Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 14/2021

Výpis z přijatých usnesení 14. schůze rady města konané dne 02.06.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Žádost o využití veřejného prostranství za účelem pořádání akcí KIC Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje užívání veřejného prostranství Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice (KIC) za účelem pořádání akcí v termínu od 5. 6. do 4. 9. 2021. Jedná se o pozemky města KN 3163/1, KN 3163/9, KN 3163/10, KN 3163/15 v k.ú. Ivančice. RM schvaluje KIC výběr vstupného na akce a výběr poplatků za pronájem prodejních stánků a prodejních míst jménem a na účet KIC Ivančice. Současně RM schvaluje využití nádvoří radnice včetně WC a vestibulu radnice v době pořádání kulturních akcí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/379


2. Bezplatný vstup na ivančickou věž pro účastníky cyklotour Na kole dětem

Návrh usnesení: RM schvaluje bezplatný vstup na ivančickou věž účastníkům cyklotour Na kole dětem dne 5. 6. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/380


3. Servisní smlouva – úřední desky

Návrh usnesení: RM schvaluje servisní smlouvu mezi firmou Ki-Wi Digital, s. r. o., se sídlem Brno, Lidická 25, PSČ 602 00, IČO 27816451 a městem Ivančice, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 196/6, PSČ 664 91, IČO 00281859.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/381


4. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 8, na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně P. Nájem na dobu určitou do 31. 8. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/382


5. Prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou – právník

I. Návrh usnesení: RM schvaluje revokaci usnesení č. RM/2019/26/631 z 8/2019  tak, že dočasná pracovní pozice právník v odboru investic, správy majetku a právním se prodlužuje na dobu neurčitou.

K nárůstu celkového schváleného počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice nedojde; schválený počet zůstává 89, schválený počet zaměstnanců zařazených do zvláštních orgánů a organizačních složek zůstává 29.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/383

II. Návrh usnesení: RM ukládá tajemnici Městského úřadu Ivančice vyhlásit na pozici právník výběrové řízení s nástupem vítězného uchazeče od 1/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/384


6. Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením budovy č.p. 21 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit vyjádření odboru regionální rozvoje – stavebního úřadu a odboru investic, správy majetku  a právního – oddělení správy majetku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/385


7. Zpřístupnění areálu bratrského sboru – Muzeum Brněnska

Návrh usnesení: RM souhlasí se zpřístupněním areálu bratrského sboru na pozemku p. č. 3475, ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. Ivančice pro Muzeum Brněnska, p. o., IČO: 00089257, za účelem plánované komentované prohlídky této významné archeologické lokality na konci srpna 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/386


8. Logo města – propagační materiály ČEZ Energo, s.r.o.

Návrh usnesení: RM souhlasí s uveřejněním loga města Ivančice na nových propagačních materiálech společnosti ČEZ Energo, s.r.o., IČO: 29060109, se sídlem: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – Michle a se zasláním loga v tiskové kvalitě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/387


9. Memorandum o spolupráci a společném postupu – „Muchova stezka“

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o vzájemné spolupráci a společném postupu „Muchova stezka“ mezi městem Ivančice a Nadací Mucha, IČO: 62930494, se sídlem Hradčanské náměstí 65/6, Hradčany, 118 00 Praha 1,městem Moravský Krumlov, IČO: 00293199, se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov, Jihomoravským krajem, IČO: 70888337, se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/388


10. Darovací smlouva – Dočasky.cz

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem Ivančice, jako dárcem, a Dočasky.cz, z.s., IČO: 01917501, se sídlem: Nová 931/59, 691 51 Lanžhot, jako obdarovaným, jejímž předmětem je peněžitá částka 61 101,- Kč jako příspěvek na náklady spojené s veterinární péčí o opuštěné psy, s tím že bude hrazeno z rezervy zastupitelstva.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/389


11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem, městem Ivančice a Kulturním a informačním centrem Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/390


12. TJ Slovan Ivančice – žádost o dotaci

Návrh usnesení: RM neschvaluje poskytnutí dotace TJ Slovan Ivančice, z. s. se sídlem .., 664 91 Ivančice, IČO 44947844, na podporu tenisového oddílu. Důvodem je, že město Ivančice podpořilo nově vzniklý právní subjekt Tenis Ivančice, z. s.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/391


13. Nemocnice Ivančice – žádost o příspěvek na vybavení novorozeneckého boxu

Návrh usnesení: RM neschvaluje poskytnutí příspěvku Nemocnici Ivančice, p. o., Široká 16, Ivančice, IČO 73003203, na vybavení novorozeneckého boxu. Jako důvod zamítnutí žádosti uvádí, že město Ivančice podpořilo Nemocnici Ivančice v jiných projektech.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/392


14. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, uzavřenou mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČO 70888337, Základní školou a mateřskou školou Ivančice-Řeznovice, Řeznovice 88, 664 91  Ivančice, IČO 65265530, a městem Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91  Ivančice, IČO 00281859.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/393


15. ZŠ V. Menšíka Ivančice – povolení výjimky z počtu žáků

Návrh usnesení: RM souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků  6. ročníku  pro Základní školu Vladimíra Menšíka Ivančice – 34 žáků na třídu pro školní rok 2021/2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/394


16. Základní škola a mateřská škola Ivančice-Řeznovice – souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ivančice-Řeznovice do projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III – „Učíme se spolu“, prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání. Celkový objem projektu je 543 042,- Kč. Projekt je bez spoluúčasti, 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu. Doba realizace projektu bude  od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/395


17. Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/396


18. Úprava platů ředitelů škol a školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí s úpravou platů ředitelů škol a školských organizací zřizovaných městem Ivančice dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/397


19. Výpůjčka party stanů a pivních setů na 5.6.2021

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku 2 ks party stanů a 3 ks pivních setů (3x stůl a 6x lavice) paní K., bydliště …, 66491 Ivančice, na den 5. 6. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/398


20. Krytá ledová plocha Ivančice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje umístění stavby na parcelách č. 186/1 a 186/4 v k. ú. Kounické Předměstí dle návrhu žadatele ze dne 13.5.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/399


21. Změna stavby BD Ivančice úprava sjezdu a vjezdu – apartmánový dům

Návrh usnesení: RM nesouhlasí se stavebními úpravami stávajícího BD na ulici Kounická podle předložené dokumentace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/400


22. Souhlas s přípojkou plynu v Hrubšicích na p.č. 29/3

Návrh usnesení: RM souhlasí jako majitel sousední parcely č. 28 v k.ú. Hrubšice s umístěním přípojky plynu do parcely č. 29/3 v k.ú. Hrubšice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/401


23. Souhlas s umístěním přípojky plynu na ul. Oslavanská

Návrh usnesení: RM souhlasí jako majitel dotčené parcely č. 3164/2 v k.ú. Ivančice na níž je veřejný chodník s umístěním nové přípojky plynu za podmínek stanovených OISMaP č. j. MI 12295/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/402


24. Souhlas s umístěním RD a zahradního domku na ul. Třešňová

Návrh usnesení: RM souhlasí jako majitel sousední parcely č. 3159/8 s umístění novostavby RD a zahradního domku na parcele č. 940/1474 a zřízením sjezdu a nájezdu na účelovou komunikaci na parcele č. 940/131 vše v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/403


25. Vyhrazené parkovací místo na ul. Josefa Vávry

Návrh usnesení: RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na ulici Josefa Vávry pro držitele průkazu ZTP; souhlas neudělila v řadě obdobných případů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/404


26. Vyhrazené parkovací místo na ul. Kounická

Návrh usnesení: RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro potřebu ordinace praktického lékaře na ul. Kounická .. po dobu ordinačních hodin; souhlas neudělila v obdobných případech.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/405


27. Záměr směny pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu. RM ukládá OISMaP, Městským lesům Ivančice a starostovi provést místní šetření a pořídit fotodokumentaci.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/406


28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3153/3 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 3153/3, vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře cca 1260 m2 v k. ú. Ivančice. O případném pronájmu části pozemku lze jednat.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/407


29. Směna pozemků v k. ú. Ivančice – ul. Padochovská

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v k. ú. Ivančice: p. č. 3323/1, ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 213 m2 ve vlastnictví města Ivančice za část p. č. st. 792/1, zastavěná plocha a nádvoří jako nového pozemku p. č. 3484, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 19 m² ve vlastnictví BRICKS REAL DELTA s.r.o., IČO: 04527437, se sídlem: Kateřinská 87/9, 779 00 Olomouc, s tím, že cena pozemků bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/408


30. Směna pozemků p. č. 1158/52 a p. č. 1238/271 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic: p. č. 1158/52, orná půda o výměře 1621 m2  ve vlastnictví města Ivančice za pozemek p. č. 1238/271, orná půda o výměře 1755 m² ve vlastnictví L., bytem .., 664 91 Ivančices tím, že cena pozemků bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/409


31. Oznámení o nedotčení pozemku distribuční soustavou – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030049548/001 – „Ivančice, Mřenková, .., přípojka NN“

Návrh usnesení: RM bere na vědomí oznámení společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, zastoupené na základě plné moci společností GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o., se sídlem .., 397 01 Písek, jako budoucí oprávněné, dle čl. VI odst. 5 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 723 – 1030049548/001 – Ivančice, Mřenková, .., přípojka NN uzavřené dne 16.01.2019 s městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene, že pozemek parc. č. 3132/32, ostatní plocha, ostatní komunikace v k ú. Ivančice nebude distribuční soustavou dotčen, a že tedy smluvní strany nejsou závazky z uvedené smlouvy vázány.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/410


32. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330057150/002-GPM – pozemek p. č. 253/1 v k. ú. Hrubšice – „Hrubšice ..: NN úpr. příp.“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330057150/002-GPM (Hrubšice ..: NN úpr. příp.), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 253/1 v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/411


33. Nájemní smlouva č. 2131000521, o nájmu části pozemku p. č. 1056/1 v k. ú. Alexovice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000521, o nájmu části pozemku p. č. 1056/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o přibližné výměře 120 m2  vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 00281859, a Ing. Jakubem Dašovským, se sídlem: .., Ivančice – Alexovice 664 91, IČO 08445451, s účinností od 4. 6. 2021 na dobu určitou, a to do 31. 10. 2021 za nájemné ve výši 4.978,- Kč za sjednanou dobu pronájmu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/412


34. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ze dne 20. 11. 2017

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 20. 11. 2017, a to ke dni 30. 6. 2021 mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO 00281859, jako pronajímatelem a BM Pub, s. r. o., se sídlem: Dr. Novotného 16, 664 91, IČO 03369617, zastoupena B., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, jako nájemcem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/413


35. Smlouva o provozu atrakcí na Svatojakubské pouti 2021

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o provozu atrakcí na Svatojakubské pouti s firmou LITEZA z.s., se sídlem Obilní 16, 643 00  Brno, IČO 00169609. Cena za pronájem prostranství je ve výši 53 500,- Kč. Smlouva bude uzavřena pro rok 2021 s možností prodloužení až do roku 2025 včetně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/414


36. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výroba oken a repase vstupních vrat Domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výroba oken a repase vstupních vrat Domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“ firmě SVARBRUS, s.r.o., se sídlem Bartoškova 1411/20, 140 00  Praha 4, IČO 08420351, s nabídkovou cenou 419 078,- Kč bez DPH a délkou realizace 14 kalendářních dnů a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/415


37. Smlouva o spolupráci „Hrubšice – výstavba 27 RD na parcele 281/2 – komunikace a VO – 1. etapa“ a Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice:

  1. schválit uzavření Smlouvy o spolupráci „Hrubšice – výstavba 27 RD na parcele 281/2- komunikace a VO – 1. etapa“ mezi obchodní společností BAUMAT, spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČO: 48529753 a městem Ivančice, dle předloženého návrhu,
  2. schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní „Hrubšice – výstavba 27 RD na parcele 281/2- komunikace a VO – 1. etapa“ mezi obchodní společností BAUMAT, spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČO: 48529753 a městem Ivančice, jejímž předmětem je budoucí úplatné nabytí dopravní a technické infrastruktury (SO 101 A – komunikace, SO 402 – veřejné osvětlení a SO 301 – dešťová kanalizace) a části pozemku, na kterém bude vybudována, tj. části pozemku p.č.  29/3, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 2455 m2, oddělené GP č. 206-143/2021 a nově označené p.č. jako pozemek p. č. 29/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1976 m2, to vše v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, za kupní cenu ve výši 5000,- Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/416


38. Nadlimitní veřejná zakázka „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice“ – schválení zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu zadávací dokumentace vč. příloh pro nadlimitní zakázku s názvem „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/417


39. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce kanalizace splaškové a vodovodu ZŠ Vladimíra Menšíka, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce kanalizace splaškové a vodovodu ZŠ Vladimíra Menšíka, Ivančice“ firmě TROJAN – ZTI, s.r.o., se sídlem Foltýnova 998/1, 635 00 Brno, IČO 29304491, s nabídkovou cenou 2 204 217,06 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 7 firem, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/14/418


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-14_02-06-2021 92 KB