Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 30/2018

Výpis z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne 26.09.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Schválení Plánu inventur na rok 2018 a složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložený Plán inventur na rok 2018 a složení ústřední a dílčích inventarizační komisí.


Prohlášení města Ivančice o souhlasu s výsadbou medonosných dřevin na pozemcích města Českým svazem včelařů, z.s., ZO Ivančice

U s n e s e n í :

RM uděluje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, jménem města Ivančice, jakožto vlastníka, souhlas s výsadbou medonosných dřevin na níže specifikovaných pozemcích města Ivančice Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Ivančice, v rámci akce „Výsadba medonosných dřevin v obci Ivančice“:

         obec Ivančice, katastrální území Kounické Předměstí a Ivančice

 • pozemek p.č. 2769/56,
 • pozemek p.č. 900/4,
 • pozemek p.č. 570/6,
 • pozemek p.č. 570/9.

Toto usnesení o souhlasu se přijímá pro účel dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 050484/18/ORR uzavřené mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem dotace a Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Ivančice.


Český svaz chovatelů Ivančice – žádost o finanční příspěvek

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace Českému svazu chovatelů Ivančice na oblastní výstavu králíků, konanou 19. – 21.10.2018, a dětskou soutěž Králičí hop ve výši 25 000,- Kč. Hrazeno bude z rezervy rady. Současně RM schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.


ZUŠ Ivančice – žádost o příspěvek na vybavení a aktivity pěveckého sboru Mušky

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku – dotace ZUŠ Ivančice, p.o., Palackého náměstí 27a, Ivančice, IČO 44946805, na nákup zvukových portů a na aktivity pěveckého sboru Mušky ve výši 50 000,- Kč. Hrazeno bude z rezervy rady. Současně RM schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.


Vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice a Základní škole T. G. Masaryka Ivančice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v  Základní škole V. Menšíka Ivančice a v Základní škole TGM Ivančice ve dnech 21.12.2018 a 3. – 4.1.2019 z důvodu rekonstrukce technologického zařízení školní jídelny.


Navýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice – zřízení 1 dočasné pozice

U s n e s e n í :

 • RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v  platném znění, navýšení počtu zaměstnanců zařazených do odboru investic, správy majetku a právního Městského úřadu Ivančice o 1, a to do právního  oddělení – pracovní pozice právník s účinností od 1.11.2018 do ukončení pracovního poměru pracovnice právního oddělení, nejdéle však do 31.12.2019; počet zaměstnanců zařazených do odboru investic, správy majetku a právního bude 16.
 • RM tedy schvaluje celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice 86, počet zaměstnanců zařazených do zvl. orgánů a org. složek zůstává 26.
 • Mzdový fond bude odpovídajícím způsobem navýšen.

Navýšení úhrad za poskytování pečovatelské služby a za poskytování sociální služby v denním stacionáři

U s n e s e n í :

RM schvaluje s účinností od 1.1.2019 navýšení úhrad za poskytování pečovatelské služby dle předložené přílohy č. 3.

RM schvaluje s účinností od 1.1.2019 navýšení úhrad za poskytování ambulantní služby v denním stacionáři dle předložené přílohy č. 4.


Terénní pečovatelské služba – navýšení počtu pracovnic, změna kapacity poskytované služby, změna cílových skupin

U s n e s e n í :

RM schvaluje vytvoření jednoho pracovního místa pro pečovatelskou službu, organizační složku města Ivančice, od 1.1.2019 z důvodu zvýšené potřeby terénní péče.

Celkový počet zaměstnanců zařazených do organizační složky Pečovatelská služba Ivančice tak od 1.1.2019 činí 13, celkový počet zaměstnanců zařazených do zvl. orgánů a org. složek tak od 1.1.2019 činí 27.

RM (v návaznosti na schválení požadavku týkajícího se vytvoření jednoho pracovního místa pro pečovatelskou službu) schvaluje s účinností od 1.1.2019 navýšení kapacity poskytované služby.

RM schvaluje s účinností od 1.1.2019 změnu cílových skupin (okruhu osob), kterým je poskytována terénní pečovatelská služba.


Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice

U s n e s e n í :

RM jmenuje od 1.1.2019 ředitelkou příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice paní Bc. Andreu Ondrovou.


Úpravy platů ředitelů příspěvkových organizací

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí rámcové podklady informující o platech ředitelů příspěvkových organizací města Ivančice. Vedoucí odboru vnitřních věcí zajistí, aby ředitelé příspěvkových organizací města předložili do 1.10.2018 včetně stručný rozklad své činnosti v roce 2018 jdoucí nad rámec obvyklých pracovních povinností; v rozkladu uvedou, v kterém měsíci byla mimořádná činnost konána.


Upřesnění mzdových nákladů – penzion

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí předloženou zprávu ředitelky Penzionu pro důchodce Ivančice paní Dvořákové týkající se mzdových prostředků.


Přidělení bytové jednotky v Penzionu pro důchodce – DPS Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje, po podrobném seznámení se se všemi žádostmi o dvoulůžkový byt v DPS Ivančice, přidělení bytu č. 8  H.


Smlouvy o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod pro veřejnou potřebu

U s n e s e n í :

RM schvaluje smlouvy o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod pro veřejnou potřebu na mezi firmou VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., IČO 49455842, se sídlem Soběšická 156, Brno 638 01, jako dodavatelem a městem Ivančice jako odběratelem na následující odběrná místa (bytové domy) ve vlastnictví odběratele:

 • Ivančice, Růžová 866/14, s výší měsíční zálohy 500,- Kč,
 • Ivančice, Chřestová 1018/41, s výší měsíční zálohy 3400,- Kč,
 • Ivančice, Komenského náměstí 21/9, s výší měsíční zálohy 6100,- Kč,
 • Ivančice, Palackého náměstí 12/27, s výší měsíční zálohy 2400,- Kč,
 • Ivančice, Palackého náměstí 87/41, s výší měsíční zálohy 2200,- Kč,
 • Ivančice, U jatek 1019/5, s výší měsíční zálohy 3200,- Kč,
 • Ivančice, Krumlovská 298/8, s výší měsíční zálohy 2800,- Kč,
 • Ivančice – Alexovice, Pod Hájkem 28/38, s výší měsíční záloh 1300,- Kč, 800,- Kč a 700,- Kč – 3x smlouva.

Umístění kontejneru na stavební suť

U s n e s e n í :

RM souhlasí s dočasným umístěním kontejneru na stavební suť v ul. Ve Fortně v jednotlivých dnech v říjnu a listopadu 2018. Kontejner nesmí bránit průjezdu svozového vozidla na komunální odpad.


Vyhrazené parkovací místo v ul. Jana Schwarze

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v ul. Jana Schwarze v Ivančicích. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu prověřit, zda je možné v blízkosti zřídit obecné parkovací místo pro invalidy.


Žádost o souhlas s úpravou cesty – Stříbský mlýn

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí s úpravou pěšiny na p.č. 2607/5, k.ú. Kounické Předměstí, k rekreačním chatám; město zváží v příštím roce možnost úpravy na stezku pro kola na uvedeném pozemku.


Prodloužení nájemní smlouvy – fitcentrum

U s n e s e n í :

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu fitcentra v Městské sportovní hale na ul. Rybářská č.e. 1202, Ivančice, uzavřené dne 9.10.2015, mezi městem Ivančice jako pronajímatelem  a Darjou Šlapanskou, Ivančice, IČO 68633637, jako nájemcem, do 31.12.2019; nájemné bude zvýšeno o inflaci.


Záměr prodeje částí pozemků p.č. 532/7 a p.č. 532/6, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemků p.č. 532/7, orná půda, a p. č. 532/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 65 m2, k.ú. Ivančice.


Záměr prodeje částí pozemků p.č. 2121/55, p.č. 2121/60, p.č. 2121/59 a p.č. st. 1710, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků (částí) p.č. 2121/55, lesní pozemek, p.č. 2121/60, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2121/59, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. st. 1710, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Ivančice.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1158/42, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1158/42, o výměře cca 100 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


Rozšíření zahradního domku v zahrádkářské kolonii na Réně

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje předložit vyjádření příslušné místní organizace zahrádkářského svazu.


ZŠ V. Menšíka Ivančice – soupis požadovaných investic pro rok 2019

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí soupis požadovaných oprav – investic pro rok 2019 tak, jak byly projednány s vedoucím odboru investic, správy majetku a právního Ing. Jaroslavem Ronzanim.  RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu předložit do přespříští rady soupis požadovaných investic od dalších škol a školek s odhadem nákladů.


Úročení volných finančních prostředků

U s n e s e n í :

RM schvaluje převádění volných finančních prostředků do Equabanky z důvodu lepšího úročení a pověřuje vedoucího odboru plánovacího a finančního – Ing. Pešku k provádění těchto převodů.


Vyjádření k umístění vjezdové brány na pozemek p.č. 3319, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním nové vjezdové brány o šířce 4 m, z pozemku p.č. 3318/2 ve vlastnictví města,  na pozemek p.č. 3319 ve vlastnictví žadatelů, P.


Souhlas s umístěním koncového prvku varování – sirény

U s n e s e n í :

RM odkládá rozhodnutí; vzhledem k tomu, že objekt Budkovice č.p. 72 je čerstvě opraven, ukládá RM odboru investic, správy majetku a právnímu – Ing. Janíčkovi svolat jednání, na kterém bude konzultována s projektantem ČEZ, a.s., investorem stavby Systém varování a vyrozumění obyvatelstva v ZHP JE Dukovany, možnost umístění koncového prvku – digitální elektronické sirény bez zásahu do fasády objektu Budkovice, č.p. 72, p.č. 81, k.ú. Budkovice.


Umístění vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemcích města

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje od odboru investic, správy majetku a právního doplnění podkladů.


Nemocnice Ivančice – žádost o příspěvek na vybavení novorozeneckého boxu

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; starosta věc prověří, tak aby rada měla před rozhodnutím podrobnější informace.


Schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Ivančice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OP EPP 203_18 ve výši 120 000,- Kč určeného k úhradě nákladů na schválený projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Ivančice“; příjemce dotace: město Ivančice.


Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s § 122 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek, přidělení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ společnosti OSP spol. s r.o.,  se sídlem Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov, IČO 44026421, jejíž nabídková cena činí 28 348 395,80 Kč bez DPH.

RM současně schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

RM schvaluje vyloučení účastníka HRUŠECKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o., IČO 25585142, ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. b) Zákona o zadávání veřejných zakázek. Podány byly 3 nabídky, 1 byla vyloučena. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018 a 2019.


MŠ Chřestová Ivančice – úprava odpisového plánu pro rok 2018

U s n e s e n í :

RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), schvaluje návrh upraveného odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice pro rok 2018.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům .. na ul. Petra Bezruče v obci Ivančice, číslo stavby: 9900099474“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,82 m

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům .. na ul. Petra Bezruče v obci Ivančice, číslo stavby 9900099474“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,82 m na pozemku p.č. 519/3, k.ú. Ivančice, mezi městem Ivančice jako povinným a GasNet, s.r.o. jako oprávněným.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice – dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu RD“

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice – dopravní a technická infrastruktura pro budoucí výstavbu RD“, mezi městem Ivančice jako budoucím oprávněným a ČR – ÚZSVM jako vlastníkem pozemků.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/2, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/2, lesní pozemek, o výměře cca 84 m2, k.ú. Kounické Předměstí; pronájem pozemku je možný.


Zpracování studie proveditelnosti pro výměnu a doplnění koncových prvků varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany a pro výměnu koncových prvků varování v areálu JE Dukovany

U s n e s e n í :

RM odkládá rozhodnutí, věc bude projednána na jednání s projektantem ČEZ, a.s., zejména v návaznosti na bod 25/R30 – umístění  sirény na objekt č.p. 72 v Budkovicích.


Záměr prodeje (nebo pronájmu) části pozemku p. č. 2442/2, lesní pozemek, o výměře cca 410 m2, k. ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2442/2, lesní pozemek, o výměře cca 40 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2442/2, lesní pozemek, o výměře cca 40 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Licenční smlouva – Nové Česko, nadační fond

U s n e s e n í :

RM schvaluje Licenční smlouvu mezi NOVÉ ČESKO, nadační fond, IČO 24697486, se sídlem: Veverkova 1229/9, Praha 7, 170 00, jako poskytovatelem a městem Ivančice jako nabyvatelem na poskytnutí návazného programu „To je zákon, kámo!“ k preventivnímu programu pro školy Revolution train, a to za částku 9 750,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu Městské policie Ivančice.


Příloha č. 8 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie – ČEZ Energo, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Přílohu č. 8 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie (včetně rozpisu záloh a odběrového diagramu) na odběrná místa mezi ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem: Praha 8, Karolinská 661/4 jako dodavatelem a městem Ivančice jako odběratelem s účinností od 1.10.2018.


Souhlas s návrhem doplňku k pasportu dopravního značení

U s n e s e n í :

RM souhlasí s obnovou stálého dopravního značení na ul. B. M. Kuldy – přechod pro chodce. Jeho provedení a umístění bude v souladu s TP 66.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci: Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích – schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.10.2017 uzavřené s firmou DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice, pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci: Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“. Tímto dodatkem se upravují termíny dokončení fází 7 – 12.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Záchranný archeologický výzkum na akci „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Záchranný archeologický výzkum na akci  „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa“ mezi Archaia Brno z.ú., se sídlem: Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČO 26268469, jako zhotovitelem a městem Ivančice jako objednatelem, spočívající v upřesnění předmětu díla, ceny díla, lhůt plnění a fakturace díla.


Akce SRKLA, o.p.s., se skupinou ROCK STRING

U s n e s e n í :

RM souhlasí s konáním akce se skupinou ROCK STRING na parkovišti před budovou Městského úřadu Ivančice, Palackého náměstí 196/6, dne 27.9.2018 od 18.00 do 22.00 hodin, pořadatel SRKLA, o.p.s., Petra Bezruče 905/2, Ivančice, a uděluje příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum Ivančice souhlas k pronájmu pódia a dotčené části parkoviště pro tento účel.


Podlimitní veřejná zakázka zadaná v jednacím řízení s uveřejněním „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ – schválení zadávací a kvalifikační dokumentace včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu zadávací a kvalifikační dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení s uveřejněním „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018,  2019, 2020.


Podlimitní veřejná zakázka zadaná v jednacím řízení s uveřejněním „Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice“ – schválení zadávací a kvalifikační dokumentace včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu zadávací a kvalifikační dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení s uveřejněním „Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018, 2019, 2020.


Rozpočtové opatření č. 20 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad 28-30

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 28 až č. 30 roku 2018 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 21  – úprava účelových transferů  a převodů mezi obcemi

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 • úpravu transferů,
 • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Pojištění osobního automobilu – Fiat Ducato

U s n e s e n í :

RM schvaluje pojištění osobního automobilu – Fiat Ducato následujícím způsobem:

Dodatek do rámcové pojistné smlouvy č. 18619454-11, pod číslem podsmlouvy 20852548-57 u ČP a.s., IČO 45272956, který řeší:

pojištění v rozsahu povinné ručení s limity 100mil./100mil. Kč za 2 043,- Kč, havarijní pojištění tj. živel, odcizení, vandalismus za 4 178,- Kč a pojištění všech skel s limitem plnění 15 000,- Kč za 1 350,- Kč, úraz převážených osob za 2 880,- Kč, za roční pojistné celkem je ve výši 10 451,- Kč.

Bude hrazeno z rozpočtu odboru plánovacího a finančního.


Zábor veřejného prostranství – část pozemku p.č. 2747/1 v k. ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

na části pozemku p.č. 2747/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Kounické Předměstí o výměře cca 12 m² před domem na Tyršově ul. … pro lešení za účelem zateplení domu ve dnech 19.10. – 4.11.2018 a to bezúplatně.


Městské slavnosti ve Stupavě – DNI ZELÁ 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě pozvánky partnerského města Stupava účast místostarosty pana Jaroslava Sojky s manželkou a člena rady pana Radka Halouzky + 1 na Městských slavnostech ve Stupavě –  DNI ZELÁ 2018 –  ve dnech 5. a 6. října 2018,  a  použití služebního vozidla Škoda Octavia RZ 1BN 0479.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-30_26-09-2018 76 KB