Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 01/2018

Výpis z přijatých usnesení 1. schůze rady města konané dne 10.01.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 44 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny konaného 13. 12. 2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 44 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny konaného 13.12.2017. RM v návaznosti na zápis

  1. pověřuje vedoucího OISMaP kontrolou zakreslení památkových objektů ve městě v nové evidenci katastru nemovitostí a reklamováním nesrovnalostí u katastrálního úřadu,
  2. konstatuje, že zajištění restaurátorských prací na kříži z roku 1841 umístěném na hlavní cestě na hřbitově v Ivančicích bude realizováno v letošním roce, je zahrnuto ve schváleném rozpočtu 2018,
  3. ukládá vedoucímu OISMaP zajistit posouzení technického stavu křížů uvedených v brožuře Kříže Ivančicka a určit ty, které potřebují opravu,
  4. ohledně umístění bývalé židovské kašny doporučuje Komisi pro regeneraci památkové zóny sejít se s Komisí pro životní prostředí a Komisí pro rozvoj města k diskusi nad projektem koncepčního řešení Komenského náměstí – svoláním schůzky RM pověřuje místostarostu J. Sojku.

Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.

Úkoly 1) a 3) budou plněny dle kapacitních možností odboru investic, správy majetku a  právního.


Jmenování Ing. Petra Eibela ředitelem příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice

U s n e s e n í :

RM jmenuje ředitelem příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice pana Ing. Petra Eibela od 1. 3. 2018.


Zápis z jednání komise pro oceňování vyřazených předmětů určených k prodeji

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dohodu o skončení nájmu k bytu č. 10 na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemci T. Nájem bude ukončen ke dni 28.2.2017.


Veřejná finanční podpora 2018 a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy na sport a ostatní organizace, z rozpočtu odboru sociálních věcí a z rezervy rady  žadatelům tak, jak je dále uvedeno v tabulkách,  a schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

ŽadatelÚčelSchválená výše podpory v Kč
ŠL, Ivančicesetkání zaměstnanců nemocnice a ZZS5 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Zastávka u Brnarehabilitace a tábor pro postižené děti5 000,00
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlovsportovní den20 000,00
Moravský rybářský svaz, MO Ivančicevýchova mládeže k ochraně ŽP15 000,00
Moravský rybářský svaz, MO Ivančiceoprava budovy objektu na rybníku Pancíř I0,00
Seniorský pěvecký sbor Bádulepěvecká vystoupení v domovech důchodců30 000,00
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnceumělecká činnost sboru – koncerty20 000,00
Český zahrádkářský svaz Chryzantémaivančická výstava chryzantém8 000,00
SDH Němčicečinnost spolku30 000,00
SDH Němčicekulturní akce – Rozmarýnové hody30 000,00
Atletický klub Ivančiceatletické závody20 000,00
Sportovní klub Řeznovicena pořádání dne dětí a na činnost sportovních oddílů25 000,00
KK Réna Ivančiceprovoz a vylepšení sportoviště, soutěže50 000,00
VC QoK Ivančicečinnost volejbalového oddílu10 000,00
AC Moravský Krumlov6. ročník Zajícova liga 2018 – 2. kolo20 000,00
Cycles Perfecta Ivančicezávody na kolech25 000,00
Občanské sdružení Budkovicepříprava a organizace akcí pro občany20 000,00
Myslivecký spolek Ivančice-Letkovicenákup a odchov zvěře20 000,00
Senior klub Ivančiceschůze, přednášky, zájezdy50 000,00
Český svaz včelařů, ZO Ivančicezájmové včelaření, starost o zdraví včel20 000,00
JH, Řeznovicekulturní a společenské akce20 000,00
RC Měsíční houpačkabytové semináře0,00
Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezskavýchova mládeže v požárním sportu20 000,00
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska  – okrsek č. 4 Dolní Kounicesoutěž mladých hasičů4 000,00
Český svaz chovatelů Ivančicepořádání výstav domácích zvířat50 000,00
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicíchrozvoj „Nové Zahrady“20 000,00
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicíchčinnost v LDN Ivančice40 000,00
Klub českých turistů Ivančicepodpora činnosti mládeže20 000,00
Junák – svaz skautů a skautek ČRtábor 2018, akce pro veřejnost50 000,00
Beta Ursus orienteering, Brnosportovní závody o pohár města Ivančice15 000,00
Ing. JH, Ivančicefreestyle BMX a MTB na svatováclavských trzích35 000,00
Dělnická tělovýchovná jednota Ivančice, z.s., Moravský Krumlovvolnočasové aktivity dětí, kondiční cvičení, hokejové družstvo Náměšťsko – třebíčská liga10 000,00
Český svaz bojovníků za svobodupřednášková činnost, zájezdy pro studenty ivančických škol30 000,00
JH, Řeznovicerozvoj volejbalu5 000,00
Okrašlovací spolek IvančicePéče o Stromokruh Evropy10 000,00
BD, Letkoviceden plný her pro děti s večerní zábavou pro dospělé10 000,00
Myslivecký spolek Ivančicezakoupení bažantí zvěře a nákup krmení20 000,00
IM, IvančiceIII. ivančický amatérský koloběh 20185 000,00
TJ Sokol ŘeznovicePodpora mládežnického fotbalu30 000,00
i-Kompas HrubšiceAdministrativní zázemí pro činnost spolku5 000,00
Lyra-singing show, z. s. Moravský KrumlovPěvecká soutěž Lyra 201830 000,00
TJ Sokol BudkovicePřístavba kabin0,00
TJ Sokol BudkoviceNa činnost oddílu30 000,00
Nová zahrada Ivančice, z. s.Rozvoj dílny pro kluky a holky10 000,00
O děti postaráno, z. s. Oslavany-PadochovSpolková činnost0,00
O děti postaráno, z. s. Oslavany-PadochovRestaurant Day Ivančicko 201810 000,00
O děti postaráno, z. s. Oslavany-PadochovDivadlo pro děti3 000,00
Měsíční houpačka, spolek

Lesní školka Za Humny, Ivančice

Podpora činnosti mateřské školy20 000,00
BN, IvančiceKlub náhradních rodin10 000,00
BN, IvančiceNadační obchod0,00

Z rozpočtu odboru sociálních věcí

Dotyk II, o.p s., Vysoké Popovicezajištění sociální služby rané péče v roce 201810 000,00

Z rezervy rady 2018

Diecézní charita Brno, oblastní charita TřebíčK centrum NOE – terénní program25 000,00
Společenství vlastníků jednotek mjr. Nováka, IvančiceZhotovení rampy u bytového domu0,00
JD, OlomoucVýměna oken na budově textilu, Palackého náměstí0,00
MN, ModřiceRestaurování vchodových dveří na budově ovoce-zelenina, Palackého náměstí 290,00

Zábor veřejného prostranství – část pozemku p. č. 3108/1 v k. ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství: část pozemku p. č. 3108/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. a obec Ivančice o výměře cca 6,5 m2 za účelem provedení opravy kanalizace a napojení na stávající trasu kanalizace na ulici Za Ústavem před areálem MŠ, ZŠ a DD Ivančice, příspěvkové organizace pro firmu Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., IČO 28315049, se sídlem: Vémyslice 241, PSČ 671 42, ve dnech 15. 1. – 31. 3. 2018 za poplatek 1 495,- Kč.


Záměr prodeje pozemku p. č. 2403/2, zahrada, o výměře 173 m2 a p. č. 2405/1, orná půda o výměře 1113 m2, k. ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 2403/2, zahrada, o výměře 173 m2 a p. č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k. ú. Kounické Předměstí.


Plynová přípojka k objektu stavebníka FOSAN s. r.o., Řeznovice 86, Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním nové plynové přípojky k objektu na ul. Tovární, p. č. st. 82/1, k. ú. Alexovice, jehož vlastníkem je FOSAN, s. r. o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice, IČO 64509214.

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Ivančice jako vlastníkem pozemků a FOSAN, s. r. o. jako stavebníkem.


Záměr prodeje pozemku p. č. st. 144, k. ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 62 m2, k. ú. Budkovice.


Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330043004/001

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330043004/001 mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným, pro akci „Ivančice, kpt. Jaroše, Leflerová, kab. smyčka“.


Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330043506/001

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330043506/001 mezi městem Ivančice jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným, pro akci „Ivančice, Krumlovská, Smrkovský, smyčka NN“.


Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 25. 4. 2007 mezi městem Ivančice a městem Oslavany – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace.


Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denní stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denní stacionáři“ uzavřené dne 16. 12. 2015 – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denní stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denní stacionáři“ uzavřené dne 16. 12. 2015 – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace.


Souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla příspěvkové organizace

U s n e s e n í :

RM uděluje souhlas města Ivančice jako vlastníka budovy č. p. 1112 na pozemku p. č. st. 60/6 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice s umístěním sídla Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace v této budově na adrese Kounická  1112/70, 664 91  Ivančice.


Záměr prodeje pozemku části pozemku p č. 3108/1, k. ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 3108/1, ostatní ploch, ostatní komunikace, o výměře cca 48 m2, k.ú. Ivančice.

Odbor investic, správy majetku a právní vyrozumí žadatele, že úprava stavu bude provedena pomocí výsadby vhodné zeleně městem na dotčené části pozemku.


Žádost o snížení nájemného

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem pohostinství v Řeznovicích, na základě smlouvy o nájmu ze dne 15. 6. 2015. Při stanovení nájemného ve smlouvě již bylo přihlédnuto k tomu, že jde o pohostinství v nevelké místní části s předpokládanou malou návštěvností.

Hlasování: 3 proti, 2 se zdrželi.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12339574 pro odběrné místo parcela 3163/1, 664 91  Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12214520 s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO:  28085400 pro odběrné místo parcela 3163/1, 664 91 Ivančice – plocha před kostelem na Palackého náměstí. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Ze smlouvy plyne finanční plnění ve výši 40 000,- Kč za oprávněné náklady (rezervovaný příkon). Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJK 555.


Novostavba hospodářského objektu

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou hospodářského objektu na pozemku p. č. st. 37/2, k. ú. Ivančice, ul. Mlýnská.


Záměr prodeje pozemku části pozemku p č. 2607/49, o výměře cca 42 m2 k. ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2607/49, o výměře cca 42 m2, k. ú. Kounické Předměstí.


Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 11. 1. 2010 mezi městem Ivančice a obcí Čučice – změna lhůty

Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 28. 12. 2009 mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice – změna lhůty

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 11. 1. 2010 mezi městem Ivančice a obcí Čučice – dodatek pro rok 2017 upravující lhůtu stanovenou k uzavření dodatku při nedostatečné výši poskytnuté dotace.

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 18. 12. 2009 mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice – dodatek pro rok 2017 upravující lhůtu stanovenou k uzavření dodatku při nedostatečné výši poskytnuté dotace.


Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 11. 1. 2010 mezi městem Ivančice a obcí Čučice – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 28. 12. 2009 mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 11. 1. 2010 mezi městem Ivančice a obcí Čučice – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ uzavřené dne 18. 12. 2009 mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace.


Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denní stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denní stacionáři“ uzavřené dne 17. 12. 2015 – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denní stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denní stacionáři“ uzavřené dne 17. 12. 2015 – dodatek pro rok 2017 upravující výši dotace.


Pojištění přípojného vozidla LASKI – štěpkovače

U s n e s e n í :

RM schvaluje pojištění týkající se přípojného vozidla LASKI – štěpkovače

  • u České pojišťovny a. s., Dodatkem k rámcové pojistné smlouvě 18619454-11, pod číslem podsmlouvy 86770169-10 pojištění odpovědnosti z provozu, havarijní pojištění a činnost pracovního stroje,
  • u Kooperativa, pojišťovna, a. s, Dodatkem č. 8 k pojistné smlouvě 7720859597 strojní pojištění.

Nákup Car Control jednotky pro nové vozidlo MAN – kontejner

U s n e s e n í :

RM schvaluje nákup další CC jednotky od společnosti O2 pro nové auto MAN včetně montáže. Cena za CC jednotku – 4 000,- Kč bez DPH a cena za montáž jednotky – 950,41 Kč Bez DPH. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Úprava přílohy č. 5/2015, ke Směrnici č. 11/2015 Zásady pro o poskytování cestovních náhrad ve znění Dodatku č. 1.

U s n e s e n í :

RM schvaluje s účinností od 11. 1. 2018 Přílohu č. 5/2015 – ceny tuzemského stravného, ke Směrnici č. 11/2015 – Zásady pro poskytování cestovních náhrad – ve znění k Dodatku č. 1.


Záměr pronájmu části budovy v ul. Petra Bezruče 1014/4, Ivančice (odbor správních činností MěÚ Ivančice)

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části budovy v ul. Petra Bezruče 1014/4, Ivančice, pro umístění automatu na teplé nápoje.


Podlimitní veřejná zakázka „Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice“ – schválení smlouvy o poskytování služeb na dotační management a Příkazní smlouvy na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky

U s n e s e n í :

RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb na zajištění řízení a administrace projektu (dotační management) dle metodiky výzvy č. 28 IROP pro podlimitní veřejnou zakázku „Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice“ se společností Janečka consulting, s.r.o., se sídlem Vranovská 104, 614 00  Brno s cenou 69 000,- Kč (cena konečná, poskytovatel není plátce DPH).

Osloveny byly dvě firmy, podány byly dvě nabídky.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP na rok 2018.

RM schvaluje Příkazní smlouvu na odborné a organizační zajištění zadání podlimitní veřejné zakázky „Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice“ se společností DEA Energetická agentura, s. r.. o. , se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice c cenou 71 390,- Kč vč. DPH.

Osloveny byly dvě firmy, podány byly dvě nabídky.

Hrazeno bude z dotace IROP a z rozpočtu OISMaP na rok 2018.


Umístění informačního banneru – Jazykovka Eden

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním informačního banneru o velikosti 200 x 50 cm na zábradlí, oddělující autobusové nádraží  od parkoviště na Tesařově náměstí v době od 10. 1. 2018 do 9. 2. 2018; žadatel Jazykovka Eden  s. r. o.. Banner nesmí být umístěn do prvního pole u hlavní silnice. Poplatek bude vyměřen dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2013.


Smlouva o právu stavby na pozemku p. č. 2607/49, k. ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kopané studny na pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, k.ú. Kounické Předměstí, uzavřenou mezi městem jako vlastníkem pozemku a Janou Nováčkovou, Langrova 1337/18, Brno, jako stavebníkem.


Plná moc k úkonům projektové a inženýrské povahy potřebných pro přípravu a realizaci stavby akce „Sanace soklu objektu radnice“ Palackého nám. 196/6 ve vlastnictví města Ivančice.

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro Tomáše Sýkoru, IČO 733 13 190, Bieblova 162/18, 613 00 Brno, za účelem zastupování města Ivančice v rámci úkonů projektové a inženýrské povahy (vyjádření, správní řízení, …) potřebných pro přípravu a realizaci stavby akce „Sanace soklu objektu radnice“ Palackého nám. 196/6, Ivančice.


Plná moc při jednáních s úřady, orgány a účastníky při realizaci akce „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích – dopracování projektové dokumentace“

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro firmu DEA Energetická agentura, s. r.o. k zastupování města při jednáních s úřady, orgány a účastníky při realizaci akce „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích – dopracování projektové dokumentace“.


Záměr nabytí části pozemku KN 394/44  k. ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí části pozemku KN 394/44, k. ú. Alexovice.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2018-01522 KB