Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 21/2023

Výpis z přijatých usnesení 21. schůze rady města konané dne 12.07.2023

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Pověření místostarosty Ing. Halbicha k jednání s EG.D

Návrh usnesení: RM pověřuje místostarostu Ing. Jana Halbicha jednáním se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, ohledně připojení odběrných míst města Ivančice v souvislosti s budoucími fotovoltaickými elektrárnami, jež bude město realizovat na svých objektech, kde bude zřízení fotovoltaické elektrárny účelné a přípustné a v této souvislosti jej zplnomocňuje k podepisování smluv o připojení do sítě jménem města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/455


2. HK Ivančice – poskytnutí veřejné finanční podpory

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč Házenkářskému klubu Ivančice, z. s. na úhradu nákladů spojených s účastí družstev mladších a starších žáků a mladšího dorostu na Letním soustředění 2023 v Radňovicích.  Hrazeno bude z Programu pro poskytování dotace nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2023, dílčí program Sport. Zároveň rada města schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/456


3. Oblastní charita Rajhrad – užití veřejného prostranství

Návrh usnesení: RM souhlasí s bezplatným užitím veřejného prostranství vedle prodejny potravin Večerka pro umístění stánku za účelem konání charitativní sbírky Koláč pro hospic 2023. Sbírka se bude konat dne středu 4. října 2023

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/457


4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup PC pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení kupní smlouvy

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup PC pro město Ivančice“ firmě KSP Computer & Services Moravia s.r.o., se sídlem Nad Akcízem 1006/2, 182 00 Praha, IČO 27875849 s nabídkovou cenou 807 128,- Kč bez DPH a schvaluje kupní smlouvu s touto firmou. Podáno bylo pět nabídek. Hrazeno bude z rozpočtů jednotlivých odborů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/458


5. BENTEX BOHEMIA, s. r. o. – příplatek mimo základní kapitál

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí příplatku společníka společnosti BENTEX BOHEMIA, s. r. o. se sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 25176285, na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad rámec společníkova vkladu, mimo základní kapitál, ve výši 100 000,- Kč na úhradu provozních výdajů společnosti, zejména služeb závodního lomu, vedení účetnictví, zajištění realizace odpisu zásob výhradního ložiska bentonitu Ivančice – Réna (B 243800) za podmínek Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle předloženého návrhu. Hrazeno bude z rozpočtu OP – ORJ 8.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/459


6. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo – Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s., IČO: 22764186, se sídlem Grymov 26, 751 21, jako zhotovitelem a městem Ivančice jako objednatelem týkající se zpracování interpretačního plánu, libreta a scénáře ke stálé výstavě na akci „Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích“. Zhotovitel zpracoval a odevzdal objednateli interpretační plán a libreto a uvedené ceny za části díla byly objednatelem uhrazeny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/460


7. Smlouva o výpůjčce pozemků, či jejich částí: p. č. 2747/2, p. č. 59/1, p. č. 59/2, p. č. 54, p. č. 2441/5, p. č. 2441/6, p. č. 2782/1, p. č. 2769/4, p. č. 60, p. č. 2651/15, p. č. 2651/55, p. č. 2651/53, p. č. 2777/5, p. č. 2651/38, p. č. 2651/52, p. č. 2777/1, vše v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce

  • části pozemků: p. č. 59/1, p. č. 59/2, p. č. 2441/5, p. č. 2441/6, p. č. 54, p. č. 2782/1, p. č. 2769/4, p. č. 60 a p. č. 2747/2, vše v k. ú. Kounické Předměstí, o celkové výměře 4 356 m2, uvedené v zákresu ve snímku katastrální a ortofotomapy, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, za účelem umístění trhů a výstavy chovatelů,
  • pozemků, či jejich částí: p. č. 2651/55, p. č. 2651/15, p. č. 2651/53, p. č. 2777/5, p. č. 2651/38, p. č. 2651/52 a p. č. 2777/1, vše v k. ú. Kounické Předměstí, o celkové výměře 2 410 m2, uvedené v zákresu ve snímku katastrální a ortofotomapy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, za účelem umístění občerstvení, velkostanu a historických kolotočů,

v rámci konání Svatojakubské pouti 2023 (28.07.- 30.07.2023), uzavíranou mezi městem Ivančice a Kulturním informačním centrem,  p. o., IČO 65268768, se sídlem: Palackého náměstí 1013/12, 664 91 Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/461


8. Nájemní smlouva č. 2131000567 o nájmu pozemků, či jejich částí v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000567 o nájmu částí pozemků: p. č. 60, p. č. 2747/2, p. č. 63, p. č. 61/2, p. č. 61/3, p. č. 2782/1, p. č. 54, p. č. 58/2, p. č. 58/1, p.  č. 59/1, vše v k. ú. Kounické Předměstí, o celkové výměře 5 700 m2, uvedené v zákresu ve snímku katastrální a ortofotomapy, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, za účelem umístění pouťových atrakcí během Svatojakubské pouti 2023 (28.07.-30.7.2023) , uzavíranou mezi městem Ivančice a Litezou, z. s., IČO 00169609, se sídlem: Obilní 16, 643 00 Brno.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/462


9. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1614/13, p. č. 1605/17 a část p. č. 1614/2, vše v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemků:

  • p. č. 1614/13, ostatní plocha, (ostatní komunikace)
  • p. č. 1614/17, ostatní plocha, (ostatní komunikace)
  • p. č. 1614/2, ostatní plocha, (ostatní komunikace)

vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, o celkové přibližné výměře 32 m2, vše v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/463


10. Střednědobý plán rozvoje sítě soc. služeb ORP Ivančice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění podkladů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/464


11. Souhlas s trasou přípojky EG.D na akci „Alexovice 10857, úprava příp. NN“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou přípojky elektro firmy EG.D na akci „Alexovice 10857, úprava příp. NN“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 16068/2023 se zdůrazněným požadavkem města – založení rezervní chráničky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/465


12. Souhlas s akcí „Propojení vodovodních systémů Třebíčska a Ivančicka“

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu. Starosta vyžádá schůzku k podrobnému seznámení s věcí včetně prezentace projektu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/466


13. Návrh plánu společných zařízení v rámci JPÚ v k. ú. Letkovice upravený po připomínkách

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem nového uspořádání pro JPÚ a soupisem nových pozemků v k. ú. Letkovice (po provedené opravě na základě připomínek dotčených subjektů) předloženým k vyjádření Státním pozemkovým úřadem a zpracovaným firmou Geocart CZ a.s.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/467


14. Smlouva s ATLAS consulting spol. s r.o. – licence k doplňkům systému CODEXIS GREEN

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy se společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 46578706, kterou se společnost zavazuje  městu Ivančice poskytnout  licenci k užití a zpřístupnit doplněk Legislativní alarm, Monitor BOZP, Monitor Rekodifikace a CITEX právního informačního systému CODEXIS® GREEN. Cena za licence a následné aktualizace bude hrazena z rozpočtu odboru vnitřních věcí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/468


15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030083203/001-DURP – „Hrubšice – H.: NN přip. kab. příp.“. Dotčený pozemek v majetku města p. č. 255/1 v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030083203/001-DURP (Hrubšice – H.: NN přip. kab. příp.) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 255/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/469


16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce vozidel – Technické služby města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 22.12.2021 mezi městem Ivančice jako půjčitelem a Technickými službami města Ivančice, příspěvkovou organizací, IČO: 06880851, se sídlem: Padochovská 1717/17, 664 91 Ivančice, jako vypůjčitelem, spočívající ve zúžení předmětu výpůjčky o motorové vozidlo tov. zn. AUSA, pracovní stroj – samostatný zametač s nástavbou, RZ: B01 4200.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/470


17. Záměr prodeje vozidla AUSA, pracovní stroj – samostatný zametač s nástavbou, RZ: B01 4200

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje vozidla AUSA B200H, pracovní stroj samojízdný, zametač, RZ: B01 4200, rok výroby 2014, VIN: UA1M480H048371860, obálkovou metodou za minimální cenu 496 000,- Kč a poplatků souvisejících s převodem dle předloženého návrhu Záměru prodeje.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/21/471


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2023-21_12-07-2023 154 KB