Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 35/2020

Výpis z přijatých usnesení 35. schůze rady města konané dne 28.12.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v ORP Ivančice – rozbor

I. Návrh usnesení: RM bere na vědomí nutnost aktualizovat cenově veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti k projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podklady pro rozhodnutí ohledně částek za výkon činnosti pro obce v ORP Ivančice budou předloženy na nejbližší příští schůzi rady města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/850

II. Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu odboru správních činností oslovit města a obce v ORP Ivančice s nabídkou na uzavření veřejnoprávní smlouvy  na  zajištění výkonu přenesené působnosti podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech za částku 2 500,- Kč/zahájené řízení; právnímu odd. ukládá, ve spolupráci s vedoucím odboru správních činností, vyrozumět obec Neslovice o nutnosti navýšit smluvně úhradu za výkon agendy na částku 2 500,- Kč/zahájené řízení, neboť náklady na výkon v mezidobí velmi výrazně narostly, a vyrozumět obec, že v opačném případě bude stávající smlouva vypovězena.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/851


2. Pověření k žádosti o příspěvek na výkon SP 2021 a vypořádání tohoto příspěvku za rok 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje pověření Mgr. Vladimíra Surovčíka, MBA., vedoucího OSV, k podání žádosti o příspěvek na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 prostřednictvím aplikace OK systému a současně schvaluje pověření vedoucího OSV k podání vypořádání tohoto příspěvku v OK systému za rok 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/852


3. Preventivní program „Protidrogový vlak“

Návrh usnesení: RM bere na vědomí nabídku na realizaci preventivního programu „Protidrogový vlak“ pro cílovou skupinu žáků a studentů základních škol a víceletých gymnázií v Ivančicích, který se uskuteční v červnu 2021 ve městě Ivančice. RM doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci programu  „Protidrogový vlak“ 2021 a úhradu částky 118 000,- Kč z rezervy zastupitelstva.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/853


4. Transkripce

Návrh usnesení: RM ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi předložit věc, tj. příp. objednání transkripce a regestů nejstarší dochované knihy města Ivančice,  k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Ivančice na zasedání 1.2.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/854


5. W. – žádost o převedení nevyčerpané dotace do roku 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby si pan W., narozený ..,  trvale bytem Ivančice,  …, převedl nedočerpané  finanční prostředky ve výši 15 000,- Kč, které mu byly poskytnuty na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 68/2020, do roku 2021. Mistrovství světa v 3D lukostřelbě, na které byly finanční prostředky vyčleněny, bylo přeloženo do roku 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/855


6. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2 Palackého nám. 87/41 , Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/856


7. Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, Komenského náměstí 21/9

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně D., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 6. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/857


8. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/858


9. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemce H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/859


10. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci T., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/860


11. Uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Pod Hájkem 28/38

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci M., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 6. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/861


12. Souhlas s novým dopravním značením

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s navrženým dopravním značením B4 (2,8 t) na Tesařově náměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/862


13. Souhlas se stavebním záměrem na ul. Hybešova

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu – stavební záměr umístění rodinného domu a napojení sjezdu a nájezdu z parcely č. 423/1 na místní komunikaci na ulici Hybešova, a požaduje doplnění stanoviska úřadu územního plánování.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/863


14. Souhlas města s dostavbou plotu na ul. Malovanská

Návrh usnesení: RM nesouhlasí se stavbou prodloužení betonového plotu na hranicích parcel č. 3319 a 3318/2 v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/864


15. Souhlas s trasou DS E.ON ul. Kounická apartmánový dům

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu – kabelová trasa elektrického vedení na ulici Kounická pro posílení kapacity stavby apartmánového domu, neboť nebyl předložen nákres trasy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/865


16. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330056520/001 – pozemky p. č. 2380 a  47/1 v k. ú. Budkovice – „Budkovice – B.: NN přip. kab. sm.“

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330056520/001 (Budkovice – B.: NN přip. kab. sm.), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2380 a p. č. 47/1, oba ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Budkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 4 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/866


17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030063672/001-DURP – „Rezidence Ivančice, Kounická, přip. K DSNN“; dotčený pozemek v majetku města p. č. 2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM odkládá rozhodnutí o bodu – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č ZN-001030063672/001-DURP mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., a to z důvodu vazby na odložený bod č. 15.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/867


18. Okružní křižovatka U Tří Kohoutů, Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800071664_1/BVB/P uzavřené dne 05.01.2018

I. Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Ivančice jako osobou vyvolávajícím přeložku plynárenského zařízení realizací stavby „Okružní křižovatka U Tří Kohoutů“ a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako vlastníkem plynárenského zařízení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/868

II. Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800071664_1/BVB/P uzavřené dne 05.01.2018 mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jehož předmětem je prodloužení termínů a rozšíření předmětu smlouvy o další pozemky ve vlastnictví města Ivančice, které budou zatíženy věcným břemenem: parc. č. 3132/41, 3132/42, 3159/11, 3166/6, 3167/2, 3167/8, 3167/29, vše v k.ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/869


19. Dohoda o započtení pohledávek z kupních smluv KS 22/2020 a KS 23/2020

Návrh usnesení:

RM schvaluje:

 1. započtení pohledávky města Ivančice za S., nar…, bytem …, 56802 Svitavy, z kupní smlouvy č. KS 23/2020 ve výši 62 000,- Kč a pohledávky S. za městem Ivančice z kupní smlouvy č. KS 22/2020 ve výši 82 600,- Kč, s tím, že pohledávka města Ivančice za  S. zanikne v plném rozsahu a pohledávka S. za městem Ivančice se sníží o započtenou částku na 20 600,- Kč, a to za podmínek předložené dohody o započtení pohledávek.
 2. započtení pohledávky města Ivančice za S., nar…, bytem …, 66491 Ivančice, z kupní smlouvy č. KS 23/2020 ve výši 95 000,- Kč a pohledávky S. za městem Ivančice z kupní smlouvy č. KS 22/2020 ve výši 82 500,- Kč, s tím, že pohledávka S. za městem zanikne v plném rozsahu a pohledávka města Ivančice za S. se sníží o započtenou částku na 12 500,- Kč, a to za podmínek předložené dohody o započtení pohledávek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/870


20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Řeznovice, o výměře cca 42 m2

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 7/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 42 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/871


21. Záměr pronájmu pozemků p. č. 427/11, 437/89, 437/14 a části 437/72 vše v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 427/11, zastavěná plocha a nádvoří, (společný dvůr), o výměře 236 m2, p. č. 437/89, ostatní plocha, (manipulační plocha), o výměře 203 m2, p. č. 437/14, ostatní plocha, (manipulační plocha), o výměře 67 m2 a p. č. 437/72, ostatní plocha, (manipulační plocha), o výměře 1020 m2 (část určená k pronájmu 186 m2) vše k. ú. Hrubšice, obec Ivančice, za podmínek uvedených ve vyjádření č. j. MI 29489/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/872


22. Záměr pronájmu pozemku p. č. 80/4 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 80/4, zahrada, o výměře 125 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/873


23. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 11990049 (uzavřené dne 31. 12. 1994) ke dni  31. 12. 2020, mezi městem Ivančice (jako pronajímatelem) a C., bytem: … Brno (jako nájemcem).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/874


24. Čestné prohlášení – podpora na nájemném

Návrh usnesení: RM schvaluje „Čestné prohlášení pronajímatele – COVID – Nájemné Výzva 2“ pro Fitcentrum ROYAL ARENA Ivančice, Darja Šlapanská, IČO 68633637, DIČ CZ6262201143, adresa provozovny: 664 91, Ivančice ev. č. 1202, Identifikační číslo provozovny: 1010004905.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/875


25. Příloha č. 8 ke kupní smlouvě – dodávka a odběr tepla – ČEZ Energo, s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje Přílohu č. 8 ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie, odběrový diagram a rozpis záloh pro odběrná místa města Ivančice s dodavatelem ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha s účinností od 1. 1. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/876


26. Dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci odpadu – SUEZ CZ a.s.

Návrh usnesení: RM neschvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu uzavřené dne 5. 11. 2015 mezi městem Ivančice a firmou SUEZ CZ a.s., IČO 25638955, se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, spočívající ve zvýšení ceny o 100,- Kč bez DPH za 1 t směsného komunálního odpadu (cena spalného) od 1. 1. 2021 podle přílohy č. 1a smlouvy, celkové zvýšení ceny činí 205 469,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/877


27. Smlouvy k prodeji pozemků v k. ú. Ivančice – výstavba DZR

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit dále uvedené dokumenty, a to ve znění se zapracovanými korekturami dle návrhu rady města, jež budou před předložením zastupitelstvu města projednány s protistranou:

 1. záměr zřízení práva stavby k pozemkům p. č. 900/36, o výměře 671 m2, p. č. 900/37, o výměře 689 m2, p. č. 900/38, o výměře 951 m2, p. č. 900/39, o výměře 394 m2, p. č. 900/43, o výměře 507 m2, p. č. 900/44, o výměře 652 m2, p. č. 900/45, o výměře 442 m2, p. č. 900/46, o výměře 259 m2, p. č. 900/47, o výměře 268 m2, p. č. 900/62, o výměře 74 m2, p. č. 900/63, o výměře 147 m2, p. č. 900/64, o výměře 94 m2, p. č. 900/65, o výměře 78 m2, p. č. 915/7, o výměře 54 m2, p. č. 915/8, o výměře 89 m2, všechny orná půda, k. ú. Ivančice,
 2. uzavření smlouvy o společném postupu, budoucí kupní smlouvě a úschově listin se společností Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČO 29376831, se sídlem Na Děkance 2109/1, Nové Město, 128 00 Praha 2, týkající se prodeje výše uvedených pozemků.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/878


28. Prolongace stávající pojistné smlouvy č. 2738322667 sjednávající pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje prolongaci stávající pojistné smlouvy č. 2738322667 předloženým dodatkem č. 5 týkající se pojištění majetku, lesů a odpovědnosti, s UNIQA pojišťovna, a.s., IČO 49240480, na rok 2021  včetně navýšení obchodní slevy o 5%.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/879


29. Požadavek z OISMaP – upřesnění financování autobusové zastávky

Návrh usnesení: RM schvaluje přesun z provozní části ORJ 5 Od 22 do ORJ 555 Od 22 ve výši 177,0 tis. Kč na vybudování autobusové zastávky na Tesařově náměstí dle předloženého požadavku OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/880


30. Schválení navrhovaných rozpočtů PO města Ivančice a jejich střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022-2024

Návrh usnesení: RM schvaluje příspěvkovým organizacím města předložené navrhované rozpočty na rok 2021 včetně jejich střednědobých výhledů rozpočtu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/881


31. Rozpočtové opatření č. 23 – dotace a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/882


32. Rozpočtové opatření č. 24 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 29 – 35 / 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 24 týkající se narozpočtování schválených bodů z rad č. 29 až 35 dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/883


33. Rozpočtové opatření č. 25 – přesuny mezi jednotlivými oddíly u položek třídy 5 (běžné výdaje) při zachování celkové hodnoty upravované položky

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 25 – přesuny mezi jednotlivými oddíly u položek třídy 5 (běžné výdaje) při zachování celkové hodnoty upravované položky dle předloženého materiálu Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/884


34. Souhlas s umístěním skříně E.ON ul. Oslavanská

Návrh usnesení: RM souhlasí s provedením stavby nové domovní skříně elektrické distribuční soustavy firmy EG.D na ulici Oslavanská na parcelách 247, 274/1 a 3167/1 v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/885


35. Vyjádření k návrhu vodovodu a kanalizace Horní Pancíře

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým řešením umístění trasy vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Horní Pancíře pro příslušné územní a stavební řízení za předpokladu, že bude do projektové dokumentace doplněno: „Po ukončení akce budou uvedeny do původního stavu veškeré dotčené povrchy stavbou. Tedy ne jenom zapravení vlastní rýhy pro položení potrubí, ale i veškeré povrchy, které budou dotčeny stavební technikou, deponiemi a mezideponiemi“.

RM požaduje od projektanta Vodárenské akciové společnosti koordinaci s plánovanou změnou územního plánu v lokalitě Horní Pancíře – viz usnesení zastupitelstva města č. ZM/2020/7/187 ze dne 7. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/886


36. Určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Návrh usnesení: RM určuje Školní družinu při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, se sídlem Komenského nám. 7/20, 664 91  Ivančice

 • ředitelka: Mgr. Lenka Vokurková
 • tel: 546 451 584
 • e-mail: zsvmivancice@seznam.cz
 • provozní doba zařízení: pondělí – pátek … 7.00 – 16.00 hodin

jako ŠKOLNÍ DRUŽINU, která bude vykonávat nezbytnou péči pro žáky školního věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/887


37. Dar na provedení plošiny

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč V., …, Ivančice, na provedení plošiny pro přístup k bytovému domu a současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu. Hrazeno bude z rezervy rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/35/888


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2020-35_28-12-2020 96 KB