. Starosta odpověděl, že město zakoupilo kropicí vůz,  čerpá vodu z řeky a s ní zalévá především květinovou výsadbu. Ale návrhy a podněty se předají Ing. Navrátilové, která má v náplni práce péči o veřejnou zeleň.

Pan Skála se zeptal, jak se vyvíjí záležitost na ulici Hybešově, pokračování komunikace. Starosta města odpověděl, že zastupitelstvo města přijalo záměr nabytí pozemku. Pokud se město nedohodne s posledním vlastníkem, bude možné v souvislosti s pozemkem, jehož záměr nabytí byl schválen, vybudovat silnici trochu jinak, než byl původní projekt. To potvrdil i místostarosta Ing. Sládek. Pan Skála se zeptal, do kdy asi bude komunikace vybudovaná. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že nejpozději v roce 2018. Místostarosta Sojka řekl, že zásadní bude, zda paní VF městu prodá již výše zmíněný pozemek. Pokud ho městu prodá, bude se město pohybovat na svých pozemcích a je možné komunikaci parametrově snížit. Pokud to bude jenom trochu možné, komunikace se vybuduje.


14. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 26. 6. 2017 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice souhlasí s celoročním hospodařením města Ivančice za rok 2016, a to bez výhrad. Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje účetní závěrku města Ivančice za účetní období 2016, sestavenou ke dni 31. 12. 2016 v předloženém znění.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11 na rok 2017, dle návrhu předloženého Ing. Ladislavem Peškou.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2018 – obecná pravidla. Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje celkový objem peněžních prostředků, jež budou vyčleněny v rozpočtu města pro rok 2018 na veřejnou finanční podporu v roce 2018, v částce 3.000.000,- Kč, z toho na veřejnou finanční podporu Dílčích programů. Název Dílčího programu – předpokládaný objem finančních prostředků: KULTURA, PÉČE O PAMÁTKY A  SPOLKOVÁ ČINNOST – 900.000,- Kč, SPORT – 2.100.000,- Kč.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání bodu Kupní smlouva č. 24/2017 (pozemek p. č. 336/3, ostatní plocha, o výměře 162 m2, k. ú. Řeznovice).

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje, že o bodech 8.1, 8.2, 8.4 a 8.5 bude hlasováno společně.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 22/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 336/4, zahrada, o výměře 332 m2, k. ú. Řeznovice, manželům N, Ivančice, za cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 23/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 336/20, zahrada, o výměře 327 m2, k. ú. Řeznovice, manželům K, Ivančice, za cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 25/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 336/25, zahrada, o výměře 346 m2, k. ú. Řeznovice, Mgr. LŘ, Ivančice, za cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 25/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 336/24, zahrada, o výměře 279 m2, k. ú. Řeznovice,                   p. LN, Ivančice, za cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 26/2017, kterou město Ivančice prodává pozemek p. č. 236/1, zahrada, o výměře 472 m2, k. ú. Ivančice, manželům H, Babice u Rosic, za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 3105/3, ostatní plocha, o výměře 22 m2, a p. čl. 3105/4, ostatní plocha o výměře 310 m2, k. ú. Ivančice (část p. č. PK 419/10).

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č 590/112  orná půda, o výměře 85 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1605/19, ostatní plocha, o výměře cca 42 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání záměru prodeje části pozemku p. č. 549/3, orná půda, o výměře cca 320 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací uzavíranou mezi městem Ivančice jako budoucím obdarovaným a K+K Elektrotechnik, spol. s r. o., se sídlem Krumlovská 1451/65, Ivančice, IČIO 454 76 144, jako budoucím dárcem, o bezúplatném převodu komunikace, umístěné na pozemcích p. č. PK 532/6, PK 532/7 a PK 532/8, k.ú. Ivančice.


15. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 17.10  hodin.

 

V Ivančicích dne 26. 6. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf ZM-2017-04 435 KB