Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 32/2017

Výpis z přijatých usnesení 32. schůze rady města konané dne 20.12.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Dodatek č. 1ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 3.7.2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 3.7.2007 mezi společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO 27257843 a městem Ivančice, týkající se zjednodušení systému zpětného odběru elektrozařízení a s tím související zjednodušení administrativních postupů s platností od 1.1.2018. RM ukládá vedoucímu odboru životního prostředí zajistit realizaci sjednaných změn.


Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje částí pozemků p. č. 38/2, 38/3, 2382/1 a 2382/17, k. ú. Budkovice, dle geometrických plánů č. 373-445/2016 a č. 346-64/2015.


Rekonstrukce – přístavba podkroví chaty č. e. 78 na pozemku p.č. 2608/16,  a záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/49, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :   

Rada města odkládá rozhodnutí ohledně žádosti o udělení souhlasu s přístavbou chaty č. e. 78 na pozemku p.č. 2608/16, k.ú. Kounické Předměstí.

Rada města  doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č.607/49, k.ú. Kounické Předměstí.

RM ukládá předkladateli bodu zajistit do podkladů pro zastupitelstvo vyjádření ředitele Městských lesů Ivančice.


Záměr pachtu pozemku p. č. 105/18, orná půda, o výměře 186 m2, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :   

Rada města schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 105/18, orná půda, o výměře 186 m2, k.ú. Letkovice.


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb energetického managementu

U s n e s e n í :   

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb energetického managementu s poskytovatelem Amper Savings, a.s., IČO 014 28 357 se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4. Dodatkem se prodlužuje délka smluvního vztahu do 31.3.2018.


Ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění na rok 2018

U s n e s e n í :   

Rada města schvaluje Ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění na rok 2018.


Schválení odpisového plánu pro rok 2018 příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :   

Rada města v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), schvaluje odpisové plány pro rok 2018 příspěvkových organizací města Ivančice.


Zpracování ÚZEMNÍ STUDIE IVANČICE – HYBEŠOVA

U s n e s e n í :   

Rada města schvaluje zpracování ÚZEMNÍ STUDIE IVANČICE – HYBEŠOVA pro plochu přestavby P15 – SM – smíšená obytná městská, včetně k ní přiléhající místní komunikace v ploše PV  – veřejná prostranství, a plochy Z 173- SM, a pověřuje místostarostu Ing. Romana Sládka podáním žádosti o pořízení této územní studie na MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje – úřad územního plánování.


Žádost o výpůjčku nádvoří radnice – Živý Betlém

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 31/1, k. ú. Ivančice (nádvoří radnice) za účelem    představení příběhu o narození ježíška – Živý Betlém, dne 26. 12. 2017 v době od 15.00 hod do 17.00 hod. Pořadatelem je Římskokatolická farnost Ivančice ve spolupráci s KIC Ivančice.


Rekonstrukce koupelny a instalace ochranného prvku před okno v bytě č. 16, Komenského nám. 21/9, Ivančice

U s n e s e n í :

Rada města neschvaluje provedení rekonstrukce koupelny v bytě č. 16 v bytovém domě, Komenského nám. 21/9, Ivančice.

Rada města schvaluje instalaci ochranného prvku před okno bytu č. 16 v bytovém domě, Komenského nám. 21/9, Ivančice. Instalace ochranného prvku bude hrazena z rozpočtu bytové správy.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551392039 na odběrné místo Tovární  14/4, společné prostory

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č.  9550680071 na odběrné místo Tovární 14/4, vymezená jednotka

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551392039 na odběrné místo Tovární  14/4, společné prostory.

Rada města schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.  9550680071 na odběrné místo Tovární 14/4, vymezená jednotka.

Obě smlouvy se uzavírají s E.ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, IČO: 28085400, na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravy teras ve 4. NP, stavební úpravy závětří a ZTI, přípojka kanalizace, Ivančice  Komenského nám. 21/9“ se zhotovitelem PROFIPLAST, spol. s r. o.

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2017 se zhotovitelem PROFIPLAST, spol. s r. o., se sídlem Vranovská 191/38, 614 00  Brno, IČO: 44964544. dodatkem se cena díla snižuje o 108.467,36 Kč bez DPH.

Cena díla bude hrazena z rozpočtu OISMaP, ORJ 555.


Dodatek č. 2  ke kupní smlouvě o dodávkách tepla s ČEZ Energo, s. r. o., Kupní smlouva o dodávce a odběru tepelné energie na odběrné místo – MŠ Tovární ul., Alexovice

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě o dodávkách tepla s ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO 29060109, od 1. 1. 2018.

Rada města schvaluje Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie na odběrné místo – MŠ Tovární, Alexovice, p. č. st. 344, k. ú. Alexovice, s ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO 29060109. Smlouva na dobu  určitou od 1.1. do 31.8.2018.


Rozpočtové opatření č. 28 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 31 – 32

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 28 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 30 až 32 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 29 – úprava účelových transferů a převodů mezi obcemi

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 29 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje

  • úpravu transferů,
  • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 30 – úprava položek v rámci různých Od

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 30 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje úpravu jednotlivých položek v rámci různých Od při zachování výše celkové položky.


Schválení aktualizačního dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720859597

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje aktualizační dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720859597 na rok 2018, týkající se pojištění majetku města u pojišťovny Kooperativa, pojišťovna, a. s., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00Praha8, ČR, IČO: 47116617 za částku 225 940,- Kč.


Schválení Smlouvy o účtu u České spořitelny, a. s.

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje Smlouvu o účtu s Českou spořitelnou a. s. , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782.


Schválení smlouvy o výpůjčce vozidla na rozvoz obědů

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce na základě dohody mezi Pečovatelskou službou, organizační složkou města Ivančice a Penzionem pro důchodce Ivančice, příspěvkovou organizací.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“ – schválení  Dodatku  č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2017 uzavřené s firmou RK – mont, spol. s r. o., se sídlem Padochov 232, Oslavany, IČO 25535307 pro zakázku malého rozsahu s názvem „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“. Tímto dodatkem se upravuje termín předání a převzetí díla do 15. 1. 2018. Dodatek také upravuje cenu za vícepráce, které se vyskytly v průběhu prací a jsou nezbytné pro provedení díla. Cena se navyšuje o 13 240,- Kč bez DPH celková cena včetně dodatku č. 1 činí 924 502,- Kč bez DPH, cena s DPH je 1 118 647,- Kč.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby a administrace výběrového řízení pro zakázku „Rekonstrukce Besedního domu v  Ivančicích“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2017 uzavřené s firmou DEA Energetická agentura, s. r. o. se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice pro zakázku malého rozsahu s názvem „Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby a administraci výběrového řízení pro zakázku „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“. Tímto dodatkem se navyšuje cena díla o 442 200 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení do 5. 3. 2018.

Celková cena bude činit 566 200,- Kč bez DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2018.


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění činnosti při svozu a likvidaci odpadu

U s n e s e n í:

Rada města odkládá rozhodnutí ve věci do doby upřesnění rozhodných informací druhou smluvní stranou.


Projektová dokumentace Lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice-infrastruktura: Změnový list č. 001

U s n e s e n í:

Rada města schvaluje Změnový list č. 001 týkající se projektu Lokalita Ke Karlovu – A, Ivančice-infrastruktura, zhotovitel Arch Design, s.r.o., Sochorova  3178/23, Brno, kterým se mění lhůty provedení díla a upravuje cena o 36 000 Kč bez DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.


Schválení pojistné smlouvy – podsmlouva týkající se vozu MAN TGL12.220 

U s n e s e n í:

Rada města schvaluje předloženou podsmlouvu na pojištění vozu MAN TGL12.220  č. 86714855-16, která se váže na pojistnou smlouvu č. 18619454-11 u ČR, a.s., Spálená  5/16, Nové Město 110 00 Praha 1, IČO 45272956, která vychází z analýzy vypracované pojistným makléřem z firmy EZ INVEST, za roční pojistné ve výši 24 405,- Kč.  Hrazeno bude z rozpočtu odboru plánovacího a finančního.


Příloha č. 8 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie a rozpis záloh

U s n e s e n í:

Rada města schvaluje Přílohu č. 8 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie, odběrový diagram a rozpis záloh na odběrná místa mezi ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem Praha 8, Karolínská 661/4 a městem Ivančice s účinností od 1.1.2018.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2017-32 384 KB