Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 11/2023

Výpis z přijatých usnesení 11.  schůze rady města konané dne 19.04.2023

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. ZŠ TGM Ivančice – žádost o povolení zřídit přípravnou třídu

Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst.  1, se zřízením přípravné třídy v Základní škole T. G. Masaryka, Ivančice, a to od 1. 9. 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/218


2. Požadavky Osadního výboru Alexovice

Návrh usnesení: RM bere na vědomí požadavky Osadního výboru Alexovice. Místostarosta Bc. Sojka vyrozumí osadní výbor o stanovisku RM. RM ukládá řediteli Technických služeb města Ivančice splnit bod č. 3 požadavků (umístění odpadkového koše a koše na psí exkrementy na ulici Tovární, např. před budovu MŠ nebo bytový dům č. 4/14 a zajistí výměnu rozbitého koše v ulici Pod Hájkem). Bod č. 5 požadavků (jakým způsobem se řeší nesnesitelný zápach z kanálů a na mnoha místech i z odpadů v domech? bude sjednána nějaká náprava?) projedná se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice místostarosta Ing. Halbich.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/219


3. Požadavky Osadního výboru Budkovice

Návrh usnesení: RM bere na vědomí požadavky Osadního výboru Budkovice. Ukládá odboru správy a údržby majetku a investičnímu zajistit realizaci oprav uvedených v požadavcích dle možnosti provozního rozpočtu 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/220


4. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 5, na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemci manželé R. Nájem na dobu určitou do 30.4. 2024.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/221


5. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 10, na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně F. Nájem na dobu určitou do 30. 4. 2024.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/222


6. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 6, na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemce Š. Nájem na dobu určitou do 30. 4. 2024.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/223


7. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 10, na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně S. Nájem na dobu určitou do 30. 4. 2024.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/224


8. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Palackého náměstí 1013/12, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 2, na adrese Palackého náměstí 1013/12, Ivančice, nájemce B. Nájem na dobu určitou do 30. 4. 2024.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/225


9. Majáles GJB

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s pořádáním průvodu (Majáles) – pořadatel Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice – dne 28. 4. 2023 od 10.30 do 12.00 hodin. Pořadatelskou činnost a asistenci s PČR a MěP si pořadatel zajistí vlastními silami a na vlastní náklady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/226

II. Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že průvod Majáles nepůjde ulicemi uvedenými v předloženém nákresu, ale ulicemi uvedenými v příloze předané Silničním správním úřadem – Ing. Vitovská (V Lánech, Oslavanská, Ostřihom, Široká, Palackého náměstí, Drůbežní trh a Ve Sboru) a že v těchto ulicích bude v době konání Majáles omezen provoz motorových vozidel.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/227


10. Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na majetku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření „Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na majetku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM“ na pozemcích p. č. 697/5 a p. č.  680/1 v k. ú. Řeznovice mezi městem Ivančice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
IČO: 69797111 pro realizaci stavebního záměru „Autobusové zastávky v Řeznovicích u Hřbitova“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/228


11. Revokace usnesení Smlouva o dílo o provádění servisních služeb na slaboproudých systémech Parkovací dům Ivančice

I. Návrh usnesení: RM revokuje usnesení č. RM/2023/8/160 ze dne 22. 3. 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/229

II. Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo o provádění servisních služeb na slaboproudých systémech s firmou SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, 140 00  Praha 4, IČO 44797320 s cenou za provedené opravy zařízení 750,- Kč bez DPH za 1 hod. v pracovní  době nebo 915,- Kč bez DPH za 1 hod. mimo pracovní dobu s nástupem v pracovní dny do 24 hod od nahlášení poruchy a pravidelná kontrola/revize provozuschopnosti zařízení EPS 7 500,- Kč bez DPH 1x za 6 měsíců. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/230


12. Podlimitní veřejná zakázka „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022 – projektová dokumentace – část 2“ přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM rozhoduje o výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022 – projektová dokumentace – část 2“ firmě Čtyřstěn s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00  Brno, IČO 05874033 s nabídkovou cenou 876 000,- Kč bez DPH a lhůtou k dodání 90 kalendářních dnů a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto účastníkem dle návrhu předloženého v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podány byly dvě nabídky, 1 účastník byl vyloučen z důvodu nesplnění povinnosti dle §48, odst. 2, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/231


13. Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy a změna užívání bytu školníka na třídu MŠ na ul. Chřestová, Ivančice“ – Dodatek č. 1 k SOD

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 2. 2023 s podnikatelem: Petr Beránek, nar. 10.08.1980, se sídlem Horníkova 4, 628 00 Brno, IČO 76117324 na realizaci zakázky „Stavební úpravy a změna užívání bytu školníka na třídu MŠ na ul. Chřestová, Ivančice“. Dodatek řeší navýšení ceny o 208 877,11 Kč bez DPH za vícepráce a prodloužení termínu do 12. 5. 2023. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/232


14. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce kaplí křížové cesty v Ivančicích“ – Dodatek č. 1 k SOD

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 11. 2022 s firmou SARES, spol. s r. o., se sídlem Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, IČO 46968342 na realizaci zakázky „Rekonstrukce kaplí křížové cesty, Ivančice“. Dodatek řeší navýšení ceny o 186 792,94 Kč bez DPH za vícepráce a prodloužení termínu do 14. 7. 2023. Hrazeno bude z rozpočtu ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/233


15. Nabídka depozitních produktů od Raiffeisenbank a UniCreditbank

I. Návrh usnesení: RM schvaluje předloženou rámcovou smlouvu o sjednávání devizových obchodů a termínovaných vkladů s Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901 u současných účtů města včetně protokolů o nastavení přístupových práv, oprávněných osob a podpisových vzorů (provádí se z důvodu sloučení RB a EB).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/234

II. Návrh usnesení: RM neschvaluje zřízení nových účtů u UniCredit bank.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/235


16. RO číslo 5 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 6 až 11/2023

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 týkající se narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 6 až 11 dle podkladu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/236


17. RO číslo 6 – Dotace a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  1. úpravu transferů,
  2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/237


18. Zpráva o plnění rozpočtu 2023 (1-3_2023)

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu 2023 (za první čtvrtletí).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/238


19. Nájemní smlouva č. 2131000559 o nájmu části pozemku p. č. 1930/184 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000559 o nájmu části pozemku p. č. 1930/184, lesní pozemek, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o výměře 500 m2, v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a paní P.,  bytem Brno, jako nájemcem, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 10 000,- Kč/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/239


20. Souhlas s trasou přípojky EGD akce „Ivančice, zahrady u jatek, úprava kab. NN“

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy přípojky EGD na akci „Ivančice, zahrady u jatek, úprava kab. NN“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 8913/2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/240


21. Oprava mostu v Němčicích

Návrh usnesení: RM bere na vědomí žádost o opravu mostu v přes řeku Rokytná na parcele č. 2787/6 v k. ú. Kounické Předměstí. Za účelem řešení svolá starosta p. Buček schůzku města se správcem toku a případně i ČD.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/241


22. Prezentace třídění a předcházení vzniku odpadu

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční zajištění kampaně k přecházení vzniku odpadů a k jejich třídění; částka 15 000,- Kč, hrazeno z rezervy rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/242


23. ZŠ TGM Ivančice –Dodatek č. 1/2023 ke zřizovací listině školské rady

Návrh usnesení: RM schvaluje  dodatek č. 1/2023 ke zřizovací listině školské rady při Základní škole T. G. Masaryka Ivančice, kterým je jmenován nový člen rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/243


24. Kontrola udržitelnosti projektu „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“

Návrh usnesení: RM souhlasí s úhradou finanční korekce projektu „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ ve výši 48 738,16 Kč, z toho podíl ERDF (85 %) činí 41 427,44 Kč, podíl státního rozpočtu (5 %) ve výši 2 436,91 Kč a vlastní podíl příjemce (10 %) spolufinancování obce 4 873,81 Kč. Hrazeno bude z provozní rezervy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/244


25. Nájemní smlouva č. 2131000560 – o nájmu částí pozemků p. č. 3324/1, p. č. st. 895/1, p. č. 1200/43 a p. č. 1200/70, vše v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000560 o nájmu částí pozemků

  • p. č. 3324/1, ostatní plocha, (manipulační plocha)
  • p. č. st. 895/1, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště)
  • p. č. 1200/43, ostatní plocha (ostatní komunikace)
  • p. č. 1200/70, ostatní plocha (manipulační plocha)

vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě o výměře 1 640 m2, vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a panem S., bytem Oslavany, jako nájemcem, za nájemné ve výši 40,- Kč/m2/rok, tj. 65 600,- Kč/rok. Nájemní smlouva mj. zahrnuje i podmínku náhrady za bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání předmětných částí pozemků za období 3 let přede dnem nabytí účinnosti nájemní smlouvy č. 2131000560, která činí 169 231,50 Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/245


26. Nájemní smlouva č. 2131000561 o nájmu částí pozemků p. č. 60, p. č. 2747/2, p. č. 63, p. č. 2782/1, p. č. 54, p. č. 58/2, p. č. 58/1 a p.  č. 59/1, vše v k. ú. Kounické Předměstí, za účelem umístění a provozu atrakcí na Slavnostech Chřestu

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000561 o nájmu částí pozemků p. č. 60, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 2747/2, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 63, ostatní plocha, (neplodná půda), p. č. 2782/1, ostatní plocha, (jiná plocha), p. č. 54, trvalý travní porost, p. č. 58/2, orná půda, p. č. 58/1, orná půda, p.  č. 59/1, ostatní plocha, (neplodná půda), vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofomapě, o výměře 2 500 m2, vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za účelem umístění a provozu atrakcí na Slavnostech Chřestu, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a Andrejem Vildomcem, IČO: 66551421, se sídlem: Kounická 54, Ivančice, jako nájemcem, za nájemné ve výši 10 000,- Kč. Nájemce doloží pronajímateli, že veškeré atrakce plní příslušné normy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/246


27. Nájemní smlouva č. 2131000562 o nájmu částí pozemků p. č. 60, p. č. 2747/2, p. č. 63 a p. č. 2782/1, vše v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000562 o nájmu částí pozemků p. č. 60, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 2747/2, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 63, ostatní plocha, (neplodná půda), p. č. 2782/1, ostatní plocha, (jiná plocha), (vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofomapě, o výměře 484 m2), vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za účelem umístění cirkusového stanu, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a Tomášem Havlem, IČO: 74524054, se sídlem: Puškinova 51, 463 12 Liberec – Liberec XXIV-Pilínkov, jako nájemcem, za nájemné ve výši 1 500,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/247


28. Dohoda o ukončení pronájmu nebytových prostor a záměr pronájmu nebytových prostor za účelem provozování zubní ordinace

I. Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 11. 2012 o nájmu nebytových prostor – o výměře 145 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti – budova s č. p. 20, jež je součástí pozemku p. č. st. 6, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice mezi městem Ivančice, jako pronajímatelem a MUDr. Pavlem Čarvašem a Jindřiškou Čarvašovou, IČO: 48480363, se sídlem: Komenského náměstí 7, 664 91 Ivančice, jako nájemcem a to ke dni 31. 8. 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/248

II. Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – o výměře 145 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v předložené příloze č. 1) budova s č. p. 20, jež je součástí pozemku p. č. st. 6, v k. ú. Ivančice, za účelem provozování zubní ordinace, za symbolické nájemné ve výši 1 000,-Kč/měsíčně po dobu 1 roku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/249


29. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 189/1 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 189/1, zahrada, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, o přibližné výměře 240 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za účelem pořádání lekcí jógy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/250


30. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330076035/002-GPM – dotčený pozemek p. č. 180/19 v k. ú. Kounické Předměstí – „Ivančice, Pod Rénou, S., připoj. k DSNN“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330076035/002-GPM (Ivančice, Pod Rénou, S., připoj. k DSNN), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 180/19 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/251


31. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030081071/001-DURP – „Řeznovice – D. NN přip. kab. příp.“. Dotčené pozemky v majetku města p. č. 669/1, 669/2 v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030081071/001-DURP (Řeznovice – D. NN přip. kab. příp.) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 669/1, 669/2 oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 8 700,-Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/252


32. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen – optické sítě T-Mobile:

č. 61228/bVB1/FTTH-000/2021 (INS_FTTH_CZ_2394_61228_Ivancice_Bozi_Hora);
č. 61228/bVB2/FTTH-000/2021 (INS_FTTH_CZ_2395_61228_Ivančice_Hornická);
č. 61228/bVB3/FTTH-000/2021 (INS_FTTH_CZ_2393_61228_Ivančice_Sídliště)

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu. Místostarosta Bc. Sojka, místostarosta Ing. Halbich a odbor právní zpracují a do příští RM předloží protinávrh smlouvy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/253


33. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001040023581/001-PKEL – „Stříbský mlýn 24,25, úprava přip. NN“. Dotčený pozemek v majetku města p. č. 2599/14 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001040023581/001-PKEL (Stříbský mlýn 24,25, úprava přip. NN) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2599/14 ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 9 500,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/11/254


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2023-11_19-04-2023 175 KB