Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 05/2023

Výpis z přijatých usnesení 5. schůze rady města konané dne 22.02.2023

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. ZŠ V. Menšíka Ivančice – Souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice do projektu Erasmus+, který podporuje mezinárodní mobilitu a spolupráci ve vzdělávání. Termín realizace projektu: školní rok 2023/2024. Projekt je 100 % hrazen z dotačního titulu, spoluúčast je 0.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/97


2. Práh jižní Morava, z. ú. – žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice pro rok 2023

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice pro rok 2023 ve výši 7 000,- Kč zapsanému ústavu Práh jižní Morava, z. ú.  IČO 70288101, na úhradu nákladů spojených s péči o občany města Ivančice se závažným duševním onemocněním. Zároveň RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Hrazeno bude z rezervy rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/98


3. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice – snížení kapacity MŠ a změna v Rejstříku škol a školských zařízení

Návrh usnesení: RM souhlasí se snížením kapacity v mateřské škole Řeznovice z 32 na 24 dětí, a to v mimořádném termínu od 1. 9. 2023.

Dále RM uděluje souhlas k podání žádosti o provedení změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Řeznovice, okres Brno-venkov, IČO 65265530. Předmětem změny je snížení kapacity mateřské školy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/99


4. Nálezy uložené na služebně MěP Ivančice po dobu delší tří let

Návrh usnesení: RM schvaluje na návrh Komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji  nalezených Městskou policií Ivančice v roce 2019 následující postup:

 • likvidaci nepotřebných věcí a jejich odvezení na odpadní dvůr s tím, že jízdní kola budou na odpadním dvoře předána pro akci „Kola pro Afriku“
 • předání hotovosti na pokladnu MěÚ a
 • prodej předmětů z drahých kovů do výkupu a předání hotovosti na pokladnu MěÚ

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/100


5. Schválení podání projektu „Prorodinné a seniorské aktivity v Ivančicích“ do dotačního programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2023.

Návrh usnesení: RM schvaluje podání projektu „Prorodinné a seniorské aktivity v Ivančicích“ předloženého odborem sociálních věcí a doporučuje ho předložit do dotačního programu Jihomoravského kraje formou žádosti o finanční podporu z dotačního programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2023. Dále rada města pověřuje Evu Ošmerovou, DiS. k zastupování a jednání za město Ivančice při podání a realizaci projektu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/101


6. MŠ Chřestová Ivančice – Souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice do projektu v rámci operačního programu Jana Amose Komenského, výzvy 02_20_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I,

 • Cíl: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání a na spolupráci s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti.
 • Název projektu: MŠ Chřestová Ivančice 002
 • Termín realizace: 1. 9. 2023 do 31. 10. 2025
 • Maximální výše rozpočtu: 486 000,- Kč
 • Spoluúčast města: 0 > 100% hrazeno z ESF a prostředků státního rozpočtu

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/102


7. Dotace na poskytování sociálních služeb z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2023 – (dle § 105 zák. o sociálních službách)

Návrh usnesení: RM schvaluje přijetí finanční podpory ve formě dotace poskytovatelům sociálních služeb v rámci dotačního programu „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2023 (dle § 105 zák. o sociálních službách) na sociální služby: pečovatelskou službu a denní stacionář v celkové výši 184.200,- Kč v termínu čerpání do 31. 12. 2023 a termínu vyúčtování do 27. 1. 2024, za podmínek uvedených v předložené Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/103


8. Výpověď pachtovní smlouvy č. 120140472

Návrh usnesení: RM schvaluje u důvodu záměru prodeje pozemku výpověď pachtovní smlouvy č. 120140472 ze dne 21. 6. 2016 s šestiměsíční výpovědní lhůtou, pachtýř: B., bytem: 664 91 Ivančice

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/104


9. RO 3 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 1 až 5

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 týkající se narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 1 až 5 dle podkladu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/105


10. RO 2 – Dotace a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/106


11. Nabídka depozitních produktů od Raiffeisenbank a UniCreditbank

Návrh usnesení: RM odkládá  rozhodnutí o nabídce a požaduje konzultovat nabídku s finančním výborem, předložit stanovisko finančního výboru RM a eventuální návrh smlouvy konzultovat s právním odborem městského úřadu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/107


12. Souhlas města Ivančice s umístěním sídla spolku

Návrh usnesení: RM souhlasí  s umístěním sídla spolku  Moravská hasičská jednota – Hasičský sbor Němčice, IČO 652 65 653 v budově Hasičské zbrojnice, Ivančice, Ke Karlovu č.e. 1479, 664 91 na p.č.st. 200, zápis v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov pro obec Ivančice, k.ú. Němčice u Ivančic na LV 100001.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/108


13. Souhlas s novostavbou RD na ul. Kounická na p.č. st. 89, souhlas s novým sjezdem a nájezdem

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním novostavby RD na ul. Kounická na parcele st. 89 v k.ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/109

II. Návrh usnesení: RM souhlasí se zřízením nového sjezdu a nájezdu k novostavbě RD z místní komunikace na p. č. 2769/10 přes stávající chodník na p. č. 2769/8 podle navrženého řešení za podmínky, že stávající sjezd původního odstraněného domu bude odstraněn a nahrazen chodníkem klasickým včetně úpravy silničních obrub.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/110


14. Souhlas s  návrhem přechodného dopravního značení na akci „Ivančice, T. Procházky, H., přip. k DSNN“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým přechodným dopravním značením pro realizaci akce „Ivančice, T. Procházky, H., přip. k DSNN“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 4323/2023 v období únor – březen 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/111


15. Souhlas se stavebními úpravami na RD v Řeznovicích na p.č. 25

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebními úpravami stávajícího RD v Řeznovicích na p. č. 254 v k. ú. Řeznovice. Stavebník před zahájením stavby bude mít s městem uzavřenu smlouvu o záboru veřejného prostranství.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/112


16. Smlouva o připojení k PCO č. TR22/2023

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o připojení na pult centralizované ochrany číslo TR22/2023 s dodavatelem SECURITY MONIT s.r.o., IČO 60755792, se sídlem Hoblíkova 6, 613 00 Brno s měsíčním plněním ze strany města ve výši 800,00 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/113


17. Schválení ceny nájemného v městských bytech

I. Návrh usnesení: RM schvaluje zaokrouhlení ceny nájemného u městských bytů zvýšeného o inflaci na celé koruny dolů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/114

II. Návrh usnesení: RM schvaluje nájemné pro všechny uzavírané smluvní vztahy v městských bytech (vyjma bytů v Penzionu pro důchodce) účinné od 1.3.2023, bez ohledu na plochu bytu, za cenu:

 • 115,- Kč/m2 u bytů v bytovém domě Alexovice, Pod Hájkem 28,
 • u ostatních městských bytů 126,- Kč/m2, vždy s inflační doložkou (zaokrouhlenou na celé koruny dolů) v nájemní smlouvě a dvouměsíční kaucí. Tímto usnesením se revokuje usnesení č. RM/2022/28/678.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/115


18. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 3 na adrese Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně paní K. Nájem na dobu určitou do 29. 2. 2024.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/116


19. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce dešťové kanalizace Hrubšice, MK 803c – 2. etapa“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dešťové kanalizace, MK 803c – 2. etapa“ firmě Technické služby CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 253/19, 664 12  Oslavany, IČO 29216125 s nabídkovou cenou 5 974 887,76 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 4 nabídky. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/117


20. Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy a změna užívání bytu školníka na třídu MŠ na ul. Chřestová, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy a změna užívání bytu školníka na třídu MŠ na ul. Chřestová, Ivančice“ firmě Petr Beránek, se sídlem Horníkova 4, 628 00  Brno, IČO 76117324 s nabídkovou cenou 723 514,62 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/118


21. Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Ivančice“ firmě APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00  Brno, IČO 60705981 s nabídkovou cenou 844 500,- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 6 firem, podány byly 4 nabídky, 2 se omluvily z kapacitních důvodů. Hrazeno bude z ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/119


22. Zájem společnosti Domovy seniorů BeneVita s.r.o. zahájit kroky k realizaci prodeje pozemků

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zájem společnosti Domovy seniorů BeneVita s.r.o. zahájit kroky k realizaci prodeje pozemků dle smlouvy o společném postupu, smlouvě o úschově listin a smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 27.10.2022 a vyjádření, že tato společnost ponese jak náklady na zpracování znaleckého posudku, tak také náklady na osvědčení znaleckého ústavu Stavexis s.r.o. i správní poplatek spojený s návrhem na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. RM ukládá OP zadat zpracování znaleckého posudku na cenu obvyklou v souladu s ustanovením č. II odst. 4 smlouvy o společném postupu, smlouvě o úschově listin a smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 27.10.2022. O cenu znaleckého posudku bude navýšena kupní cena.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2023/5/120


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2023-05_22-02-2023 159 KB