Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 01/2018

Výpis z přijatých usnesení 1. schůze rady města konané dne 10.01.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 44 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny konaného 13. 12. 2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 44 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny konaného 13.12.2017. RM v návaznosti na zápis

  1. pověřuje vedoucího OISMaP kontrolou zakreslení památkových objektů ve městě v nové evidenci katastru nemovitostí a reklamováním nesrovnalostí u katastrálního úřadu,
  2. konstatuje, že zajištění restaurátorských prací na kříži z roku 1841 umístěném na hlavní cestě na hřbitově v Ivančicích bude realizováno v letošním roce, je zahrnuto ve schváleném rozpočtu 2018,
  3. ukládá vedoucímu OISMaP zajistit posouzení technického stavu křížů uvedených v brožuře Kříže Ivančicka a určit ty, které potřebují opravu,
  4. ohledně umístění bývalé židovské kašny doporučuje Komisi pro regeneraci památkové zóny sejít se s Komisí pro životní prostředí a Komisí pro rozvoj města k diskusi nad projektem koncepčního řešení Komenského náměstí – svoláním schůzky RM pověřuje místostarostu J. Sojku.

Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.

Úkoly 1) a 3) budou plněny dle kapacitních možností odboru investic, správy majetku a  právního.


Jmenování Ing. Petra Eibela ředitelem příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice

U s n e s e n í :

RM jmenuje ředitelem příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice pana Ing. Petra Eibela od 1. 3. 2018.


Zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dohodu o skončení nájmu k bytu č. 10 na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemci T. Nájem bude ukončen ke dni 28.2.2017.


Veřejná finanční podpora 2018 a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy na sport a ostatní organizace, z rozpočtu odboru sociálních věcí a z rezervy rady  žadatelům tak, jak je dále uvedeno v tabulkách,  a schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Žadatel Účel Schválená výše podpory v Kč
ŠL, Ivančice setkání zaměstnanců nemocnice a ZZS 5 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Zastávka u Brna rehabilitace a tábor pro postižené děti 5 000,00
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov sportovní den 20 000,00
Moravský rybářský svaz, MO Ivančice výchova mládeže k ochraně ŽP 15 000,00
Moravský rybářský svaz, MO Ivančice oprava budovy objektu na rybníku Pancíř I 0,00
Seniorský pěvecký sbor Bádule pěvecká vystoupení v domovech důchodců 30 000,00
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce umělecká činnost sboru – koncerty 20 000,00
Český zahrádkářský svaz Chryzantéma ivančická výstava chryzantém 8 000,00
SDH Němčice činnost spolku 30 000,00
SDH Němčice kulturní akce – Rozmarýnové hody 30 000,00
Atletický klub Ivančice atletické závody 20 000,00
Sportovní klub Řeznovice na pořádání dne dětí a na činnost sportovních oddílů 25 000,00
KK Réna Ivančice provoz a vylepšení sportoviště, soutěže 50 000,00
VC QoK Ivančice činnost volejbalového oddílu 10 000,00
AC Moravský Krumlov 6. ročník Zajícova liga 2018 – 2. kolo 20 000,00
Cycles Perfecta Ivančice závody na kolech 25 000,00
Občanské sdružení Budkovice příprava a organizace akcí pro občany 20 000,00
Myslivecký spolek Ivančice-Letkovice nákup a odchov zvěře 20 000,00
Senior klub Ivančice schůze, přednášky, zájezdy 50 000,00
Český svaz včelařů, ZO Ivančice zájmové včelaření, starost o zdraví včel 20 000,00
JH, Řeznovice kulturní a společenské akce 20 000,00
RC Měsíční houpačka bytové semináře 0,00
Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska výchova mládeže v požárním sportu 20 000,00
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska  – okrsek č. 4 Dolní Kounice soutěž mladých hasičů 4 000,00
Český svaz chovatelů Ivančice pořádání výstav domácích zvířat 50 000,00
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích rozvoj „Nové Zahrady“ 20 000,00
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích činnost v LDN Ivančice 40 000,00
Klub českých turistů Ivančice podpora činnosti mládeže 20 000,00
Junák – svaz skautů a skautek ČR tábor 2018, akce pro veřejnost 50 000,00
Beta Ursus orienteering, Brno sportovní závody o pohár města Ivančice 15 000,00
Ing. JH, Ivančice freestyle BMX a MTB na svatováclavských trzích 35 000,00
Dělnická tělovýchovná jednota Ivančice, z.s., Moravský Krumlov volnočasové aktivity dětí, kondiční cvičení, hokejové družstvo Náměšťsko – třebíčská liga 10 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu přednášková činnost, zájezdy pro studenty ivančických škol 30 000,00
JH, Řeznovice rozvoj volejbalu 5 000,00
Okrašlovací spolek Ivančice Péče o Stromokruh Evropy 10 000,00
BD, Letkovice den plný her pro děti s večerní zábavou pro dospělé 10 000,00
Myslivecký spolek Ivančice zakoupení bažantí zvěře a nákup krmení 20 000,00
IM, Ivančice III. ivančický amatérský koloběh 2018 5 000,00
TJ Sokol Řeznovice Podpora mládežnického fotbalu 30 000,00
i-Kompas Hrubšice Administrativní zázemí pro činnost spolku 5 000,00
Lyra-singing show, z. s. Moravský Krumlov Pěvecká soutěž Lyra 2018 30 000,00
TJ Sokol Budkovice Přístavba kabin 0,00
TJ Sokol Budkovice Na činnost oddílu 30 000,00
Nová zahrada Ivančice, z. s. Rozvoj dílny pro kluky a holky 10 000,00
O děti postaráno, z. s. Oslavany-Padochov Spolková činnost 0,00
O děti postaráno, z. s. Oslavany-Padochov Restaurant Day Ivančicko 2018 10 000,00
O děti postaráno, z. s. Oslavany-Padochov Divadlo pro děti 3 000,00
Měsíční houpačka, spolek

Lesní školka Za Humny, Ivančice

Podpora činnosti mateřské školy 20 000,00
BN, Ivančice Klub náhradních rodin 10 000,00
BN, Ivančice Nadační obchod 0,00

Z rozpočtu odboru sociálních věcí

Dotyk II, o.p s., Vysoké Popovice zajištění sociální služby rané péče v roce 2018 10 000,00

Z rezervy rady 2018

Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč K centrum NOE – terénní program 25 000,00
Společenství vlastníků jednotek mjr. Nováka, Ivančice Zhotovení rampy u bytového domu 0,00
JD, Olomouc Výměna oken na budově textilu, Palackého náměstí 0,00
MN, Modřice Restaurování vchodových dveří na budově ovoce-zelenina, Palackého náměstí 29 0,00

Zábor veřejného prostranství – část pozemku p. č. 3108/1 v k. ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství: část pozemku p. č. 3108/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. a obec Ivančice o výměře cca 6,5 m2 za účelem provedení opravy kanalizace a napojení na stávající trasu kanalizace na ulici Za Ústavem před areálem MŠ, ZŠ a DD Ivančice, příspěvkové organizace pro firmu Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., IČO 28315049, se sídlem: Vémyslice 241, PSČ 671 42, ve dnech 15. 1. – 31. 3. 2018 za poplatek 1 495,- Kč.


Záměr prodeje pozemku p. č. 2403/2, zahrada, o výměře 173 m2 a p. č. 2405/1, orná půda o výměře 1113 m2, k. ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2403/2, zahrada, o výměře 173 m2 a p. č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k. ú. Kounické Předměstí.


Plynová přípojka k objektu stavebníka FOSAN s. r.o., Řeznovice 86, Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním nové plynové přípojky k objektu na ul. Tovární, p. č. st. 82/1, k. ú. Alexovice, jehož vlastníkem je FOSAN, s. r. o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice, IČO 64509214.

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Ivančice jako vlastníkem pozemků a FOSAN, s. r. o. jako stavebníkem.


Záměr prodeje pozemku p. č. st. 144, k. ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 62 m2, k. ú. Budkovice.


Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330043004/001 

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330043004/001 mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným, pro akci „Ivančice, kpt. Jaroše, Leflerová, kab. smyčka“.


Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330043506/001 

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330043506/001 mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným, pro akci „Ivančice, Krumlovská, Smrkovský, smyčka NN“.


Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace.


Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denní stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denní stacionáři“ uzavřené dne 16. 12. 2015 – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denní stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denní stacionáři“ uzavřené dne 16. 12. 2015 – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace.


Souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla příspěvkové organizace

U s n e s e n í :

RM uděluje souhlas města Ivančice jako vlastníka budovy č. p. 1112 na pozemku p. č. st. 60/6 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice s umístěním sídla Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace v této budově na adrese Kounická  1112/70, 664 91  Ivančice.


Záměr prodeje pozemku části pozemku p č. 3108/1, k. ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 3108/1, ostatní ploch, ostatní komunikace, o výměře cca 48 m2, k.ú. Ivančice.

Odbor investic, správy majetku a právní vyrozumí žadatele, že úprava stavu bude provedena pomocí výsadby vhodné zeleně městem na dotčené části pozemku.


Žádost o snížení nájemného

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem pohostinství v Řeznovicích, na základě smlouvy o nájmu ze dne 15. 6. 2015. Při stanovení nájemného ve smlouvě již bylo přihlédnuto k tomu, že jde o pohostinství v nevelké místní části s předpokládanou malou návštěvností.

Hlasování: 3 proti, 2 se zdrželi.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12339574 pro odběrné místo parcela 3163/1, 664 91  Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12214520 s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO:  28085400 pro odběrné místo parcela 3163/1, 664 91 Ivančice – plocha před kostelem na Palackého náměstí. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Ze smlouvy plyne finanční plnění ve výši 40 000,- Kč za oprávněné náklady (rezervovaný příkon). Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJK 555.


Novostavba hospodářského objektu

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou hospodářského objektu na pozemku p. č. st. 37/2, k. ú. Ivančice, ul. Mlýnská.


Záměr prodeje pozemku části pozemku p č. 2607/49, o výměře cca 42 m2 k. ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2607/49, o výměře cca 42 m2, k. ú. Kounické Předměstí.


Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 11. 1. 2010 mezi městem Ivančice a obcí Čučice – změna lhůty

Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 28. 12. 2009 mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice – změna lhůty

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 11. 1. 2010 mezi městem Ivančice a obcí Čučice – dodatek pro rok 2017 upravující lhůtu stanovenou k uzavření dodatku při nedostatečné výši poskytnuté dotace.

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 18. 12. 2009 mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice – dodatek pro rok 2017 upravující lhůtu stanovenou k uzavření dodatku při nedostatečné výši poskytnuté dotace.


Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 11. 1. 2010 mezi městem Ivančice a obcí Čučice – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 28. 12. 2009 mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 11. 1. 2010 mezi městem Ivančice a obcí Čučice – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 18. 12. 2009 mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace.


Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denní stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denní stacionáři“ uzavřené dne 17. 12. 2015 – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denní stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denní stacionáři“ uzavřené dne 17. 12. 2015 – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace.


Pojištění přípojného vozidla LASKI – štěpkovače

U s n e s e n í :

RM schvaluje pojištění týkající se přípojného vozidla LASKI – štěpkovače

  • u České pojišťovny a. s., Dodatkem k rámcové pojistné smlouvě 18619454-11, pod číslem podsmlouvy 86770169-10 pojištění odpovědnosti z provozu, havarijní pojištění a činnost pracovního stroje,
  • u Kooperativa, pojišťovna, a. s, Dodatkem č. 8 k pojistné smlouvě 7720859597 strojní pojištění.

Nákup Car Control jednotky pro nové vozidlo MAN – kontejner

U s n e s e n í :

RM schvaluje nákup další CC jednotky od společnosti O2 pro nové auto MAN včetně montáže. Cena za CC jednotku – 4 000,- Kč bez DPH a cena za montáž jednotky – 950,41 Kč Bez DPH. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Úprava přílohy č. 5/2015, ke Směrnici č. 11/2015 Zásady pro o poskytování cestovních náhrad ve znění Dodatku č. 1.

U s n e s e n í :

RM schvaluje s účinností od 11. 1. 2018 Přílohu č. 5/2015 – ceny tuzemského stravného, ke Směrnici č. 11/2015 – Zásady pro poskytování cestovních náhrad – ve znění k Dodatku č. 1.


Záměr pronájmu části budovy v ul. Petra Bezruče 1014/4, Ivančice (odbor správních činností MěÚ Ivančice)

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části budovy v ul. Petra Bezruče 1014/4, Ivančice, pro umístění automatu na teplé nápoje.


Podlimitní veřejná zakázka „Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice“ – schválení smlouvy o poskytování služeb na dotační management a Příkazní smlouvy na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky

U s n e s e n í :

RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb na zajištění řízení a administrace projektu (dotační management) dle metodiky výzvy č. 28 IROP pro podlimitní veřejnou zakázku „Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice“ se společností Janečka consulting, s.r.o., se sídlem Vranovská 104, 614 00  Brno s cenou 69 000,- Kč (cena konečná, poskytovatel není plátce DPH).

Osloveny byly dvě firmy, podány byly dvě nabídky.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP na rok 2018.

RM schvaluje Příkazní smlouvu na odborné a organizační zajištění zadání podlimitní veřejné zakázky „Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice“ se společností DEA Energetická agentura, s. r.. o. , se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice c cenou 71 390,- Kč vč. DPH.

Osloveny byly dvě firmy, podány byly dvě nabídky.

Hrazeno bude z dotace IROP a z rozpočtu OISMaP na rok 2018.


Umístění informačního banneru – Jazykovka Eden

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním informačního banneru o velikosti 200 x 50 cm na zábradlí, oddělující autobusové nádraží  od parkoviště na Tesařově náměstí v době od 10. 1. 2018 do 9. 2. 2018; žadatel Jazykovka Eden  s. r. o.. Banner nesmí být umístěn do prvního pole u hlavní silnice. Poplatek bude vyměřen dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2013.


Smlouva o právu stavby na pozemku p. č. 2607/49, k. ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kopané studny na pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, k.ú. Kounické Předměstí, uzavřenou mezi městem jako vlastníkem pozemku a Janou Nováčkovou, Langrova 1337/18, Brno, jako stavebníkem.


Plná moc k úkonům projektové a inženýrské povahy potřebných pro přípravu a realizaci stavby akce „Sanace soklu objektu radnice“ Palackého nám. 196/6 ve vlastnictví města Ivančice.

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro Tomáše Sýkoru, IČO 733 13 190, Bieblova 162/18, 613 00 Brno, za účelem zastupování města Ivančice v rámci úkonů projektové a inženýrské povahy (vyjádření, správní řízení, …) potřebných pro přípravu a realizaci stavby akce „Sanace soklu objektu radnice“ Palackého nám. 196/6, Ivančice.


Plná moc při jednáních s úřady, orgány a účastníky při realizaci akce „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích – dopracování projektové dokumentace“

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro firmu DEA Energetická agentura, s. r.o. k zastupování města při jednáních s úřady, orgány a účastníky při realizaci akce „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích – dopracování projektové dokumentace“.


Záměr nabytí části pozemku KN 394/44  k. ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí části pozemku KN 394/44, k. ú. Alexovice.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-01 522 KB