Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 01/2021

Výpis z přijatých usnesení 1. schůze rady města konané ve dnech 13. a 18.01.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


Informace k radarům předložená hostem rady Ing. Hrdličkou

Dne 13.01.2021 byl hostem rady Ing. Hrdlička, vedoucí odboru správních činností MěÚ Ivančice, který radě předložil zprávu o radarech. Členové rady vzali zprávu na vědomí.


1. Žádost o pořízení změny č. 1 územního plánu

Návrh usnesení: RM pověřuje starostu města podáním žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu, na základě usnesení zastupitelstva ZM/2020/6/136-178; ZM 2020/7/187 Úřad územního plánování Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/1


2. Návrh na změnu ÚP část Hrubšice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu č. 2 Územního plánu Ivančice dle přílohy č.1, týkající se k.ú. Hrubšice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/2


3. Veřejná finanční podpora a smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2021

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům tak, jak je dále uvedeno v tabulce, a schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:

 • z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2021

Žadatel – Účel – Schválená výše podpory v Kč

 • Junák – český skaut, středisko Ivančice, z. s. – na dokončení klubovny v Zolcarech – 42 000,00
 • TJ Slovan Ivančice – na celoroční činnost volejbalu a šachu – 39 000,00
 • BC 66 Ivančice – na činnost badmintonového klubu – 45 500,00
 • Orel Jednota Ivančice – podpora sportovním oddílům – 45 500,00
 • Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice – na vystoupení žáků ZUŠ – 42 000,00
 • Seniorský pěvecký sbor Bádule – pěvecká vystoupení v Domovech pro seniory, v ivančickém kostele, v Brně, Třebíči a Prostějově – 11 160,00
 • Senior klub Ivančice – schůze, přednášky, vzdělávací programy, poznávací zájezdy a exkurze – 30 000,00
 • Římskokatolická farnost Ivančice – zpevnění hradební zdi, opravy Nejsv. Trojice, sv. Jakuba – 30 000,00
 • Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., místní sdružení Ivančice – přednášková činnost, zájezdy pro studenty ivančických škol – 18 000,00
 • TJ Sokol Budkovice – realizace kulturních a sportovních akcí pro děti – 24 000,00
 • Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce – celoroční umělecká činnost pěveckého sboru – 12  000,00
 • Š., Ivančice – setkání zaměstnanců záchranné služby a Nemocnice Ivančice – 2 400,00
 • SDH Němčice – Rozmarýnové hody – 18 000,00
 • Atletický klub Ivančice – atletické závody pro mládež a dospělé – 13 000,00
 • Sportovní klub Řeznovice – na pořádání sportovních a kulturních akcí a na činnost sportovních oddílů – 16 250,00
 • KK Réna Ivančice – na činnost spolku – 32 500,00
 • VC QoK Ivančice – činnost volejbalového oddílu žen – 6 500,00
 • Sportovní klub Cycles Perfecta Ivančice – na pořádání cyklistických závodů – 16 250,00
 • Občanské sdružení Budkovice – příprava a organizace akcí pro občany všech věkových kategorií – 12 000,00
 • Myslivecký spolek Ivančice-Letkovice – na nákup a chov bažantů a kachen a jejich vypuštění do honitby – 12 000,00
 • Český svaz včelařů, ZO Ivančice – zájmové včelaření, starost o zdraví včel – 12 000,00
 • H., Řeznovice – kulturní a společenské akce v Řeznovicích – 12 000,00
 • Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska – celoroční provoz, výchova a výcvik mládeže v požárním sportu – Ivančice – 12 000,00
 • Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska  – okrsek č. 4 Dolní Kounice – soutěž mladých hasičů v požárním sportu – 2 400,00
 • Český svaz chovatelů Ivančice – na činnost – 30 000,00
 • Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích – rozvoj dobrovolnické služby v nemocnici Ivančice – 18 000,00
 • Klub českých turistů Ivančice – podpora akcí pořádaných klubem českých turistů – 12 000,00
 • Myslivecký spolek Ivančice – pořízení a instalace pachových ohradníků – 12 000,00
 • H., Řeznovice – rozvoj volejbalu v Řeznovicích – 3 250,00
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Zastávka u Brna – rekondiční rehabilitace zdravotně postižených osob s výukou odezírání – 3 000,00
 • AC Moravský Krumlov – 10. ročník Zajícova liga 2021 – 3. kolo – 13 000,00
 • Okrašlovací spolek Ivančice – zemědělská údržba Stromokruhu Evropy – 6 000,00
 • M., Ivančice – VI. ivančický amatérský koloběh 2021 – 3 250,00
 • i-Kompas Hrubšice – preventivní aktivity na podporu rodiny – 6 000,00
 • Měsíční houpačka, spolek Lesní školka  Za Humny, Ivančice – podpora činnosti lesní mateřské školy – 12 000,00
 • Linka Bezpečí, Praha – Bohnice – linka bezpečí pro děti a mládež z Ivančic – 9 000,00
 • Český zahrádkářský svaz, ZO ČZS č. 3 Réna Ivančice – na činnost spolku – 6 000,00
 • Gymnázium J. Blahoslava Ivančice – na podporu činnosti školního parlamentu – 15 000,00
 • Sdružení rodičů a přátel GJB Ivančice, z. s. – na organizaci autorského divadelního představení – 3 000,00
 • Společná organizace zdravotně postižených Oslavany, z. s. – ozdravné pobyty, zájezdy, koncerty – 3 000,00
 • Rock String, z. s., Ivančice – podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – 12 000,00
 • Azyl JS Ústup – řešení problematiky toulavých koček v Ivančicích a blízkém okolí – 9 000,00
 • NA KOLE DĚTEM – Nadační fond Josefa Zimovčáka – příspěvek na 10. ročník veřejné sportovně charitativní cyklo tour Na kole dětem – 18 000,00
 • TJ Sokol Řeznovice – na činnost oddílu, zejména na podporu mládežnického fotbalu – 9 750,00
 • Římskokatolická farnost Řeznovice – výměna střešní krytiny na kostele sv. Petra a Pavla v Řeznovicích – 30 000,00
 • Sbor dobrovolných hasičů Němčice – účast na soutěžích mladých hasičů, pořádání kulturních akcí pro děti – 15 000,00
 • O děti postaráno, Rapotice – činnost na území města Ivančice  v roce 2021 – 9 000,00
 • Beta Ursus Orienteering, Rosice – O pohár města Ivančice – 6 000,00
 • Rock String, z. s., Ivančice – akce Den plný her a večerní zábava – 18 000,00
 • K., Ivančice – pořádání akcí pro dětí – 6 000,00
 • Tenis Ivančice, z. s. – organizace soutěží tenisových družstev, turnajů, provoz areálu – 19 500,00
 • Letkováci z. s. – Letkovské hody 2021 – 18 000,00
 • z odboru sociálních věcí

Žadatel – Účel – Schválená výše podpory v Kč

 • DOTYK II o. p. s. Brno – Raná péče – 13 998,00
 • Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč – K centrum NOE – 25 000,00
 • z rezervy rady

Žadatel – Účel – Schválená výše podpory v Kč

 • Diakonie ČCE, středisko v Myslibořicích – 1 osoba „Domov se zvláštním režimem“,2 osoby „Domov pro seniory“ – 35 000,00

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/3


4. Smlouva o dílo – Repase systému EZS, knihovna Mjr. Nováka

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem RTZ Holding, a.s., IČO 25585380, se sídlem Husovická 15, 614 00 Brno, na „Repasi systému EZS v budově Mjr. Nováka č. ev. 885, Ivančice“. Cena díla 46 598,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ 101.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/4


5. Nájem městského bytu – kompenzace

Návrh usnesení: RM neschvaluje finanční kompenzaci  po dobu rekonstrukce sociálního zařízení bytu č. 5, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, vyšší, než byla schválena usnesením č. 31/766 dne 18.11.2020, neboť žadatelka nedoložila a neprokázala existenci důvodu pro vyšší kompenzaci.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/5


6. Dílčí aktualizace pasportu dopravního značení

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a ukládá Ing. Janíčkovi ve spolupráci se starostou města definovat místa, na nichž bude možné parkování nákladních vozidel nad 2,8 t do 3,5 t.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/6


7. Návrh stálého dopravního značení na Žerotínově náměstí

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s návrhem stálého dopravního značení na křižovatce ul. Růžová a Žerotínova náměstí (umístění dopravní značky B 28 v oblouku křižovatky).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/7


8. Návrh na zákaz parkování na ul. Pod Hájkem

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s označením místa v Alexovicích na ul. Pod Hájkem naproti výjezdu z garáže u č.p. .. vodorovným dopravním značením V12d zákaz stání. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit rozšíření nájezdu ke garážím snížením obrubníků u chodníku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/8


9. Souhlas s provedením opravy kanalizační přípojky v Letkovicích

Návrh usnesení: RM souhlasí s provedením opravy kanalizační přípojky v Letkovicích na ulici U Kapličky na parcele 2026/12. Náklady na provedení opravy bude hradit majitel nemovitosti. Před provedením opravy bude mít stavebník stanoveno Zvláštní užívání komunikace od OSČ – silničního správního úřadu. Po ukončení opravy bude povrch uveden do původního stavu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/9


10. Souhlas se stavebním záměrem na ul. Hybešova

Návrh usnesení: RM nesouhlasí se stavebním záměrem umístění rodinného domu a s napojením sjezdu a nájezdu z parcely č. 423/1 na místní komunikaci na ulici Hybešova, neboť stavební čára není v souladu s územní studií „Lokalita ulice Hybešova v Ivančicích“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/10


11. Vyjádření k návrhu vodovodních přípojek v areálu bývalého domova mládeže

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým řešením umístění trasy vodovodních přípojek pro středisko volného času a pro dílny v areálu. Vyjádření je pro příslušné územní a stavební řízení za předpokladu, že bude do projektové dokumentace doplněno: „Po ukončení akce budou uvedeny do původního stavu veškeré dotčené povrchy stavbou. Tedy ne jenom zapravení vlastní rýhy pro položení potrubí, ale i veškeré povrchy, které budou dotčeny stavební technikou, deponiemi a mezideponiemi“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/11


12. Přeložka kabelového vedení v Třešňovém sadu

Návrh usnesení: RM bere na vědomí přeložku kabelového vedení NN s novou pojistkovou skříní v areálu Třešňového sadu akce „Ivančice Stř. mlýn 1010, úprava kab. NN“. K předložené PD a k vlastní realizaci přeložky nemá námitek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/12


13. Akce „Rezidence Ivančice, Kounická, přip. k DSNN“ – souhlas s trasou elektrického kabelového vedení

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženou kabelovou trasou elektrického vedení na ulici Kounická pro posílení kapacity stavby apartmánového domu za podmínek stanovených OISMaP pod č.j.: MI 29405/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/13


14. Akce „Rezidence Ivančice, Kounická, přip. K DSNN“ – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030063672/001-DURP; dotčený pozemek v majetku města p. č. 2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030063672/001-DURP mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, (dříve E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice) jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2769/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných metrů kabelu NN (předběžně 35 bm) x 20 Kč x 5, tj. předběžně ve výši 3 500,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/14


15. Zábor veřejného prostranství na tržnici na Palackého nám. pro prodej pražených oříšků a kávy

Návrh usnesení: RM neschvaluje zábor veřejného prostranství na náměstí Palackého v prostoru městské tržnice pro prodej čerstvých pražených ořechových jader a čerstvě pražené kávy v období od 1.4.2021 do 31.10.2021 v čase po-pá 8:00-17:00 hod. a so 8:00-12:00 hod. dle žádosti č.j. MI 29730/2020.

Usnesení nebylo přijato


16. Čestné prohlášení – podpora na nájemném (COVID-19)

Návrh usnesení: RM schvaluje „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 2“ pro paní Naděždu Kabelkovou, se sídlem:  .. Ivančice, IČO 42273251 a Miroslavu Burešovou, se sídlem:  .. Ivančice, IČO 42609089, adresa provozovny: 664 91, Ivančice ev. č. 1189, identifikační číslo provozovny: 1006334467.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/15


17. Záměr prodeje pozemků p. č. 455/7, 204/40, 447/1, 450/4, 447/39 a p. č. 460/25, vše v k. ú. Hrubšice

I. Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků p. č. 447/39, ovocný sad, o výměře 324 m2 a p. č.460/25, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 23 m2, oba v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/17

II. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků p. č. 455/7, ostatní plocha, (neplodná půda), o výměře 162 m2, p. č. 204/40, ovocný sad, o výměře 792 m2, p. č. 447/1, ovocný sad, o výměře 136 m2 a p. č. 450/4, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 37 m2, vše v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/16


18. Záměr propachtování části pozemku p. č. 1620/1 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtování části pozemku p. č. 1620/1, ostatní plocha, (neplodná půda), o celkové výměře 47 063 m2 (výměra určena k propachtování cca 3 600 m2) v k. ú. Letkovice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/18


19. Záměr prodeje nově vyčleněného pozemku p. č. 2607/67 v k. ú. Kounické Předměstí dle GP č. 1399-38/2020

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nově vyčleněného pozemku p. č. 2607/67, ostatní plocha, (neplodná půda), o výměře 48 m2 – z pozemku p. č. 2607/5, ostatní plocha, (neplodná půda) o výměře 4 859 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, dle návrhu geometrického plánu č. 1399-38/2020, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/19


20. Oplocení hranic pozemků p. č. 402/1 a p. č. 1596/1, oba v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM souhlasí s demontáží stávajícího oplocení ve vlastnictví města na pozemku p. č. 401/1 ve vlastnictví Š., bytem: .. , Ivančice 664 91, a současně souhlasí se stavbou nového oplocení na hranicích pozemků p. č. 402/1 a p. č. 1596/1 ve vlastnictví města Ivančice, přičemž případnou stavbu nového oplocení zrealizuje na své náklady Š.

RM ukládá oddělení bytové správy zajistit odstranění starého oplocení z pozemku Š.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/20


21. Udělení souhlasu k obnově louky v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM souhlasí s odstraněním skládky větví nacházející se uprostřed louky Pod Vrbičkami (dotčené části pozemků p. č. 1930/6 a p. č. 1930/184 v k. ú. Budkovice, ve vlastnictví města Ivančice) a se srovnáním výmolů ve stávající cestě, přičemž Technické služby města Ivančice poskytnout potřebný materiál k zasypání těchto výmolů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/21


22. Kupní smlouva KS 1/2021 – prodej pozemku p. č. 1683/60 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1683/60, orná půda, o výměře 22 m2 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č.  10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví města Ivančice do společného jmění T., nar. .., bytem: .., 664 62 Hrušovany u Brna a T., nar. .., bytem: .., 621 00 Brno, za kupní cenu ve výši 1 210,- Kč/ m2, tj. celkem 26 620,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 1/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/22


23. Kupní smlouva KS 2/2021 – prodej nově vyčleněného pozemku p. č. 2607/68 v k. ú. Kounické Předměstí dle GP č. 1401-193/2020

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nově vyčleněného pozemku p. č. 2607/68, ostatní plocha, (jiná plocha), o výměře 12 m2 (geometrickým plánem č. 1401-193/2020) v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví města Ivančice do výlučného vlastnictví D., nar…, bytem: .., 620 00 Brno, za kupní cenu ve výši 484,- Kč/ m2, tj. celkem 5 808,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 2/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/23


24. Prodej části pozemku p. č. 141/2 v k. ú. Hrubšice a kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 141/2, zastavěná plocha v k. ú. Hrubšice jako budoucí nový pozemek p. č. 141/3, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 40 m2, do vlastnictví S., bytem .., 664 91 Ivančice, za kupní cenu 1 000,- Kč/ m2, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/24


25. Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 2782/10 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice, IČO 06880851, se sídlem: Kounická 1112/70, 664 91 Ivančice, k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2782/10, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 25 m2 v k. ú. Kounické Předměstí se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., IČO 09632409, se sídlem: Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/25


26. Nabytí pozemků v k. ú. Ivančice – areál býv. SOŠ a kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit

 1. nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:
  • p. č. 1157/60 o výměře 2499 m², p. č. 1157/61 o výměře 2568 m², oba ostatní plocha – zeleň,
  • p. č. 1157/32 o výměře 357 m², p. č. 1157/33 o výměře 513 m², oba ostatní plocha – zeleň,
  • p. č. 1158/4 o výměře 297 m², p. č. 1158/5 o výměře 30 m², oba ostatní plocha (ostatní komunikace),
  • p. č. 3394 o výměře 633 m², p. č. 3395 o výměře 382 m², p. č. 3396 o výměře 58 m², p. č. 3397/1 o výměře 2 424 m², vše ostatní plocha (jiná plocha),
  • p. č. st. 831/2 o výměře 844 m², p. č. st. 831/5 o výměře 296 m² vč. budovy bez čp/če,
  • p. č. st. 831/12 o výměře 206 m² vč. budovy bez čp/če, p. č. st. 831/14 o výměře 24 m² vč. budovy bez čp/če, p. č. st. 1111/1 o výměře 364 m² vč. budovy bez čp/če, všechna zastavěná plocha a nádvoří,
  • budovy bez čp/če na pozemcích p. č. st. 831/2 a p. č. st. 831/13 v k. ú. Ivančice,
 2. kupní smlouvu se zřízením věcného břemene s Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem: v Brně, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82, jako prodávajícím a oprávněným z věcného břemene za kupní cenu 7 991 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/26


27. Informační banner u Tří kohoutů – Jazykovka Eden s.r.o.

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s umístěním informačního banneru o velikosti 200 cm x 50 cm,  na ulici Tomáše Procházky na zábradlí u parkoviště u Tří kohoutů s informací o zahájení nového semestru a zápisu do jazykových kurzů v Jazykovce Eden s.r.o. ve dnech 14. 1. – 7. 2. 2021, neboť by došlo ke zhoršení rozhledových podmínek v křižovatce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/27


28. Úprava přílohy č. 5/2015 ke Směrnici č. 11/2015 Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Návrh usnesení: RM schvaluje s účinností od 14.1.2021 Přílohu č.5/2015 – ceny tuzemského stravného ke Směrnici č. 11/2015 Zásady pro poskytování cestovních náhrad, ve znění dodatku č. 2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/28


29. Sociální fond 2021

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle návrhu předloženého vedoucím OPF, s úpravou částky pro životní jubilea dle návrhu místostarosty pana Sojky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/29


30. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi ORP Ivančice – dle z.č. 250/2016 Sb. v platném znění

Návrh usnesení:

 • RM souhlasí se změnou úhrad za činnost vykonávanou na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění, pro obce/města Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany, a to na částku 3 000,- Kč za každé jednotlivé oznámení + 1 500,- Kč za každého podezřelého (obviněného).
 • RM ukládá právnímu odd. ve spolupráci s vedoucím KPPP vyrozumět města a obce, se kterými jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti k projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, o nutnosti navýšit smluvně úhrady za výkon agendy dle předloženého návrhu, neboť náklady na výkon v mezidobí velmi výrazně narostly,  a vyrozumět města a obce, že obcím, které by s navýšením nesouhlasily, se stávající smlouvy vypoví a služba jim již nebude poskytována.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/30


31. Záměr prodeje pozemku p. č. 1923/2 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1923/2, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 12 m2 v k. ú. Letkovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/31


32. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 567/10 a p. č. 581/57 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků p. č. 567/10 a p. č. 581/57, oba ostatní plocha (ostatní komunikace) o celkové výměře cca 26 m2 v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/32


33. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 549/3, p. č. 549/10  a p. č. 590/114 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit informace, zda je žádost v souladu s geometrickým plánem, pokud byl pro potřeby města zhotoven.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/33


34. Nabytí pozemků p. č. 203 a p. č. 255/8 v k. ú. Hrubšice a kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit

 1. nabytí pozemků p. č. 255/8 o výměře 105 m2 a p. č. 203 o výměře 162 m2, oba ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Hrubšice,
 2. kupní smlouvu s Mgr. et Mgr. Martinou Stínkovou, IČO 65731905, se sídlem: Kladno, .., likvidačním správcem ve věci řízení o pozůstalosti po H., posl. bytem.., Kladno .., zemř. dne .., jako prodávajícím za kupní cenu 40 050,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/34


35. Návrh na vyhrazené parkovací stání před odborem sociálních věcí

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem na vyhrazené parkovací stání pro potřeby odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice před budovou odboru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/35


36. Návrh na zařazení akcí, které nebyly součástí schváleného rozpočtu pro rok 2021

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu doplnit seznam plánovaných akcí města pro rok 2021 o:

 • Proplacení zádržného akcí z roku 2016
 • Vyčištění a doplnění poškozené dlažby mázhauzu radnice
 • Doprava a montáž konstrukce váhy pro odpadní dvůr
 • Rekonstrukce MK v Budkovicích dle Dodatku č. 2 k SOD
 • Oprava chodníků v Řeznovicích – k dotaci
 • PD a kompletní oprava sociálního zázemí ZŠ V. Menšíka
 • Školní jídelna – nový rozvaděč, měření a regulace + vzduchotechnika

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/36


37. Seniorský pěvecký sbor Bádule – žádost o převedení nevyčerpané dotace do roku 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby si Seniorský pěvecký sbor Bádule převedl část nedočerpaných  finančních prostředků ve výši 9 729,- Kč, které mu byly poskytnuty na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 11/2020, do roku 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/37


38. Rozšíření pověření Ing. Lenky Novákové a Mgr. Liběny Kubíkové k navazování a rozvazování smluvních vztahů s dodavateli energií

Návrh usnesení: RM schvaluje rozšíření pověření Ing. Lenky Novákové a Mgr. Liběny Kubíkové jménem města Ivančice navazovat a rozvazovat smluvní vztahy s dodavateli energií.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/38


39. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ uzavřené se společností OSP spol. s r.o., IČO 44026421, se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, jako zhotovitelem, kterým se přerušují stavební práce na dobu 6 měsíců z důvodu záměru prodeje Besedního domu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/39


40. Dohoda o centralizovaném zadávání pro centrální nákup VPN do CMS

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, o provedení zadávacího řízení za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek na poskytování Služeb KIVS.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/1/40


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2021-01_13a18-01-2021 109 KB