Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 32/2018

Výpis z přijatých usnesení 32. schůze rady města konané dne 10.10.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů – CENDIS, s.p.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi CENDIS, s.p., IČO 00311391, se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, jako poskytovatelem a městem Ivančice jako příjemcem za částku podle ceníku služeb – příloha č. 4 smlouvy. Hrazeno bude z rozpočtu odboru správních činností.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Provádění servisních prací pro město Ivančice – rozhlasové zařízení

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Provádění servisních prací pro město Ivančice – uzavřené dne 23.2.2009 mezi Mgr. Pavlem Kubějou – EMPEMONT, IČO 47822147, se sídlem: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí (zhotovitelem) a městem Ivančice (objednatelem) spočívající ve změně servisního ceníku.

Hradí se z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního. 


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Oprava zpomalovacích prahů na ul. Mřenková v Ivančicích – IBAU CZ s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava zpomalovacích prahů na ul. Mřenková v Ivančicích“ uzavřené dne 17.7.2018 mezi IBAU CZ s.r.o., IČO 06980899, se sídlem: Jana Vrby 1255/8, 664 91 Ivančice (zhotovitelem) a městem Ivančice (objednatelem) spočívající ve změně termínu zahájení a ukončení díla.


Zápis č. 52 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 19.9.2018

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 52 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 19.9.2018.

K bodu 4/K22:

 • RM žádá komisi o sdělení termínu oslav 90 let založení lidové školy umění, aby odhalení desky jejího zakladatele Václava Ignáce Dusíka mohlo být s oslavami koordinováno. RM souhlasí se zhotovením pamětní desky z kaleného bezpečnostního skla s vypískovaným portrétem a textem dle návrhu předloženého komisí.
 • Pamětní deska Antona Mauritze Worlla – starosta nechá vypracovat návrh od dalšího zhotovitele (RM č. 7 dne 30.8.2018).
 • Busta Vladimíra Menšíka – bude umístěna na budovu družiny ZŠ Vladimíra Menšíka, Komenského náměstí 20/7; odbor investic, správy majetku a právní vyžádá závazné stanovisko; ukotvení busty na budovu provede její autor Nikos Armutidis; přítomen bude příslušný pracovník odboru investic, správy majetku a právního. Slavnostní odhalení busty se uskuteční v pátek 12.10.2018.
 • Pamětní deska Jaromíra a Hynka Růžičkových bude odhalena 17.11.2018.

K bodu 3/K24:

 • Zpřístupnění věže kostela – Smlouva o spolupráci mezi městem, farností a kulturním a informační centrem (o úpravě režimu při návštěvách věže kostela) dosud nebyla uzavřena.

K bodu 2/K27:

 • Navrácení židovské kašny na původní místo – umístění vyplyne z celkové koncepce řešení náměstí.

K bodu 2/K41:

 • Kříž u železničního přejezdu Ivančice-Oslavany/návrh na přesun kříže na původní místo u kostela na Palackého náměstí – bude projednáno s architektem při přípravě druhé fáze rekonstrukce náměstí (zadní části); rada žádá komisi o zjištění, respektive doložení původního umístění kříže na náměstí.

Vydání knihy paměti Rudolfa Kondeie – vzhledem k dostatečnému počtu výtisků knihy, které má Kulturní a informační centrum Ivančice k dispozici, nebude další vydání zatím realizováno.

K bodu 2/K42:

 • Litinový znak se lvem z roku 1928 – originál bude uložen v depozitáři na Městském úřadě Ivančice, Palackého náměstí 196/6.

  K bodu 2/K44:

 • Restaurátorské práce na kříži z roku 1841 na hlavní cestě na hřbitově v Ivančicích – bude vysoutěženo v roce 2018, realizace se předpokládá dle kapacit kameníků/ restaurátorů v roce 2018 – jaro 2019.
 • Zjištění vlastnictví křížů a pozemků obsažených v brožuře Kříže Ivančicka – rada žádá komisi o položkový soupis křížů a pozemků z brožury (ve formě tabulky) a soupis předat odboru investic, správy majetku a právnímu.
 • Posouzení technického stavu křížů – bude objednáno u odborné firmy odborem investic, správy majetku a právním a narozpočtováno na rok 2019.

Dny evropského dědictví 2019 – budou se konat v termínu 7.9. – 15.9.2019.

Brožura Židovské památky v Ivančicích – rada zaujme stanovisko k doporučení schválit zpracování brožury včetně překladu do anglického, německého a francouzského jazyka po prostudování návrhu rozpracované brožury.

Dosud trvá:

 • úkol pro odbor investic, správy majetku a právní zakreslit památkové objekty, které dosud nejsou v katastrální mapě zakresleny – bude plněno dle kapacitních možností odboru investic, správy majetku a právního,
 • úkol pro odbor investic, správy majetku a právní – zdokumentovat vlastnictví pozemků, na kterých stojí zastavení křížové cesty a jednat s vlastníky o nabytí pozemků pod kapličkami do vlastnictví města – bude plněno dle kapacitních možností právního oddělení,
 • doporučení komise radě – hledat možnosti umístění městského muzea,
 • projekt nové expozice Památníku A. Muchy, kde stavební úpravy zajistí město Ivančice a pro rok 2018 je počítáno s částkou 1,5 mil. Kč – čeká se na závazné stanovisko,
 • úkol pro odbor investic, správy majetku a právní – oprava kříže v Alexovicích – zjistit vlastnické poměry.

K bodu 3/K52:

 • RM bere na vědomí předloženou tabulku Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPRZ a MPZ na rok 2019, MPZ Ivančice; termín pro podání žádosti na rok 2019 – do 15.11.2018.

Souhlas se zřízením přípojky a napojením na splaškovou kanalizaci – AUTEC Engineering s.r.o.

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uložením a napojením kanalizační přípojky pro splaškovou kanalizaci firmy AUTEC – Engineering s.r.o., Zahradní 181/4, Troubsko,  v ulici U Hřiště,  p.č. 394/44 a 394/133, k.ú. Alexovice; stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. OISMaP – 411/2018 ze dne 4.10.2018.


Souhlas s přípoloží optické chráničky mezi Hrubšicemi a Řeznovicemi

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uložením optických kabelů při stavebním záměru „Optická propojovací trasa itself  Hrubšice – Řeznovice“; tento souhlas nenahrazuje souhlas orgánu státní správy.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Rekonstrukce VN827, od 1 (OS) po 28“, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Rekonstrukce VN827, od 1 (OS) po 28“, k.ú. Letkovice. Budoucí oprávněná E.ON Distribuce, a.s.


Vyjádření ke stavbě „Ivančice, m.č. Němčice, ul. U Řeky – armaturní šachta“

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí s vybudováním armaturní šachty pro měření průtoku pitné vody v hlavních vodovodních řadech v Němčicích.


Vyjádření k akci „Budkovice – ..: NN příp. kab. př.“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním přípojky NN na pozemku p.č. 22/1, k.ú. Budkovice; podmínkou souhlasu rady je provést realizaci přípojky NN až po provedení dešťové a splaškové kanalizace.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice a E.ON Distribuce, a.s, se zapracovanou podmínkou o realizaci přípojky NN až po provedení dešťové a splaškové kanalizace.


Smlouva o zpracování osobních údajů – ZONER software, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje  uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Ivančice a firmou ZONER software, a.s., se sídlem Nové sady 583/18, 602 00 Brno, IČO 49437381.


Obnova 2 ks infotabulí – město Ivančice a Mikroregion Ivančicko

U s n e s e n í :

RM souhlasí s obnovou 2 ks infotabulí města Ivančice a Mikroregionu Ivančicko (1 ks na Tesařově náměstí před objektem prodejny „Večerka“, 1 ks u hlavního nádraží na Krumlovské ulici), a to včetně repase stojanu, vlastníkem – Mikroregionem Ivančicko.

Infotabule, jež budou hrazeny z dotace Mikroregionu Ivančicko, dodá Mikroregion. Podklady, texty a fotografie pro výrobu infotabulí dodá Mikroregionu odbor investic, správy majetku a právní po konzultaci s Kulturním a informačním centrem Ivančice a odsouhlasení místostarostou J. Sojkou – termín říjen 2018.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – NWT a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností NWT a.s., IČO 63469511, na dodávku elektřiny ve VN na první polovinu roku 2019.


Dopravní řešení v ulici Na Úvoze

U s n e s e n í :

RM souhlasí s dopravním řešením v ul. Na Úvoze v Ivančicích dle vyjádření č.j. OISMaP – 414/2018 ze dne 4.10.2018 a doporučuje zahrnout do rozpočtu na r. 2019 částku 150 000,- Kč na tuto akci; řešit ve spojení s projektovou dokumentací pro sportovní halu ZŠ TGM Na Brněnce; odbor investic, správy majetku a právní zajistí zpracování projektové dokumentace na podélná parkovací stání.


Vyjádření k akci „Ivančice, přeložka VN, sportovní hala“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přeložkou VN na pozemek p.č. 922/4, k.ú. Ivančice. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. OISMaP – 413/2018 ze dne 4.10.2018.


Umístění vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemcích města – ulice Hybešova,..

U s n e s e n í :

RM ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi připravit k projednání v radě veškeré podklady  včetně podkladů z účetní evidence města.


Souhlas zřizovatele s darem příspěvkové organizaci – ZŠ V. Menšíka Ivančice

U s n e s e n í :

RM uděluje souhlas jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov, IČO 70919453, se sídlem: Růžová 149/7, 664 91 Ivančice s přijetím daru – 1 kus interaktivní tabule Smart Notebook – pro školní výuku (obdarovaný) od Základní a mateřské školy Ivančice – Němčice, okres Brno-venkov, IČO  70852022, se sídlem: Školní 230/34, 664 91 Ivančice (dárce) a současně schvaluje Darovací smlouvu.


Koncové prvky pro varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany

U s n e s e n í :

RM souhlasí se studií „Zpracování studie proveditelnosti pro výměnu a doplnění koncových prvků varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany a pro výměnu koncových prvků varování v areálu JE Dukovany“.

Studie byla upravena dle požadavků rady města.


Smlouva o zajištění školení a výcviku strážníků č. 82181700

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků mezi Statutárním městem  Brno – Městskou policií Brno jako poskytovatelem a městem Ivančice jako objednatelem na dobu určitou – do 31.12.2019. Hrazeno bude z rozpočtu městské policie pro rok 2019.


Plná moc pro Ing. Vágnerovou

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro Ing. Jitku Vágnerovou, IČO 75691698, se sídlem: Kralice nad Oslavou, k zajištění závazných stanovisek od příslušných orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, potřebných k řízením ve věci díla (projektu) „Zahrada vily Panowských, Ivančice – altán s veřejnými toaletami“  –  ke všem jednáním a úkonům, včetně doručování.


Smlouva o dílo – zhotovení a montáž busty Vladimíra Menšíka

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení a montáž bronzové busty Vladimíra Menšíka se zhotovitelem Nikosem Armutidisem. Cena díla 120 000,00 Kč bez DPH, tj. 138 000,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.11.2018.


Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně T., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.1.2019.


Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemce K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.10.2019.


Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, U Jatek 1019/5, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně M. Nájem na dobu určitou do 31.10.2019.


Darovací smlouva – 2 ks informační tabule –  Jihomoravský kraj

U s n e s e n í :

RM schvaluje Darovací smlouvu na 2 ks informačních tabulí k auditu familyfriendlycommunity mezi Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným.


Schválení bezplatného vstupu do Památníku Alfonse Muchy

U s n e s e n í :

RM souhlasí s bezplatným vstupem do Památníku Alfonse Muchy pro členy sociálně-zdravotního výboru zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 22.10.2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku u penzionu pro důchodce v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku u penzionu pro důchodce v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Veřejná zakázka „Revitalizace varného bloku školní jídelny v Ivančicích“ – informace příspěvkové organizace Školní jídelna Ivančice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci ředitelky Školní jídelny Ivančice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, o uveřejnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Revitalizace varného bloku školní jídelny v Ivančicích“. Hrazeno bude z rozpočtu Školní jídelny Ivančice.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-32_10-10-2018 65 KB