Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 38/2018

Výpis z přijatých usnesení 38. schůze rady města konané dne 05.12.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Dodatek č. 2 k Organizační směrnici č. 4/2016 – ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Ivančice, kterým se Organizační řád doplňuje a současně se vyhlašuje jeho úplné aktuální znění

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 k Organizační směrnici č. 4/2016 – ORGANIZAČNÍ ŘÁD  Městského úřadu Ivančice, kterým se Organizační řád doplňuje a současně se vyhlašuje jeho úplné aktuální znění; účinnost dnem 6.12.2018.                                                  

RM zmocňuje vedoucího odboru regionálního rozvoje, aby pověřil administrací a podepisováním koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek zaměstnance zařazeného do jím řízeného odboru.


Navýšení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Ivančice – zřízení 1 pracovní pozicev odboru sociálních věcí – OSPOD

U s n e s e n í :

  • RM schvaluje s účinností od 1.1.2019 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona  č. 128/2000 Sb., zákon o obcích vplatném znění, navýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice,  odbor sociálních  věcí, odd. sociálně-právní ochrany dětí o 1, a to z důvodu navýšení počtu nezletilých dětí ve správním regionu a počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče nadpočty stanovené dle vyhlášky č. 437/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí;

celkový počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních věcí bude 10, celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice bude 88, počet zaměstnanců zařazených do zvl. orgánů a org. složek od 1.1.2019 zůstává 27.

  • RM ukládá tajemnici městského úřadu vyhlásit příslušné výběrové řízení a odpovídající mzdové prostředky zahrnout do plánu rozpočtu pro r. 2019.

Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice.

Hlasováno: 4 pro, 1 proti


Oznámení o přerušení stravovacích služeb – Školní jídelna Ivančice

U s n e s e n í :

RMbere na vědomí oznámení příspěvkové organizace Školní jídelna Ivančice o přerušení dodávky stravování pro školy z důvodu výměny varného zařízení v době od 19.12.2018 do 4.1.2019.


MŠ Chřestová – čerpání rezervního fondu

U s n e s e n í :

RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice ve výši 50 000,- Kč na úhradu zvýšených záloh cen energií.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup licence Office 2019 pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup licence Office 2019 pro město Ivančice“ firmě T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, IČO 64949681, s cenou vč. DPH 896 539,82 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru informačních systémů a odboru vnitřních věcí pro rok 2018. Osloveno bylo 11 firem, podány byly 4 nabídky.


Nabídka spolupráce na slovensko-českém projektu na zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi opatřit více informací o Programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020.


Záměr nabytí pozemku p.č. 3130/2, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje ZM schválit záměr nabytí pozemku p.č. 3130/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 27 m², k.ú. Ivančice.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu předložit do zasedání rady v lednu 2019 tabulku – přehled přijatých usnesení zastupitelstva ohledně dispozic s majetkem města s informací, která z nich byla splněna. 


Záměr pronájmu pozemků, či jejich částí v k.ú. Ivančice, Budkovice a Letkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 349/23, p.č. 349/24, p.č. 349/25, p.č. 349/26, p.č. 349/27, p.č. 349/21, vše neplodná půda (ostatní plocha) v k.ú. Řeznovice a částí pozemků p.č. 1930/6, p.č. 1930/184, oba lesní pozemek, v k.ú. Budkovice, dále záměr pronájmu pozemků p.č. 350/23, p.č. 350/20, oba neplodná půda(ostatní plocha), v k.ú. Řeznovice a pozemek p.č. 1821, orná půda, v k.ú. Letkovice.


Svatební obřad na mostě na Rénu

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením mostu dne 19.10.2019 v době od 11.00 do 13.00 hodin z důvodu příprav a konání svatebního obřadu. 

RM souhlasí s uspořádáním svatebního obřadu na mostě na Rénu dne 19.10.2019 ve 12.00 hodin.

RM ukládá oddělení matriky vyrozumět žadatelku, že potřebné povoleník uzavření mostu vydá na základě její žádosti odbor správních činností – silniční správní úřad.


Úhrada nadstandardu v roce 2019 – linka do Řeznovic a Hrubšic a zpět

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí příspěvku pro rok 2019 ve výši 331 614,- Kč společnosti KORDIS JMK, a.s., Brno, IČO 26298465, na tzv. nadstandard za autobusové linky do Řeznovic a Hrubšic.


Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 15, Komenského náměstí 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 15, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně D. Nájem na dobu určitou do 31.12.2019.


Stavba kamenné zdi na pozemku p.č. 1930/184 – k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou opěrné kamenné zdi u budovy č.e. 41 na pozemku p.č. 1930/184, lesní pozemek, k.ú. Budkovice, provedenou vlastníkem budovy – H.,bytem:  … Brno, z důvodu zábrany sesouvání půdy.


Dohoda  s Povodím Moravy, s.p., o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemkům

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o finanční náhradě za omezení vlastnickéhopráva k pozemkům p.č. 2025/4, vodní plocha, p.č. 2023/76, lesní pozemek, oba v k.ú.  Letkovice a p.č. 607/7, ostatní plocha (neplodná půda) v k.ú. Ivančice, mezi Povodím Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem: Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako vlastníkem pozemků a městem Ivančice jako vlastníkem vodního díla; jednorázová úhrada ze strany města Ivančice činí 39 930,- Kč včetně DPH. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Oprava kabelovodu na Komenského náměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením opravy kabelovodu společností itself s.r.o., Brno,IČO 18826016, na ul. Komenského náměstí, k.ú. Ivančice, dle podmínek stanovených ve vyjádření č.j.: OISMaP – 548/2018 ze dne 26.11.2018. Žadatel je povinen o akci s předstihem informovat vlastníka objektu Snack bar u Marků.


Sjezd a nájezd k RD na ul. Dolní Hlinky, umístění dopravního zrcadla

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zřízením sjezdu a nájezdu na pozemku p.č. 3161/2 k rodinnému domu č.p. .., na pozemku p.č. st. 354/3, k.ú. Ivančice, ul. Dolní Hlinky. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j.: OISMaP –550/2018 ze dne 26.11.2018 a splnit bezpečnostní opatření – zřídit a udržovat na své náklady dopravní zrcadlo, které bude osazeno minimálně 1 m od obrubníku chodníku.


ZŠ V. Menšíka – vybudování dvou učeben

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí žádost ředitelky školy o vybudování dvou podkrovních učeben na Komenského náměstí č. 7 a doporučuje zastupitelstvu zařadit pořízení projektové dokumentace do rozpočtu města pro rok 2019.


Odpisový plán příspěvkových organizací pro rok 2019

U s n e s e n í :

RM schvaluje v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a),odpisové plány pro rok 2019 příspěvkových organizací města Ivančice.


Sjezd a nájezd k plánované výstavbě 3 RD v ul. Na Brněnce

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním sjezdu a nájezdu ke třem plánovaným rodinným domům v ul. Na Brněnce na pozemku p.č. 940/15, k.ú. Ivančice. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j.: OISMaP – 547/2018 ze dne26.11.2018 a podmínky stanovené Stáním fondem dopravní infrastruktury, že nový sjezd bude realizován přesně podle předložené upravené projektové dokumentace.


Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt „Vybudování dětského hřiště u mateřské školy v Němčicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 24_18 ve výši 400 000,- Kč určeného k úhradě nákladů na schválený projekt „Vybudování dětského hřiště u mateřské školy v Němčicích“.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Repase oken, dveří a vrat Památníku Alfonse Muchy (stará radnice), Palackého náměstí 4/9, Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Repase oken, dveří a vrat Památníku Alfonse Muchy (stará radnice), Palackého náměstí 4/9,Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

RM ukládá Ing. Sládkovi a paní Badinové dojednat s panem M. odvoz děl v jeho vlastnictví pro dobu provádění rekonstrukce a po dohodě s panem M. případně zajistit transport odbornou firmou.


Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služby  – natáčení zpráv

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služby ze dne 1.7.2000 mezi Jaroslavem Voborným – Televize Ivančice, IČO 44040300, Palackého nám. 6, Ivančice a městem Ivančice ke dni 5.12.2018.


Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu pro město Ivančice uzavřené dne 5.11.2015 mezi městem Ivančice a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. (dříve SITA CZ a.s.), Praha 2, IČO 25638955, spočívající zejména v úpravě ceny za roční plnění podle příloh č. 1a, 1b smlouvy.


Souhlas s podáním akce Přesun kaple v Letkovicích do soutěže ČKAIT

U s n e s e n í :

RM souhlasí s podáním přihlášky pro akci Přesun kaple v Letkovicích dosoutěže ČKAIT – Cena inženýrské komory 2018. Jedná se o prezentaci významných stavebních akcí a technologických řešení provedených za období roku 2017-2018.


Smlouva o dílo – Výměna oken budovy kina Réna v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na výměnu oken budovy kina Réna v Ivančicích se zhotovitelem 1A TRADE s.r.o., IČO28277457, se sídlem Hlavní 138/3, 664 12 Oslavany. Cena díla 107 290,00 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


 

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-38_05-12-2018 58 KB