Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 20/2018

Výpis z přijatých usnesení 20. schůze rady města konané dne 02.07.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Souhlas s návrhem doplňku k pasportu dopravního značení

U s n e s e n í :

  1. RM souhlasí s navrženým řešením přechodného dopravního značení pro opravu kanalizace na ulici Oslavanská a s navrženým řešením přechodného dopravního značení pro opravu povrchu krajské silnice na ulici Krumlovská před Penny Marketem. Opravy bude provádět firma OHL ŽS, a.s., v rámci reklamačního řízení akce „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“.
  2. RM souhlasí s navrženým řešením stálého dopravního značení C2b na sjezdu z účelové komunikace na krajskou komunikaci II/152.70 u vlakového přejezdu při výjezdu z Ivančic směr Moravské Bránice.

Souhlas s posunutím sjezdu a nájezdu na ulici Hybešova

U s n e s e n í :

RM souhlasí s posunutím stávajícího sjezdu a nájezdu na ulici Hybešova v Ivančicích o 5 m směrem k ulici Krumlovská. Stavebník …. Při posunutí sjezdu a nájezdu bude stavebník postupovat v souladu s vyjádřením odboru investic, správy majetku a právního č.j. 264/2018.


Oznámení o konání veřejného leteckého vystoupení v Budkovicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje konání veřejného leteckého vystoupení Jets over Czech v Ivančicích, místní část Budkovice, dne 7.7.2018 od 10.00 do 18.00 hodin v areálu modelářského letiště; pořadatel: RC Model klub Ivančice Czech Heaven.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava zpomalovacích prahů na ul. Mřenková v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava zpomalovacích prahů na ul. Mřenková v Ivančicích“ firmě IBAU CZ s.r.o., se sídlem Jana Vrby 1255/8, 664 91 Ivančice, IČO 06980899, s cenou včetně DPH 371 947,20 Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

RM schvaluje vyloučení účastníka RK-mont, s.r.o., IČO 25535307, z hodnocení nabídek (důvody vyloučení jsou uvedeny v zápisu ze zasedání rady, uloženém na sekretariátu tajemníka MěÚ Ivančice).

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 10 firem, 1 se omluvila z kapacitních důvodů, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava kabelového vedení VO, ul. Kounická, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava kabelového vedení VO, ul. Kounická, Ivančice“ firmě Michal Hledík, IČO 76389511, s cenou vč. DPH 232 983,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveny byly 4 firmy, 2 se omluvily z kapacitních důvodů, podány byly 2 nabídky.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1585/41 v k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a pověřuje starostu provedením místního šetření.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka a montáž elektronické rotační kartotéky přes patro (tzv. rotomatu) pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž elektronické rotační kartotéky přes patro (tzv. rotomatu) pro město Ivančice“ firmě KASYS s.r.o., se sídlem Guldenerova 562/9, 326 00 Plzeň, IČO 46882481, s cenou vč. DPH 1 070 850,- Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru správních činností pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, 1 se omluvila, podány byly 2 nabídky.


Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ – zrušení zadávacího řízení

U s n e s e n í :

RM schvaluje vyloučení účastníka OSP spol. s r.o., se sídlem Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČO 44026421, v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) ze zadávacího řízení, a to z důvodu, že účastník nedoložil písemné objasnění a doplnění údajů nabídky v požadovaném rozsahu a lhůtě a ani nepožádal o prodloužení lhůty.

RM schvaluje zrušení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“, a to v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ z důvodu jediného účastníka zadávacího řízení.


Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ – II. kolo – přidělení zakázky

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise v souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ přidělení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice – II. kolo“ společnosti OSP spol. s r.o., se sídlem Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČO 44026421, jejíž nabídková cena činí 20 205 803,22 Kč bez DPH. RM současně schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Podány byly 2 nabídky.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. V Lánech, Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava MK ul. V Lánech, Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Plná moc pro Ing. Jitku Vágnerovou, IČO 75691698

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro Ing. Jitku Vágnerovou, IČO 75691698, pro podání žádostí (příslušný stavební úřad) a zajištění závazných stanovisek od příslušných orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, potřebných k realizaci akce – Zahrada Panowského vily na pozemcích p.č. 189/1, p.č. 189/8 a p.č. 2769/4 v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice – ke všem jednáním a úkonům, včetně doručování.


Jednací řízení s uveřejněním na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ – zamítnutí námitek účastníka proti vyloučení

U s n e s e n í :

RM schvaluje pro jednací řízení s uveřejněním na zadání nadlimitní zakázky na služby s názvem „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ zamítnutí námitek proti vyloučení účastníka EKOENERGY MORAVIA s.r.o., IČO 29285780, a to dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro nesplnění podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.


Souhlas se záborem veřejného prostranství na p.č. 570/2, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na ul. Sportovní 6, 8, p.č. 570/2, k.ú. Ivančice (staré sídliště), z důvodu provedení zateplení štítů bytového domu. Stavebník bude postupovat v souladu s vyjádřením OISMaP č.j. 274/2018.


Vyvěšení moravské vlajky

U s n e s e n í :

RM schvaluje jako vyjádření úcty k bohaté historii Moravy vyvěšení moravské vlajky 5. července 2018 na budově Městského úřadu Ivančice.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-20_02-07-2018 54 KB