Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 06/2021

Výpis z přijatých usnesení 6. schůze rady města konané dne 10.03.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1 .Nálezy uložené na služebně MěP Ivančice po dobu delší tří let

Návrh usnesení: RM schvaluje po posouzení likvidační komisí likvidaci nebo prodej nebo zaevidování nalezených věcí do majetku města, uložených na MěP Ivančice, nevyzvednutých po dobu delší tří let.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/142


2. Centrum soc. služeb Hrabyně – žádost o finanční příspěvek

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč Centru sociálních služeb Hrabyně, Hrabyně 202, PSČ 747 67, IČO 70630551, na poskytování služeb sociální péče pro ivančického občana B. Hrazeno bude z rezervy rady. RM současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/143


3. Zdravotní klaun, o.p.s. – žádost o finanční příspěvek

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí finanční podpory – daru ve výši 5 000,- Kč společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, IČO 26547953. Hrazeno bude z rezervy rady. RM současně schvaluje příslušnou darovací smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/144


4. Smlouva o dílo – restaurování reliéfních emblémů biskupů Jednoty bratrské

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o dílo na „Restaurování reliéfních emblémů bratrských ivančických biskupů“ se zhotovitelem MARSTON-CZ s.r.o., IČO 26226642, se sídlem Hvězdárenská 860/2, 616 00 Brno. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101 a z dotace Ministerstva kultury ČR.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/145


5. Souhlas s přejezdem přes pozemek p.č. 676 v k.ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s přejezdem parcely č. 676 v k.ú. Řeznovice za účelem vjezdu na pozemek p.č. 206/6 a 595/4 v k.ú. Řeznovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/146


6. Souhlas se zastřešením terasy na FC

Návrh usnesení: RM souhlasí se zastřešením terasy na stadionu FC. Zastřešení bude provedeno na náklady FC Ivančice z.s. Žádost o stavební povolení podá město, tj. OISMaP.

OISMaP připraví Smlouvu o budoucí smlouvě mezi městem Ivančice a FC Ivančice, na základě které FC převede vybudované dílo po kolaudaci (povolení užívání) bezúplatně do vlastnictví města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/147


7. Souhlas s plynovodní přípojkou ul. Malovanská

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou plynovodní přípojky na ul. Malovanská ke stávajícímu RD za podmínek stanovených OISMaP pod č.j.: MI 5109/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/148


8. Souhlas s trasou kanalizační přípojky do areálu KM REST

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou trasou kanalizační přípojky v Němčicích do areálu firmy KM REST AND TRADING, s.r.o., za podmínek stanovených ve vyjádření technika OISMaP č.j. MI 4218/2021 ze dne 26.2.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/149


9. Návrh trasy DS vedení NN EG.D Horní Pancíře

I. Návrh usnesení: RM nesouhlasí s návrhem trasy pro vedení NN distribuční soustavy EG.D akce „Ivančice, Oslavanská, VAK, připojení k DSNN“ v oblasti Horní Pancíře.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/150

II. Návrh usnesení: RM doporučuje uložení vedení NN distribuční soustavy EG.D akce „Ivančice, Oslavanská, VAK, připojení k DSNN“ v oblasti Horní Pancíře do pozemku p.č. 853/3 v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/151


10. Vyjádření města k umístění sloupu bývalého parovodu na ul. Na Volvách

Návrh usnesení: RM   věc bez dalšího odkládá, neboť není vlastníkem uvedeného sloupu.

OISMaP – právní oddělení poskytne žadatelce kontakt na správce konkurzní podstaty vlastníka sloupu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/152


11. Zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 570/1 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 570/1 v k. ú. Ivančice u budovy – bytového domu na ulici Okružní 12, 14 a 16, o výměře cca 120 m2, za podmínek stanovených ve vyjádření investičního technika OISMaP, č. j.  5189/2021 ze dne 4. 3. 2021 a Technických služeb města Ivančice ze dne 1. 3. 2021, a to bezplatně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/153


12. Smlouva o poskytnutí finanční podpory – sociální služby

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK069795/21/OSV s Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, jako poskytovatelem, ve výši 1 790 000,- Kč na denní stacionář a pečovatelskou službu pro město Ivančice jako příjemce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/154


13. Záměr pronájmu pozemků v majetku města p.č. 516/8, 516/7, 517/4 v k.ú. Ivančice

I. Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 516/7, orná půda, o výměře 114 m2,  p. č. 516/8, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 125 m2 a p.č. 517/4, zahrada, o výměře 97 m2, vše v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/155

II. Návrh usnesení: RM ukládá OISMaP – právnímu oddělení připravit a předložit návrh záměru prodeje p. č. 516/7, orná půda, o výměře 114 m2,  p. č. 516/8, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 125 m2 a p.č. 517/4, zahrada, o výměře 97 m2, vše v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/156


14. Záměr směny části pozemku p. č. 2382/1 za části pozemku p. č. st. 36/1, vše v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku p. č. 2382/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), (o výměře cca 17 m2) za části pozemku p. č. st. 36/1, zastavěná plocha a nádvoří, (o výměře cca 24,5 m2), vše v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, s tím, že geometrický plán na oddělení částí pozemků bude vyhotoven na náklady žadatele.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/157


15. Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 143 v k. ú. Hrubšice

I. Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 143, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o celkové výměře 1 114 m2 (část požadovaná do výpůjčky o výměře cca 100 m2 z celkové výměry), v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/158

II. Návrh usnesení: RM ukládá OISMaP – právnímu oddělení projednat s žadatelem možnost pronájmu nebo pachtu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/159


16. Podání žádosti o vydání závazného stanoviska na odboru ŽP

Návrh usnesení: RM ukládá OISMaP zažádat na odboru životního prostředí, MěÚ Ivančice, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – na části pozemku p. č. 1620/1, ostatní plocha, (neplodná půda), v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, dle přílohy č. 1 (Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/160


17. Prominutí úhrady nájemného a služeb za pronájem nebytových prostor

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit  částečné prominutí poloviny úhrady nájemného za pronájem nebytových prostor ve výši 5 479,50  Kč a dále  prominutí úhrady za služby ve výši 11 322,- Kč, obojí za měsíc únor 2021 v celkové výši 16 801,50 Kč, a to z důvodu omezeného provozu služeb v provozovně fitcentra Royal Arena Darja a Milan Šlapanští Ivančice, na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (Covid-19), pro paní Darju Šlapanskou,  Ivančice, IČO 68633637.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/161


18. Prominutí úhrady nájemného za pronájem nebytových prostor

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí nájemného za měsíce: březen 2021 ve výši 3 000,- Kč, duben 2021 ve výši 3 000,- Kč a květen 2021 v poměrné části ve výši 1 645,- Kč za pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy ze dne 14. 5. 1999, z důvodu zákazu provozování maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách v období od 22. 10. 2020 do 2. 12. 2020 a od 27. 12. do 31. 1. 2021 na základě Usnesení vlády České republiky o  přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky), paní Marii Hvězdové,  Ivančice, IČO 61690431.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/162


19. Nájemní smlouva č. 2131000518 o nájmu části pozemku p. č. 1158/5 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000518 o nájmu části pozemku  p. č. 1158/5, ostatní plocha, (neplodná půda), o celkové výměře 12 736 m2 (výměra určená do nájmu 421 m2 z celkové výměry), v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a panem K., nar. .., bytem: .., Ivančice 664 91, jako nájemcem, za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 842,- Kč/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/163


20. Kupní smlouva KS 1/2021 – prodej pozemku p. č. 1683/60 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1683/60, orná půda, o výměře 22 m2 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví města Ivančice do společného jmění T., nar. .., bytem: .. Hrušovany u Brna, a T., nar. .., bytem: .. Brno, za kupní cenu ve výši 1 210,- Kč/m2, tj. celkem 26 620,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 1/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/164


21. Kupní smlouva KS 2/2021 – prodej nově vyčleněného pozemku p. č. 2607/68 v k. ú. Kounické Předměstí dle GP č. 1401-193/2020

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nově vyčleněného pozemku p. č. 2607/68, ostatní plocha, (jiná plocha), o výměře 12 m2 (geometrickým plánem č. 1401-193/2020) v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví města Ivančice do výlučného vlastnictví D., nar. .., bytem: .. Brno, za kupní cenu ve výši 484,- Kč/m2, tj. celkem 5 808,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 2/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/165


22. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330053696/001 – pozemky p. č. 940/31, 940/46, 940/98, 940/101, 940/102 v k. ú. Ivančice – „Ivančice, Na Brněnce, .., lokalita 18 RD“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330053696/001 (Ivančice, Na Brněnce, .., lokalita 18 RD), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 940/31, 940/46, 940/98, 940/101, 940/102 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 7000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/166


23. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330054175/001 – pozemek p. č. 2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí – „Ivančice, Kounická, Bytový dům, roz.DSNN“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330054175/001 (Ivančice, Kounická, Bytový dům,roz.DSNN), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 2 100,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/167


24. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030064810/001-DURP – „Ivančice, Oslavanská, VAK, připojení k DSNN“. Dotčené pozemky v majetku města p. č. 3111, 851/19, 855/5 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č ZN-001030064810/001-DURP mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 3111, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.  851/19, orná půda, p. č. 855/5, trvalý travní porost, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/168


25. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330030650/001 – pozemky p. č. 53/3, 2026/13, 2079/69 v k. ú. Letkovice – „Ivančice, U Kapličky..: NN úpr. příp.“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330030650/001 (Ivančice, U Kapličky ..: NN úpr. příp.), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 53/3, 2026/13, 2079/69 v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 16 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/169


26. Prominutí částečné úhrady za služby za pronájem nebytových prostor

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí částečné úhrady za služby, a to ve výši 4 348,- Kč (voda) a ve výši 2 837,- Kč (teplo) – oboje za rok 2020, z důvodu zákazu provozování maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách – na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (COVID-19), pro pana Borka Voborného,  Ivančice, IČO 75516241.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/170


27. Smlouva o spolupráci – plynárenské zařízení, budoucí smlouva nájemní – k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní „stavba  STL plynovodu a přípojky, lokalita Ke Karlovu, Ivančice – Němčice“ mezi městem Ivančice jako investorem nebo budoucím pronajímatelem a GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, jako budoucím nájemcem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/171


28. Skončení smlouvy o nájmu bytu č. 3, Růžová 866/14, Ivančice

Návrh usnesení: RM bere na vědomí skončení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Růžová 866/14, Ivančice, uplynutím doby nájmu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/172


29. Souhlas se stavbou RD v Budkovicích na p.č. 1835/18 a 1683/75

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem umístění rodinného domu v Budkovicích a s napojením sjezdu a nájezdu na parcelu č. 1835/18 na níž je místní komunikace zatříděná v pasportu komunikací pod č. U907.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/173


30. Souhlas se stavbou RD v Budkovicích na p.č. 1683/75

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem umístění rodinného domu o dvou bytových jednotkách v Budkovicích a s napojením sjezdu a nájezdu na parcelu č. 1835/18 na níž je místní komunikace zatříděná v pasportu komunikací pod č. U907.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/174


31. Souhlas s umístěním stavby BD na ul. Oslavanská

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem umístění objektu bytového domu na p.č. st. 302 v k.ú. Ivančice a sjezdu a nájezdu do dvorní části na ulici Oslavanská.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/175


32. Přechodné dopravní značení ul. Ke Karlovu u pomníku

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým přechodným dopravním značením v Němčicích na ul. Ke Karlovu pro akci „Ke Karlovu, .., příp. k DSNN“ za účelem bezpečnosti provozu na silnici II/152 při realizaci uložení elektrické přípojky do zemního kabelu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/176


33. ZŠ TGM Ivančice – souhlas s přípravou projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí s přípravou projektu IROP II, jehož cílem je

  1. podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi,
  2. vybudování vnitřní konektivity,
  3. vybudování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání,
  4. vytvoření vnitřního a venkovního zázemí pro komunitní aktivity při základní škole, vedoucí k sociální inkluzi, které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/177


34. Souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Jihomoravském kraji VII“

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, Základní školy a mateřské školy, Ivančice-Němčice a Mateřské školy Chřestová Ivančice a Mateřské školy Na Úvoze Ivančice do projektu kraje, financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/178


35. Zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji a zároveň souhlasí  s likvidací a převody předmětů dle návrhu podaného komisí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/179


36. Okružní křižovatka U Tří Kohoutů – Dodatek č. 1 ke smlouvě o přeložce distribuční soustavy EG.D, a.s. č. 650, ev.č. EG.D: 9090000117/13009807

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přeložce distribuční soustavy č. 650, ev.č. EG.D: 9090000117/13009807 – Okružní křižovatka U Tří Kohoutů, uzavřené dne 06.11.2017, mezi městem Ivančice jako žadatelem a společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, (dříve E.ON Distribuce, a.s.) jako provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je prodloužení termínu provedení přeložky do 31.10.2022 a termínu splatnosti 2. splátky úhrady nákladů do 31.3.2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/180


37. Pozemky pro stavbu DZR v k. ú. Ivančice – nabídky k záměru prodeje a návrhy smluv

Návrh usnesení: RM odkládá projednání věci na nejbližší příští schůzi rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/6/181


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-06_10-03-2021 94 KB