Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 25/2021

Výpis z přijatých usnesení 25. schůze rady města konané dne 22.09.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – jmenování zástupce zřizovatele do školské rady a Dodatek č. 1/2021 ke zřizovací listině školské rady

Návrh usnesení: RM jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady při Základní škole Ivančice-Němčice Ing. Ivanu Krejčovou. RM schvaluje dodatek č. 1/2021 ke zřizovací listině školské rady při Základní škole Ivančice-Němčice, kterým jsou jmenováni noví členové rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/659


2. Vyhlášení ředitelského volna v základních školách

Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v základních školách T. G. Masaryka Ivančice, Vladimíra Menšíka Ivančice a Ivančice-Němčice v pondělí dne 27. 9. 2021, a to z organizačních a technických důvodů. Školní družiny při základních školách budou v provozu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/660


3. Uzavření mateřských škol

Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením mateřských škol, z organizačních důvodů, a to následovně:

 • Mateřská škola Na Úvoze Ivančice ve dnech ve dnech 27.9.2021 a 29.10.2021,
 • Mateřská škola Chřestová Ivančice ve dnech ve dnech 27.9.2021 a 29.10.2021.

RM souhlasí s případným omezením provozu (dle zájmu rodičů) Mateřské školy Němčice a mateřské školy Alexovice, možnost provozu pouze jedné školky ve dnech 27.9.2021 a 29.10.2021. Organizaci zajistí ředitelka příspěvkové organizace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/661


4. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Ivančice a společností ELEKTROVIN a.s.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/662


5. Nařízení města Ivančice o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Návrh usnesení: RM schvaluje Nařízení města Ivančice č. 4/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/663


6. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Růžová 866/14, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 4, na adrese Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně B. Nájem na dobu určitou do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/664


7. Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Návrh usnesení: RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků:

 1. č. 1/2021 s obcí Hlínou, IČO: 00488135, se sídlem: Hlína 19, 664 91 Ivančice,
 2. č. 3/2021 s městem Dolní Kounice, IČO: 00281701, se sídlem: Masarykovo nám. 66/2, 664 64 Dolní Kounice,
 3. č. 4/2021 s obcí Moravské Bránice, IČO: 00488208, se sídlem: Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice,
 4. č. 12/2021 s obcí Kupařovice, IČO: 00405493, se sídlem: Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/665


8. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo – Evropské centrum A. Muchy

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi společností ČTYŘSTĚN s.r.o., IČO: 05874033, se sídlem Schodová 1775/12, 602 00 Brno, jako zhotovitelem a městem Ivančice jako objednatelem týkající se zpracování projektové dokumentace a úkonů architektonické, projektové a inženýrské povahy pro přípravu a realizaci stavby akce „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice“.

Město Ivančice uhradí zhotoviteli odměnu za zpracování části „Etapa I – návrh“: „Architektonicko-stavební řešení, Fáze I – Architektonická studie“ ve výši 290 000,- Kč bez DPH a „Design expozice, Fáze I – Koncept“ ve výši 282 200,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/666


9. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo – Muzeum A. Muchy Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi společností ČTYŘSTĚN s.r.o., IČO: 05874033, se sídlem: Schodová 1775/12, 602 00 Brno, jako zhotovitelem a městem Ivančice jako objednatelem týkající se zpracování projektové dokumentace a úkonů architektonické, projektové a inženýrské povahy pro přípravu a realizaci stavby akce „Muzeum Alfonse Muchy Ivančice“.

Dílo nebude ze strany zhotovitele provedeno a objednatel nebude hradit žádnou odměnu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/667


10. Souhlas vlastníka pozemků v k.ú. Ivančice s odnětím ze ZPF

I. Návrh usnesení: RM souhlasí za město Ivančice jako vlastníka pozemků p. č. 900/36, p. č. 900/37, p. č. 900/38, p. č. 900/39, p. č. 900/43, p. č. 900/146, p. č. 900/147, všechny orná půda v k. ú. Ivančice, s odnětím půdy ze ZPF pro stavbu DZR Ivančice. Poplatek (odvod) za vynětí půdy ze ZPF uhradí dle předloženého příslibu společnost Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČO: 08207364.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/668

II. Návrh usnesení: RM schvaluje plnou moc pro společnost Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČO: 08207364, se sídlem: č.p. 134, 463 44 Radimovice, k zastupování města Ivančice ve věci vyřízení vynětí záboru ZPF pro akci  Domov se zvláštním režimem Ivančice na pozemcích p. č. 900/36, p. č. 900/37, p. č. 900/38, p. č. 900/39, p. č. 900/43, p. č. 900/146 a p. č. 900/147 v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/669


11. KSČM – veřejné shromáždění na Palackého náměstí

Návrh usnesení: RM bere na vědomí oznámení KSČM o konání veřejného shromáždění občanů s kandidáty do Poslanecké sněmovny ČR, které se uskuteční na Palackého náměstí u boční části domu č. p. 4  dne 22. 9. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin v rámci předvolební kampaně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/670


12. Uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/671


13. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemce B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/672


14. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemci K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/673


15. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého náměstí 12/27, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/674


16. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/675


17. Žádost o souhlas se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k p.č. 1650/12 v k.ú. Budkovice

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s realizací vodovodní přípojky ke stavební parcele č. 1650/12 v k.ú. Budkovice protlakem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/676

II. Návrh usnesení: RM nesouhlasí s realizací kanalizační přípojky ke stavební parcele č. 1650/12 v k.ú. Budkovice překopem; doporučuje žadateli hledat jiné možnosti řešení (bez zásahu do nové komunikace).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/677


18. Souhlas se změnou stavby před dokončením na p.č. 53 a p.č. 52 v k.ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM souhlasí se změnou stavby RD před dokončením na p.č. 53 a p.č. 52 v k.ú. Hrubšice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/678


19. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330051446/012-GPM – pozemky p. č. 202/7, 3132/41, 3132/42, 3132/43, 3159/10, 3159/24, 3159/3, 3166/6, 3167/2, 3167/8, 3267, 3409 v k. ú. Ivančice – „Ivančice, Mřenková, Š., lokalita RD“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330051446/012-GPM (Ivančice, Mřenková, Š., lokalita RD), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 202/7, 3132/41, 3132/42, 3132/43, 3159/10, 3159/24, 3159/3, 3166/6, 3167/2, 3167/8, 3267, 3409 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 48 594,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/679


20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030068665/001-DURP – „Ivančice, Pod Jakubem, B., přip. k DSNN“; dotčený pozemek v majetku města p. č. 2419/4 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030068665/001-DURP (Ivančice, Pod Jakubem, B., přip. k DSNN) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2419/4, ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/680


21. Nájemní smlouva č. 2131000528 – o nájmu částí pozemků p. č. 2651/38, p. č. 2651/39, p. č. 2674/3, p. č. 2674/1 a p. č. 2651/15, vše v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000528 o nájmu částí pozemků p. č. 2651/38, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 2651/39, zeleň, (ostatní plocha), p. č. 2674/3, zahrada, p. č. 2674/1, zahrada, o celkové přibližné výměře 200 m2 a části pozemku p. č. 2651/15, zeleň, (ostatní plocha), o přibližné výměře 200 m2, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice, (jako pronajímatelem) a Českou stranou sociálně demokratickou – MO ČSSD Ivančice, IČO 00409171 (jako nájemcem), za nájemné ve výši 500,- Kč za sjednanou dobu pronájmu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/681


22. Nájemní smlouva č. 104000044 – o nájmu pozemku p. č. st. 14/5, součástí pozemku je stavba garáže, v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu; žádá ověření/odůvodnění cenového údaje a úpravu textu smlouvy (doba trvání smlouvy).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/682


23. Pachtovní smlouva č. 2131000525 – o propachtování pozemků v k. ú. Ivančice, v k. ú. Kounické Předměstí a v k. ú. Neslovice

Návrh usnesení: RM schvaluje pachtovní smlouvu č. 2131000525 o propachtování pozemků uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, uzavíranou mezi městem Ivančice a ADW FARM, a. s., IČO 60720514, za pachtovné ve výši 0,40 Kč/ m2/rok, tj. celkem 138 240,- Kč/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/683


24. Znovuobnovení cesty na pozemcích ve vlastnictví města – p. č. 1729/22, p. č. 1723/4  a p. č. 2762/24, vše v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu. Věc bude podrobněji projednána a rozhodnuto bude na příští schůzi rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/684


25. Výzva k podání nabídek a jmenování členů komise pro otevírání obálek

Návrh usnesení: RM

 1. Vyzývá zájemce k podání písemných nabídek v zalepené obálce (nadepsané „Prodej pozemků v k. ú. Letkovice – NEOTVÍRAT“), týkající se prodeje pozemků p. č. 540/179, ostatní plocha, (manipulační plocha), o výměře 485 m2 a pozemku p. č. 480/3, orná půda, o výměře 243 m2, nově vyčleněný z pozemku p. č. 480/2, orná půda, dle GP č. 513-148/2021 ze dne 26. 5. 2021, oba v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, přičemž minimální cena za výše uvedené nemovitosti činí 290 400,- Kč vč. DPH.
  • Zájemce ve své nabídce uvede:
   • jméno, příjmení, datum narození, bydliště / název, sídlo, IČO (zda je, či není plátcem DPH)
   • čestné prohlášení, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny (vlastními prostředky, úvěrem, apod.)
   • cenovou nabídku (cena za 1 m2), včetně celkové ceny
   • účel nabytí

Tyto písemné nabídky budou doručeny v termínu do 15.10.2021, a to do 11.00 hodin.

 1. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek, která bude působit v počtu 3 členů, a to:
  • předseda: Mgr. Michaela Cvrkalová
  • místopředseda: Mgr. Dagmar Cenková
  • 1. člen: starosta Milan Buček.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/685


26. Příkazní smlouva k provedení odborných služeb a zajištění právního a dotačního poradenství a projektového managementu pro zakázku „Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 – Park & Ride“

Návrh usnesení: RM schvaluje příkazní smlouvu k provedení odborných služeb a zajištění právního a dotačního poradenství a projektového managementu pro zakázku „Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 – Park & Ride“ s firmou JD-dotace s.r.o., se sídlem Obora 85, 679 01  Skalice nad Svitavou, IČO 05769302, s nabídkovou cenou 144 000,- Kč bez DPH.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/686


27. Odkup příslušenství k mobilu Honor 20

Návrh usnesení: RM schvaluje odkup příslušenství k mobilu Honor 20 (položky označené v předložené žádosti) R. za částku 2 837,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/687


28. Plán inventur na rok 2021 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí

Návrh usnesení: RM schvaluje plán inventur na rok 2021 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/688


29. RO č. 10 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 18 – č. 25

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10, týkající se narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 18 až č. 25, dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/689


30. RO č. 11 – transfery (dotace) a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/690


31. Souhlas města se změnou stavby před dokončením Hrubšice – výstavba 27 RD

Návrh usnesení: RM souhlasí na základě čl. II. odst. 3 Smlouvy o spolupráci „Hrubšice – výstavba 27 RD na parcele 281/2- komunikace a VO“ ze dne 30.06.2021  s projektovou dokumentací změny stavby před dokončením vypracovanou společností APC SILNICE, s.r.o, IČO: 60705981, R., v 06/2021, evidované pod č.j. MI 19536/2021, která obsahuje rozdělení   stavebního objektu SO 101 na SO 101 a  SO 101b a doplnění nového stavebního objektu SO 301 – dešťová kanalizace a dále změnu krytu vozovky z asfaltového betonu na zámkovou dlažbu u větve 1 a 2 při zachování původní únosnosti, a rovněž zahrnuje úpravu odvodnění dešťové kanalizace a úpravu umístění vjezdů na stavební parcely. Souhlas se uděluje za podmínky, že označení stavebního objektu SO 101 a SO 101 b bude upraveno v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2 výše uvedené smlouvy na označení SO 101 A a SO 101 B.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/691


32. Zápis Komise pro regeneraci památkové zóny

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis Komise pro regeneraci památkové zóny a ukládá odboru OSÚMI předložit komisi seznam akcí pro rok 2022 zařazených do Programu regenerace památkových rezervací a podat informaci v jaké stádiu je zhotovení pamětní desky A. Worlla.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/692


33. Zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 900/4 v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 900/4, ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. Ivančice u budovy – bytového domu na ulici Luční 7, 9 o výměře cca 95 m2, za podmínek stanovených ve vyjádření investičního technika OSÚMI, č. j. 23597/2021 ze dne 21.9.2021, a to za částku 38 000,- Kč, na období 22. 9. 2021 – 30. 11. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/693


34. Výpůjčka nebytových prostor v býv. areálu SŠDOS v k. ú. Ivančice a smlouva o výpůjčce

Návrh usnesení: RM schvaluje

 1. výpůjčku nebytových prostor o výměře 32 m2 v budově bez čp/če (v bývalém areálu SŠDOS vpravo – dříve svařovna) na pozemku p. č. st. 831/5 v k. ú. Ivančice a současně
 2. smlouvu o výpůjčce mezi městem Ivančice jako půjčitelem a Mikroregionem Ivančicko, IČO: 71187081, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, jako vypůjčitelem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/694


35. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 570/2 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 570/2 ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře cca 66 m2 v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/695


36. Záměr pronájmu částí pozemků 2607/5, p. č. 2607/49 a p. č. 2607/56, vše v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje

 1. záměr pronájmu částí pozemků: p. č. 2607/5, neplodná půda, (ostatní plocha), p. č. 2607/49, lesní pozemek a p. č. 2607/56, lesní pozemek, o celkové výměře cca 25 m2, (vyznačené zákresem na katastr. a ortofotomapě fialovou barvou), za podmínky, že bude přes tyto části pozemků zachován přístup k chatám č. ev. 34 a č. ev. 37 (dle zákresu na katastr. a ortofotomapě červenou barvou), vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice,
 2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2607/5, neplodná půda, (ostatní plocha), o celkové výměře cca 35 m2, (vyznačené zákresem na katastr. a ortofotomapě modrou barvou), za podmínky, že bude přes tuto část pozemku zachován přístup k chatě č. ev. 38, a to od chaty č. ev. 36 (dle zákresu na katastr. a ortofotomapě červenou barvou), vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/696


37. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj Pečovatelské služby v Ivančicích II.“

Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že pro podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj Pečovatelské služby v Ivančicích II.“ bude nutné uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu min. s dvěma subjekty.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/697


38. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění odborných psychologických služeb pro klienty s bydlištěm v ORP Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o spolupráci

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění odborných psychologických služeb pro klienty s bydlištěm v ORP Ivančice“ Mgr. Milanu Tělupilovi, .., 621 00  Brno, IČO 73263672, s nabídkovou cenou 600,- Kč za 1 hodinu psychologického poradenství (není plátce, cena konečná) a schvaluje smlouvu o spolupráci s tímto dodavatelem. Byly osloveny tři firmy, doručena byla jedna nabídka.  Hrazeno bude z rozpočtu OSV.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/698


39. Vyjádření města k plánované demolici RD na ul. Tomáše Procházky

Návrh usnesení: RM souhlasí se záměrem odstranění stávajícího objektu RD p.č. 235 v k.ú. Ivančice na ul. Tomáše Procházky za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j.: MI 23420/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/699


40. Přehlídka z vojenské historie

Návrh usnesení: RM odkládá  projednání bodu; věc a případný výběr vhodné varianty nejprve prodiskutuje vedení města s KIC Ivančice a Technickými službami města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/700


41. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken a repase vstupních vrat Domu pánů z Lipé, Palackého nám. 196/6, Ivančice“ – schválení Dodatku č. 1 k SOD

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 7. 2021 se zhotovitelem SVARBRUS s.r.o., se sídlem Bartoškova 1411/20, 140 00  Praha, IČO 08420351, na zakázku „Výměna oken a repase vstupních vrat Domu pánů z Lipé, Palackého nám. 196/6, Ivančice“. Dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla – do 27. 10. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/25/701


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-25_22-09-2021 85 KB