Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 23/2021

Výpis z přijatých usnesení 23. schůze rady města konané dne 25.08.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Garance kofinancování soc. služeb pro rok 2022

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený návrh garance potřebnosti sociálních služeb pro rok 2022 a stejně jako v letech minulých bude kofinancovat sociální služby poskytované občanům města v zájmu udržení těchto služeb ve městě Ivančice; Služby prevence – úhrada dle předloženého návrhu bude zahrnuta do rozpočtu pro rok 2022 takto: položky 1., 2. a 4.  – OSV, položka 3. – rezerva rady města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/583


2. Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice – zahájení školního roku

Návrh usnesení: RM souhlasí s poskytnutím prostor nádvoří radnice Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice dne 1. září 2021, v době 8.30 – 10.00 hodin, z důvodu slavnostního zahájení školního roku 2021/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/584


3. Využití veřejného prostranství za účelem pořádání Svatováclavských trhů 2021

Návrh usnesení: RM schvaluje užívání veřejného prostranství – pozemky města KN 3163/1, KN 3163/9, KN 3163/10, KN 3163/15 v k.ú. Ivančice ve dnech 23.-27.9.2021 – Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice za účelem pořádání Svatováclavských trhů 2021.

RM schvaluje vybírání nájemného za prodejní stánky a prodejní místa jménem a na účet KIC Ivančice. Současně RM uděluje souhlas s využitím nádvoří (včetně WC) a vestibulu radnice v době pořádání akce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/585


4. Pověření  zaměstnankyně k poskytování party stanů do krátkodobé výpůjčky

Návrh usnesení: RM uděluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Mgr. Liběně Kubíkové a v době její nepřítomnosti Ing. Lence Novákové pravomoc rozhodovat o poskytnutí  party stanů vč. příslušenství do krátkodobé výpůjčky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/586


5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Restaurování reliéfních emblémů

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Restaurování reliéfních emblémů bratrských ivančických biskupů se zhotovitelem MARSTON-CZ s.r.o., IČO 26226642, se sídlem Hvězdárenská 860/2, 616 00 Brno. Dodatkem se prodlužuje doba plnění díla do 30. 9. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/587


6. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021/TP

Návrh usnesení: RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu přenesené příslušnosti na úseku evidence obyvatel – rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu – mezi městem Ivančice a obcí Senorady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/588


7. Žádost o odkoupení služebního mobilního telefonu Honor 20

Návrh usnesení: RM schvaluje prodej služebního mobilního telefonu Honor 20 R. za cenu 3 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/589


8. Ceník pro období od 1.9.2021 do 31.8.2022 v Městské sportovní hale Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje ceník pro období od 1.9.2021 do 31.8.2022 v Městské sportovní hale Ivančice, Rybářská ev. č. 1202,  tak, že  ceny uvedené v předloženém návrhu budou zvýšeny o 5% a zaokrouhleny na celé desetikoruny nahoru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/590


9. Pravidelný týdenní rozvrh v roce 2021/2022 v MSH Ivančice a v tělocvičně Řeznovice

I. Návrh usnesení: RM schvaluje pravidelný týdenní rozvrh – varianta B – na školní rok 2021/2022 v Městské sportovní hale Ivančice, Rybářská ev. č. 1202.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/591

II. Návrh usnesení: RM schvaluje pravidelný týdenní rozvrh na školní rok 2021/2022 v tělocvičně Řeznovice č.p. 154, Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/592


10. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8 na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně P., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 8. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/593


11. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 8. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/594


12. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 8. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/595


13. Sportovní akce – běh na Boží horu

Návrh usnesení: RM schvaluje pořádání sportovní akce „Běh na Boží Horu“ (109 ivančických schodů) dne 11. 9. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin; pořadatel: Atletický klub Ivančice a Středisko volného času Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/596


14. Souhlas s demolicí a novostavbou RD v Letkovicích

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s odstraněním stávajícího objektu RD v Letkovicích na parcele st. 27/1, k.ú. Letkovice. Při odstraňování stávajícího objektu budou splněny podmínky OSÚMI dle č.j.: MI 20789/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/597

II. Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním novostavby RD na parcele č. st. 27/1 v k.ú. Letkovice, dle předložené žádosti.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/598


15. Souhlas se zřízením sjezdu a nájezdu v Hrubšicích na parcelu č. 281/30

Návrh usnesení: RM souhlasí se zřízením nového sjezdu a nájezdu z místní komunikace č. 804/c na stavební parcelu č. 281/30 v k.ú. Hrubšice dle předložené žádosti.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/599


16. Souhlas s umístěním stavby RD a se zřízením nového sjezdu a nájezdu v Hrubšicích na p.č. 281/27

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s umístěním stavby RD a nového sjezdu a nájezdu na parcelu č. 281/27 v k.ú. Hrubšice dle předložené žádosti, neboť v současné době není dokončena technická infrastruktura, která by umožňovala napojení parcely na příjezdovou komunikaci a užívání rodinného domu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/600


17. Souhlas s umístěním 8 řadových RD ul. Jabloňová

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem  „stavba osmi řadových domků“ v lokalitě mezi ulicemi Břízová a Jabloňová v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/601


18. Souhlas se stavebním záměrem půdní vestavby na ul. Jana Vrby

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem „Přestavba půdních prostor RD na půdní vestavbu“ na ul. Jana Vrby na parcela č. 86/3 v k.ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/602


19. Souhlas s umístěním přípojky elektro na akci „Ivančice, Pod Jakubem, .., přip. k DSNN“

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou vedení elektrické přípojky akce „Ivančice, Pod Jakubem, .., přip. k DSNN“ za podmínek stanovených OSÚMI pod č.j. MI 20830/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/603


20. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330058459/002-GPM – pozemek p. č. 3167/4 v k. ú. Ivančice – „Ivančice, Na Volvách, .., přip. k DSNN“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330058459/002-GPM (Ivančice, Na Volvách, .., přip. k DSNN), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 3167/4 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/604


21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 849 – „Telekomunikační areál Dial Telecom Ivančice“; dotčený pozemek v majetku města p. č. 2830/23, 3129/13, 1200/489 v k. ú. Ivančice

I. Návrh usnesení: RM ruší část usnesení č. RM/2021/17/484 ze dne 30.06.2021, a to větu „Věcné břemeno nebude přípoloží rozšiřováno.“

Usnesení bylo přijato – Usnesení: RM/2021/23/605

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 849 – (Telekomunikační areál Dial Telecom Ivančice) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a Dial Telecom, a.s., se sídlem Praho 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 28175492, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2830/23, orná půda, p. č.  3129/13, orná půda, p. č. 1200/489, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem na základě geodetického zaměření takto: za 1m délky vedení 100,- Kč bez DPH (předběžně 14 m x 100 Kč/m), tj. předpokládaná cena jednorázové úplaty ve výši 1 400,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/606


22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 940/43 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 940/43, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o celkové výměře 886 m2, (požadovaná část pozemku o výměře 70 m2), v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/607


23. Záměr směny pozemků – k. ú. Ivančice a k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků:

 1. prodej p. č. 2020/65, orná půda o výměře 14633 m2 v k. ú. Kounické Předměstí,
 2. nabytí p. č. 3018/5, orná půda o výměře 5421 m² v k. ú. Ivančice, p. č. 3018/33, orná půda o výměře 357 m² v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/608


24. Nabytí pozemku p. č. 800/20 v k. ú. Němčice u Ivančic a kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit

 1. nabytí pozemku p. č. 800/20, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 702 m² v k. ú. Němčice u Ivančic a současně
 2. uzavření kupní smlouvy č. 33/2021 s M., bytem: .., 66431 Lelekovice, za kupní cenu 491 400,- Kč.

Hrazeno bude na základě rozpočtového opatření z rezervy zastupitelstva.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/609


25. Kupní smlouva KS 19/2021 – prodej části pozemku p. č. 2419/5 dle GP č. 1407-48/2021 nově označené jako p. č. 2419/65 v k. ú. Kounické Předměstí o výměře 40 m2

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej části pozemku p. č. 2419/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 924 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1407‑48/2021 ze dne 12.04.2021 a nově označené jako pozemek p. č. 2419/65, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 40 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, do vlastnictví K., nar. dne .. a K., nar. dne .., oba společně bytem: .., 66491 Ivančice, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/ m2, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 19/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/610


26. Kupní smlouva KS 26/2021 – prodej části pozemku p. č. 2419/5 dle GP č. 1407-48/2021 nově označené jako p. č. 2419/66 v k. ú. Kounické Předměstí o výměře 24 m2

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej části pozemku p. č. 2419/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 924 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1407‑48/2021 ze dne 12.04.2021 a nově označené jako pozemek p. č. 2419/66, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, do vlastnictví Č., nar. dne .., bytem: .., 66491 Ivančice, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 26/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/611


27. Kupní smlouvy KS 27/2021, KS 28/2021, KS 29/2021 – prodej pozemku p. č.  1679 a prodej částí pozemku p. č. 1694, oddělených GP č. 594-345/2020 a nově označených p. č. 1694/2 a 1694/3 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej:

 1. pozemku p. č.  1679, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 114 m2, v k. ú.  Němčice u Ivančic, obec Ivančice, do vlastnictví T., nar. .., bytem .., 664 11 Zbýšov, za kupní cenu ve výši 54 720,- Kč bez DPH, tj. 66 211,- Kč včetně 21 % DPH, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 27/2021,
 2. části pozemku p. č.  1694, ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 160 m2, oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 594-345/2020 ze dne 24.03.2021 a nově označené jako p. č. 1694/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 71 m2, vše v k. ú.  Němčice u Ivančic, obec Ivančice, do vlastnictví K., nar. .., bytem .., 66491 Ivančice, za kupní cenu ve výši 38 000,- Kč bez DPH, tj. 45 980,- Kč včetně 21% DPH, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 28/2021,
 3. části pozemku p. č.  1694, ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 160 m2, oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 594-345/2020 ze dne 24.03.2021 a nově označené jako p. č.   1694/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 36 m2, do vlastnictví D., nar. .., bytem .., 66491 Ivančice, za kupní cenu ve výši 17 280,- Kč bez DPH, tj. 20 909,- Kč včetně 21% DPH, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 29/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/612


28. Kupní smlouva KS 30/2021 – prodej pozemku p. č. 50/3 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 50/3, zahrada, o výměře 48 m2, v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, do vlastnictví Ř., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, za kupní cenu ve výši 9 600,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 30/2021, které mj. zahrnují i podmínku náhrady za bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období 10 let přede dnem nabytí účinnosti kupní smlouvy KS 30/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/613


29. Kupní smlouva KS 31/2021 – nabytí pozemků p. č. 3049/1 a 3049/2 v k. ú. Ivančice pro veřejné hřiště

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit nabytí pozemků p. č. 3049/1, orná půda a p. č.  3049/2, ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Ivančice, obec Ivančice, z vlastnictví společnosti CIHELNA IVANČICE, a.s., se sídlem Mřenková 623/106, 664 91 Ivančice, IČO: 15530337, do vlastnictví města Ivančice, za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč včetně DPH, pro vybudování veřejné relaxační zóny a dětského hřiště v lokalitě Na Brněnce, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 31/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/614


30. Záměr směny pozemků mezi městem Ivančice a společností NAVOS, a.s. v k. ú. Ivančice a Letkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr směny:

 • pozemků ve vlastnictví společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO: 47674857:
  • p. č. 693/165, orná půda, o výměře 97 m2,
  • p. č. 693/164, orná půda, o výměře 74 m2,
  • p. č. 693/143, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m2,
  • p. č. 693/142, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2,
  • p. č. 693/172, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m2,
  • p. č. 693/121, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 352 m2,
  • p. č. 693/163, orná půda, o výměře 426 m2,
  • p. č. 693/122, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 75 m2,
  • p. č. 693/229, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 419 m2,
  • p. č. 693/173, orná půda, o výměře 90 m2,
  • p. č. 693/153, orná půda, o výměře 380 m2,
  • p. č. 693/263, orná půda, o výměře 206 m2,
  • p. č. 693/179, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 146 m2,
  • p. č. 693/266, orná půda, o výměře 29 m2,
  • p. č. 693/183, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m2,
  • p. č. 693/4, orná půda, o výměře 523 m2,
  • p. č. 693/252, orná půda, o výměře 716 m2,
  • p. č. 693/180, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2,
  • p. č. 693/253, orná půda, o výměře 14 m2,
   • vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice a
  • p. č.  2025/36, vodní plocha, tok přirozený, o výměře 28 m2,
  • p. č.  2025/32, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m2,
   • oba v k. ú. Letkovice, obec Ivančice,
 • za pozemky či části pozemků ve vlastnictví města Ivančice:
  • p. č. 693/60, ostatní plocha, jiná plocha, 439 m2,
  • p. č.  693/61, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 158 m2,
  • p. č.  st. 1620, zast. plocha a nádvoří, o výměře 105 m2, (pozn.: na pozemku stojí stavba bez čp/če, prům. objekt, jehož vlastníkem je NAVOS, a.s.)
  • část pozemku p. č. 547/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2,
  • část pozemku p. č. 548/4, vodní plocha, nádrž umělá, o výměře 443 m2,
  • část pozemku p. č. 547/1, trvalý travní porost, o výměře 41 m2,
  • část pozemku p. č. 548/31, vodní plocha, nádrž umělá, o výměře 372 m2,
  • část pozemku p. č. 547/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2,
  • část pozemku p. č. 548/30, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 11 m2,
  • část pozemku p. č. 547/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 117 m2,
  • část pozemku p. č. 3153/14, vodní plocha, tok přirozený, o výměře 84 m2,
  • část pozemku p. č. 555/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 6 m2,
  • část pozemku p. č. 555/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 21 m2,
  • část pozemku p. č. 556/8, orná půda, o výměře 228 m2,
  • část pozemku p. č. 556/8, orná půda, o výměře 28 m2,
  • část pozemku p. č. 557/1, orná půda, o výměře 96 m2,
  • část pozemku p. č. 557/4, orná půda, o výměře 11 m2,
  • část pozemku p. č. 557/1, orná půda, o výměře 153 m2,
   • vše v k. ú.  Ivančice, obec Ivančice a
  • část pozemku p. č. 2025/5, vodní plocha, tok přirozený, o výměře 419 m2,
  • část pozemku p. č. 724/18, orná půda, o výměře 59 m2,
  • část pozemku p. č. 724/21, orná půda, o výměře 1721 m2,
  • část pozemku p. č. 2025/5, vodní plocha, tok přirozený, o výměře 424 m2,
  • část pozemku p. č. 211/7, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 102 m2,
   • vše v k. ú.  Letkovice, obec Ivančice

všechny uvedené části pozemků jsou vyznačené zelenou barvou v předloženém zákresu v katastrální mapě, směna se uskuteční s doplatkem ve výši rozdílu cen stanovených znaleckými posudky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/615


31. Novostavba RD na p.č. 27/15 v k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem novostavby rodinného domu a odstavného stání na parcele č. 27/15 v k.ú. Němčice u Ivančic, na ulici Ke Karlovu … Při realizaci stavebního záměru budou dodrženy podmínky vydané OSÚMI pod č.j.: MI 20844/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/616


32. Novostavba RD a zřízení nového sjezdu a nájezdu v Hrubšicích p.č. 281/29

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním objektu novostavby rodinného domu a se zřízením nového sjezdu a nájezdu z místní komunikace č. 804/c na stavební parcelu č. 281/29 v k.ú. Hrubšice dle předložené žádosti.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/617


33. Přechodné dopravní značení objížďka Senorady

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem objízdné trasy ve směru Senorady pro akci „Kanalizace a ČOV Senorady“ předloženým firmou GEFAB CS spol. s r.o.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/618


34. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva – pozemky v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1157/13, orná půda o výměře 40 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 34/48 na pozemku p. č. 1157/57, orná půda o výměře 107 m2 v k. ú. Ivančice a současně schvaluje smlouvu s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP – 21/012 do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/619


35. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka OPG rentgenu“ – přidělení zakázky a schválení kupní smlouvy

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  „Dodávka OPG rentgenu“ firmě CAMOSCI MORAVIA s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00  Brno, IČO 08900426, s nabídkovou cenou 370 189,- Kč bez DPH a schvaluje kupní smlouvu s touto firmou. Podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI ORJ 10. Pro termín realizace je kontaktní osobou místostarosta p. Sojka.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/620


36. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava příjezdové komunikace k MŠ Němčice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  „Oprava příjezdové komunikace k MŠ Němčice“ firmě IBAU CZ s.r.o., se sídlem Jana Vrby 1255/8, 664 91  Ivančice, IČO 06980899, s nabídkovou cenou 492 846,05 Kč bez DPH a délkou realizace 30 kalendářních dnů a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveny byly 3 firmy, 1 se omluvila z kapacitních důvodů, podána byla 1 nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu OSÚMI ORJ 5 a 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/621


37. Formální úprava účetních směrnic

Návrh usnesení: RM bere na vědomí formální úpravu účetních směrnic 1/2021 – 10/2021 včetně jejich příloh.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/622


38. Zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 570/2 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 570/2, ostatní plocha (manipulační plocha) v k. ú. Ivančice u budovy – bytového domu na ulici Sportovní 6, 8, o výměře cca 66 m2, za podmínek stanovených ve vyjádření investičního technika OSÚMI, č. j. 20867/2021 ze dne 23. 8. 2021, a to za částku 29 700,- Kč, na období 1. 9. 2021 – 15. 11. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/623


39. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. Letkovice_101/2021 – „Připojení novostavby Letkovice, ulice Říční, síť itself“; dotčený pozemek v majetku města p. č. 2020/1 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. Letkovice_101/2021 (Připojení novostavby Letkovice, ulice Říční, síť itself) mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a itself s.r.o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, IČO: 18826016, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2020/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu ve výši, která bude stanovena výpočtem 20,- Kč x 5 x 1 m2 plochy věcného břemene, které bude zřízeno v šíři 0,5 m po celé délce trasy podzemního komunikačního vedení, tj. předběžně v celkové výši 1 200,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/624


40. Úhrada studie „Posouzení ekonomiky zajištění svozu odpadů města Ivančice Technickými službami“

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na úhradu studie „Posouzení ekonomiky zajištění svozu odpadů města Ivančice Technickými službami“. Hrazeno bude z provozní rezervy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/23/625


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-23_25-08-2021 85 KB