Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 11/2018

Výpis z přijatých usnesení 11. schůze rady města konané dne 25.04.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 47 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 28.3.2018

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 47 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 28. 3. 2018.

Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.


Nabídka zpracování strategického plánu rozvoje sportu – BDO Advisory, s. r. o., Praha

U s n e s e n í :

RM bod odkládá. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu provést poptávkové řízení tak, aby byla známá cena.

RM dále ukládá místostarostovi Sojkovi zjistit případné vlastní možnosti zpracování.


Czech Heaven Ivančice – žádost o poskytnutí finanční podpory

U s n e s e n í :

Bod se vyřazuje z důvodu zpětvzetí žádosti.


Převod drobného kuchyňského materiálu z Besedního domu do Penzionu Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje převod drobného kuchyňského materiálu z Besedního domu do příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice.


Návrh k odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku v organizaci Besední dům

U s n e s e n í :

RM schvaluje odpis a likvidaci neupotřebitelného majetku v organizaci Besední dům dle předloženého návrhu.


Souhlas s úpravami garáže v myslivně v Letkovicích pro zajištění hygienických podmínek při zpracování zvěřiny a pořízení nových vrat do těchto prostor

U s n e s e n í :

RM souhlasí s úpravami garáže v objektu Dlouhá 39/9 v Letkovicích pro zajištění hygienických podmínek při zpracování zvěřiny. Úpravy garáže provede na své náklady Myslivecký spolek Ivančice-Letkovice.

RM schvaluje výměnu vstupních vrat do garáže v objektu Dlouhá 39/9 v Letkovicích. Výměna bude hrazena z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10. Předpokládaná výše nákladů na výměnu vrat je přibližně 15 000,00 Kč vč. DPH.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně paní H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.4.2019.


Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně paní B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.4.2019.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně paní F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.4.2019.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní S., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.4.2019.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemci R., kterým se doba nájmu prodlužuje  do 31.3.2019.


Přístupová rampa k bytovému domu na ulici Mjr. Nováka 8

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním přístupové rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu k bytovému domu na ulici Mjr. Nováka 947/8 na parcele č. 900/4 v k. ú. Ivančice.

Souhlas RM nenahrazuje příslušné správní rozhodnutí zejména s ohledem na podzemní vedení.


Objednávka pamětních listů ke stému výročí založení Československa

U s n e s e n í :

RM schvaluje objednání tisku 5 000 kusů pamětních listů ve Státní tiskárně cenin, Praha, ke stému výročí založení Československa za celkovou částku 223 850,- Kč.

Kontaktní osoba pro komunikaci se Státní tiskárnou cenin: místostarosta Ing. Sládek. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Minimální síť sociálních služeb – garance potřebnosti pro rok 2019

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložený návrh garance potřebnosti sociálních služeb pro rok 2019. Stejně jako v minulých letech se jedná o minimální síť potřebných sociálních služeb pro občany Ivančic a poskytuje se v zájmu udržení těchto služeb pro občany města.


Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny č. 9551486496 na odběrné místo Pod Hájkem 28/38, 664 91  Ivančice, byt č. 6

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551486496 s E.ON energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Pod Hájkem 28/38, 664 91 Ivančice, byt č. 6. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Mateřská škola Chřestová Ivančice – Koncepce rozvoje mateřské školy

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí Koncepci rozvoje mateřské školy Chřestová Ivančice tak, jak ji předložila ředitelka paní Mira Pyrochtová.


Záměr nákupu elektřiny a plynu pro rok 2019 včetně schvální Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Ivančice a PO Technické služby města Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s nákupem elektřiny a plynu pro rok 2019 – společný nákup elektřiny (NN) a plynu na burze s Mikroregionem Náměšťsko a elektřiny (VN) ve spolupráci s firmou Fermat.

Nákup elektřiny a plynu se týká i příspěvkových organizací města Ivančice.

Zároveň RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Ivančice a příspěvkovou organizací Technické služby města Ivančice, týkající se úpravy vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Veřejného zadavatele ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na Československé komoditní burze Kladno, se sídlem Kladno, nám. Sítná 3127, 272 01, IČO 49546329.


Informace o plnění rozpočtu 2018 za první čtvrtletí

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu 2018 předloženou Ing. Peškou.

RM ukládá vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního konat každý týden porady odboru a na ty vždy přizvat místostarostu Sojku a místostarostu Ing. Sládka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku staré sídliště v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku staré sídliště v Ivančicích“ firmě STAFIZ-K, s. r. o., Ivančice, IČO 26916827, s cenou včetně DPH 148 805,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice – 1. etapa – zpracování dokumentace k provádění stavby“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice – 1. etapa – zpracování dokumentace k provádění stavby“ firmě Ing. Arch. Michal Říčný, Brno, IČO 42588715, s cenou včetně DPH 237 160,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveny byly 4 firmy, podány byly 3 nabídky.


Rozpočtové opatření č. 7 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad 9 – 11

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 9 – č. 11 roku 2018 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Záměr prodeje pozemku p.č. 116 v k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje pozemku p.č. 116 o výměře 306 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic.

Hlasování: 3 pro doporučení, 2 se zdrželi hlasování


Záměr nabytí pozemku v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr nabytí pozemku p.č. 590/222 o výměře 390 m2, orná půda, v k.ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.


Záměr prodeje pozemků pro výstavbu RD.

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1211/1, orná půda, o výměře 883 m2, a p.č. 1211/3, orná půda, o výměře 813 m2, k.ú. Alexovice.


Souhlas vlastníka pozemku se stavbou jímky a oplocení na pozemku sousedícím

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou jímky a oplocení na pozemku p.č. 2606/45 a p.č. 2606/15, k.ú. Kounické Předměstí. Při stavbě musí být dodrženy podmínky stanovené odborem životního prostředí MěÚ Ivančice.


Zábor veřejného prostranství

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na návsi v Ivančicích – Letkovicích, za účelem pořádání Dětského dne pro děti a večerní zábavy pro dospělé; 2.6. – 3.6.2018.

RM požaduje, aby osadní výbor zajistil na akci mobilní WC, aby byla zajištěna hygiena.


Požadavek odboru investic, správy majetku a právního – navýšení provozního rozpočtu z rezervy provozní

U s n e s e n í :

RM schvaluje navýšení provozní rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  z provozní rezervy dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Janíčkem.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – výroba a repase oken a vrat měšťanského domu, Palackého náměstí 5/11, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Výrobu a repasi oken a vrat měšťanského domu, Palackého náměstí 5/11, Ivančice“ se zhotovitelem INWORK s. r. o., IČO 04729307, se sídlem Štrossova 227, 530 03 Pardubice. Dodatkem č. 1 se upravuje specifikace předmětu smlouvy a prodlužuje termín dokončení díla do 15.5.2018.


Úprava textu pamětní desky Hynka a Jaromíra Růžičkových

U s n e s e n í :

RM schvaluje úpravu textu pamětní desky Jaromíra a Hynka Růžičkových dle předloženého návrhu.


Záměr směny pozemků

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr směny pozemků p.č. 3131/9, o výměře 91 m2, ve vlastnictví pana H., za část pozemku p.č. 570/6, cca 140 m2, ve vlastnictví města, k.ú. Ivančice.

Hlasování: 4 proti doporučení, 1 se zdržel hlasování


Změna novostavby rodinného domu před dokončením

U s n e s e n í :

RM bod odkládá; RM požaduje doložit dokumentaci, která byla předložena k jednání o souhlasu, který již byl udělen, a požaduje v této dokumentaci vyznačit změny, které jsou požadované nyní.


Pachtovní smlouva

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy, kterou město jako vlastník pozemku propachtovává pachtýři P., …, Ivančice, pozemek p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


Souhlas s návrhem doplňku k pasportu DZ

U s n e s e n í :

RM schvaluje navržené řešení doplňku „Dopravní značení – ulice Na Brněnce“, pasportu dopravního značení po stanovení doplňku OSČ-SH. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit osazení příslušného dopravního značení dle příslušného doplňku.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu vyrozumět se zněním usnesení zástupce petentů z ulice Břízové.


Žádost o poskytnutí dotace – paní F.

U s n e s e n í :

RM neschvaluje poskytnutí dotace paní F., neboť dotace je požadována na úpravu majetku města.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit montáž zařízení pro elektrický pohon 1 zvonu a nového vybavení zvonu v kapli v Budkovicích. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Objednávka ručního papíru

U s n e s e n í :

RM schvaluje objednávku a úhradu 1000 ks ručního papíru – výrobce Ruční papírna Velké Losiny, a. s. Velké Losiny 9, ve výši 49 973,- Kč. Bude hrazeno z rezervy rady.


Smlouva – Město Ivančice a Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje vzorovou smlouvu mezi městem Ivančice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, jejímž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby, při výběru zhotovitele stavebních prací a realizace stavby – rekonstrukce (obnovy) ………………………………“


Smlouva o spolupráci – Jihomoravský kraj

U s n e s e n í :

Bod se vypouští.


Žádost o souhlas se změnou stavby v průběhu stavebního řízení

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou garáže u rodinného domu na pozemku p.č. 420/8, orná půda, o výměře 995 m2, k.ú. Ivančice.


Zatápění sklepa podzemní vodou na pozemku p.č. 1142 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM akceptuje ve věci zatápění sklepa podzemní vodou na pozemku p.č. 1142 v k.ú. Ivančice závěry odborných posudků (Znalecký posudek a Hydrogeologický posudek), které neprokázaly příčinnou souvislost s činností Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice nebo města Ivančice. Město proto nebude ve věci činit nic více; řešení situace je věcí majitelky studny.


Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy a smlouvy o připojení k distribuční soustavě – lokalita Ke Karlovu

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13011041 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400. Celková výše předpokládaných nákladů za provedení přeložky je 1 850 248,00 Kč.

  1. splátka ve výši 278 000,00 Kč bude hrazena z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555,
  2. splátka po zpracování projektové dokumentace z rezervy zastupitelstva nebo rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555.

Dále RM  schvaluje smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12379754, 12379794, 12379802, 12379813, 12379900, 12379906, 12379907, 12379923, 12379931, 12379938, 12379942, 12379954, 12379961 a 12379966 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400. Smlouvy jsou na dobu neurčitou. Ze smluv plyne finanční plnění v celkové výši 165 700,- Kč za oprávněné náklady (rezervovaný příkon). Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555.


Výpůjčka vozidla Škoda Octavia BOL 45-77 – vypůjčitel Kulturní a informační centrum Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku vozidla Škoda Octavia, SPZ (RZ) BOL 45-77 dne 28.4.2018 pro Kulturní a informační centrum Ivančice (dále KIC), IČO 65268788, k převozu zvukové techniky a pietní kytice z KIC k bývalé SOŠ a SOU Ivančice.


Podlimitní veřejná zakázka „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ – schválení výzvy včetně příloh (opakované výběrové řízení)

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“.

Hrazeno bude z dotace IROP a z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018.


Plná moc k úkonům projektové a inženýrské povahy potřebných pro přípravu a realizaci stavby akce „Modernizace sociálních zařízení pro děti v MŠ Ivančice, ulice Na Úvoze“

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro Tomáše Sýkoru, IČO 73313190, Brno, za účelem zastupování města Ivančice v rámci úkonů projektové a inženýrské povahy (vyjádření, správní řízení, …) potřebných pro přípravu a realizaci stavby akce „Modernizace sociálních zařízení pro děti v MŠ Ivančice, ulice Na Úvoze“.


Smlouva o provozu atrakcí na Slavnostech chřestu

U s n e s e n í

RM schvaluje uzavření Smlouvy o provozování atrakcí na Slavnostech chřestu mezi městem Ivančice a provozovatelem Andrejem Vildomcem, IČO 66551421, Ivančice; trvání smlouvy max. do r. 2020 včetně.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-11 298 KB