Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 16/2017

Výpis z přijatých usnesení 16. schůze rady města konané dne 12. 7. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


 

Darovací smlouva „Doplacení nákladů vzniklých občanům v rámci realizace mimořádných veterinárních opatření“ – Jihomoravský kraj

U s n e s e n í :

RM schvaluje Darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 536 060,- Kč Jihomoravským krajem městu Ivančice na doplacení nákladů vzniklých občanům v ORP Ivančice v rámci realizace mimořádných veterinárních opatření (drůbež).


Smlouva o zveřejňování informací – Spektrum Zimmermann

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu mezi městem Ivančice a firmou Spektrum Zimmermann, Bohumil Zimmermann, Ivančice, IČO 10554491, o zveřejňování informací v jízdním řádu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1.7.2018. Poplatek za provedení reklamy činí Kč 2 000,- vč. DPH. Bude hrazeno z rezervy rady.


Poskytnutí dotace – turnaj v e-sportu

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci pana K., že akce „jednodenní turnaj v e-sportu ve hře Dota 2“ se nebude konat; usnesení č. 3/R13 ze dne 14.6.2017 (schválení dotace ve výši 7 000,- Kč a Smlouva o poskytnutí dotace č. 69/2017) se tak stalo bezpředmětným, finanční prostředky zůstanou v rezervě na sport a ostatní sdružení.


Smlouva o právu provést stavbu  – napojení nové veřejné komunikace na místní komunikaci ulice Lipová

U s n e s e n í :

RM souhlasí s napojením nové veřejné komunikace na místní komunikaci ulice Lipová na parcelu KN p.č. 940/46 v k.ú. Ivančice.

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu komunikace na pozemku KN p.č. 940/1 v k.ú. Ivančice mezi městem Ivančice a panem D., Ivančice.

RM bere na vědomí informace podané Ing. Sládkem z jednání o věci s panem D. a příslib pana D. realizovat zelený oddělovací pás, otázku zeleně konzultovat s Ing. arch. Zimkovou a Komisí životního prostředí a realizovat v místě dětské hřiště. Příslib zpracuje písemně odbor investic, správy majetku a právní a Ing. Sládek zajistí jeho podpis panem D. Stavba komunikace a její napojení je dle vyjádření odboru regionálního rozvoje – úřadu územního plánování v souladu s územním plánem.

Smlouva o právu provést stavbu a příslib budou uzavřeny současně.

Z uvedených důvodů RM již nepožaduje předložení zástavbové studie.


Vyjádření ke stavbě zavěšených lodžií – bytový dům na ul. Mjr. Nováka 978/10, 979/12 a 980/14

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výměnou balkonů za lodžie v bytovém domě na ul. Mjr. Nováka 978/10, 979/12 a 980/14, k.ú. Ivančice.

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Ivančice a Společenstvím vlastníků bytových jednotek Mjr. Nováka 10-14, Ivančice, IČO 27697614.


Vyjádření k vydání územního rozhodnutí – stavba „Hrubšice, TS chaty za mostem, stav. úpr.“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zřízením nového odběrního místa a opravou stávajícího vedení distribuční soustavy E.ON, a.s., v chatové oblasti pod obcí Biskoupky – stavba  „Hrubšice, TS chaty za mostem, stav. úpr.“. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené ve vyjádření č.j. OISMaP – 252/2017 ze dne 3.7.2017.


Záměr nabytí pozemku p.č. st. 64 a RD č.p. 61, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p.č. st. 64, zastavěné plocha, o výměře 120 m2, a rodinného domu č.p. 61, k.ú. Řeznovice, avšak jednat o ceně.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Systém varování v zóně havarijního plánování EDU“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným a ČEZ, a.s. jako oprávněným, pro akci „Systém varování v zóně havarijního plánování EDU“ (siréna č. SO V. 353.162.01).


Záměr nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3:

  • v k.ú. Ivančice:

p.č. 3018/4 (PK) o výměře 8246 m², p.č. 3018/9 (PK) o výměře 8742 m², 3018/11 (PK) o výměře 760 m² (všechny orná půda), p.č. 3019 (PK) o výměře 415 m², p.č. st. 1112 o výměře 66 m² (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3025/13 o výměře 13394 m², p.č. 3025/14 o výměře 2730 m² (oba orná půda), p.č. 3136/13 o výměře 110 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace), p.č. 161 o výměře 205 m² (zahrada), p.č. 424/2 o výměře 811 m² (orná půda), p.č. 436/2 o výměře 354 m² (zahrada), p.č. 436/3 o výměře 208 m² (zahrada), p.č. 869 (PK) o výměře 14661 m² (orná půda), p.č. 874 (PK) o výměře 7022 m² (orná půda), p.č. 877/1 (PK) o výměře 1708 m² (orná půda), p.č. 878 (PK) o výměře 4104 m² (orná půda), p.č. 887 (PK) o výměře 3061 m² (orná půda), p.č. 893 (PK) o výměře 1990 m² (orná půda),

  • v ú. Kounické Předměstí:

p.č. 2743/2 o výměře 90 m², p.č. 2743/4 o výměře 18 m² (oba ostatní plocha – ostatní komunikace),

  • v k.ú. Alexovice:

p.č. 391/2 o výměře 1441 m², p.č. 392/2 o výměře 222 m² (oba zahrada), p.č. 135 o výměře 1449 m² (ostatní plocha- neplodná půda), p.č. 394/3 o výměře 580 m² (orná půda),

  • v k.ú. Budkovice:

p.č. 1930/39 o výměře 279 m² (trvalý travní porost).


Dohoda o skončení nájmu bytu č. 12, Komenského nám. 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dohodu o skončení nájmu bytu č. 12 na adrese Komenského nám. 21/9, Ivančice, nájemce K. Nájem bude ukončen ke dni 31.7.2017.


Umístění stavby – vestavba části skladové haly včetně zatrubnění mlýnského náhonu nad částí pozemku p.č. 3153/3, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu.


Rozšíření usnesení rady k bodu 5/R7 ze dne 22.3.2017 – služební cesta do Radovljici

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozšíření usnesení č. 5/R7 ze dne 22.3.2017 takto:

RM schvaluje na základě pozvání primátora partnerského města Radovljica, Slovinsko, služební cestu na Městské slavnosti ve dnech 3. – 4. srpna 2017 starostovi  Milanu Bučkovi s manželkou, Bc. Magdaleně Černé, Ing. Marii Navrátilové. K tomuto účelu schvaluje použití soukromého vozidla RZ …


Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 395/10, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 395/10, o výměře 360 m2, k.ú. Alexovice.


Zpráva z valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

U s n e s e n í :

RM vzala na vědomí informace Ing. Sládka o bodu č. 5 z jednání valné hromady Svazku – o sporech o náhradu škody; členové rady obdrží od Svazku podrobnější komentář ke sporům.


Poskytování právních služeb ve sporu k pozemku p.č. 2437 v k.ú. Dolní Kounice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zplnomocnění k poskytování právních služeb, na základě kterého město Ivančice bude ve sporu k pozemku p.č. 2437 v k.ú. Dolní Kounice zastupovat Mgr. Ing. Ján Bahýľ, advokát, AK se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00,  IČO 01339303.


Dohoda o úhradě nákladů na přeložku teplovodu na ulici Mjr. Nováka, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek Dohodu o úhradě nákladů na přeložku teplovodu na ulici Mjr. Nováka, Ivančice, s firmou ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00  Praha 8 – Karlín, IČO 29060109, s cenou bez DPH 489 000,- Kč.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2017-16 440 KB