Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 08/2020

Výpis z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne 25.03.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Zápis do základních škol pro školní rok 2020/2021 – revokace usnesení

Návrh usnesení: RM ruší své usnesení  č. RM/2020/2/35 ze dne 22. 1. 2020, kterým byly stanoveny termíny zápisu do základních škol na:

 • 7. 4. 2020
  • Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice
  • Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
  • Základní škola Ivančice-Němčice
 • 15. 4. 2020
  • Základní škola Ivančice-Řeznovice.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat  od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020,  a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole (více webové stránky MŠMT a města Ivančice).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/221


2. Jmenování členů konkursní komise a tajemníka komise

Návrh usnesení: RM jmenuje předsedou konkursní komise pro posuzování uchazečů o funkci ředitele Základní školy T. G. Masaryka Ivančice místostarostu Ing. Romana Sládka a dalším členem pana Mgr. Aleše Turečka; náhradník starosta Milan Buček.

RM pověřuje Ing. Ivanu Krejčovou vykonáváním funkce tajemníka v konkursní komisi (není členem komise).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/222


3. Školní jídelna Ivančice – čerpání rezervního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby příspěvková organizace Školní jídelna Ivančice čerpala rezervní fond ve výši 216 000,- Kč na výměnu stávajících objednávkových a výdejových terminálů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/223


4. Žádost o dotaci na akce pro děti

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice paní M. K., …, Ivančice, ve výši 8.000,- Kč na akce uvedené v žádosti, podané dne 13.3.2020. Hrazeno bude z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2020 – obecná pravidla, z dílčího programu „Kultura, péče o památky a spolková činnost“. Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/224


5. Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

I. Návrh usnesení: RM schvaluje podání žádosti o ukončení smlouvy/dodávky elektřiny pro odběrná místa Mjr. Nováka, parc. č. 900/9 a Kounická, p. č. 2769/8, Ivančice. Dodavatel EP ENERGY TRADING, a.s., IČO 27386643, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/225

II. Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9552041241 a 9552041542 pro odběrná místa Mjr. Nováka, parc. č. 900/9 a Kounická, p. č. 2769/8, Ivančice s dodavatelem E.ON Energie, a.s., IČO 25733591, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. Smlouvy se uzavírají na 12 měsíců  s možností prolongace vždy o 1 rok, a to opakovaně. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/226


6. Uzavření dodatku č. 4  ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Růžová 866/14, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 na adrese Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně N., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/227


7. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, Komenského nám. 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13 na adrese Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemkyně J., kterým se doba nájmu prodlužuje  do 31. 3. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/228


8. Uzavření dodatku č. 5  ke smlouvě o nájmu bytu č. 9, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/229


9. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně D., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 3. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/230


10. Kupní smlouva KS 3/2020 – úplatné nabytí pozemku p. č. 7/1, jehož součástí je budova            s č. p. 1,  k.ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit uzavření kupní smlouvy č. 3/2020          o koupi pozemku p. č. 7/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 213 m2, jehož součástí je stavba, budova s č. p. .., objekt bydlení, v k.ú. Řeznovice, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 103 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov, mezi  panem  P., nar…, bytem…, 664 91 Ivančice, jako prodávajícím a městem Ivančice, jako kupujícím, za celkovou kupní cenu ve výši 825 203,‑ Kč, a to až po výmazu zástavního práva váznoucího na předmětných nemovitých věcech.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/231


11. Zábor veřejného prostranství – náves Letkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 2026/12, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Letkovice – v části tvořící náves za účelem pořádáním akce zábavné odpoledne pro děti a večerní zábavy pro dospělé v termínu 6. 6. – 7. 6. 2020, a to bezplatně.

Podmínkou je, že v uvedeném termínu nebudou na území ČR účinná žádná omezení pro pohyb osob, konání veřejných akcí (event. s limitem účastníků) a další související omezení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/232


12. Úprava povrchu komunikace na části pozemků v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM souhlasí s úpravou povrchu komunikace na části pozemků p. č. 659/13, p. č. 658/5, p. č. 659/12, p. č. 658/1 a p. č. 659/1 v k. ú. Řeznovice za podmínek:

 • bude provedena výhradně na vlastní náklady žadatele a
 • opravená část komunikace bude nadále přístupná veřejnosti jako dosud.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/233


13. Novostavba Apartmánový dům Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním novostavby Apartmánový dům Ivančice na pozemcích p. č. 2769/34, p. č. 51/3, p. č. 146, p. č. 861, p. č. 2849/1, p. č. 2849/2, p. č. 50, p. č. 150/1, p. č. 151/2, p. č. 149, p. č. 150/2 a p. č. 151/4 v k. ú. Kounické Předměstí dle stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu Ivančice, odbor regionálního rozvoje, č. j. MI 1922/2020-UUP – Ko ze dne 18.2.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/234


14. Dodatky č. 1 ke smlouvám – splašková kanalizace – Odkanalizování Budkovic, Hrubšic a Řeznovic

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit

I. Dodatek č. 1 ke smlouvám mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, IČO 49458892, se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice a městem Ivančice o vzájemných vztazích při realizaci investiční akce v rámci projektu odkanalizování místních částí města Ivančice:                         

 1. Hrubšice a Řeznovice,
 2. Budkovice,

spočívající ve zvýšení finanční spoluúčasti města z důvodu provedení víceprací u obou výše uvedených investičních akcí.

Celková výše na nákladech obou akcí je 22 920 257,32 Kč, přičemž

 1. 15 646 602,46 Kč je spoluúčast pro Hrubšice a Řeznovice – zvýšeno o 3 354 017,46 Kč,
 2. 7 273 654,86 Kč je spoluúčast pro Budkovice – zvýšeno o 1 769 268,86 Kč.

Spoluúčast města je hrazena formou čtvrtletních splátek z rozpočtu OISMaP; předpoklad úplného splacení finančního závazku města vůči Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice k oběma akcím je 6 let od zahájení splátkování.

Dále budou městem hrazeny vždy do 31.12. kalendářního roku úroky z úvěru čerpaného v aktuální výši Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice na uvedené akce.

II. Dodatek č. 1 k ručitelským smlouvám mezi Českou spořitelnou a.s. a městem Ivančice k akci

 1. Hrubšice a Řeznovice,
 2. Budkovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/235


15. Prodej části pozemku p. č. 519/1 a nabytí části pozemku p. č. 519/57 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit:

 1. prodej části pozemku p. č. 519/1 o výměře 28 m2, ostatní plocha (jiná plocha), jako budoucí nový pozemek p. č. 519/81 o výměře 28 m2 v k. ú. Ivančice R., bytem…, 664 83, jako kupujícím, za kupní cenu 11 200,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu,
 2. nabytí části pozemku p. č. 519/57, zahrada o výměře 35 m2 v k. ú. Ivančice, jako budoucí nový pozemek p. č. 519/80 o výměře 35 m2 od R., bytem…, 664 83, jako prodávajícím, a městem Ivančice, jako kupujícím, za kupní cenu 14 000,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/236


16. Záměr prodeje části pozemků p. č. 800/32, 1663/1, 1663/76, 1663/77 a 1663/78   v k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků p. č. 800/32, p. č. 1663/1, p. č. 1663/76, p. č. 1663/77 a p. č. 1663/78 o výměře 650 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/237


17. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1605/19 – k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1605/19, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 89 m² v k. ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/238


18. Záměr prodeje pozemku p. č. 1211/3 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1211/3, orná půda o výměře 813 m2 v k. ú. Alexovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/239


19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 519/1 v k. ú. Ivančice a p. č. 101/1 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 519/1, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 35 m² v k. ú. Ivančice a části pozemku p. č. 101/1, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře cca 40 m² v k. ú. Letkovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/240


20. Záměr výpůjčky částí pozemků v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků v k. ú. Alexovice:

 • p. č. 394/130, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) o výměře 31 m2,
 • p. č. 394/8, vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 19 m2, 
 • p. č. 395/55 o výměře 143 m2 a p. č. 395/56 o výměře 4 m2, oba vodní plocha (zamokřená plocha).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/241


21. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce VO ul. Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná (podzemní vedení)“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce VO ul. Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná (podzemní vedení)“ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností DUR plus, spol. s r. o., IČO 25326767, se sídlem 1. máje 117, 664 84  Zastávka. Dodatek č. 1 upravuje čl. III. Termíny – termín dokončení stavebních prací do 31. 12. 2020 a čl. VII. Platební podmínky – dílčí fakturace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/242


22. Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“ firmě MgA. René Vlasák, …, 616 00  Brno, IČO 47386568,  s nabídkovou cenou 475 748,- Kč vč. DPH a schvaluje smlouvu  o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka, 1 firma se omluvila z kapacitních důvodů. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020 a dotace Ministerstva kultury.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/243


23. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy u dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice“ firmě TROJAN – ZTI, spol. s r. o., se sídlem Foltýnova 998/1, 635 00  Brno, IČO 29304491 s nabídkovou cenou 3 415 208,- Kč vč. DPH a délkou realizace 21 kalendářních dnů a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 7 firem, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/244


24. RO č. 5 – narozpočtování dotací a převodů mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/245


25. RO č. 6 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 5 – 8

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6, týkající se narozpočtování schválených bodů z rad č. 5 až 8 dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/246


26. Prodej části pozemku p.  č. 2607/49 oddělené geometrickým plánem č. 1376 636/2019 a nově označené jako pozemek p. č. 2607/65 vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice – kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit dohodu o zrušení kupní smlouvy č. 35/2019 uzavřené dne 09.10.2019 a uzavření nové kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č. 2607/49, lesní pozemek oddělené geometrickým plánem č.  1376‑636/2019 a nově označené jako pozemek p. č. 2607/65, lesní pozemek, les s budovou, o výměře 11 m2, vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov, mezi městem Ivančice jako prodávajícím a M.,  oba společně bytem…, 664 84 Zastávka jako kupujícími, za celkovou kupní cenu ve výši 1 650,‑ Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/247


27. Tenisové dvorce v Alexovicích

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení zakázky provedení prací – tj. jarních úprav 6 tenisových dvorců              v Alexovicích, firmě František Stalčík, Přerov, IČO 05696364, za cenu 140 600,- Kč včetně DPH a následný nákup 4 sad tenisových sloupků za cenu 27 259,- Kč včetně DPH (zajistí OISMaP). Celková cena 167 859,- Kč bude hrazena z Provozní rezervy pro rok 2020. Práce budou zahájeny po vložení tenisových dvorců do evidence majetku města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/248


28. Záměr prodeje vozidla Škoda Octavia 1.9TDI SLX

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje vozidla ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI SLX, RZ BOL 45 – 77, obálkovou metodou. Nabídky budou doručeny na Městský úřad Ivančice do 9. 4. 2020 do 14.00 hodin v zalepené obálce, na které bude vyznačeno: Prodej vozidla ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI SLX –  NEOTVÍRAT – obálková metoda. Zájemci si mohou vozidlo prohlédnout po předchozí domluvě s Ing. Lenkou Novákovou. Minimální cena činí 16 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/249


29. Záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 3018/36, 3018/37 a záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města p. č. st. 1561/6, p. č. 3027/31, 3027/32, 3027/36, 3027/37, 3027/38, 3027/39, 3027/40, 3027/41 a pozemků dle GP č. 1841-134/2016 označených p. č. 3027/22, 3037/46, 3027/24 vše v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit záměr úplatného nabytí pozemků, a to:
  • p. č. 3018/35, orná půda, o výměře 4467 m2,
  • p. č. 3018/36, orná půda, o výměře 620 m2,
  • p. č. 3018/37, orná půda, o výměře 6570 m2,

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsané na LV č. 3756, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov,

 1. schválit záměr prodeje pozemků:
  • p. č. st. 1561/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 135 m2, na níž se nachází budova bez č.p./č. ev., zemědělská stavba ve vlastnictví společnosti ADW FARM, a.s.,
  • p. č. 3027/31, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2427 m2,
  • p. č. 3027/32, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3280 m2,
  • p. č. 3027/36, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1496 m2,
  • p. č. 3027/37, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1326 m2,
  • p. č. 3027/38, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1100 m2,
  • p. č. 3027/39, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 62 m2,
  • p. č. 3027/40, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 465 m2,
  • p. č. 3027/41, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 56 m2,

a dále části pozemků oddělené geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1841‑134/2016 ze dne 02.06.2016 vyhotoveného B., a to:

 • část pozemku p. č. 3027/52 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) – p. č. PK 3027/1), oddělená a označená jako díl m, část pozemku    p. č. 3027/54 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3032/2), oddělená a označená jako díl n, část pozemku p. č. 3027/53 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku – p. č. PK 3034/1), oddělená a označená jako díl o a část pozemku p. č. 3027/51 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3036/2), oddělená a označená jako díl p, sloučené a nově označené jako pozemek p. č. 3027/22, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 740 m2,
 • část pozemku p. č. 3037/13, lesní pozemek, nově označená jako pozemek p. č. 3037/46, lesní pozemek, o výměře 5 m2,
 • část pozemku p. č. 3027/48 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3036/2), oddělená a označená jako díl y, část pozemku p. č. 3027/46 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku  p. č. PK 3036/3), oddělená a označená jako díl z, část pozemku p. č. 3027/47 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku – p. č. PK 3036/3), oddělená a označená jako díl b1 a část pozemku p. č. 3027/45 (vzniklého obnovou katastrálního operátu z části pozemku p. č. PK 3037/5), oddělená a označená jako díl a1, sloučené a nově označené jako pozemek p. č. 3027/24, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m2,

to vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov,

 1. uložit OISMaP, aby zajistil vyhotovení znaleckého posudku na cenu pozemků uvedených pod písm. a).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/250


30. Žádost o přehodnocení výše nájemného – nájemní sml. č. 2131000503 o nájmu části pozemku p. č. 1600, označené dle GP č. 415-330/2017 číslem 1600/1 a nájemní sml. č. 1040000042 o nájmu pozemku p. č. st. 14/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č. p./č. ev., vše v k. ú. Alexovice

I. Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. RM/2020/5/131 a č. RM/2020/5/132.

RM schvaluje nájemní smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 1600, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 236 m2, označené dle geometrického plánu č. 415-330/2017 číslem 1600/1, vše v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, dle předloženého návrhu,  a schvaluje nájemní smlouvu o nájmu pozemku p. č. st. 14/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba, budova bez č. p./č. ev., vše v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, za nájemné ve výši 240,- Kč/m2/rok.

Obě smlouvy jsou uzavírány mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a K., nar…, bytem…, 664 91 Ivančice, jako nájemcem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/251

II. Návrh usnesení: RM ukládá právnímu oddělení OISMaP připravit pro nejbližší příští zasedání zastupitelstva města záměr prodeje pozemků p. č. st. 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 a 14/6 (zastavěná plocha a nádvoří, jejichž součástí je stavba, budova bez č. p./č. ev.), vše v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, a při přípravě spolupracovat se starostou města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/252


31. Výpověď nájemní smlouvy ze dne 13. 5. 2019

Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 13. 5. 2019 mezi městem Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859 a panem K., trv. bytem: …, Ivančice 664 91, korespondenční adresa: …, Ivančice 664 91.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/253


32. Kupní smlouva – prodej motorového vozidla Volkswagen Amarok

Návrh usnesení: RM souhlasí s prodejem služebního vozidla Volkswagen Amarok, RZ 7B0 0377, ve vlastnictví Městských lesů Ivančice, příspěvkové organizace, IČO  65268750, se sídlem: Na Réně 1243/8, 664 91 Ivančice panu Josefu Gronychovi, IČO 44770219, .., 149 00 Praha – Háje,  za kupní cenu 263 700,- Kč včetně kupní smlouvy a souhlasí s využitím získaných finančních prostředků (kupní ceny) jako akontace pro pořízení nového vozidla Městským lesům Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/254


33. Zápis č. 13 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 13 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny Ivančice konaného 12.03.2020. RM ukládá OISMaP zpracovat restaurátorský záměr na opravu erbů – ulice Ve Sboru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/255

34. Způsob financování akce – splašková kanalizace v Budkovicích, Hrubšicích a Řeznovicích včetně refinancování současného úvěru u ČS a.s. za výhodnějších podmínek nabídnutých bankami KB a.s. a ČSOB a.s.

Návrh usnesení: RM schvaluje výsledek poptávkového řízení na refinancování úvěru u ČS a.s. tímto způsobem:

 • optimalizaci marže v zajištěné části úvěru provede KB a.s., dle předložené nabídky financování;
 • pohyblivou část úvěru včetně financování akce – splašková kanalizace v Budkovicích, Hrubšicích a Řeznovicích – provede ČSOB a.s., dle předložené nabídky financování;

a doporučuje příslušné smlouvy schválit na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/8/256


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2020-08_25-03-2020 103 KB