Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 08/2017

Výpis z přijatých usnesení 8. schůze rady města konané dne 5.4.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 36 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 21.3.2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 36 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 21.3.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu provést poptávku na tisk publikace o drobných sakrálních stavbách v Ivančicích, termín bezodkladně, 2000 výtisků, a provést poptávku na tisk publikace o pamětních deskách a pomnících v Ivančicích, termín dodání I.Q.2018, 2000 výtisků; předběžná cena obou publikací je uvedena v zápisu č. 36 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny – v obou případech úzce spolupracovat s komisí. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.

RM pověřuje Ing. Sládka jednat s vlastníkem objektu Ivančice č.p. 415 a s vlastníkem objektu v bývalém areálu Retexu o možnostech a formách užívání pro účely umístění městského muzea (spolupráce s ředitelem Okresního muzea Ing. Rečkem).


Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Ketkovice a o poskytování dotace obcí Ketkovice na zajištění výkonu pečovatelské služby

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Ketkovice a o poskytování dotace obcí Ketkovice na zajištění výkonu pečovatelské služby a doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy.


Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Hlína a o poskytování dotace obcí Hlína na zajištění výkonu pečovatelské služby“

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Hlína a o poskytování dotace obcí Hlína na zajištění výkonu pečovatelské služby“ spočívající ve splatnosti dotace v různých situacích při čerpání pečovatelské služby a ve stanovení paušálního poplatku pro účel vyúčtování.


ZŠ T.G. Masaryka Ivančice – osázení prostoru před hlavním vchodem do školy

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záměrem školy, který se týká osázení zatravněných ploch před hlavním vstupem do budovy školy okrasnou výsadbou.

RM ukládá konzultovat způsob osázení s Ing. Navrátilovou (odbor investic, správy majetku a právní –  péče o veřejnou zeleň).

RM ukládá základní škole, aby se o nově osázené plochy v budoucnu starala.


Pokyn k zajištění údržby veřejné zeleně

U s n e s e n í :

RM ukládá příslušným odborům městského úřadu zajišťovat a provádět péči o veřejnou zeleň na pozemcích města a její  údržbu  prostřednictvím zaměstnanců v pracovně právním vztahu,  pracovníků v režimu veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby, příp. dodavatelsky; Městské lesy Ivančice, příspěvková organizace, budou nadále v rámci  čl. IV.  odst. 1. písm. c)  zřizovací listiny provádět na vyžádání města pouze kácení stromů na pozemcích města mimo les.


Žádost o poskytnutí dotace – Nová Zahrada Ivančice, z.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice Nové Zahradě Ivančice, z.s., Komenského náměstí 1611/9a, Ivančice, IČO 04628845, na projekt „Rozvoj dílny pro kluky a holky“ ve výši 6 000,- Kč. Hrazeno bude z rezervy na sport a ostatní sdružení. Zároveň RM schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.


Výpůjčka pivních setů z.s. Junák – český skaut  na akci Jarní otevírání ivančických řek

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 10 ks pivních setů spolku Junák – český skaut, středisko Ivančice, z.s., na akci Jarní otevírání ivančických řek, která proběhne v sobotu 8.4.2017.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit dovoz pivních setů na loděnici v Zolcarech dne 7.4.2017 a odvoz pivních setů dne 10.4.2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení osobního vozidla pro MěÚ Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení osobního vozidla pro MěÚ Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Poptávka „Zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci dle Výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky s názvem „Zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci dle Výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“ firmě HCM COMPUTERS, s.r.o., se sídlem Vranovská 104, 614 00  Brno, IČO 25574914, s cenou včetně DPH 131 890,- Kč. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního. Osloveny byly 4 firmy, 1 firma se omluvila a podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část A“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část A“ firmě DEMSTAV group, s.r.o., se sídlem Tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice I – Město, IČO 27844935, s cenou včetně DPH 1 196 905,27 Kč a délkou realizace 28 kalendářních dnů. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017. Výzvou bylo obesláno 7 firem, doručeno bylo 8 nabídek.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy okapových chodníků a anglických dvorků na školní jídelně Ivančice, ul. Na Brněnce“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky s názvem „Opravy okapových chodníků a anglických dvorků na školní jídelně Ivančice, ul. Na Brněnce“ firmě OSP spol. s r.o., se sídlem Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov, IČO 44026421, s cenou včetně DPH 575 810,75 Kč a délkou realizace 30 kalendářních dnů. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017. Výzvou bylo obesláno 7 firem, doručeny byly 4 nabídky.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VZD INVEST s.r.o. – akce „Studie relaxační zóny Réna“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2016 s firmou VZD INVEST s.r.o., se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČO 26954834. Dodatkem se prodlužuje smluvní plnění do 31.5.2017.


Demolice rodinného domu na ul. Horní Hlinky,  p.č. st. 496, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s demolicí rodinného domu na  ul. Horní Hlinky na pozemku p.č. st. 496, k.ú. Ivančice.


Žádost o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa; záměr prodeje části pozemku p.č. 3131/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

  • RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na části pozemku p.č. 3131/1, k.ú. Ivančice, před RD na p.č. st. 550, k.ú. Ivančice.
  • RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3131/1, k.ú. Ivančice, za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího místa.

Žádost o souhlas se stavebními úpravami objektu Na Brněnce …, Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav stávajícího objektu Bar Manuela, Na Brněnce …, Ivančice,  za účelem změny v užívání na krejčovskou dílnu.


Stavba příjezdové komunikace, sjezd a nájezd k RD

U s n e s e n í :

RM nemá zásadní výhrady k záměru stavby příjezdové komunikace  na pozemcích v majetku města – p.č. 532/8, 532/6 a 532/7 v k.ú. Ivančice k RD na ul. Krumlovská. Souhlas ke stavbě bude udělen až po  podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vybudované příjezdové komunikace na město.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1065/1, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1065/1, ostatní plocha, k.ú. Alexovice.


Vyjádření k akci „Ivančice, Staré sídliště, výměna kabelů NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výměnou kabelů NN dle předložené situace – akce „Ivančice, Staré sídliště, výměna kabelů NN“; podmínkou a nedílnou součástí souhlasu jsou podmínky stanovené ve vyjádření odboru investic, správy majetku a právního č.j. OISMaP – 12/2017 ze dne 10.1.2017 a Ing. Jitky Vágnerové ze dne 21.3.2017. Zhotovitel je povinen konzultovat průběžně provádění prací s Ing. Navrátilovou (odbor investic, správy majetku a právní – péče o veřejnou zeleň), kterou RM pověřuje dohledem nad akcí tak, aby byly plněny podmínky stanovené ve vyjádření Ing. Vágnerové ze dne 21.3.2017. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu provádět dozor nad průběhem akce tak, aby byly plněny podmínky stanovené ve vyjádření č.j. OISMaP – 12/2017 ze dne 10.1.2017.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Staré sídliště, výměna kabelů NN

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Staré sídliště, výměna kabelů NN“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Žádost o souhlas města jako vlastníka pozemku p.č. 2020/1 s demolicí RD na pozemku p.č. 2, k.ú. Letkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s demolicí rodinného domu … na pozemku p.č. 2, na ul. Říční, k.ú. Letkovice. Vlastníkem sousedícího pozemku p.č. 2020/1, k.ú. Letkovice, je město Ivančice.


Záměr prodeje spoluvlastnického podílu k  části pozemku p.č. 2846/5, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu k části pozemku p.č. 2846/5  (o výměře cca 2 m²) v k.ú. Kounické Předměstí.


Záměr prodeje pozemku p.č. 336/4, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje p.č. 336/4, zahrada, o výměře 332 m2, k.ú. Řeznovice, označeného v geometrickém plánu č. 288-3127/2016 jako díly f), g), h), p.č. 336/19, p.č. 336/20 a p.č. 336/4, k.ú. Řeznovice.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3163/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 3163/1, o výměře 6 m2, k.ú. Ivančice.

Hlasováno: 4 proti schválení, 1 se zdržel


Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství na pozemku p.č. 3162/1 a p.č. 3162/2, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na p.č. 3162/1, k.ú. Ivančice, na ul. J. Vávry podél rodinného domu … dle předloženého vyznačení na mapě (z důvodu rekonstrukce RD). RM nesouhlasí se záborem chodníku ve Fortně, p.č. 3162/2, k.ú. Ivančice.


Vyjádření k záměru stavby „EIA-V343/834 – zdvojení vedení“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záměrem stavby „EIA – V434/834 – zdvojení vedení“ v k.ú. Řeznovice (mezi Ivančicemi a Řeznovice).


Informace ke zprávě nezávislého auditora, týkající se příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci předloženou vedoucím odboru plánovacího a finančního  Ing. Peškou, týkající se příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice.


Přidělení bytových jednotek v Penzionu pro důchodce – domě s pečovatelskou službou Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové přidělení bytových jednotek v Penzionu pro důchodce – domě s pečovatelskou službou Ivančice:

  • garsoniéry ve II. poschodí bloku „A“ paní K., dosud bytem Tetčice, …
  • garsoniéry ve III. poschodí bloku „A“ paní N., dosud bytem Svatobořice-Mistřín …

Orientační běh – BETA URSUS Orienteering

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uspořádáním jednodenního závodu v orientačním běhu, dne 29.4.2017 v městských lesích na Réně. Pořadatelem je BETA URSUS Orienteering, Hudcova 76a, Brno, IČO 22816666.


Dohoda s Ministerstvem zemědělství o poskytnutí finanční podpory na Slavnosti chřestu 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o poskytnutí finanční podpory č. 257-2017-10042 Ministerstvem zemědělství, na základě které bude Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, IČO 65268768, poskytnuta částka 40 000 Kč jako účelová zpětně vyplácená finanční podpora na Slavnosti chřestu 2017.


Možnost využití veřejného prostranství za účelem pořádání akcí

U s n e s e n í :

RM schvaluje užívání veřejného prostranství Kulturním a informačním centrem Ivančice za účelem pořádání akcí v těchto termínech:

18.5.2017 od 6.00 hodin – uzavření parkoviště před MěÚ – stavba pódia

18.5. od 17.00 – 22.5.2017 do 6.00 hodin – uzavření Palackého náměstí – Slavnosti chřestu

27.7.2017 od 6.00 hodin – uzavření parkoviště před MěÚ – stavba pódia

26.7. od 17.00 – 31.7.2017 do 6.00 hodin – uzavření Palackého náměstí – Ivančická pouť

21.9.2017 od 6.00 hodin – uzavření parkoviště před MěÚ – stavba pódia

21.9. od 17.00 – 24.9.2017 do 6.00 hodin – uzavření Palackého náměstí – Svatováclavské trhy

1.12.2017 6.00 – 22.00 hodin – uzavření Palackého náměstí – Rozsvěcení

vánočního stromu

8.12.2017 10.00 – 22.00 hodin – prostor před kostelem – Advent

15.12.2017 10.00 – 22.00 hodin – prostor před kostelem – Advent

22.12.2017 12.00 – 22.00 hodin – prostor před kostelem – Advent

Jedná se o pozemky města KN 3163/1, KN 3163/9, KN 3163/10, KN 3163/15, KN 7, KN 8, KN 9/1 v k.ú. Ivančice.

Současně RM uděluje souhlas s využitím nádvoří a vestibulu radnice v souvislosti s pořádáním kulturních akcí v roce 2017 – Slavnosti chřestu, Ivančická pouť a Svatováclavské trhy. Pořadatel akcí je povinen zajistit ochranu dlažby ve vestibulu radnice proti nadměrnému znečištění.

Souhlas Silničního správního úřadu se zvláštním užíváním komunikace si zajistí žadatel – Kulturní a informační centrum Ivančice.


Žádost o souhlas se záměrem stavebních úprav RD Oslavanská …

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záměrem stavebních úprav rodinného domu na ulici Oslavanská …, Ivančice.


Smlouva o dílo – odchyt městských holubů

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na odchyt městských holubů pro rok 2017 – s plněním dle aktuálních požadavků města s  Radkem Stískalem, Říkovice, IČO 69627355. Cena 87 785,50 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Schválení Příkazní smlouvy na provedení a zajištění zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení v rámci zakázky „Dodávka městského monitorovacího systému“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Příkazní smlouvu na provedení a zajištění zjednodušeného podlimitního řízení v rámci zakázky „Dodávka městského monitorovacího systému“ s firmou Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Vídeňská 7, 639 00  Brno, IČO 03045315, se smluvní cenou 60 000,- Kč bez DPH a hodinovou sazbou 1 500,- Kč/hod bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Byly podány dvě nabídky.


Nabídka mediální spolupráce Institutu pro památky a kulturu – oprava usnesení

U s n e s e n í :

Usnesení RM č. 1/R4, ze dne 22.2.2017, se opravuje tak, že věta:

Cena vč. DPH je 4.000,- Kč/1 rok.

se nahrazuje větou:

Cena bez DPH je 4.000,- Kč/1 rok.


Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 11/2015:  Zásady pro poskytování cestovních náhrad

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 11/2015:  Zásady pro poskytování cestovních náhrad, kterým se směrnice mění, doplňuje a vyhlašuje se její úplné aktuální znění. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 6.4.2017.


Žádost člena zastupitelstva

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí žádost člena Zastupitelstva města Ivančice Mgr. Radka Musila ze dne 3.4.2017 ohledně příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice a ukládá řediteli příspěvkové organizace poskytnout dle uvedené žádosti veškerou součinnost.


Jízdy parním vlakem dne 20.5.2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje jízdy parním vlakem dne 20.5.2017 (Slavnosti chřestu), které zprostředkují České dráhy Brno; cena Kč 82 000,- bez DPH, přičemž město Ivančice uhradí rozdíl mezi touto částkou a vybranými tržbami z parního vlaku. Bude hrazeno z rezervy rady.


Rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost na nádvoří radnice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení na nádvoří radnice se zhotovitelem Jaroslavem Roháčkem, Ivančice-Řeznovice, IČO 68710461. Cena díla 193 006,-  Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2017-08 451 KB