Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 14/2020

Výpis z přijatých usnesení 14. schůze rady města konané dne 20.05.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. i-Kompas Ivančice – žádost o poskytnutí dotace

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace spolku i-Kompas, z.s., Ivančice, IČO 22714103, ve výši 10 000,- Kč.

Hrazeno bude z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2020, dílčí program „Kultura, péče o památky a spolková činnost“.

Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/342


2. Římskokatolická farnost Ivančice – žádost o změnu účelu poskytnuté dotace

Návrh usnesení: RM schvaluje Římskokatolické farnosti Ivančice změnu účelu poskytnuté dotace pro rok 2020 z opravy střechy kostela v Řeznovicích na úhradu ochrany věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích před holuby.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/343


3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2020-2023

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Ivančice na léta 2020-2023 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/344


4. Pokyn příspěvkovým organizacím města

Návrh usnesení: RM ukládá příspěvkovým organizacím zřízeným městem Ivančice, vedoucím odborů Městského úřadu Ivančice, organizačních složek a zvláštních orgánů vyhotovit pro druhé pololetí r. 2020 výhled možných úspor z jejich schválených rozpočtů a tento výhled včetně návrhů na úsporná opatření předložit do 12.6.2020 na sekretariát tajemnice Městského úřadu Ivančice, aby mohly být projednány na schůzi Rady města Ivančice dne 17.6.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/345


5. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice – souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka do projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III – „Příležitost pro všechny“, prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání.

Projekt bude zaměřený na oblasti doučování žáků, školní kluby, stáže a projektové dny.

Celkový objem projektu je cca 941 000,- Kč. Projekt je bez spoluúčasti, 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu. Doba realizace projektu bude 24 měsíců.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/346


6. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – upravený odpisový plán na rok 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), upravený odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ivančice-Němčice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/347


7. Mateřské školy – povolení výjimky z počtu dětí

Návrh usnesení: RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro mateřské školy Chřestová, Němčice, Alexovice a pro I., II. a V. třídu MŠ Na Úvoze – vždy 28 dětí na třídu pro školní rok 2020/2021. RM ukládá ředitelkám a řediteli základních a mateřských škol, zpracovat plán rozvoje jednotlivých školských zařízení a optimalizace využití školských budov; RM ukládá Ing. Krejčové zorganizovat do konce června 2020 schůzku členů rady s ředitelkami a ředitelem základních a mateřských škol k projednání těchto plánů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/348


8. Rekonstrukce koupelny v bytové jednotce v Penzionu pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis z komise bytové ze dne 12.5.2020, ve kterém komise nedoporučila přidělení bytu č. 17, Na Úvoze 5, Ivančice, z důvodu potřebné rekonstrukce sociálního zařízení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/349


9. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 5. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/350


10. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Růžová 866/14, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 na adrese Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně Č., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 5. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/351


11. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, U Jatek 1019/5, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemce K. Nájem na dobu určitou do 31. 5. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/352


12. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně T., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 5. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/353


13. Prominutí nájemného za pronájem části pozemku v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí poměrné části nájemného za období 2 měsíců pro rok 2020, za pronájem části pozemku p. č. 3163/10 v k. ú. Ivančice (prostor před cukrárnou Černý Lev na Palackého náměstí) na základě nájemní smlouvy (č. 1201000495, VS 2131000495), mezi městem Ivančice, se sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice a H., bytem: .., 664 91 Ivančice, ve výši 1 028,-Kč, a to z důvodu zákazu provozování maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/354


14. Prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor včetně služeb za měsíc květen 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor a prominutí měsíčních paušálních plateb za služby, obojí  za měsíc květen 2020 ve výši 20 000,-Kč, a to z důvodu omezeného provozu služeb v provozovně fitcentra Royal Arena Darja a Milan Šlapanští Ivančice, na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví, pro paní Darju Šlapanskou, .., 664 91 Ivančice, IČO 68633637.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/355


15. Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy ze dne 10. 3. 2017

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení pachtovní smlouvy ze dne 10. 3. 2017 (č. 1201000478, VS 2131001478) ke dni 31. 5. 2020, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO 00281859, jako propachtovatelem a H., bytem: .., 664 91 Ivančice a H., bytem: .., 664 91 Ivančice, jako pachtýřem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/356


16. Záměr pachtu pozemku p. č. 663/6 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pachtu pozemku p. č. 663/6, orná půda, o výměře 1 018 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/357


17. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2599/1 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2599/1, ostatní plocha, (neplodná půda), o výměře 17 340 m2 (požadovaná část k pronájmu o výměře 75 m2) v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/358


18. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2784/34 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2784/34, vodní plocha, (koryto vodního toku přirozené nebo upravené), o výměře 19 253 m2 (požadovaná část k pronájmu o výměře 90 m2) v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/359


19. Žádost o souhlas k povolení výkopu pro uložení kabelu E.ON Energie a. s., dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2672/2 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí s výkopem pro uložení kabelu E.ON Energie a. s., na části podpachtovaného pozemku O., .., 664 04 Mokrá-Horákov, od ZO ČZS č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2672/2 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/360


20. Žádost o souhlas se stavbou domovní ČOV, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice  p. č. 2069/36 v k.ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM souhlasí s výstavbou domovní ČOV s likvidací vyčištěných odpadních vod pro stávající dům pro rodinnou rekreaci na pozemku p. č. 144 ve vlastnictví žadatelky, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2069/36, trvalý travní porost v k. ú. Budkovice, za podmínek, že provozem nebudou vznikat žádné odpady, nebo látky obtěžující okolí, neboť se jedná o veřejně přístupný prostor pro občany a dále, že pro likvidaci odpadních vod bude u objektu chaty osazena atestovaná domovní ČOV typ AS-ANAZON 3, jako certifikovaný výrobek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/361


21. Žádost o schválení trasy na akci „Budkovice – ..: NN příp. kab. sm.“, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 641/146 v k.ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou energetického díla, název stavby „Budkovice – ..: NN příp. kab.sm.“ č. stavby 1030055436, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice  p. č. 641/146, ostatní plocha (neplodná půda) v k.ú. Budkovice, za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č. j. 9220/2020 ze dne 3. 5. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/362


22. Žádost o schválení návrhu trasy na akci „Řeznovice –..; NN přip. kab. příp.“ v k.ú. Řeznovice.

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy na akci „Řeznovice –..; NN přip. kab. příp.“ v k.ú. Řeznovice, za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č. j. 10170/2020 ze dne 10. 5. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/363


23. Souhlas s dělením pozemku p. č. 395/55 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM souhlasí s dělením pozemku p. č. 395/55, vodní plocha (zamokřená plocha) o výměře 13 792 m2 na: p. č. 395/55, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o výměře 12 574 m2 a p. č. 395/58, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1 218 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/364


24. Smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků p. č. 2651/55, p. č. 2674/4 a p. č. 2674/3 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků v k. ú. Kounické Předměstí:

 1. p. č. 2651/55, ostatní plocha (zeleň) o výměře 4673 m2 a p. č. 2674/4, zahrada o výměře 344 m2 ,
 2. p. č. 2674/3, zahrada o výměře 25 m2

a současně schválit smlouvy ad a) a ad b) o bezúplatném převodu s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/365


25. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce vodního díla Řeznovice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce vodního díla Řeznovice“ firmě Ekostavby Brno, a.s., se sídlem U Svitavy 2, 618 00  Brno, IČO 46974687, s nabídkovou cenou 2 336 055,72 Kč vč. DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.

Osloveno bylo 6 firem, podáno bylo 6 nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020 a dotace Ministerstva zemědělství.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/366


26. Veřejná zakázka malého rozsahu „Ivančice, rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Slunečná, Nad Klínkem a Novohorská (nadzemní část)“ – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Ivančice, rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Slunečná, Nad Klínkem a Novohorská (nadzemní část)“ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2020 se společností ELEKTRO Kališ s.r.o., IČO 26950987, se sídlem Kounická 70, 664 91  Ivančice. Dodatek č. 1 upravuje  čl. III. Termíny –  termín dokončení stavebních prací do 30. 9. 2020 a čl. VII. Platební podmínky – dílčí fakturace, a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a jeho důsledků.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/367


27. Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“ – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 4. 2020 se společností MgA. René Vlasák, IČO 47386568, .., 616 00  Brno. Dodatek č. 1 upravuje čl. VII. Platební podmínky – tři dílčí fakturace dle ukončených etap, a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a jeho důsledků.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/368


28. RO č. 8 – narozpočtování dotací a převodů mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/369


29. RO č. 9 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 9 až 14 / 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 týkající se narozpočtování schválených bodů z rad č. 9 až 14 dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/370


30. Prominutí poměrného nájemného Muzeu Brněnska, IČO 00089257, za pronájem části domu na Palackého náměstí 9, přízemní sál – Památník A. Muchy

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí poměrné části nájemného za období od 13. 3. do 10. 5. 2020, tj. celkem 59 dní v celkové výši 5 900,-Kč z důvodu nařízeného uzavření výstavy Muzea Brněnska „Vítej, nevěsto má milá..“, v důsledku koronavirové pandemie a mimořádných opatření nařízených Vládou ČR, pro Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, IČO 00089257, zastoupená ředitelem M.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/371


31. Školní jídelna Ivančice – převedení neupotřebitelného majetku

Návrh usnesení: RM souhlasí s převodem neupotřebitelného majetku:

 • Mycí stůl dvojdřez 1400 x 800 x 850 za částku: PC 23 800,- Kč
 • Pracovní stůl s roštovou policí skříň: PC 11 012,- Kč
 • Pracovní stůl s roštovou policí: PC 12 898,- Kč,

z příspěvkové organizace Školní jídelna Ivančice do příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/372


32. Nabídka prezentace v publikaci „to nej … Jižní Morava“

Návrh usnesení: RM neschvaluje prezentaci města Ivančice v publikaci „to nej … Jižní Morava“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/373


33. Zápis č. 14 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 14 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/374


34. Jmenování do funkce vedoucí odboru sociálních věcí

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informace člena výběrové komise o průběhu pohovorů s uchazeči; neakceptuje doporučení výběrové komise uvedené v návrhu tajemnice Městského úřadu Ivančice a s přihlédnutím, jak k odborným znalostem, tak k potřebné autoritě a výrazným řídícím schopnostem nezbytným pro chod exponovaného odboru, jmenuje v souladu s ustanovením §102 odst. 2g) zákona č. 128/2000Sb. v platném znění, s účinností ode dne 1.6.2020, do funkce vedoucího odboru sociálních věcí Městského úřadu Ivančice Mgr. Vladimíra Surovčíka, MBA.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/375


35. Úkoly

Návrh usnesení: RM ukládá

 1. paní Šenkýřové, panu Tichému a Ing. Peškovi zpracovat a předložit k projednání na příští radě zprávu o tom, jak, kdy, kolik a v jakých částkách, byly předány pohledávky z odboru správních činností panu Tichému a panem Tichým exekutorům k vymáhání, a dále tabulku úspěšnosti exekutorů, to vše za období od poslední zprávy podané vedení.
 2. odboru životního prostředí dokoupit 100 ks bionádob, předat je evidovaným zájemcům, poté nákupy bionádob ukončit a zkoumat jiné možnosti likvidace bioodpadů s nižší finanční náročností.
 3. místostarostovi Ing. Sládkovi pro třetí etapu kamerového systému zajistit podklady, případně účast zainteresovaných subjektů pro prvotní jednání, které bude jedním z bodů na pracovní schůzce zastupitelů dne 15.6.2020 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře MěÚ Ivančice.
 4. místostarostovi panu Sojkovi zajistit, aby na pracovní schůzce zastupitelů dne 15.6.2020 byla předjednána otázka pověření rady zastupitelstvem města hledáním strategického partnera pro Besední dům.
 5. starostovi panu Bučkovi zajistit, aby se ředitel Městských lesů Ivančice Bc. Lang účastnil pracovní schůzky zastupitelů dne 15.6.2020 a pro tuto schůzku vypracoval úvodní materiál    k bodu jednání o pravidlech prodeje pozemků v rekreačních oblastech.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/14/376


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2020-14_20-05-2020 91 KB