Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 32/2021

Výpis z přijatých usnesení 32. schůze rady města konané dne 01.12.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas – informace poskytovatele služby

Návrh usnesení: RM se seznámila s podrobnějšími informacemi, poskytnutými zástupcem firmy MUNIPOLIS s.r.o., o nabízené službě Mobilní rozhlas.

Rozhodnutí o nabídce přijme rada následně po podrobnějším projednání technické a personální stránky věci.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/835


2. Sportovní klub Cycles Perfecta Ivančice – převod nespotřebované dotace do roku 2022

Návrh usnesení: RM souhlasí , aby si spolek Sportovní klub Cycles Perfecta Ivančice převedl nespotřebovanou část dotace z roku 2021 ve výši  7 037,- Kč do roku 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/836


3. Český svaz bojovníků za svobodu Ivančice – žádost o převedení veřejné finanční podpory do roku 2022

Návrh usnesení: RM souhlasí , aby si Český svaz bojovníků za svobodu, místní organizace Ivančice převedl nespotřebovanou část veřejné finanční podpory z roku 2021 ve výši 6 164,- Kč do roku 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/837


4. Darovací smlouva – obec Neslovice

Návrh usnesení: RM schvaluje darovací smlouvu č. 5/2021-PD mezi obcí Neslovice jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na úhradu neinvestičních výdajů spojených s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři v roce 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/838


5. Darovací smlouva – město Oslavany

Návrh usnesení: RM schvaluje darovací smlouvu č. 4/2021-PD mezi městem Oslavany jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč na úhradu neinvestičních výdajů spojených s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři v roce 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/839


6. Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/840


7. Přidělení bytové jednotky č. 38 v Penzionu pro důchodce

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 24. 11. 2021 přidělení bytu č. 38, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, Š.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/841


8. Souhlas s návrhem trasy přípojky elektro „Letkovice – SARES, Konečný: NN přip. kab.“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou distribučního vedení na parcelách č. 2020/1, 2076/30, 2023/1, 101/1 a 101/90 v k.ú. Letkovice pro přípojky EGD v Letkovicích dle předložené projektové dokumentace za předpokladu respektování podmínek uvedených ve vyjádření OSÚMI pod č.j. MI 29079/2021 s doplněním povinnosti žadatele vyrozumět vlastníky dotčených nemovitostí před realizací akce, že nebudou mít dočasně možnost vjezdu do svých nemovitostí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/842


9. Souhlas se stálým dopravním značení v ul. Petra Bezruče

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s umístěním stálého dopravního značení na ulici Petra Bezruče v místech dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/843


10. Souhlas s umístěním stavby RD a napojení na místní komunikaci v Budkovicích

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním stavby RD v Budkovicích na parcelách č. 1650/1 a 1650/11 a s napojením sjezdu na parcelu č. 2374/3 v k.ú. Budkovice za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 29738/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/844


11. Souhlas s umístěním optické přípojky ke kamerovému systému pro odpadní dvůr

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním optického kabelu pro připojení kamerového systému na odpadním dvoře do pozemků v majetku města p.č. 2438/6 a 2782/10 v k.ú. Kounické Předměstí za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 29754/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/845


12. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/846


13. Volba přísedících Okresního soudu Brno – venkov na funkční období 2022 – 2026

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města zvolit v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, na dobu 4 let (období let 2022–2026) do funkce přísedící/ho Okresního soudu Brno – venkov kandidáty z řad stávajících přísedících:

 1. H., nar. .., bydlištěm.., 664 91 Ivančice,
 2. K., nar. .., bydlištěm.., 664 91 Ivančice,
 3. M., nar. .., bydlištěm.., 664 91 Ivančice,
 4. H., nar. .., bydlištěm.., 664 91 Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/847


14. Smlouva o spolupráci se SÚS JMK – Okružní křižovatka U Tří Kohoutů – postup při výběru zhotovitele stavebních prací a realizací stavby

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Ivančice a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581, jejímž předmětem je stanovení postupu při výběru zhotovitele stavebních prací a realizací stavby „Okružní křižovatka – U Tří Kohoutů“ dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/848


15. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – Školní jídelna Ivančice, p.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a Školní jídelnou Ivančice, příspěvkovou organizací, IČO: 70918775, se sídlem: Na Brněnce 545/1, 664 91 Ivančice, jako nájemcem ke dni 31.12.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/849


16. Dohoda o narovnání – Sdružení pro interpretaci místního dědictví CR

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o narovnání mezi Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s., IČO: 22764186, se sídlem: Grymov 26, 751 21, jako zhotovitelem a městem Ivančice jako objednatelem za částku ve výši 135 520,- Kč vč. DPH v rámci zpracování scénáře jako finální části díla k akci „Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích“. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI v roce 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/850


17. Smlouvy o zajištění výkonu a financování pečovatelské služby

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Ivančice, a to z rozpočtu obcí a měst v ORP Ivančice, které jsou:

 1. založeny na principu solidárním a vychází z počtu obyvatel obcí dle údajů zjištěných k 1. 1. 2021, a to mezi městem Ivančice a obcemi: Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Němčičky, Nová Ves, Pravlov, Senorady, Trboušany,
 2. založeny na činnosti pečovatelské služby a vychází z počtu osobohodin (činnosti), a to mezi městem Ivančice a: městem Oslavany a obcí Nové Bránice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/851


18. Smlouva o výpůjčce nemovitostí – Školní jídelna Ivančice, p. o.

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitostí se Školní jídelnou Ivančice, příspěvkovou organizací, IČO: 70918775, se sídlem: Lány 1716/4, 664 91 Ivančice, jako vypůjčitelem nemovitostí:

částí pozemků p. č. st. 1652 o výměře cca 239 m2 včetně budovy bez čp/če, p. č. st. 1653 o výměře cca 800 m2 včetně budovy č. p. 1716 (bez přístupových traktů obou budov) a pozemku p. č. st. 14/3, o výměře 108 m², včetně budovy bez čp/če, a to s účinností ode dne 1. 1. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/852


19. Spolupráce při modernizaci sociálních služeb pro obyvatele Jmk

Návrh usnesení: RM bere na vědomí žádost Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, o spolupráci při modernizaci sociálních služeb pro obyvatele Jihomoravského kraje pro vybudování komunitních pobytových služeb.

RM konstatuje, po provedeném šetření příslušnými odbory, že nedisponuje vhodným volným nemovitým majetkem pro tento účel.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/853


20. Souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla – Školní jídelna Ivančice, p.o.

Návrh usnesení: RM uděluje souhlas města Ivančice jako vlastníka budovy č. p. 1716 na pozemku p. č. st. 1653 v k. ú. a obci Ivančice s umístěním sídla Školní jídelna Ivančice, příspěvková organizace, IČO: 70918775, v této budově na adrese Lány 1716/4, 664 91 Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/854


21. Souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla příspěvkové organizace

Návrh usnesení: RM uděluje souhlas města Ivančice jako vlastníka budovy č. p. 1717 na pozemku p. č. st. 831/12 v k. ú. a obci Ivančice s umístěním sídla Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace, v této budově na adrese Padochovská 1717/17, 664 91 Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/855


22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1835/334 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1835/334, orná půda o výměře cca 1058 m2 v k. ú. Budkovice, dle vyznačeného zákresu v ortofotomapě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/856


23. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030070131/002-PKEL – „Kounické Předměstí, K/1712/2, .., DSNN“; dotčený pozemek v majetku města p. č. 2789/6 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030070131/002-PKEL (Kounické Předměstí, K/1712/2, .., DSNN) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2789/6, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/857


24. Prominutí nájemného a části služeb v návaznosti na usnesení č. RM/2021/2/69 ze dne 27. 1. 2021

Návrh usnesení: RM schvaluje v návaznosti na usnesení č. RM/2021/2/69 prominutí nájemného a části služeb (tj. nákladů na teplo a vodu, náklady na spotřebu el. energie se nepromíjí) po dobu uzavření provozovny – bufetu v Městské sportovní hale, a to za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, z důvodu zákazu provozování maloobchodního prodeje, prodeje služeb v provozovnách a uzavření vnitřních sportovišť- na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (COVID-19), pro pana Borka Voborného, IČO 75516241, Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/858


25. Plná moc – Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje plnou moc pro projektanta Tomáše Sýkoru, IČO 73313190, .., 613 00 Brno, k zastupování města Ivančice při úkonech potřebných pro vydání stavebního povolení a vydání kolaudačního souhlasu pro akci „Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/859


26. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 1. 1994

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 1. 1994, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 1998, Dodatku č. 2 ze dne 24. 1. 2001 a Dodatku č. 3 ze dne 12. 5. 2004, mezi V., nar. .., bytem .., 613 00 Brno, jako pronajímatelem, a městem Ivančice, IČO 281859, jako nájemcem, na základě kterého dochází k zúžení předmětu nájmu a současně s tímto dochází s účinností od 1. 1. 2022 ke snížení nájemného, a to na 6 157,- Kč/měsíčně, přičemž bude každoročně zvyšováno o státem přiznanou míru inflace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/860


27. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061972/003-GPM – pozemek p. č. 255/1 v k. ú. Hrubšice – „Hrubšice –..: NN přip. kab. příp.“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330061972/003-GPM (Hrubšice – ..: NN přip. kab. příp.), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 255/1 v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 4 900,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/861


28. Veřejná zakázka malého rozsahu „Hrubé terénní úpravy pozemku parc. č. 241/2, 241/3 v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Hrubé terénní úpravy pozemku parc. č. 241/2, 241/3 k. ú. Hrubšice, obec Ivančice“. Hrazeno bude po rozpočtovém opatření zastupitelstva z rozpočtu starosty ORJ 1.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/862


29. IDS JmK – nadstandard dopravní obslužnosti pro r. 2022

Návrh usnesení: RM pověřuje starostu jednáním se společností KORDIS JMK, a.s., Brno, ohledně požadovaného navýšení úhrady za tzv. „nadstandard“ dopravní obslužnosti pro rok 2022 (autobusové spojení Ivančice-Řeznovice-Hrubšice a zpět).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/863


30. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 900/4 v k. ú. Ivančice (za účelem umístění automatu na prodej brambor)

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 900/4, ostatní plocha, (jiná plocha), vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 1 m2, dle předložené přílohy č. 1, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/864


31. Uzavření mateřských škol v době vánočních prázdnin

Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením mateřských škol Na Úvoze Ivančice, Chřestová Ivančice, Ivančice-Alexovice, Ivančice-Němčice a Ivančice-Řeznovice v době vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022, z organizačních důvodů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/865


32. Poskytnutí veřejné finanční podpory a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

I. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení výši dotace a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle následující tabulky z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022:

 • Číslo smlouvy – Žadatel – Účel – Částka
 • 1/2022 – J., správce židovského hřbitova – Údržba židovského hřbitova, opravy hrobů, stavební práce na opravách rozpadajících se vyzdívek, kamenické a kovářské práce – 80 000,00
 • 2/2022 – Házenkářský klub Ivančice – Na činnost, zejména na nájem v městské sportovní hale, dopravu na mistrovská utkání, nákup sportovního materiálu – 400 000,00
 • 3/2022 – FC Ivančice – Na činnost, zejména na úhradu energií, pronájem sportovišť, dopravu, platbu rozhodčím a nákup sportovních potřeb – 500 000,00
 • 4/2022 – Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace – Na zajištění volnočasových aktivit dětí mládeže a dospělých – 70 000,00

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/866

II. Návrh usnesení: RM schvaluje výši dotace a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle následující tabulky z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2022 – dílčí program „Jiné oblasti“:

 • Číslo smlouvy – Žadatel – Účel – Částka
 • 5/2022 – JEDNOTA, spotřební družstvo Moravský Krumlov – Na podporu provozu prodejny potravin a smíšeného zboží v Řeznovicích – 50 000,00
 • 6/2022 – U., Hrubšice – Na podporu provozu prodejny potravin a smíšeného zboží v Hrubšicích – 50 000,00

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/32/867


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-32_01-12-2021 73 KB