Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 30/2019

Výpis z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne 25.09.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. ZŠ V. Menšíka Ivančice – odpisový plán pro rok 2019

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), odpisový plán Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice pro rok 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/709


2. ZŠ V. Menšíka Ivančice – ředitelské volno,  přerušení provozu školní družiny

I. Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon § 24, odst. 2, vyhlášení ředitelského volna v Základní škole V. Menšíka Ivančice ve čtvrtek 31.10.2019 a pátek 1.11.2019 z provozních důvodů (plánovaná obměna technologií kotelen v budovách školy).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/710

II. Návrh usnesení: RM souhlasí s přerušením provozu školní družiny při ZŠ V. Menšíka Ivančice v době od 29.10. do 1.11.2019 z provozních důvodů (rekonstrukce kotelny).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/711


3. ZŠ V. Menšíka Ivančice – filmové představení k výročí narození V. Menšíka

Návrh usnesení: RM souhlasí s bezplatným promítáním dvou filmových představení pro žáky ZŠ V. Menšíka Ivančice k výročí nedožitých 90. narozenin Vladimíra Menšíka, a to ve středu dne 9.10.2019 v kině Réna Ivančice:

  1. představení pro žáky I. stupně – film Jak se budí princezny 8.15 – 9.45 hodin,
  2. představení pro žáky II. stupně – film Což takhle dát si špenát 10.00 – 11.30 hodin.

V případě volných míst v sále kina se představení bezplatně zúčastní i žáci ZŠ Ivančice-Němčice a ZŠ Ivančice-Řeznovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/712


4. Stanovení platů ředitelů základních škol zřizovaných městem Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje zařazení ředitelů základních škol, jejichž zřizovatelem je město Ivančice, tj.:

  • Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
  • Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice
  • Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice
  • Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Řeznovice

do 13. platové třídy od 1.10. 2019 a zároveň schvaluje upravené platové výměry.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/713


5. Schválení Plánu inventur na rok 2019 a složení ústřední a dílčích inventárních komisí

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený Plán inventur na rok 2019 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/714


6. Spec. ZO ČZS Chryzantéma Již. Morava – žádost o fin. příspěvek

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice Specializované základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Chryzantéma Jižní Morava, .. Pohořelice, č. org. 6-02-030, na výstavu chryzantém ve Stupavě ve výši  4 000,- Kč. Bude hrazeno z prostředků Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2019, Dílčí program: Kultura, péče o památky a spolková činnost. Současně RM schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/715


7. Žádost o zapůjčení vozidla na výstavu chryzantém ve Stupavě

Návrh usnesení: RM schvaluje reprezentaci města Ivančice členy Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chryzantéma Jižní Morava na slavnostech Dni zelá 2019, pořadatel  partnerské město Stupava, Slovenská republika, ve dnech 4.10.2019 (odjezd z Ivančic v 6.00 hodin) a 5.10.2019 (odjezd ze Stupavy v 17.00 hodin).

RM schvaluje pro přepravu reprezentační skupiny a věcného vybavení použití služebního vozidla FIAT DUCATO, 1BF 4658, které je v užívání příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice. Řidič: Miloš Petrčka. RM schvaluje pro uvedenou dobu výpůjčku služebního vozidla Škoda Octavia, BOL 4577, pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/716


8. Výpůjčka služebního vozidla FIAT DUCATO – Grilfest

Návrh usnesení: RM schvaluje na Grilfest 2019 a jeho doplňkový program ve dnech 27. – 28.9.2019 použití služebního vozidla FIAT DUCATO, 1BF 4658, které je v užívání příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice. Řidič: Květoslav Dvořák.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/717


9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 413/2014 o nájmu hrobového místa s nájemcem P., Ivančice, na hrobové místo A 388 na veřejném pohřebišti v Ivančicích. Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/718


10. Smlouva o vzájemné propagaci – KOMETA GROUP a.s.

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a.s., IČO 26296195, se sídlem: Křídlovická 34, 603 00 Brno, na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 31. 8. 2020. Cena za plnění ve výši 5 600,- Kč + DPH bude vzájemně započtena.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/719


11. Prodej pozemku p. č. 1605/81 – k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1605/81 o výměře 61 m², odděleného z pozemku p. č. 1605/5 v k. ú. Němčice u Ivančic, podle geometrického plánu č. 579-243/2019 pro rozdělení pozemku, firmě M&B Calibr spol. s r.o., IČO 43389783, se sídlem: Ke Karlovu 62/10, Němčice, 664 91 Ivančice, za kupní cenu 18 300,- Kč, tj. 300,- Kč/m2. Současně doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/720


12. Nájemní smlouva k bytu č. 2, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/721


13. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého nám. 12/27, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého nám. 12/27, Ivančice, nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.9.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/722


14. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemci K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.9.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/723


15. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.9.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/724


16. Udělení výjimky pro vjezd k malé vodní elektrárně na Réně dne 20. 10. 2019

Návrh usnesení: RM souhlasí s výjimkou pro vjezd k malé vodní elektrárně na Réně, dne 20.10.2019 v době od 7.00 do 8.00 hodin a odpoledne v době od 17.00 do 18.00 hodin, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 497/2019 ze dne 20.9.2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/725


17. Dělení pozemků p. č. 1683/55, p. č. 1683/36 a p. č. 1683/62 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje rozdělení pozemků p. č. 1683/55, p. č. 1683/36 a p. č. 1683/62 v k. ú. Budkovice, dle návrhu geometrického plánu č. 406-3184/2019, a to celkem na 2 srovnatelné pozemky – p.č. 1683/55 a p. č. 1683/62, každý o výměře 948 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/726


18. Záměr prodeje pozemků p.č. 69/3, p.č. 69/6, p. č. 69/7, p. č. 69/12 a p. č. 69/19, vše v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků: p. č. 69/7, zahrada,      o výměře 162 m2, p. č. 69/6, zahrada, o výměře 134 m2, p. č. 69/12, ostatní komunikace (ost. plocha), o výměře 81 m2, p. č. 69/19, zahrada, o výměře 18 m2 a p. č.  69/3 zahrada, o výměře   91 m2, vše v k.ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/727


19. Záměr prodeje pozemku p. č. 255/2 v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 255/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, v k. ú. Hrubšice.

Usnesení nebylo přijato


20. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2422/40, orná půda, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/40, orná půda v k. ú. Kounické Předměstí (požadovaná část k odkupu cca 60 m2).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/728


21. Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2419/4, neplodná půda, ostatní plocha  v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2419/4, neplodná půda, ostatní plocha     v k. ú. Kounické Předměstí (o výměře 8 m2, před domem H.).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/729


22. Záměr prodeje pozemku p. č. 1600/1, ostatní plocha, o výměře 236 m2, k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1600/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 236 m2, a p. č. st. 14/3, zastavěná plocha, o výměře 27 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba),  k. ú. Alexovice.

Usnesení nebylo přijato


23. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2784/34, o výměře cca 280 m2, k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2784/34, vodní plocha, o výměře cca 280 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2784/34, vodní plocha, o výměře cca   280 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/730


24. Nájem části pozemku p. č. 2607/23, ostatní plocha, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a SEŽEV – REKO, a. s., Jarní 1116/50, 624 00  Brno, IČO 46904859,  jako nájemcem,           o nájmu části pozemku 2607/23, ostatní plocha, o výměře cca 3000 m2, k. ú. Kounické Předměstí, na dobu určitou za částku 10 000,- Kč. Investor požádá odbor životního prostředí MěÚ Ivančice o vydání stanoviska k využití pozemku jako mezideponie získaného i nového stavebního materiálu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/731


25. Žádost o vyjádření k vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby

Návrh usnesení: RM souhlasí s realizací stavby – zřízením nové elektro přípojky k akci „Hrubšice – Š.: NN příp. kab. ved.“, za podmínek, stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 492/2019 ze dne 18.9.2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/732


26. Smlouva o zřízení věcného břemene k akci „Ivančice, Mřenková, D., příp. k DSNN“

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a E. ON Distribuce, a. s., jako oprávněným, k akci „Ivančice, Mřenková, D., příp. k DSNN“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/733


27. Smlouva o zřízení věcného břemene  k akci „Ivančice, sběrné středisko, kab. NN“

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným, k akci „Ivančice, sběrné středisko, kab. NN“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/734


28. Rekonstrukce VO v Budkovicích

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci firmy E.ON Distribuce, a. s., o rekonstrukci sítě NN v Budkovicích a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit příslušnou projektovou dokumentaci na rekonstrukci VO v místech záměru firmy E.ON Distribuce, a. s., do konce roku 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/735


29. Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu

Návrh usnesení: RM souhlasí s udělením výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na silničních komunikacích v majetku a správě města pro vozidla s RZ ..a RZ .. z důvodu výkonu práce televizního studia Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/736


30. Souhlas s doplněním stálého dopravního značení

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním navrženého stálého dopravního značení na parkovišti u křižovatky před vjezdem do firmy Ivacar. Jedná se o vodorovné dopravní značky V 12b a V 12c a o svislou dopravní značku IP 12 se symbolem 225. RM ukládá OISMaP, aby provedl nezbytné kroky pro vypracování dokumentace, její odsouhlasení na PČR a odsouhlasenou dokumentaci podal ke stanovení navrženého DZ na OSČ/sh.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/737


31. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2784/34, o výměře cca 100 m2, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvo města schválit prodej části pozemku p. č. 2784/34, vodní plocha, o výměře cca 100 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení nebylo přijato


32. Rozpočtové opatření č. 14 – úprava transferů a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje úpravu transferů podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/738


33. Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (SOD) uzavřené dne 5.11.2018 se společností OSP spol. s r. o., IČO 44026421, se sídlem Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov. Dodatek č. 1 upravuje v důsledku okolností, které mají vliv na změnu stavby následující články:

  • čl. 3 Termíny a místo plnění SOD, a to termín dokončení stavebních prací (Díla) do 364 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací
  • čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, a to zrušení dílčích milníků a výše celkové prostavěnosti.

Ostatní články SOD zůstávají v platnosti.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/739


34. Veřejná zakázka malého rozsahu „Úplná aktualizace Územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností – Ivančice 2020, 2024 a 2028“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Úplná aktualizace Územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností – Ivančice 2020, 2024 a 2028“. Hrazeno bude z rozpočtu ORR.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/740


35. Veřejná zakázka malého rozsahu „Venkovní tělocvična v zahradě vily Panowských, Ivančice“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Venkovní tělocvična v zahradě vily Panowských, Ivančice“. Zakázka bude realizována v případě, že město obdrží finanční podporu od Nadace ČEZ.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/741


36. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zakoupení přenosného radaru pro měření rychlosti vozidel“ – přidělení zakázky

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení zakázky „Zakoupení přenosného radaru pro měření rychlosti vozidel“ firmě RAMET a.s., se sídlem Letecká 1110, 686 04  Kunovice, s nabídkovou cenou 987 723,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OSČ.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/742


37. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci Stavební úpravy synagogy pro účely knihovny s multifunkčním využitím – změna stavby před dokončením“ – zrušení zakázky

I. Návrh usnesení: RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci Stavební úpravy synagogy pro účely knihovny s multifunkčním využitím – změna stavby před dokončením“ z důvodu nedostatečné technické kvalifikace uchazečů, kteří předložili nabídku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/743

II. Návrh usnesení: RM bere na vědomí opakování zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci Stavební úpravy synagogy pro účely knihovny s multifunkčním využitím – změna stavby před dokončením“.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/744


38. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výroba, dodávka a montáž vybavení podatelny vč. osvětlení a podlahy v budově č.p. 196 – Městský úřad Ivančice“ – opakování zadávacího řízení

Návrh usnesení: RM bere na vědomí opakování zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výroba, dodávka a montáž vybavení podatelny vč. osvětlení a podlahy v budově č.p. 196 – Městský úřad Ivančice“, jelikož nebyla doručena žádná nabídka. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/745


39. Veřejná zakázka „Oprava výtluků tryskovou metodou na místních komunikacích v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava výtluků tryskovou metodou na místních komunikacích v Ivančicích“ firmě Jaroslav Fiala, IČO 01561146, se sídlem Dobronín, s nabídkovou cenou 724 185,- Kč vč. DPH a délkou realizace 23 kalendářních dnů. RM schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP Od 22.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/746


40. Seniorský pěvecký sbor Bádule – žádost o fin. příspěvek

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Seniorskému pěveckému sboru Bádule, z.s., Ivančice, IČO 22893806, ve výši 5 000,- Kč. Bude hrazeno z prostředků Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2019, Dílčí program: Kultura, péče o památky a spolková činnost. Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/747


41. Služební cesta  zástupců města do Stupavy – Dni zelá 2019

Návrh usnesení: RM schvaluje služební cestu starosty Milana Bučka a zastupitelky Mgr. Jany Heřmanové na Dni zelá 2019 do Stupavy ve dnech 4. – 5.10.2019. Současně schvaluje použití soukromého vozidla RZ ..

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/748


42. Smlouva o poskytnutí reklamy

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a ukládá OISMaP projednat s firmou itself s. r. o.,  IČO 18826016, možnosti jiného umístění reklamních tabulí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/749


43. Zábor veřejného prostranství – část chodníku na ul. Horní Hlinky

Návrh usnesení: RM souhlasí se záborem veřejného prostranství – chodníku, ul. Horní Hlinky, před domem č. p…, Ivančice, pro postavení lešení k opravě uliční fasády domu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/750


44. Žádost o souhlas se stavbou chatky na pozemku p. č. 2661/30, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí s výstavbou zahradní chatky dle předložené situace, na pozemku p. č. 2661/30, k. ú. Kounické Předměstí, pronajatému ČZS Réna 3.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/751


45. Prodej pozemku p. č. 2576/17 – k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/752


46. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – ESOX, spol. s r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Sanace soklu objektu radnice na Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích“ s firmou ESOX, spol. s r.o., IČO 00558010, se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno, spočívající v prodloužení termínu předání a převzetí díla do 15.11.2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/753


47. Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu, Budkovice – revokace usnesení

Návrh usnesení: RM ruší usnesení č.: RM/2019/28/705 ze dne 11.9.2019, dle něhož schválila uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi městem Ivančice jako objednatelem a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, IČO: 48511005, jako zhotovitelem v souvislosti s prováděním akce Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice, za podmínky, že text smlouvy ve čl. IV, odst. 2, písm. b), bude doplněn „nejvýše celkem 30 000,- Kč + DPH“ a nahrazuje jej novým zněním: RM schvaluje uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi městem Ivančice jako objednatelem a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, IČO: 48511005, jako zhotovitelem v souvislosti s prováděním akce Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice za cenu díla stanovenou podle kalkulace nákladů až do výše 143 000,- Kč bez DPH.

Druhá kontaktovaná firma ARCHAIA Brno z. ú. z kapacitních důvodů zakázku odmítla.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/754


48. Stanovení osoby zplnomocněné městem Ivančice k úkonům ohledně postupování pohledávek při výstavbě vodovodů

Návrh usnesení: RM schvaluje předloženou plnou moc a jako zmocněnce stanovuje vedoucího OPF Ing. Ladislava Pešku, aby město zastupoval a jednal  jeho jménem a na jeho účet ve věci Smlouvy o budoucím postoupení pohledávek č. 368/19/21496/IDPS – Město Ivančice, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 a společnostmi IDPS s.r.o., se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00  Brno, IČO 47537205 a COLAS CZ a.s., se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, IČO 26177005.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/755


49. Souhlas s doplněním stálého dopravního značení u ZŠ Němčice a vybudování zpomalovacího prahu

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým dopravním značením a ukládá OISMaP provést příslušné kroky ke stanovení navrženého Dopravního značení od OSČ/sh a po stanovení zajistit osazení svislého dopravního značení a vybudování zpomalovacího prahu na vozovce. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/756


50. Souhlas s doplněním stálého dopravního značení – vyhrazené parkoviště u ZŠ Němčice

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým dopravním značením a ukládá OISMaP provést příslušné kroky ke stanovení navrženého dopravního značení od OSČ/sh a po stanovení zajistit osazení včetně nakreslení vodorovného dopravního značení. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/757


51. Záměr prodeje pozemků – k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků v k. ú. Němčice u Ivančic (všechny orná půda): p. č. 800/26 o výměře 976 m2, p. č. 800/46 o výměře 1089 m2, p. č. 800/47  o výměře 961 m2, p. č. 800/48 o výměře 984 m2, p. č. 1663/1 o výměře 1221 m2, p. č. 1663/76 o výměře 953 m2, p. č. 1663/77 o výměře 861 m2 a  p. č. 1663/78 o výměře 657 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/758


52. Záměr prodeje pozemků – k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků v k. ú. Ivančice (všechny orná půda): p.č. 900/73 o výměře 1471 m2, p.č. 900/74 o výměře 1833 m2, p.č. 900/82 o výměře 438 m2 a p.č. 900/101 o výměře 4068 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/30/759


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2019-30_25-09-2019 105 KB