Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 02/2021

Výpis z přijatých usnesení 2. schůze rady města konané dne 27.01.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Žádost Spolku Lungta Praha o projednání připojení města Ivančice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Návrh usnesení: RM schvaluje připojení města Ivančice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/41


2. Pověření – inventury SVaK Ivančice

Návrh usnesení: RM pověřuje Ing. Luďka Bernarda, pracovníka odboru OISMaP MěÚ Ivančice k úkonům, spojeným s provedením inventur majetku SVaK Ivančice a majetku města Ivančice vloženého do hospodaření SVaK Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/42


3. Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2009 o stanovení působnosti k projednávání přestupků

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3, kterým se doplňuje Směrnice č. 1/2009  tajemníka Městského úřadu Ivančice o stanovení působnosti k projednávání přestupků a současně vyhlašuje její úplné aktuální znění; účinnost 1.2.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/43


4. Aktualizace pasportu veřejného osvětlení

Návrh usnesení: RM souhlasí s aktualizací pasportu veřejného osvětlení. Aktualizace ve výši do 10 000,- Kč bude hrazena z provozních prostředků OISMaP § 36.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/44


5. Autobusová zastávka v Řeznovicích u hřbitova

Návrh usnesení: RM souhlasí se zařazením akce na vybudování autobusové zastávky v Řeznovicích na krajské komunikaci pod hřbitovem ve variantě zálivů/zátkové k projednání na zastupitelstvu města. Akce nebyla součástí schváleného rozpočtu na rok 2021. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit, aby vedoucí odboru plánovacího a finančního připravil na dubnové zasedání zastupitelstva města rozpočtové opatření – hrazení akce z rezervy zastupitelstva.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/45


6. Návrh na doplnění vodorovného dopravního značení na Komenského náměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem na zřízení vodorovného dopravního značení „V 12d“ před objektem Quido Adlera na Komenského náměstí. Stanovení, vyjádření příslušných orgánů a další nezbytné dokumenty zajistí odbor investic, správy majetku a právní a realizaci provedou Technické služby města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/46


7. Rozšíření parkovacích zón

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou oblastí zpoplatněné zóny parkování v historickém centru města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/47

II. Návrh usnesení: RM ukládá odporu investic, správy majetku a právnímu zajistit návrh příslušného dopravního značení vymezujícího oblast parkovací zóny a vyřídit jeho stanovení na odboru správních činností – silničním správním úřadě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/48


8. Přípojka elektro „Hrubšice – č.p. ..: NN kab. příp.“

Návrh usnesení: RM odkládá projednání návrhu kabelové trasy pro přípojku elektro na akci „Hrubšice – č.p. ..: NN kab. příp.“. Místostarosta Sojka zorganizuje schůzku, na které budou s dotčenými subjekty projednány nedořešené, resp. nevyjasněné otázky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/49


9. Vyjádření k PD vodovodní, splaškové a dešťové přípojky pro pneuservis v Němčicích

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým řešením umístění trasy vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a dešťové přípojky pro areál pneuservisu v Němčicích za předpokladu, že budu splněny následující předpoklady:

 • Po ukončení akce budou veškeré povrchy dotčené stavbou, uvedeny do původního stavu. Chodník bude předlážděn v celé své šířce.
 • Skladba zásypu bude zachována dle původního složení a hutnění bude prováděno po vrstvách max. 150 mm.
 • Veškeré trasy vedení, jeho hloubka uložení, křížení a souběh budou v souladu s ČSN 73 6005 a projektovou dokumentací.
 • Geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky bude předáno na město ve formátu DGN.
 • Pohyb občanů v oblasti chodníku bude zajištěn tak, aby nemohlo dojít ke zranění.
 • Provoz chodců na chodníku bude zajištěn příslušným značením a upozorněním na stavební práce.
 • Záruka na pokles terénu a zámkové dlažby na předlážděných površích bude min. 60 měsíců (bude na investorovi akce).
 • Napojení dešťové kanalizace na zatrubněný náhon bude provedeno dle platných norem a před zakrytím bude odsouhlaseno odborem investic, správy majetku a právním.
 • V případě poškození sloupu a vedení veřejného osvětlení (nasvětlení přechodu) bude provedena jejich neodkladná oprava na náklady stavebníka.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/50


10. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 Palackého náměstí 1013/12, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 2, na adrese Palackého náměstí 1013/12, Ivančice, nájemce B. Nájem na dobu určitou do 30. 4. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/51


11. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 27/12, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 na adrese Palackého náměstí 27/12, Ivančice, nájemkyně F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/52


12. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Růžová 866/14, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně Š., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/53


13. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemce S. Nájem na dobu určitou do 31. 3. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/54


14. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/55


15. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně P., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 1. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/56


16. Přidělení bytové jednotky č. 2 v Penzionu pro důchodce

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 18. 1. 2021 přidělení bytu č. 2, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, B.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/57


17. Přidělení bytové jednotky č. 50 v Penzionu pro důchodce

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení a zápisu z Komise bytové ze dne 21. 1. 2021 přidělení bytu č. 50, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, P.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/58


18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/5 v k. ú. Kounické Předměstí, o výměře cca 40 m2

I. Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr směny části pozemku p. č. 2419/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, vyznačené v přiloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 40 m2 za pozemek p. č.  1590/7, orná půda, v k. ú.  Ivančice, obec Ivančice, s doplatkem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/59

II. Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, vyznačené v přiloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 40 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/60


19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 549/10 a pozemků p. č. 549/3, p. č. 590/112, p. č. 590/114 a p. č. 590/125 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice:

 • části p. č. 549/10, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře cca 300 m2,
 • p. č. 549/3, orná půda o výměře 836 m2,
 • p. č. 590/112, orná půda o výměře 124 m2,
 • p. č. 590/114, orná půda o výměře 61 m2,
 • p. č. 590/125, orná půda o výměře 18 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/61


20. Záměr prodeje budovy bez č.p./č.ev. na pozemcích p.č.st. 137/1, 137/3 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje budovy bez č.p./č. ev. (objekt obč. vybavenosti) na pozemcích p.č.st. 137/1 a p.č.st. 137/2 v k. ú. Budkovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/62


21. Záměr nabytí spoluvlastnického podílu u pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4  u pozemků v k. ú. Kounické Předměstí:

 • p. č. 28/10, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 49 m2,
 • p. č. 38/1, orná půda o výměře 945 m2,
 • p. č. 38/4, orná půda o výměře 1184 m2,
 • p. č. 38/5, orná půda o výměře 3287 m2,
 • p. č. 38/6, orná půda o výměře 4584 m2,
 • p. č. 38/7, orná půda o výměře 189 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/63


22. Umístění stavby pergoly na části pozemku p. č. 549/10 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním stavby pergoly na části pozemku p. č. 549/10 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/64


23. Servisní smlouva – lokální výstražný systém – KOCMAN envimonitoring s.r.o.

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit vysvětlení částek uvedených v návrhu na usnesení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/65


24. Smlouva o poskytnutí finanční podpory JmK – Pečovatelská služba a denní stacionář

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje městu Ivančice č. JMK068992/21/OSV, na základě které bude městu Ivančice poskytnuta částka 139 200,- Kč pro rok 2021 jako účelová finanční podpora na jednotlivé sociální služby – na Pečovatelskou službu a na denní stacionář.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/66


25. Protidrogový vlak 2021

Návrh usnesení: RM, v návaznosti na usnesení č. RM/2020/35/853, kterým RM vzala  na vědomí nabídku na realizaci preventivního programu „Protidrogový vlak“ pro cílovou skupinu žáků a studentů základních škol a víceletých gymnázií, který se uskuteční v červnu 2021 ve městě Ivančice, s tím že doporučila zastupitelstvu schválit realizaci programu  „Protidrogový vlak“ 2021 a úhradu částky 118 000,- Kč z rezervy zastupitelstva, doporučuje zastupitelstvu města  schválit rozpočtové opatření, podle kterého budou prostředky na úhradu akce převedeny z rezervy zastupitelstva do rozpočtu odboru sociálních věcí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/67


26. Prodej části pozemku p. č. 139/2 v k. ú. Řeznovice a kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 139/2, orná půda o výměře 516 m2 v k. ú. Řeznovice jako budoucí nový pozemek p. č. 139/3, orná půda o výměře 300 m2, do vlastnictví Č., oba bytem … Ivančice, za kupní cenu ve výši 360 000,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 5/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/68


27. Dočasné pozastavení hrazení nájemného a části služeb v souvislosti s COVID19

Návrh usnesení: RM schvaluje dočasné pozastavení úhrady nájemného a části služeb (teplo a voda) po dobu uzavření provozovny – bufetu v Městské sportovní hale (nejdéle však do 30. 6. 2021), z důvodu zákazu provozování maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách – na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (COVID-19), pro pana Borka Voborného, se sídlem: .. Ivančice, IČO 75516241.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/69


28. Nájemní smlouva – o nájmu stavby občanské vybavenosti – č. ev. 1481, stojící na pozemku p. č. st. 80, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m2, v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje  nájemní smlouvu – o nájmu stavby občanské vybavenosti – č. ev. 1481, stojící na pozemku p. č. st. 80, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m2, v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a Letkováky, z. s., se sídlem Ivančice – Letkovice, IČO 08409358, a SPORTOVNÍM KLUBEM CYCLES PERFECTA IVANČICE, z. s., se sídlem Ivančice – Letkovice, IČO 22770151, jako nájemci; schválená cena nájmu činí 20,- Kč/ m2/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/70


29. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 12009352

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy (č. 12009352, VS 2131000352) ke dni 31. 1. 2021, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO 00281859, jako pronajímatelem a paní K., nar. .., bytem: .., Ivančice 664 91, jako nájemcem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/71


30. Smlouva o smlouvě budoucí darovací x Darovací smlouva – o bezúplatném nabytí pozemku p. č. st. 96/2, jehož součástí je stavba bez čísla ev. objekt občanské vybavenosti v k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. st. 96/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti (výklenková kaplička, kulturní památka pod rejstříkovým č. 33020/7-756), v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného na LV č. 1369, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví E., nar. .., bytem: .., 66491 Ivančice, do vlastnictví města Ivančice, za podmínek uvedených v Darovací smlouvě č. DS 1/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/72

II. Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. st. 96/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti (výklenková kaplička, kulturní památka pod rejstříkovým č. 33020/7-756), v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného na LV č. 1369, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví E., nar. .., bytem: .., 66491 Ivančice, do vlastnictví města Ivančice, za podmínek uvedených ve Smlouvě o smlouvě budoucí darovací č. SOBS DS 1/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/73


31. Kupní smlouva KS 3/2021 – o prodeji pozemků p. č. 719/213, p. č. 719/271 a p. č. 725/159 v k. ú. Nová Ves u Oslavan a KS č. 4/2021 – o nabytí pozemků p. č. 699/7 a p. č. 675/3 v k. ú. Řeznovice

I. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný prodej pozemků p. č. 719/213, orná půda, o výměře 763 m2, p. č. 719/271, orná půda, o výměře 10 m2 a p. č. 725/159, orná půda, o výměře 464 m2 vše v k. ú. Nová Ves u Oslavan, obec Nová Ves, ve vlastnictví města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, zapsaných na LV č. 798, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví Pooslaví Nová Ves, družstvo, se sídlem Nová Ves, IČO 25560310, za kupní cenu ve výši 30 925,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 3/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/74

II. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemků p. č. 699/7, silnice, o výměře 35 m2 a p. č. 675/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m2 oba v k. ú. Řeznovice, ve vlastnictví Pooslaví Nová Ves, družstvo, IČO 25560310, zapsaných na LV č. 275, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví Pooslaví Nová Ves, družstvo,  IČO 25560310, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu ve výši 30 940,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 4/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/75


32. Směnná smlouva SM 1/2021 – směna pozemků  p. č. 2298 a p. č. 2117 za část spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z celku – pozemku p. č. 2236, vše v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 2298, orná půda, o výměře 1 615 m2 a p. č. 2117, neplodná půda, (ostatní plocha), o výměře 922 m2, oba v k. ú. Kounické Předměstí, ve vlastnictví města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, zapsaných na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov za část spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z celku – pozemku p. č. 2236, orná půda, o výměře 5 445 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, ve spoluvlastnictví D., nar. .., bytem: .., 664 91 Ivančice, obec Ivančice, zapsaného na LV č. 1805, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, s tím že D. uhradí náklady spojené s realizací směny pozemků a spoluvlastnického podílu na pozemku, a to ve výši 8 470,- Kč ve prospěch města Ivančice, za podmínek uvedených ve směnné smlouvě č. SM 1/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/76


33. Výzva k podpisu kupní smlouvy č. KS 14/2020 – o prodeji pozemku p. č. 1683/55 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje zaslání výzvy S., nar. .., bytem: .., 664 19 Ivančice, k podpisu kupní smlouvy č. 14/2020, o prodeji pozemku p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 948 m2, v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859, jako prodávajícím a  S., nar. .., bytem: .., 664 19 Ivančice, jako kupujícím, za kupní cenu 2 100 768,- Kč, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy kupujícímu.

Pokud v uvedené lhůtě k podpisu kupní smlouvy č. KS 14/2020 ze strany S., nar. .., bytem: .., 664 19 Ivančice, nedojde, RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice prodej pozemku p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 948 m2, v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, dalšímu v pořadí dle podkladu v konsiliáři, označeném jako příloha č. 1 – tabulka, při respektování podmínek prodeje schválených na 3. veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 22. 6. 2020 pod č. ZM/2020/3/66 (mimo jiné, že prodej obou nabízených pozemků nebude schválen totožné osobě zájemce (za kterou se považují také manželé a osoby žijící ve společné domácnosti) i v případě, že by u obou nabízených pozemků nabídla nejvyšší cenu. V takovém případě bude prodej schválen další nejvyšší cenové nabídce).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/77


34. Kupní smlouva KS 6/2021 – prodej fotoateliéru: pozemku p. č.  st. 329/20 s budovou č.p. 1418 a části pozemku p. č. st. 329/19, oddělené GP 2053-221/2018 a označené jako pozemek p. č. 3469 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit prodej:

 • pozemku p. č. st. 329/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m2 s budovou č. p. 1418, objekt obč. vybavenosti, která je jeho součástí,
 • části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 2053-221/2018 ze dne 17.01.2019 a označené jako pozemek p. č. 3469, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m2.

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, do vlastnictví ………, za kupní cenu ve výši  ……,-  Kč, mininálně za cenu dle znaleckého posudku, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 6/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/78


35. Klub českých turistů, odbor Ivančice – žádost o převedení nevyčerpané dotace do roku 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby si Klub českých turistů, odbor Ivančice, převedl část nedočerpaných  finančních prostředků ve výši 11 975,- Kč, které mu byly poskytnuty na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 37/2020, do roku 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/79


36. Přidělení bytové jednotky č. 12 v Penzionu pro důchodce

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 25. 1. 2021 přidělení bytu č. 12, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, K.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/80


37. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava místní komunikace na ul. Hybešova – 2. etapa“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava místní komunikace na ul. Hybešova – 2. etapa“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/81


38. Veřejná zakázka malého rozsahu „Provozování parkovacího systému v Ivančicích“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Provozování parkovacího systému v Ivančicích“. Hrazeno bude z provozní rezervy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/82


39. Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem Zpracování projektové dokumentace na akci „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP po rozpočtovém opatření zastupitelstva.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/83


40. Plná moc na akce – rekonstrukce místn. kom. U Hřiště, Alexovice a oprava chodníku Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje plnou moc QIM Atelier s.r.o., IČO: 29212065, se sídlem: Botanická 19, 602 00 Brno, k zastupování města Ivančice ve věci územního řízení a stavebního povolení pro stavby:

 1. „Rekonstrukce místních komunikací a novostavba parkovacích stání, ul. U Hřiště, Ivančice – Alexovice“,
 2. „Oprava chodníku podél komunikace (silnice) III/152 55 – Ivančice, Řeznovice“,

k právním jednáním a všem souvisejícím úkonům, včetně doručování.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/2/84


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-02_27-01-2021 106 KB