Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 30/2023

Výpis z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne 27.09.2023

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice – přesun v rámci rozpočtu školy

Návrh usnesení: RM souhlasí s přesunem částky 400 000,- Kč v rámci rozpočtu Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, a to z položky Energie na položku Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Prostředky budou následně využity na nákup školního nábytku, tabulí, ICT techniky do dvou nových tříd.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/30/662


2. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – čerpání investičního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ivančice-Němčice čerpala investiční fond ve výši 50 000,- Kč na nákup nové škrabky na brambory pro školní jídelnu při MŠ Ivančice-Němčice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/30/663


3. Dodatek č.3 ke smlouvě se společností INISOFT

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 3 k servisní smlouvě 00281859/000/2002 mezi společností INISOFT, s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré Město, 460 01, IČO: 25417657 a městem Ivančice, se sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859, který upravuje rozsah celoroční servisní podpory v návaznosti na legislativní změny (odpady – státní správa). Cena za plnění se nemění.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/30/664


4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava komunikace plochy za kostelem, Ivančice“ – Dodatek č. 2 k SOD

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 7. 2023 se Sdružením pro Ivančice – komunikaci za kostelem složené ze společností HILDEBRANT CZ s.r.o., se sídlem Okrajová 40, 586 01 Jihlava, IČO 14380136 a BADIN s.r.o., se sídlem Polní 1007/12, 664 91 Ivančice, IČO 03860582 na akci „Oprava komunikace plochy za kostelem, Ivančice“. Dodatek řeší prodloužení termínu prací do 30. 10. 2023 z důvodu nutnosti stanovení nákladů na změnu technologie výstavby. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/30/665


5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Budkovice – rekonstrukce dešťové kanalizace“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Budkovice – rekonstrukce dešťové kanalizace“ firmě Technické služby CZ s. r. o., se sídlem Nádražní 253/19, 6664 12 Oslavany, IČO 29216125 s nabídkovou cenou 652 063,80 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Podána a hodnocena byla jedna nabídka. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/30/666


6. Jmenování komise pro hodnocení nabídek zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Krumlovská a Široká v Ivančicích“

Návrh usnesení: RM pověřuje za zadavatele město Ivančice ve věci otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Krumlovská a Široká v Ivančicích“ následující osoby: Mgr. Robert Sunegh, Mgr. et. Mgr. Jakub El-Ahmadieh, Ing. Ilona Valentová.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/30/667


7. Město Stupava – souhlas s užitím znaku města Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby partnerské město Stupava použilo oficiální znak města Ivančice na uvítací tabule při vstupu do města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/30/668


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2023-30_27-09-2023 137 KB