Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 25/2020

Výpis z přijatých usnesení 25. mimořádné schůze rady města konané dne 30.09.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Město Ivančice jako žadatel a nositel projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Ivančice III

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby se město Ivančice jako obec s rozšířenou působností stalo žadatelem a následně nositelem projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Ivančice III“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/680


2. Informace o povinnosti uhradit náklady soudního řízení

Návrh usnesení: RM bere na vědomí a schvaluje uhrazení nákladů soudního řízení ve výši 27 203,50 Kč podle rozsudku Okresního soudu Brno – venkov, č. j. 14 C 26/2020 – 57 ze dne 8. 9. 2020, z provozní rezervy rady města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/681


3. Kupní smlouva KS 19/2020 – úplatné nabytí pozemku p. č. 2747/7 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje schválit úplatné nabytí pozemku p. č. 2747/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 134 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 230 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví M., nar. …, bytem …, 614 00 Brno, M., nar. …, bytem …, 664 91 Ivančice a V. , nar…., bytem …, 616 00 Brno, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 40 200,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 19/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/682


4. Nabytí pozemků p. č. 607/1 a p. č. 607/17 v k. ú. Ivančice a kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města nabytí pozemku p. č. 607/1 o výměře 772 m2 p. č. 607/17 o výměře 67 m2, oba ostatní plocha (neplodná půda) v k. ú. Ivančice, od Ch., bytem …, 664 91 Ivančice do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu ve výši 25,- Kč/m2, tj. celkem 20 975,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 21/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/683


5. Prodej pozemku p. č. 339/2 v k. ú. Hrubšice a kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 339/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2 v k. ú. Hrubšice P., bytem …, 664 91 Ivančice za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem 9 000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 20/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/684


6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 141/2 v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 141/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 40 m2 v k. ú. Hrubšice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/685


7. Záměr prodeje pozemků p. č. 2118/18, 2118/22, 2121/39, 2121/40, 2121/42, 2121/43, 2121/100, 2121/101 a 2121/93, vše v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků:

 • p. č. 2121/39, lesní pozemek, o výměře 263 m2
 • p. č. 2121/100,  lesní pozemek, o výměře 251 m2
 • p. č. 2121/42, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 81 m2
 • p. č. 2118/18, lesní pozemek, o výměře 108 m2
 • p. č. 2118/22, lesní pozemek, o výměře 19 m2
 • p. č. 2121/43, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 55 m2
 • p. č. 2121/93, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 10 m2
 • p. č. 2121/101,  lesní pozemek, o výměře 16 m2
 • p. č. 2121/40, lesní pozemek, o výměře 135 m2

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/686


8. Kupní smlouva KS 18/2020, o nabytí pozemku p. č. 2747/8 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemku p. č. 2747/8, ostatní komunikace, (ostatní plocha), o výměře 274 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 2246 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví P., nar. .., bytem .., 613 00 Brno do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 82 200,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 18/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/687


9. Záměr prodeje části pozemků Ke Karlovu – k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků p. č. 800/26, p. č. 1663/1, p. č. 1663/76, p. č. 1663/77 o celkové výměře cca 680 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/688


10. Dočasné využití pozemků Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků s parcelními čísly 352/1, 351/2, 351/12, 351/13, 351/14, 351/15, 351/16, 351/17, 351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/22 a 351/23 v k.ú. Řeznovice v době od 1. 10. 2020 do 30. 5. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/689


11. Parkování u objektu Adler na Komenského náměstí

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s umístěním vodorovného dopravního značení V 12c nebo svislého dopravního značení B 29 před objektem domu Quido Adlera.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/690


12. Úprava dopravního značení v Řeznovicích

Návrh usnesení: RM souhlasí s aktualizací pasportu dopravního značení na místní komunikaci č. 702c v Řeznovicích u hřbitova. Podle projektové dokumentace bude odstraněna stálá dopravní značka B 4 (7,5t). RM pověřuje OISMaP k zajištění stanovení aktualizace na OSČ – silničním správním úřadě – do doby ukončení stavby.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/691


13. Oprava místní komunikace Ivančice – Budkovice

Návrh usnesení: RM ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice zajistit vyčištění kanalizačních vpustí v místní části Budkovice a po vyčištění pořídit fotodokumentaci.

Technický dozor investora provede reklamaci reklamovatelných závad ze zápisu ze dne 28.8.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/692


14. Navýšení počtu pracovnic terénní pečovatelské služby

Návrh usnesení: RM schvaluje vytvoření jednoho pracovního místa pro pečovatelskou službu, organizační složku města Ivančice, od 1. 1. 2021 z důvodu zvýšené potřeby terénní péče v ORP Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/693


15. Veřejná zakázka malého rozsahu „Diskové pole pro město Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Diskové pole pro město Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OIS.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/694


16. Kupní smlouvy KS 22/2020 – úplatné nabytí pozemků a KS 23/2020 – prodej pozemků v  k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice:

 1. změnit část usnesení č. ZM/2020/3/76 ze dne 22.06.2020 tak, že v bodě e) slova „záměr bezúplatného nabytí“ nahrazuje slovy „záměr úplatného nabytí“,
 2. neschválit prodej spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 z celku na pozemku p. č. 2446/4         o výměře 737 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 z celku na pozemku p. č. 2846/5 o výměře 483 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 2789 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví K., bytem …, Ivančice, neboť druhá podaná nabídka je komplexnější, vyjadřuje zájem o všechny nemovité věci uvedené v záměru prodeje a zejména nabízí městu Ivančice také prodej pozemků a spoluvlastnických podílů na pozemcích nacházejících se pod místními komunikacemi, což lépe naplňuje úkoly obce, které plní v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tj. úkol péče o vytváření podmínek pro rozvoj dopravy a péče o majetek obce.
 3. schválit prodej:
  • části pozemku p. č. 2762/25 oddělené geometrickým plánem č. 1344-3378/2018 a nově označené jako pozemek p. č. 2762/25 o výměře 147 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
  • spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 z celku na pozemku p. č. 2446/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 737 m2,
  • spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 z celku na pozemku p. č. 2846/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 483 m2,

vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví S., nar. …., bytem …, 66491 Ivančice, za kupní cenu ve výši 95 000,- Kč,

a prodej části pozemku p. č. 2762/25 oddělené geometrickým plánem č. 1344-3378/2018 nově označené jako pozemek p. č. 2762/27 o výměře 133 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví S., nar. …, bytem …, Svitavy, za kupní cenu ve výši 62 000,- Kč,

to vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 23/2020.

 1. schválit úplatné nabytí:
  • spoluvlastnického podílu ve výši ¼ z celku na pozemcích:
   • p. č. 2446/2 o výměře 4756 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
   • p. č. 2446/10 o výměře 48 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
   • p. č. 2846/3 o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
   • p. č. 2419/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2,
   • p. č. 2419/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 551 m2,
   • p. č. 2452/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 8 m2,
   • p. č. 2460/1, orná půda, o výměře 334 m2,
   • p. č. 2762/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2,
   • p. č. 2762/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m2,

to vše v k. ú.  Kounické Předměstí, obec Ivančice, z vlastnictví S. nar. …, bytem …, 66491 Ivančice, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu ve výši 82 500,- Kč,

  • spoluvlastnického podílu ve výši ¼ z celku na pozemcích:
   • p. č. 2446/2 o výměře 4756 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
   • p. č. 2446/10 o výměře 48 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
   • p. č. 2846/3 o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
   • p. č. 2419/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2,
   • p. č. 2419/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 551 m2,
   • p. č. 2452/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 8 m2,
   • p. č. 2460/1, orná půda, o výměře 334 m2,
   • p. č. 2762/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2,
   • p. č. 2762/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m2,

a části pozemku p. č. 2846/1 oddělené geometrickým plánem č. 1344‑3378/2018 a nově označené jako pozemek p. č. 2846/8 o výměře 5 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, z vlastnictví S. nar. …, bytem …, 56802 Svitavy, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu ve výši 82 600,- Kč,

to vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. KS 22/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/695


17. RO č. 16 – narozpočtování dotací (transferů) a převodů mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 16 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/696


18. Plná moc – převzetí roušek

Návrh usnesení: RM uděluje plnou moc panu D., nar. …, trvale bytem …, 664 91 Ivančice, k převzetí ochranných roušek (dar od KHNP).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/697


19. Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 9. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/25/698


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2020-25_30-09-2020 385 KB