Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 13/2021

Výpis z přijatých usnesení 13. schůze rady města konané dne 19.05.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Prázdninový provoz Mateřské školy Chřestová Ivančice

Návrh usnesení: RM bere na vědomí prázdninový provoz Mateřské školy Chřestová Ivančice, Chřestová 17, který bude od 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021 a to od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Zároveň  bere rada města na vědomí pravidla prázdninového provozu, jak jsou uvedeny v informaci pro občany.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/340


2. Základní škola T.G.Masaryka Ivančice – navýšení kapacity a změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

Návrh usnesení: RM souhlasí s navýšením kapacity ve školní družině při Základní škole TGM Ivančice z 85 na 120 žáků, a to v mimořádném termínu od 1. 9. 2021.

Dále RM uděluje souhlas k podání žádosti o provedení změny v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení ke dni 1. 9. 2021 u příspěvkové organizace „Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace“. Důvodem změny zápisu je navýšení kapacity u školní družiny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/341


3. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice – oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením mateřské školy a školní družiny při ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, a to dne 30. 6. 2021 z důvodu dalšího vzdělávání celého pedagogického sboru.

RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v základní škole při ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, a to dne 30. 6. 2021 z důvodu dalšího vzdělávání pedagogického sboru.

DVPP bude probíhat od 30. 6. 2021 do 1. 7. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/342


4. Žádost FC Ivančice o poskytnutí dotace

Návrh usnesení: RM neschvaluje poskytnutí dotace FC Ivančice, z. s., IČO 48480291, na pořízení 2 ks fotbalových branek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/343


5. Zdravotní cvičení nejen pro seniory

Návrh usnesení: RM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Zdravotní cvičení nejen pro seniory“ z dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/344


6. GJB Ivančice – žádost o zapůjčení nádvoří radnice

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku nádvoří radnice, p. č. st. 31/1 a p. č. 3377, GJB Ivančice, IČO 66596769, dne 9. 6. 2021 od 14.00 hodin za účelem předávání maturitních vysvědčení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/345


7. Prodej pozemků a částí pozemků v k. ú. Ivančice – lokalita Boží Hora a kupní smlouvy

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků za cenu 500,- Kč/ m2:

 1. p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nových pozemků p. č. 549/25 o výměře 2 m2, p. č. 549/26 o výměře 46 m2, oba ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č. 549/14, orná půda o výměře 119 m2,

dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO: 25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno

a současně schvaluje kupní smlouvu S., bytem  .. Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 20/2021.

 1. p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nových pozemků p. č. 549/23 o výměře 58 m2, p. č. 549/24 o výměře 28 m2, oba ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č. 549/15, orná půda o výměře 142 m2,

dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO: 25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno

a současně schvaluje kupní smlouvu s D., bytem .. Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 21/2021.

 1. p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nového pozemku p. č. 549/22, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 81 m2, p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č. 549/16, orná půda o výměře 135 m2,

dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO: 25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno

a dále pozemku p. č. 590/114, orná půda o výměře 61 m2

a současně schvaluje kupní smlouvu s W., bytem .. Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 22/2021.

 1. p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nových pozemků p. č. 549/21, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 104 m2, p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č. 549/3, orná půda o výměře 225 m2,

dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO: 25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno

a současně schvaluje kupní smlouvu s D., bytem .. Brno a  D., bytem .. Silůvky, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 23/2021.

 1. p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nového pozemku p. č. 549/20, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 56 m2, p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č. 549/17, orná půda o výměře 172 m2, p. č. 590/112, orná půda jako nového pozemku p. č. 590/112, orná půda o výměře 89 m2,

dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO: 25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno

a současně schvaluje kupní smlouvu s S., bytem .. Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 24/2021.

 1. p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) jako nového pozemku p. č. 549/19, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 51 m2, p. č. 549/3, orná půda jako nového pozemku p. č. 549/18, orná půda o výměře 43 m2, p. č. 590/112, orná půda jako nového pozemku p. č. 590/238, orná půda o výměře 35 m2,

dle GP č. 2215- 92/2021 na rozdělení pozemku zpracovaného firmou MapKart s.r.o., IČO: 25572822, se sídlem: Souhrady 4, 625 00 Brno

dále pozemku p. č. 590/125, orná půda o výměře 18 m2

a současně schvaluje kupní smlouvu s Č., bytem .. Ivančice, za podmínek stanovených v kupní smlouvě č. 25/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/346


8. Kupní smlouva KS 17/2021 – prodej nově vyčleněného pozemku p. č. st. 596 dle GP č. 587-1/2020 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej pozemku p.č. st. 596, zastavěná plocha, o výměře 25 m2 – vzniklého dle GP č. 587-1/2020 v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, z vlastnictví města Ivančice do společného jmění N., nar. .., a  N., nar. .., oba bytem: .. Ivančice 664 91, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/ m2, tj. celkem 12 500,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 17/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/347


9. Kupní smlouva KS 18/2021 – prodej části pozemku p. č. st. 329/19, oddělené GP č. 2195-347/2020 o výměře 268 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o původní výměře 361 m2, oddělené geometrickým plánem č. 2195-347/2020 ze dne 29.01.2021 a nově označené jako pozemek p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 268 m2 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, do vlastnictví Společenství vlastníků domu Josefa Vávry 42/33, Ivančice, se sídlem: Josefa Vávry 42/33, 664 91 Ivančice, IČO: 03537803, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 389 000,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 18/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/348


10. Aktualizace pasportu dopravního značení – zóna parkování NA

Návrh usnesení: RM  odkládá projednání návrhu dílčí aktualizace pasportu dopravního značení ze „Zóna parkování NA 3,5 t“ na „Zóna parkování NA 2,8 t“ v intravilánu  k.ú. Ivančice, Kounické Předměstí, Letkovice, Alexovice a Němčice.

RM požaduje doplnění rozhodných skutečností (fotodokumentace současné situace v parkování na území města Ivančice včetně místních částí) městskou policií.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/349


11. Převzetí VO v Němčicích lokalita Ke Karlovu

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu; ukládá technickému úseku OISMaP vyzvat budoucího prodávajícího ke splnění všech povinností (zejména zajištění příslušných kolaudačních souhlasů), tak aby VO v Němčicích, lokalita Ke Karlovu, bylo způsobilé k převzetí městem a následnému provozování.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/350


12. Přípojka plynu v Budkovicích na p.č. 1651/26

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s provedením přípojky plynu protlakem na parcelu č. 1651/26 v k.ú. Budkovice z důvodu, že v souvislosti s budováním přípojky by došlo také k zásahu do nově vybudované komunikace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/351


13. Souhlas s nástavbou RD na ul. Dlouhá ..

Návrh usnesení: RM souhlasí jako majitel sousední parcely 2026/12 v k.ú. Letkovice se stavebním záměrem „Nástavba 1. NP RD, parc.č. st. 69, Letkovice“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/352


14. Souhlas s odstraněním stávajícího RD na ul. Horní Hlinky ..

Návrh usnesení: RM souhlasí jako majitel sousední parcely č. 3161/6 v k.ú. Ivančice s odstraněním objektu stávajícího RD na ul. Horní Hlinky .. v Ivančicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/353


15. Smlouva o zabezpečení ochrany majetku

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o zabezpečení ochrany majetku s dodavatelem SECURITY MONIT s.r.o., se sídlem Hoblíkova 6, 613 00 Brno, IČO 60755792. Cena za měsíční paušál činí 3 120,00 Kč bez DPH za všechny střežené objekty. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru správních činností a odboru investic, správy majetku a právního.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/354


16. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 9.10.2015

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 9. 10. 2015 mezi městem Ivančice, IČO 281859, jako pronajímatelem a Darjou Šlapanskou, IČO 68633637, se sídlem: .. Ivančice, jako nájemcem, spočívající v rozšíření služeb běžně poskytované s nájmem o monitorování elektronického zabezpečovacího systému za cenu 300,- Kč + DPH/měsíčně a o datové služby pro přenos z EZS na pult centralizované ochrany za cenu 100,- Kč + DPH/měsíčně, s termínem splatnosti do 20. dne každého kalendářního měsíce za tento měsíc.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/355


17. Darovací smlouva DS 2/2021 – nabytí pozemku p. č. 1020/2 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 1020/2, orná půda, o výměře 45 m2, vzniklého dle GP č. 484-3273/2019 v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, z vlastnictví H., nar. .., bytem: .. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice, za podmínek uvedených v darovací smlouvě č. DS 2/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/356


18. Nájemní smlouva č. 2131000520

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000520 – o nájmu částí pozemků p. č. 1158/5, ostatní plocha, (neplodná půda), o přibližné výměře 451 m2 a částí pozemků p. č. 1158/42, ovocný sad, o přibližné výměře 105 m2, oba vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, v k. ú. Němčice u Ivančic, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a M., nar. .. a M., nar. .., oba bytem: .. Brno, jako nájemcem, za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok, tj. 1 112,- Kč/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/357


19. Prominutí úhrad nájemného a služeb za pronájem nebytových prostor v souvislosti s COVID-19

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor za období březen a duben 2021 ve výši 21 918,- Kč, dále částečné prominutí úhrad za služby za období březen a duben 2021 výši 15 589,- Kč (el. energie ve výši 7 253,- Kč, voda ve výši 4 125,- Kč a teplo ve výši 4 211,-Kč); celkově se tedy doporučuje prominout  paní Darje Šlapanské, se sídlem: .. Ivančice, IČO 68633637, částku 37 507,- Kč, a to z důvodu omezeného provozu služeb v provozovně fitcentra Royal Arena v prostorách městské sportovní haly, na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (Covid-19).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/358


20. Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 20. 1. 1993

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 20. 1. 1993 na nájem nebytového prostoru (buňka č. 5 u Tří Kohoutů), o výměře 31 m2, zapsaného na listu vlastnictví LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, spočívající ve změně společného nájemce (fyzických osob K. a B.) na nájemce výlučného (fyzickou osobu B.) bez změny výše nájemného.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/359


21. Zábor veřejného prostranství – ul. Široká

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3167/6, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, z důvodu plánovaného umístění lešení před domem č. p. .. a dále kontejneru na přilehlé části komunikace na ploše cca 10 m2 po dobu 5 dnů v termínu 31. 5. – 30. 6. 2021 pro vlastníka domu podle vyjádření investičního technika OISMaP, č. j. MI 10719/2021 ze dne 12. 5. 2021, a to za poplatek 500,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/360


22. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu „záměr prodeje pozemků v k.ú. Řeznovice:

 • p. č. 621/5, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 203 m2,
 • p. č. 621/8, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 208 m2.
 • p. č. 678/6, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 853 m2,
 • p. č. 678/3, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 42 m2,
 • p. č. 678/4, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 34 m2,
 • p. č. 617/2, lesní pozemek o výměře 269 m2,
 • p. č. 617/1, lesní pozemek o výměře 803 m2 „;

vedení města provede šetření na místě samém.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/361


23. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330056864/001-GPM – pozemek p. č. 1158/113 v k. ú. Němčice u Ivančic, p. č.  2614/3 v k. ú. Kounické Předměstí – „Němčice u Ivančic, .. , přip. k DSNN“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330056864/001-GPM (Němčice u Ivančic, .. , přip. k DSNN), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 1158/113 v k. ú. Němčice u Ivančic a p. č. 2614/3 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 1 500,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/362


24. Kupní smlouva KS 6/2021 – prodej fotoateliéru: pozemku p. č.  st. 329/20 s budovou č.p. 1418 a části pozemku p. č. st. 329/19, oddělené GP 2053-221/2018 a označené jako pozemek p. č. 3469 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej:

 • pozemku p. č. st. 329/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m2 s budovou č. p. 1418, objekt obč. vybavenosti, která je jeho součástí,
 • části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 2053-221/2018 ze dne 17.01.2019 a označené jako pozemek p. č. 3469, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m2,

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, do vlastnictví společnosti TRAMACO, s.r.o., se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 64573168, za kupní cenu nižší, než je cena obvyklá, ve výši 1 653 000,- Kč, a to za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 6/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/363


25. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/5, oddělené GP č. 1407-48/2021 ze dne 12.04.2021 a nově označené jako pozemek p. č. 2419/66 v k. ú. Kounické Předměstí, o výměře cca 24 m2

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 924 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1407-48/2021 ze dne 12.04.2021 a nově označené jako pozemek p. č. 2419/66, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/364


26. Záměr prodeje pozemku p. č.  1679 a částí pozemku p. č. 1694, oddělených GP č. 594-345/2020 a nově označených p. č. 1694/2 a 1694/3 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje:

 • pozemku p. č.  1679, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 114 m2, do vlastnictví  T., nar. .., bytem .. Zbýšov,
 • části pozemku p. č.  1694, ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 160 m2, oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 594-345/2020 ze dne 24.03.2021 a nově označené jako p. č. 1694/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 71 m2, do vlastnictví K., nar. .., bytem .. Ivančice,
 • části pozemku p. č.  1694, ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 160 m2, oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 594-345/2020 ze dne 24.03.2021 a nově označené jako p. č. 1694/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 36 m2, do vlastnictví D., nar. .., bytem .. Ivančice,

to vše v k. ú.  Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/365


27. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dopadová plocha EPDM pro prvky workoutového a fitness hřiště V Olších, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dopadová plocha EPDM pro prvky workoutového a fitness hřiště V Olších, Ivančice“ firmě 3D PROGRAM, s.r.o., se sídlem Objízdná 1911, 765 02  Otrokovice, IČO 01965549, s nabídkovou cenou 226 870,43 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/366


28. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce kanalizace splaškové a vodovodu ZŠ Vladimíra Menšíka, Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce kanalizace splaškové a vodovodu ZŠ Vladimíra Menšíka, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/367


29. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka dvou kontejnerů pro Technické služby města Ivančice“ – opakování zadávacího řízení

Návrh usnesení: RM bere na vědomí opakování zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka dvou kontejnerů pro Technické služby města Ivančice“ z důvodu nepodání žádné nabídky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/368


30. Zjednodušené podlimitní řízení „Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 – Park & Ride“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 – Park & Ride“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/369


31. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Pořízení zařízení pro skladování ovoce a zeleniny“

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK070160/21/ORR na akci „Pořízení zařízení pro skladování ovoce a zeleniny“ na přijetí dotace ve výši 25 000,- Kč. Zařízení bude sloužit při akcích pořádaných Kulturním a informačním centrem Ivančice. Dotace představuje max. 50% ceny akce. Hrazeno bude z provozní rezervy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/370


32. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Pořízení oplachovaček sklenic“

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK070161/21/ORR na akci „Pořízení oplachovaček sklenic“ na přijetí dotace ve výši 29 000,- Kč. Zařízení bude sloužit při akcích pořádaných Kulturním a informačním centrem Ivančice. Dotace představuje max. 50% ceny akce. Hrazeno bude z provozní rezervy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/371


33. Přijetí schváleného finančního daru ze strany Energoregionu 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 82 000,- Kč od Energoregion 2020, s.p.o., IČO 47438126, v rámci projektu „Malá komunální technika IV“ (prostředky poskytne Energoregionu 2020 Nadace ČEZ) na nákup malé komunální techniky dle vlastního výběru a schvaluje finanční spoluúčast města Ivančice ve výši minimálně 20 500,- Kč.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP. Po přijetí finančních prostředků z Energoregionu 2020 bude částka vrácena do výdajové části rozpočtu OISMaP, ORJ 5.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/372


34. Zábor veřejného prostranství – Palackého náměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3163/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, z důvodu plánovaného umístění lešení na ploše cca 26 m2 před domem č. p. 195 v termínu 31. 5. – 10. 7. 2021 pro vlastníka domu, a to bezplatně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/373


35. Informace o plnění schváleného rozpočtu 2021

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o plnění schváleného rozpočtu předloženou vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/374


36. Rozpočtové opatření č. 5 – Transfery (dotace) a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/375


37. Souhlas s užíváním vestibulu, veřejných WC a nádvoří radnice – Slavnosti chřestu a vína 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí s využitím vestibulu, nádvoří a WC v nádvoří Městského úřadu Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Kulturním a informačním centrem Ivančice v době pořádání Slavností chřestu a vína 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/376


38. Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra mezi Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, Praha a městem Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/377


39. Dodatek č. 2 ke smlouvě – CONCENTUS MORAVIAE

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Ivančice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., kterým se řeší důsledky opatření proti šíření COVID-19 v roce 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/13/378


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-13_19-05-2021 103 KB