Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 03/2018

Výpis z přijatých usnesení 3. schůze rady města konané dne 02.02.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace –  žádost o vydání kladného stanoviska na navýšení celkové kapacity, ZŠ, obor vzdělávání ZŠ 79-01C/01

U s n e s e n í :

RM vydává kladné stanovisko na navýšení celkové kapacity Základní školy, obor vzdělávání ZŠ 79-01C/01, určené ke vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004, školský zákon v platném znění, v prostorách stávající základní školy při MŠ, ZŠ a DD Ivančice, p. o., se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice, o 15 žáků s účinností od 1.9.2018.


Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení babyboxu

U s n e s e n í :

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Babyboxu pro odložené  děti – STATIM, z.s., IČO 27006891, se sídlem Pod Oborou 88,  104 00 Praha 10, na pořízení babyboxu v Blansku.

Hlasováno: 2 proti poskytnutí finančního příspěvku, 2 se zdrželi


Publikace ivančického rodáka „Bohumír Blížkovský, český pedagog na pomezí 20. a 21. století“

U s n e s e n í :

RM schvaluje objednání  50 ks výtisků publikace ivančického rodáka „Bohumír Blížkovský, český pedagog na pomezí 20. a 21. století“  u zhotovitele:  Tiskárna Gloria, IČO 41537700, sídlo Tyršova 266, Rosice za cenu 77,10 Kč/ks + DPH.

Hrazeno bude z rezervy rady.


Schválení přidělení bytové jednotky v penzionu pro důchodce – DPS Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení bytové komise přidělení bytu v Penzionu pro důchodce domě s pečovatelskou službou:

  • garsoniéry v 1. poschodí bloku „A“ paní P., nar. .., dosud bytem Ivančice, …

Odvolání ředitelů školských příspěvkových organizací města a vyhlášení konkurzů na místa ředitelů školských příspěvkových organizací

U s n e s e n í :

RM v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění

  • Odvolává dle § 166 odst. 3 školského zákona ke dni 31. 7. 2018 z funkce ředitelky Mateřské školy Chřestová, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, paní Miru Pyrochtovou a zároveň vyhlašuje konkurz na místo ředitele mateřské školy s nástupem od 1. 8. 2018.
  • Odvolává dle § 166 odst. 3 školského zákona ke dni 31. 7. 2018 z funkce ředitelky Mateřské školy Na Úvoze Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, paní Bronislavu Minaříkovou a zároveň vyhlašuje konkurz na místo ředitele mateřské školy s nástupem od 1. 8. 2018.
  • Odvolává dle § 166 odst. 3 školského zákona ke dni 31. 7. 2018 z funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov, paní Mgr. Marii Magerovou a zároveň vyhlašuje konkurz na místo ředitele základní školy a mateřské školy s nástupem od 8. 2018.
  • Odvolává dle § 166 odst. 3 školského zákona ke dni 31. 7. 2018 z funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy, Ivančice-Řeznovice, okres Brno-venkov, paní Mgr. Karlu Černou a zároveň vyhlašuje konkurz na místo ředitele základní školy a mateřské školy s nástupem od 8. 2018.

Jednací řízení s uveřejněním na zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro jednací řízení s uveřejněním na zadání nadlimitní zakázky na služby s názvem „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“.

RM jmenuje Komisi pro otevírání obálek s žádostmi o účast a nabídkami, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, jednání o předběžných nabídkách a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ ve složení: za Město Ivančice Jaroslav Sojka, Ing. Ilona Valentová, Mgr. Liběna Kubíková, za společnost DEA Energetická agentura, s.r.o., Ing. Jaroslav Halamíček.

RM dále jmenuje náhradníky za člena komise ve složení: za Město Ivančice Ing. Luděk Bernard, Ing. Josef Janíček, za DEA Energetická agentura, s.r.o., Ing. Anna Kroulíková, odborník, který může nahradit kteréhokoliv člena komise: Ing. Roman Pliska, Ing. Marek Joska.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro jednotlivé roky. Smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2034.


Podlimitní veřejná zakázka „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro podlimitní veřejnou zakázku „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“.

Hrazeno bude z dotace IROP a z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro akce „Oprava místních komunikací v Ivančicích – Část I, II, III“ – přidělení zakázek a schválení smluv o dílo

U s n e s e n í :

RM   schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro akce „Oprava místních komunikací v Ivančicích – Část I, II, III“ :

Část I – Oprava MK Petra Bezruče, Ivančice firmě APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00  Brno, IČO 60705981, s cenou včetně DPH 168 795,- Kč.

Část II – Oprava MK V Lánech, Ivančice firmě Ing. Luboš Kašpárek, se sídlem Sokolská 124, 664 81  Ostrovačice, IČO 45605459, s cenou 70 000,- Kč (není plátce, cena konečná).

Část III – Oprava MK Hornická, Ivančice firmě Ing. Luboš Kašpárek, se sídlem Sokolská 124, 664 81  Ostrovačice, IČO 45605459, s cenou 128 000,- Kč (není plátce, cena konečná).

RM schvaluje smlouvy o dílo s těmito firmami.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 6 firem, podány byly do každé části 3 nabídky.


Záměr nabytí pozemků v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje ZM Ivančice schválit záměr nabytí pozemků nebo částí:

  1. č. 1157/2 o výměře 13537 m², p. č. 1157/28 o výměře 885 m², p. č. 1157/29 o výměře 2059 m², p. č. 1157/30 o výměře 556 m², p. č. 1157/31 o výměře 5545 m², p. č. 1157/34 o výměře 1971 m², p. č. 1157/35 o výměře 259 m², p. č. 1157/36 o výměře 6055 m², vše ostatní plocha (zeleň), p. č. 1158/2 o výměře 530 m², p. č. 1158/4 o výměře 297 m², p. č. 1158/5 o výměře 30 m², p. č. 1158/6 o výměře 70 m², vše ostatní plocha (ostatní komunikace) p. č. 3394 o výměře 633 m², p. č. 3397 o výměře 4349 m², p. č. 3398 o výměře 973 m², vše ostatní plocha (jiná plocha), p. č. st. 831/2 o výměře 844 m², p. č. st. 831/5 o výměře 296 m², p. č. st. 831/12 o výměře 206 m², obě zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.

Pozemky dotčené výstavbou „Okružní křižovatky U Tří kohoutů“ – smlouvy mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem: 

– Smlouva o právu provést stavbu

– Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

– Smlouva o budoucí smlouvě darovací

U s n e s e n í :

  • RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu – „Okružní křižovatka U Tří kohoutů“, mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem.
  • RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem.
  • RM doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem.

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-03 436 KB