Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 15/2019

Výpis z přijatých usnesení 15. mimořádné schůze rady města konané dne 07.05.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Schválení textu Kroniky města za rok 2018

Návrh usnesení:

RM schvaluje text Kroniky města za rok 2018 s úpravami nepřesností dle návrhu předneseném místostarostou panem Sojkou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/333


2. Výpůjčka pivních setů – SK Řeznovice, z. s.

Návrh usnesení:

RM schvaluje výpůjčku 19 ks pivních setů Sportovnímu klubu Řeznovice, z.s., na akci XIII. výročí basketbalu v Řeznovicích, která se uskuteční dne 4. 7. 2019. Přepravu si zajistí žadatel.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/334


3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 92/2017

Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 92/2017 o nájmu hrobového místa s nájemcem S., Prostějov, na hrobové místo B 606-607 na veřejném pohřebišti v Ivančicích. Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/335


4. Dohoda o ukončení nájmu hrobového místa D 65, Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa s označením D 65 na veřejném pohřebišti v Ivančicích s nájemcem Č., Ivančice. Dohodou se ukončuje smluvní vztah k 30. 6. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/336


5. Darovací smlouva – busta Jana Blahoslava

Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu, kterou město Ivančice  převede do vlastnictví Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, Lány 2, 664 91 Ivančice, IČO 66596769, bustu Jana Blahoslava, která bude odhalena v prostorách gymnázia při příležitosti oslav 100. výročí založení školy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/337


6. Mateřské školy – povolení výjimky z počtu dětí

Návrh usnesení:

RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro mateřské školy Chřestová, Němčice, Alexovice a pro I., II. a V. třídu MŠ Na Úvoze – vždy 28 dětí na třídu pro školní rok 2019/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/338


7. Účetní závěrky příspěvkových organizací města Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje v souladu s Vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních organizací, účetní závěrky příspěvkových organizací města Ivančice za rok 2018.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/339


8. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Ivančice

I. Návrh usnesení:

RM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Ivančice. Dále rada města schvaluje převedení hospodářských výsledků do rezervních fondů a do fondů odměn příspěvkových organizací.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/340

II. Návrh usnesení:

RM bere na vědomí vykázanou ztrátu příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice   a Bytové správy města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/341


9. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice – oznámení ředitelského volna

I. Návrh usnesení:

RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole a mateřské škole Ivančice-Řeznovice v termínu od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019, a to z důvodu stěhování vybavení základní školy a mateřské školy z provizorních prostor SŠ DOS Krumlovská 25,  Ivančice zpět do Řeznovic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/342

II. Návrh usnesení:

RM ukládá OISMaP ve spolupráci s TSMI zajištění stěhování a to následně:

 • úterý 25. 6. 2019 z budovy Krumlovská 25,
 • středa 26. 6. 2019 z tělocvičny a z hasičky v Řeznovicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/343


10. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice – souhlas s realizací projektu Šablony II

Návrh usnesení:

RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Ivančice-Řeznovice do projektu v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II, Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání. Termín realizace projektu 09/2019 – 08/2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/344


11. Zapůjčení majetku města Ivančice na akce pořádané Kulturním a informačním centrem Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje zapůjčení majetku města Ivančice Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, IČO 65268768, na akce pořádané v roce 2019. Jedná se o:

 • pivní sety (20 ks)
 • stoly (80 ks)
 • židle plastové, stříbrné (19 ks)
 • židle dřevěné (52 ks)
 • rozvaděč
 • dřevěné lavičky (z náměstí, na letní promítání v nádvoří).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/345


12. Navýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice

I. Návrh usnesení:

RM schvaluje  dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., zákon v platném znění, zejm. v návaznosti na uzavření veřejnoprávních smluv o měření rychlosti s některými obcemi ve správním obvodu města Ivančice navýšení počtu zaměstnanců zařazených do odboru správních činností  o 1.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/346

II. Návrh usnesení:

RM schvaluje v návaznosti na uzavření veřejnoprávních smluv o měření rychlosti s některými obcemi ve správním obvodu města Ivančice navýšení počtu zaměstnanců zařazených do městské policie o 1.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/347

III. Návrh usnesení:

RM schvaluje z důvodu trvalého nárůstu agendy na právním oddělení odboru investic, správy majetku a právního změnu pracovní pozice právník, která byla usnesením č. 6/R30 ze dne 26.9.2018 schválená na dobu určitou nejdéle do 31.12.2019, na dobu neurčitou.

Usnesení nebylo přijato

IV. Návrh usnesení:

RM schvaluje celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice 89 a celkový počet zaměstnanců zařazených do zvláštních orgánů a organizačních složek 28.    

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/348

V. Návrh usnesení:

RM ukládá tajemnici Městského úřadu Ivančice vyhlásit na schválené pracovní pozice v rámci  městského úřadu příslušná výběrová řízení.

Obsazení pracovní pozice strážník městské policie zajistí vedoucí strážník p. Šabata.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/349

VI. Návrh usnesení:

RM konstatuje, že úměrně přijatým usnesením bude rozpočtovým opatřením navýšen mzdový fond a bude navýšen rozpočet městské policie o prostředky na vybavení a vystrojení strážníka a na jeho vyškolení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/350


13. Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2020 – obecná pravidla

Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2020 – obecná pravidla – s tím, že celkově se navrhuje vyhradit 3,5 mil. Kč, z toho pro Dílčí program SPORT se navrhuje částka 2 mil. Kč a pro Dílčí program KULTURA, PÉČE O PAMÁTKY A SPOLKOVÁ ČINNOST se navrhuje částka 1,5 mil. Kč. Předkladatelem bodu do zastupitelstva bude Mgr. Tureček.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/351


14. Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č.1, Krumlovská 8

Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Krumlovská 8, Ivančice, nájemce B., kterým se upravuje osoba nájemce.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/15/352


15. Zvýšení nájemného v městských bytech

I. Návrh usnesení:

RM schvaluje výši nájemného u  městských bytů se současným nájemným 77,- Kč/m2 na cenu 87,- Kč/m2 od 1. 8. 2019 u nájemních smluv na dobu určitou i neurčitou po předchozím písemném schválení nájemců. Nájemné se zvyšuje z důvodu výrazných investic města do pronajímaných bytů, přičemž nájemné se řadu let nezvyšovalo.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/353

II. Návrh usnesení:

RM schvaluje výši nájemného u  městských bytů se současným nájemným 55,- Kč/m2 na cenu 65,- Kč/m2 od 1. 8. 2019 u nájemních smluv na dobu určitou i neurčitou po předchozím písemném schválení nájemců. Nájemné se zvyšuje z důvodu výrazných investic města do pronajímaných bytů, přičemž nájemné se řadu let nezvyšovalo.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/354


16. Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování vitrážového stropu atria v budově Palackého náměstí 87/41 (lékárna), Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení SOD

Návrh usnesení:

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Restaurování vitrážového stropu atria v budově Palackého náměstí 87/41 (lékárna), Ivančice“ firmě Tomáš Mitvalský, Brno, IČO 68653522, s cenou vč. DPH 149 705,- Kč a smlouvu o dílo s tímto zhotovitelem. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/355


17. Souhlas s umístěním kontejneru na místní komunikaci

Návrh usnesení:

Bod se vyřazuje z důvodu duplicity.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/356


18. Majáles GJB

I. Návrh usnesení:

RM souhlasí s pořádáním průvodu (Majáles) – pořadatel Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice – dne 17. 5. 2019 od 9.00 do 11.30 hodin.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/357

II. Návrh usnesení:

RM bere na vědomí, že v uvedené době bude omezen pohyb motorových vozidel na ulicích V Lánech, Oslavanská, Tomáše Procházky, Krumlovská a Ve Sboru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/358


19. XIX. klobásová soutěž Gerendás 2019, Maďarsko – účast soutěžního týmu

I. Návrh usnesení:

RM schvaluje účast soutěžního týmu města Ivančice na 19. Klobásové soutěži v Gerendáši, Maďarsko, ve dnech 17. 5. – 19. 5. 2019 ve složení Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková, Ing. Ilona Valentová (služební cesta), K., V.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/359

II. Návrh usnesení:

RM schvaluje pro přepravu soutěžního týmu použití služebního vozidla FIAT DUCATO, 1BF 4658, které je v užívání příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice. Řidiči: Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková, Ing. Ilona Valentová.

RM schvaluje pro dobu služební cesty soutěžního týmu s vozidlem FIAT DUCATO, 1BF 4658, výpůjčku služebního vozidla Škoda Octavia BOL 4577 pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/360


20. Revokace usnesení 17/R36 ze dne 20.11.2018 – nájemní smlouva č. 1201000492 (změna)

Návrh usnesení:

RM revokuje usnesení č. 17/R36 ze dne 20. 11. 2018, nájemní smlouva č. 1201000492 mezi městem Ivančice a panem K., bytem: .. Ivančice tak, že nájemné činí 10,-Kč/m2/rok, celkem tedy za 1 526 m2 činí 15 260,- Kč/rok, (stejně jako u obdobných pozemků v současné době).

Smlouva je na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2019. Nájem lze ukončit výpovědí i dohodou smluvních stran.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/361


21. Revokace usnesení RM/2019/12/311 ze dne 17. 4. 2019, záměr prodeje pozemku p. č. 2298 o výměře 1615 m2 a záměr nabytí části id. podílu na pozemku p.č. 2236, vše v k.ú. Kounické Předměstí.

Návrh usnesení:

RM   revokuje usnesení RM/2019/12/311 ze dne 17. 4. 2019 tak, že doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p. č. 2298, orná půda (o výměře 1615 m2) a záměr nabytí ideálního podílu cca 6/20 na pozemku p. č. 2236, orná půda (matematicky odpovídající zhruba výměře pozemku města, který chce žadatel nabýt), oba k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení nebylo přijato


22. Žádost o povolení umístění kontejneru na komunikaci města Ivančice (parcela č. 1337/2 v k. ú. Němčice u Ivančic)

Návrh usnesení:

RM schvaluje umístění kontejneru ve dnech 24. – 27. 5. 2019 (na stavební suť, 3 tuny) na komunikaci města Ivančice, a to p. č. 1337/2 ostatní komunikace (ost. plocha) v k. ú. Němčice u Ivančic.

RM souhlasí s návrhem přechodného dopravního značení na ulici Kpt. Jaroše v době od 24. 5. do 27. 5. 2019; žadatel Č., Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/362


23. Služebnost cesty přes městské pozemky, a to pozemek p. č. 438 a pozemek 437/30, oba v k. ú. Hrubšice, k pozemkům ve vlastnictví žadatelky, a to pozemku p. č. 437/21 a pozemku 437/40 oba v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení:

RM schvaluje zřízení bezúplatné služebnosti cesty na městských pozemcích, a to pozemcích p. č. 438, ost. plocha (neplodná půda) a p. č. 437/30, ost. plocha (manipulační plocha), oba v k. ú. Hrubšice, k pozemkům ve vlastnictví žadatelky, a to: pozemku p. č. 437/21, ost. plocha (manipulační plocha) a pozemku p. č. 437/40, ost. plocha (manipulační plocha). Náklady spojené se zřízením služebnosti k městským pozemkům ponese žadatelka.

Usnesení nebylo přijato


24. Žádost o opravu schodů (Polní 6-8), na parcele č. 900/4, v k.ú. Ivančice.

Návrh usnesení:

RM souhlasí s opravou schodů před budovou na adrese Polní 6-8, na parcele č. 900/4, v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/363


25. Žádost o souhlas s odstraněním stavby na pozemku p. č. 10/1, k. ú. Hrubšice (město je majitelem sousedního pozemku p. č. 253/1, k. ú. Hrubšice).

Návrh usnesení:

RM souhlasí s odstraněním stavby na pozemku p. č. 10/1, k. ú. Hrubšice (město Ivančice jako majitel sousedního pozemku p. č. 253/1, k. ú. Hrubšice), za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP –  214/2019 ze dne 24. 4. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/364


26. Ořezání větví a vykácení stromů bránících průjezdu zemědělské techniky

I. Návrh usnesení:

RM souhlasí s odstraněním větví rostoucích do příjezdových cest a bránících tak průjezdu zemědělské techniky k pozemkům p.č. 349/23, p.č. 349/24, p.č. 349/25, p.č. 349/26, p.č. 349/27, p.č. 349/21 vše v k.ú. Řeznovice, dále p.č. 1821 k.ú. Letkovice a p.č. 350/23 a p.č. 350/20 k.ú. Řeznovice. Ořezán bude nejmenší nutný počet větví k umožnění průjezdu techniky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/365

II. Návrh usnesení:

RM nesouhlasí s vykácením náletových stromů na pozemku p.č. 350/23 k. ú. Řeznovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/366


27. Záměr prodeje pozemků p. č. 427/11, p. č. 437/14, p. č. 437/89 a části pozemku p. č. 437/72 (cca 175 m2), vše ostatní plocha (manipulační plocha) vše v k. ú. Hrubšice.

Návrh usnesení:

RM doporučuje schválit Zastupitelstvu města Ivančice záměr prodeje pozemků p. č. 427/11 o výměře 237 m2, p. č. 437/14 o výměře 67 m2, p.č. 437/89 o výměře 203 m2, p. č. 437/15 o výměře 51 m2 a části pozemku p. č. 437/72 o výměře 1020 m2 (cca 175 m2), vše ostatní plocha (manipulační plocha) v k. ú. Hrubšice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/367


28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2599/1, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:

RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku   p. č. 2599/1, neplodná půda, ostatní plocha, o výměře cca 8 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/368


29. Smlouva o zřízení věcného břemene – „Hrubšice, TS chaty za mostem, stav. úpr.“

Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k akci „Hrubšice, TS chaty za mostem, stav. úpr.“, mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným, č. ZN-014330046711/001; zatížené pozemky p. č. 413/1, 413/3 a 413/6, k. ú. Hrubšice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/369


30. Nájemní smlouva č. 04/19

Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 04/19 o nájmu pozemků p. č. 2805/8, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 2805/7, ostatní plocha, silnice, dle GP č. 1258-3191/2016,  k. ú. Kounické Předměstí, mezi městem Ivančice a SŽDC, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/370


31. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1605/5 – k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1605/5, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 60 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/371


32. Záměr nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení:

RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/10 k pozemkům v k. ú. Letkovice:

 • č. 1620/74, lesní pozemek, o výměře 54 m2,
 • č. 1680/197, lesní pozemek, o výměře 63 m2,
 • č. 1720/7, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 66 m2,
 • č. 1769/80, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 158 m2,
 • č. 1845/14, orná půda, o výměře 11 m2,
 • č. 1845/38, orná půda, o výměře 12 m2,
 • č. 1923/3, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 54 m2,
 • č. 1946/47, vodní plocha (rybník), o výměře 127 m2,
 • č. 1946/59, vodní plocha (rybník), o výměře 391 m2,
 • č. 2022/43, vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 96 m2,
 • č. 2022/72, vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 14 m2,
 • č. 2023/35, vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 62 m2,
 • č. 2023/70, lesní pozemek, o výměře 107 m2,
 • č. 2023/119, lesní pozemek, o výměře 291 m2,
 • č. 2076/21, orná půda, o výměře 913 m2,
 • č. 2076/35, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 198 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/372


33. Revokace usnesení č. RM/2019/4/70 – zábor veřejného prostranství – staré sídliště

Návrh usnesení:

RM schvaluje revokaci usnesení č. RM/2019/4/70 ze dne 30. 1. 2019 – zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 570/14 v k. ú. Ivančice – takto:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 570/14, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, před přední a zadní částí bytového domu – Okružní 18, 20, 22 za účelem umístění lešení pro opravu fasády bytového domu, umístění stavebního dvoru v boční části bytového domu a souhlas s vjezdem stavební techniky nad 3,5 t v období 23. 4. – 20. 6. 2019  podle vyjádření investičního technika, č.j.: OISMaP – 012/2019 ze dne 10. 1. 2019 a za poplatek 7 750,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/373


34. Zábor veřejného prostranství – část pozemku na Palackého náměstí

I. Návrh usnesení:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3163/10, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. a obec Ivančice, u domu č. p. 4 na Palackého náměstí, o výměře cca 5 m², dne 15. 5. 2019 v době od 10.00 do 11.00 hodin za účelem konání předvolební akce KSČM pro volby do Evropského parlamentu v ČR za poplatek 50,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/374

II. Návrh usnesení:

RM schvaluje vylepení volebních plakátů na ploše u křižovatky ulice Oslavanské a k novému sídlišti a u vlakové zastávky Ivančice – město; (vylepování materiálů na veřejné plakátovací plochy nepodléhá souhlasu rady města).

Usnesení nebylo přijato


35. S. – žádost o dotaci na účast na skautské akci v Severní Americe

Návrh usnesení:

RM schvaluje poskytnutí dotace S., …, Ivančice na účast na skautské akci Jamboree 2019 v Severní Americe ve výši 10 000,- Kč.  Hrazeno bude z rezervy rady.

Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/375


36. Nájemní smlouva – pohostinství Řeznovice

Návrh usnesení:

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu pohostinství v Řeznovicích, mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a panem K. jako nájemcem, korespondenční adresa .., Ivančice, s úpravami ohledně seznamu movitého vybavení dle Mgr. Kubíkové.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/376


37. Revokace usnesení ze dne 20.3.2019 č. RM/2019/10/195

Návrh usnesení:

RM ruší usnesení rady  č. RM/2019/10/195 ze dne 20.3.2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/377


38. Schválení veřejnoprávních smluv – měření rychlosti

I. Návrh usnesení:

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Senorady pro měření rychlosti vozidel na silničních komunikacích v intravilánu obce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/378

II. Návrh usnesení:

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Nová Ves pro měření rychlosti vozidel na silničních komunikacích v intravilánu obce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/379

III. Návrh usnesení:

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Moravské Bránice pro měření rychlosti vozidel na silničních komunikacích v intravilánu obce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/380

IV. Návrh usnesení:

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Mělčany pro měření rychlosti vozidel na silničních komunikacích v intravilánu obce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/381


39. Schválení smlouvy a přijetí dotace z dotačního programu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019

Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu a přijetí dotace z dotačního programu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019 ve výši 35 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/382


40. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, Krumlovská 298/8, Ivančice

Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 2, na adrese Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně N. Nájem na dobu určitou do 31. 7. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/383


41. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zhotovitel projektové dokumentace pro přestupní uzel hromadné dopravy v Ivančicích – 0. etapa“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo (změna dodavatele)

Návrh usnesení:

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek změnu přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace pro přestupní uzel hromadné dopravy v Ivančicích – 0. etapa“, a to firmě Ing. arch. Radko Květ, Brno, IČO 13676601, s cenou bez DPH 1 848 500,- Kč. RM schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 3 nabídky.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/15/384


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2019-15_07-05-2019 100 KB