Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 18/2021

Výpis z přijatých usnesení 18. schůze rady města konané dne 14.07.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Schválení veřejnoprávní smlouvy – měření rychlosti v obci Neslovice

Návrh usnesení: RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Ivančice, jako vykonavatelem činnosti, a obcí Neslovice o měření rychlosti vozidel na silničních komunikacích v intravilánu obce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/492


2. Zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji a zároveň souhlasí s návrhem na jejich prodej dle návrhu komise.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/493


3. Souhlas se stavebním záměrem na akci „Ivančice, Okružní, .., připojení k DSNN“

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem na výstavbu nové zemní kabelové přípojky NN z důvodu připojení nového odběrného místa v rámci akce s názvem „Ivančice, Okružní, …, připojení k DSNN“ dle předložené žádosti a dokumentace č.j. MI 15906/2021 za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č.j.: MI 16794/2021 ze dne 7.7.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/494


4. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Krumlovská 298/8, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně N., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 7. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/495


5. Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 87/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně L., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 7. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/496


6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030066820/001-DURP – „Ivančice, Okružní, .., připojení k DSNN“, dotčený pozemek v majetku města p. č. 581/56 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030066820/001-DURP („Ivančice, Okružní, .., připojení k DSNN“) mezi městem Ivančice, jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 581/56, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných metrů kabelu NN x druh pozemku x 5, předběžně (4 bm x 20 Kč/bm x 5 Kč), tj. celkem ve výši 400,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/497


7. Odpis pohledávky za nájemné z pozemku

Návrh usnesení: RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 108,- Kč za nájemcem D., nar. .., bytem: .. Brno (VS 2131000038).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/498


8. Záměr prodloužit nájemní smlouvu na část pozemku p. č. 940/43 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodloužení nájemní smlouvy č. 120100367 ze dne 20. 4. 2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2011, na pronájem části pozemku p. č. 940/43, ostatní plocha, v k. ú. Ivančice, do 31. 12. 2024 s tím, že ukládá OISMaP pro dobu prodloužení nájemního vztahu aktualizovat nájemné dle pasportizace a cenové mapy města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/499


9. Smlouva o výpůjčce – prostory pohostinství Řeznovice

I. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce prostor Pohostinství Řeznovice, o výměře 149,72 m2, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v předložené příloze č. 1), budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, jako půjčitelem a Sportovním klubem Řeznovice, z. s., IČO: 22670718, se sídlem: Řeznovice .., 664 91 Ivančice, zastoupeným Č.,  předsedou,  za účelem provozování klubovny k zachování společenského a kulturního života v místní části Řeznovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/500

II. Návrh usnesení: RM souhlasí s:

  • úklidem vnitřních i venkovních prostor (smetáky, lopatky, mopy, hadry, kýble, čistící prostředky – náklady cca 3 000,- Kč), přičemž případné doplnění čistících a hygienických prostředků nebo nutnost výměny úklidových prostředků si bude dále hradit sám vypůjčitel
  • vnitřní výmalbou objektu (barva, válečky, štětce, ochranná folie, lepicí páska – náklady cca 3 000,- Kč)
  • broušením a nátěrem stolů, židlí, rámů oken, okapů, radiátorů, dveří i se zárubněmi, zábradlí, vchodových prosklených dveří (barva, ředidlo, hadry, štětce, brusné plátno – náklady cca 5 000,- Kč)
  • opravou poškozené dlažby na pánských WC v co nejmenším nutném rozsahu, tak aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů
  • s nákupem odpadové nádoby na komunální odpad (náklad cca 1 000,-Kč).

Výše uvedený potřebný materiál zakoupí OISMaP a samotné práce provede vypůjčitel.

Po dokončení výše uvedených prací bude odborem OISMaP provedena kontrola prostor.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/501


10. Udělení souhlasu KIC ke krátkodobému pronájmu nádvoří Městského úřadu Ivančice

Návrh usnesení: RM   uděluje souhlas příspěvkové organizaci KIC (Kulturní a informační centrum Ivančice) k pronájmu části nádvoří Městského úřadu Ivančice (části pozemku p. č. 3377, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Ivančice) dne 30. 8. 2021 od 15:00 do 22:00 hodin, pro Občanskou demokratickou stranu, IČO: 16192656, Truhlářská 1106/9, 110 00  Praha 1, zastoupenou P., regionálním manažerem ODS JMK, za účelem politické propagace (promítání letního kina).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/502


11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníků v místní části města Ivančice – Řeznovice“ – dodatek č. 1 k SOD

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků v místní části města Ivančice – Řeznovice“ uzavřené dne 28. 4. 2021 se společností DS DUMA s.r.o., se sídlem Dobšická 3579/15, 669 02  Znojmo, IČO 09358641. Dodatek upravuje termín dokončení kompletních prací nejpozději do 54 kalendářních dnů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/503


12. Dohoda o ukončení užívání pozemků dle pachtovní smlouvy – k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení užívání pozemků p. č. 900/146 o výměře 1120 m² a p. č. 900/147 o výměře 607 m², oba orná půda v k. ú. Ivančice, dle pachtovní smlouvy mezi městem Ivančice, jako propachtovatelem a ADW FARM, a.s., IČO: 60720514, se sídlem: Lesonice.., 675 44, jako pachtýřem, a to ke dni 31. 7. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/504


13. Smlouva o zveřejňování informací

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zveřejňování informací  mezi městem Ivančice a firmou Spektrum  Zimmermann, Bohumil Zimmermann, IČO 10554491, se sídlem Ivančice, .., PSČ 664 91, za cenu 2 000,- Kč/smluvní období. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2022. Hrazeno bude z rozpočtu odboru vnitřních věcí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/505


14. Domácí péče Ivančice – podpora a poradenství v péči o dlouhodobě nemocné

Návrh usnesení: RM bere na vědomí záměr k poskytování zdravotních služeb Domácí péče Ivančice – podpora a poradenství v péči o dlouhodobě nemocné společností Life Aid s.r.o., IČO: 06723713.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/506


15. Nadlimitní veřejná zakázka „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice” – zrušení zadávacího řízení

Návrh usnesení: RM schvaluje zrušení zadávacího řízení „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice“ dle § 127 odst. 1 ZZVZ z důvodu nepodání žádné nabídky ve lhůtě pro podání nabídek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/18/507


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-18_14-07-2021 73 KB