Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 31/2017

Výpis z přijatých usnesení 31. schůze rady města konané dne 13.12.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


ZŠ TGM Ivančice – Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady a Dodatek č. 1/2017 ke zřizovací listině školské rady

U s n e s e n í :

RM jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady při ZŠ TGM Ivančice Ing. Ivanu Krejčovou.

RM schvaluje dodatek č. 1/2017 ke zřizovací listině školské rady při Základní škole   T. G. Masaryka Ivančice, kterým jsou jmenováni noví členové rady.


Školní jídelna Ivančice – úprava odpisového plánu pro rok 2017

U s n e s e n í :

RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a) schvaluje návrh upraveného odpisového plánu příspěvkové organizace Školní jídelna Ivančice pro rok 2017.


Město Ivančice jako žadatel a nositel projektu Místního akčního plánu II v území RP Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí, aby se město Ivančice jako obec s rozšířenou působností stalo žadatelem a následně nositelem projektu „Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ivančice II“.


Smlouva na dodávku a implementaci programového vybavení pro pořízení a evidenci  materiálů Rady a Zastupitelstva města Ivančice a Servisní smlouva o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu aplikace „Konsiliář“ mezi městem Ivančice a firmou HD MEDIA s. r. o. Brno

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu na dodávku a implementaci programového vybavení pro pořízení a evidenci materiálů Rady a Zastupitelstva města Ivančice „Konsiliář“ od firmy HD MEDIA s. r. o., Hybešova 261/22, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 05021421 za částku 42.227,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje Servisní smlouvu o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu aplikace „Konsiliář“ od firmy HD MEDIA s. r. o., Hybešova 261/22, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 05021421 za částku 8.000,- Kč ročně.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru vnitřních věcí.


ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, okres Brno – venkov  – předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru

U s n e s e n í :

RM uděluje Základní škole a mateřské škole Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov v souladu se zákonem č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů par. 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí věcných sponzorských darů ve výši 50.000,- Kč

  1. herních prvků – balanční kůly na pozemek MŠ Němčice Ke Karlovu 92, Ivančice
  2. doskočiště pro skok vysoký a atletické překážky pro užívání Základní školy Němčice

od manželů E. a O. F., bytem Ivančice


Zápis č. 43 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 8. 11. 2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 43 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny (dále KRPZ) konaného dne 08.11.2017. RM v návaznosti na zápis

  1. konstatuje, že částka na předplatné časopisu PROPAMÁTKY byla zahrnuta do návrhu rozpočtu pro rok 2018
  2. odkládá rozhodnutí o návrhu na zřízení komise pro přípravu oslav výročí založení Československé republiky a konce světové války a jmenování jejích členů
  3. odkládá rozhodnutí o návrhu koncepce oslav
  4. ukládá vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního (dále OISMaP) zpracovat písemnou zprávu o krocích učiněných pro návrat židovské kašny na původní místo a zprávu předložit na příští zasedání RM; poté RM vyrozumí KRPZ
  5. bere na vědomí, že práce na opravě Červeného kříže jsou hotovy, pouze zadní římsa bude dokončena do konce r. 2017; KRPZ byla vyrozuměna
  6. pověřuje vedoucího OISMaP  jednáním s vlastníky nemovitostí o možnosti umístění informačních desek na jejich objektu; poté RM vyrozumí KRPZ
  7. ukládá OISMaP zjistit, na základě vydávané brožury o křížích, vlastníky křížů a pozemků pod nimi; pokud vlastník nebude dohledán, provést kroky k jejich zanesení do majetku města; poté RM vyrozumí KRPZ
  8. konstatuje, že úkol zahájit přípravné práce na vydání knihy pamětí Rudolfa Kondeie trvá; jako nositele úkolu RM určuje KRPZ s tím, že konzultačním orgánem ve věci – včetně náhledu textu – je RM.

Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.


Nabídka dětské ilustrované mapy Jihomoravského kraje

U s n e s e n í :

RM neschvaluje nákup dětských ilustrovaných map Jihomoravského kraje od společnosti EduMaps s.r.o., Brno.


Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci manželé J. a J. T., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7 na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemce pan V. H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 na adrese Chřestová 1018/41,

Ivančice, nájemkyně paní A. M., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Komenského nám. 21/9 , Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemkyně paní M. F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, U Jatek 1019/5, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6 na adrese U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně paní S. Ž., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Komenského nám. 21/9, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemce pan J. H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní M. S., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní A. N., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2018.


Výpůjčka osobního automobilu Škoda Octavia PO KIC Ivančice na veletrh Regiontour 2018, ve dnech 17. – 21. 1. 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku osobního automobilu Škoda Octavia, SPZ BOL 4577 příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum ve dnech 17. – 21. 1. 2018 za účelem reprezentace města na veletrhu Regiontour 2018.


Ceník pro rok 2018 v MSH Ivančice, Rybářská 33

U s n e s e n í :

RM schvaluje ceník pro rok 2018 v městské sportovní hale, Rybářská 33, Ivančice.


Stolní kalendáře – Město Ivančice – pro zaměstnance MěÚ Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje nákup 400 ks stolních kalendářů „Město Ivančice“ od firmy Annapurna, s. r. o., Za Ústavem 31, Ivančice, IČO: 26291134 za Kč 40.132,- bez DPH. Bude hrazeno z rezervy rady.


Pyromuzikální ohňostroj na stadionu FC Ivančice – změna hodiny začátku a výpůjčka fotbalového hřiště na stadionu na Malovansku pro realizaci ohňostroje

U s n e s e n í :

RM v návaznosti na usnesení č. 35/R29 schvaluje změnu hodiny začátku novoročního pyromuzikálního ohňostroje dne 1. 1. 2018 takto: začátek v 19.00 hodin. RM schvaluje pro realizaci novoročního  ohňostroje  výpůjčku  fotbalového  hřiště na  stadionu  na  Malovansku na pozemku p. č. 481/1, obec a k. ú. Ivančice; vypůjčitel pan Bach Pham, IČO 87989247, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 13/29.


Umístění reklamy – Jazykovka Eden, s. r. o.

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí s umístěním reklamy Jazykovky Eden, s.r.o., Komenského nám. 1611/9a, Ivančice, IČO 043 09 707,  v době od 8. 1. do 7. 2. 2018 – plachty z PVC o rozměrech 50 x 142 cm –  na zábradlí U Třech kohoutů nesouhlasí s umístěním z důvodu bezpečnosti dopravy; ohledně umístění na křižovatce u gymnázia konstatuje, že nejde o majetek města a souhlas tedy nelze udělit.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Oprava části krovu a střešního pláště bytového domu č . p. 298/8 ul. Krumlovská, Ivančice“ se zhotovitelem H & B delta, s. r. o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 1. 2017 se zhotovitelem H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661. Dodatkem se cena díla zvyšuje o 31 644,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ 555.


Nabytí pozemku p. č. 1616/6 v k. ú. Němčice u Ivančic – kupní smlouva

U s n e s e n í :

RM doporučuje ZM schválit nabytí pozemku p. č. 1616/6 o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice kupní smlouvou mezi M. B., bytem Brno jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím za kupní cenu 10.400,- Kč.


Sanace vlhkého zdiva kaple Cyrila a Metoděje v Budkovicích

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí podnět Osadního výboru Budkovice na provedení sanace vlhkého zdiva kaple Cyrila a Metoděje (u hřbitova v Budkovicích) a ukládá OISMaPu řešit věc v roce 2018.


OZV č. 7/2017, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2017, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, a doporučuje zastupitelstvu v každém případě alespoň zrušit stávající nevyhovující vyhlášku č. 2/2012.


Žádost o dokrytí ztráty za rok 2014 a 2016 – Kulturní a informační centrum Ivančice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí žádost o dokrytí hospodářského výsledku – ztráty za rok 2014 ve výši 228 574,78 Kč a za rok 2016 ve výši 60 544,76 Kč (celkem 289 119,54 Kč) příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum Ivančice a ukládá Ing. Feithovi, zjistit do 8. zasedání zastupitelstva podrobnosti nezbytné pro rozhodnutí ve věci.


Žádost o přefakturování 6 ks knihy „Das steinerne Archiv von Ivančice – Kamenný archiv v Ivančicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje přefakturování 6 ks knih „Das steinerne Archiv von Ivančice – Kamenný archiv v Ivančicích“ Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice.


Pověření – plná moc Ing. Martina Rambouska k jednání s dotčenými orgány a správci sítí ve věci územního rozhodnutí pro stavbu „Stavební úpravy návsi v Letkovicích“

U s n e s e n í :

RM schvaluje pověření – plnou moc Ing. Martina Rambouska k jednání za město Ivančice s dotčenými orgány a správci sítí ve věci územního rozhodnutí pro stavbu „Stavební úpravy návsi v Letkovicích“.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení štěpkovače pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení štěpkovače pro město Ivančice“ firmě IVRATECH – CZ s.r.o., se sídlem Miroslava Bajera 6036/9, 708 00  Ostrava, IČO 04593448 s cenou včetně DPH 333 839,- Kč a termínem dodání 10 kalendářních dnů.

Rada města schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2017.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.


Český červený kříž – preventivní omalovánky první pomoci

U s n e s e n í:

RM neschvaluje možnost prezentace města Ivančice na omalovánkách první pomoci Českého červeného kříže.


Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Pravlov a o poskytování dotace obcí Pravlov na zajištění výkonu pečovatelské služby

U s n e s e n í:

RM bere na vědomí „Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Pravlov a o poskytování dotace obcí Pravlov na zajištění výkonu pečovatelské služby“ a doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy.


Záměr nabytí pozemku p.č. 3167/7, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í:

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemku p.č. 3167/7  v k.ú. Ivančice.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2017-31 448 KB