Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 09/2021

Výpis z přijatých usnesení 9. schůze rady města konané dne 07.04.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Ivančice

Návrh usnesení:

  • RM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Ivančice a hospodářskou činnost města Ivančice, vše za rok 2020.
  • RM schvaluje převedení hospodářských výsledků do rezervních fondů a fondů odměn podle návrhu příspěvkových organizací.
  • Zároveň RM schvaluje použití rezervního fondu pro příspěvkové organizace  Kulturní a informační centrum Ivančice ve výši 288 778,58 Kč a Městské lesy Ivančice  ve výši 876 391,80 Kč, a to na dokrytí ztráty z roku 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/241


2. Zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji a zároveň souhlasí, aby jízdní kola, která jsou předmětem  návrhu byla prostřednictvím odboru sociálních věcí nabídnuta  sociálně potřebným občanům. V případě nezájmu budou tato kola zlikvidována a vyvezena na odpadní dvůr.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/242


3. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady města Ivančice, kterým se jednací řád doplňuje, aktualizuje a vyhlašuje se jeho úplné aktuální znění účinné od 8.4.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/243


4. Brožura o Vančácích, kteří bojovali za II. sv. války

Návrh usnesení: RM schvaluje objednání brožury vztahující se k pamětní desce, která bude umístěna u budovy SŠDOS MK na ul. Krumlovská v Ivančicích, v počtu 100 ks za cenu 5 720,- Kč bez DPH. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu OISMaP 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/244


5. Rekonstrukce dětského hřiště na Malovansku

I. Návrh usnesení: RM souhlasí se záměrem rekonstrukce dětského hřiště na Malovansku v rámci dotace na komunitní život, o kterou bude žádat H.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/245

II. Návrh usnesení: RM bere na vědomí žádost o spolufinancování výměny povrchu. O této otázce bude rozhodnuto až podle výše rozpočtované částky na tyto práce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/246


6. Úprava sociálního fondu – zavedení stravenkového paušálu

Návrh usnesení: RM schvaluje upřesnění rozpočtu sociálního fondu pro rok 2021 a zavedení peněžitého příspěvku na stravování (stravenkového paušálu) k 1.7.2021 podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/247


7. Smlouva na poskytování služeb KIVS

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu na poskytování služeb KIVS se společností O2 Czech republic a.s. se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22,  IČO 60193336, DIČ CZ60193336, za cenu 110 340,- bez DPH (cena za 3 roky poskytování služeb). Hrazeno bude v r. 2021 z provozní rezervy, v následujících letech trvání smlouvy z rozpočtu odboru plánovacího a finančního.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/248


8. Smlouva o zpracování osob. údajů – Parking Pro s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů mezi městem Ivančice jako správcem a firmou Parking Pro s.r.o., IČO: 04979591, se sídlem Postřižínská 20, 250 70  Odolena Voda, jako zpracovatelem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/249


9. Souhlas s rozšířením stávajícího sjezdu na ul. Ke Karlovu

Návrh usnesení: RM souhlasí s rozšířením parkovacího místa před rodinným domem na ulici Ke Karlovu na p. č. st. 261 v k.ú. Němčice u Ivančic. Otázka sjezdu a nájezdu není v kompetenci rady města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/250


10. Souhlas s umístěním stavby zahradního skladu v Řeznovicích

Návrh usnesení: RM souhlasí jako majitel sousední parcely č. 666/25 s umístěním objektu Sklad k RD na parcele č. 25 v k.ú. Řeznovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/251


11. Prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v souvislosti COVID-19

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 v celkové výši 9 000,- Kč, z důvodu uzavření služeb, na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (Covid-19), pro paní Jiřinu Kovaříkovou, se sídlem: .. Ivančice, IČO 40964396.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/252


12. Odpověď H.

Návrh usnesení: RM schvaluje odpověď H., trv. bytem: .., Ivančice 664 91, ve znění dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/253


13. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330051278/002-GPM – pozemek p. č. 2012/3 v k. ú. Letkovice – „Letkovice -..: NN přip. kab. příp“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330051278/002-GPM (Letkovice -..: NN přip. kab. příp), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2012/3 v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 2800,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/254


14. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330055418/001-GPM – pozemek p. č. 3163/12 v k. ú. Ivančice – „Ivančice, Žerotínovo nám. .., kab. skříň“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055418/001-GPM (Ivančice, Žerotínovo nám. .., kab. skříň), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 3163/12 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/255


15. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330053627/001 – pozemek p. č. 2661/3, 2661/8, 2672/2, 2777/1 v k. ú. Kounické Předměstí – „Ivančice, Na Réně, lokalita zahrad, TS, NN“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330053627/001 (Ivančice, Na Réně, lokalita zahrad, TS, NN), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2661/3, 2661/8, 2672/2, 2777/1 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 29800,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/256


16. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330058944/001-GPM – pozemek p. č. 2020/1 v k. ú. Letkovice – „Letkovice – ..: NN přip. kab. sm.“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330058944/001-GPM (Letkovice – ..: NN přip. kab. sm.), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2020/1 v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 700,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/257


17. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330055416/001-GPM – pozemek p. č. 3293/1 v k. ú. Ivančice – „Ivančice, .., připojení k DSNN“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330055416/001-GPM (Ivančice, .., připojení k DSNN), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 3293/1 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 800,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/258


18. Smlouva o zřízení VB – dotčené pozemky ve vlastnictví města Ivančice: p. č. 2740/6, p. č. 2744/3, p. č. 2744/4 v k. ú. Kounické Předměstí a pozemky p. č. 3291/1 a p. č. 3292/1 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu. Je nutno doplnit stanovisko územního plánování a předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene („Zemní kabelová přípojka NN“) mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859, a S., nar. .., bytem: .., Ivančice 664 91, uvést do souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/259


19. Žádost o použití znaku města Ivančice – prezentace na web. stránkách

Návrh usnesení: RM schvaluje bezplatné použití znaku města Ivančice společností Charitativní losy, s.r.o.,  Zdiby, IČO: 09802452, za účelem prezentace města Ivančice na webových stránkách.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/260


20. Využití tělocvičny v Řeznovicích k povinnému testování žáků ZŠ a MŠ Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Řeznovice možnost využití tělocvičny v Řeznovicích k povinnému testování žáků na nemoc COVID 19.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/9/261


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-09_07-04-2021 75 KB