Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 03/2017

Výpis z přijatých usnesení 3. schůze rady města konané dne 8. 2. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Zápis č. 33 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 25.1.2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 33 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 25.1.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.


Rozšíření parkovacích ploch na ulici Krumlovská

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vydáním stavebního povolení na rozšíření parkovacích ploch na ulici Krumlovská vedle chodníku za objektem Krumlovská 8 směrem na Němčice po pravé straně.


Povolení tanečních zábav v parku na Réně – Investiční moravská společnost

U s n e s e n í :

RM schvaluje konání veřejných produkcí – tanečních zábav v parku na Réně v Ivančicích ve dnech 16.6.2017 a 11.8.2017, vždy v době do 02.00 hodin následujícího dne.

Pořadatel INVESTIČNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST s.r.o., IČO 28300556, se sídlem Moravské Bránice 359, 664 64 Dolní Kounice, je povinen po 22. hodině ztlumit hudbu tak, aby nedošlo k porušení předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Poplatek    300,-Kč za každou produkci je splatný nejpozději v poslední pracovní den před konáním produkce.


Ivančická pouť – zadávací podmínky pro veřejnou nabídku k hostování

U s n e s e n í :

RM schvaluje níže uvedené zadávací podmínky pro učinění veřejné nabídky provozovatelům pouťových atrakcí pro hostování v době konání ivančických poutí pro období 2018 – 2021:

1) Zájemci předloží s písemnou nabídkou tyto listiny:

–         doklad o zápisu do živnostenského (obchodního) rejstříku (živnost nesmí být přerušena)

–         zpráva o revizi el. zařízení pro všechny atrakce

–         seznam nabízených atrakcí;  k jednotlivým atrakcím nabízeným v seznamu uvede zájemce vstupné garantované po dobu smluvního vztahu

–         licenční smlouva s Ochranným svazem autorským o veřejném provozování hudebních děl

–         osvědčení o školení provozovatele

–          doklad o pojištění zákazníků.

2) Zájemce uvede v nabídce cenu pro rok 2018;  minimální částka činí 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých); s účinností od roku 2019 bude pravidelně zvyšována o státem přiznanou míru inflace.

3)  Připojení k potřebným inženýrským sítím zajišťuje provozovatel na vlastní náklady a odpovídá za bezpečnost položených kabelů el. vedení.

4)  Provozovatel je povinen 30 dnů před konáním pouti požádat silniční správní úřad Městského úřadu Ivančice o zvláštní užívání komunikace.

5) V případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde na Palackého náměstí ke stavebním pracím (výkopy pro kanalizaci nebo jiných inženýrských sítí, příp. další nutné práce), je provozovatel povinen respektovat změnu místa pro konání pouti a umístění atrakcí.

6) Příjezd je možný ve středu v týdnu, kdy se koná pouť, po 17. hodině, vyklizení prostoru a odjezd nejpozději v pondělí bezprostředně po pouti do 7. hodiny ranní.

7) Provozovatel je povinen dodržovat pravidla občanského soužití a dobu nočního klidu po 22. hodině.

8) V prostoru, kde se koná pouť, je zakázáno parkovat s maringotkami nebo nákladními či osobními vozy provozovatele.

9) Smlouva o hostování atrakcí bude s vybraným provozovatelem uzavřena na dobu 4 let.

10) Ve smlouvě bude zakotveno, že nejpozději 30 dnů před poutí předloží provozovatel seznam atrakcí a jejich platné technické průkazy.


Žádost o měsíční paušální náhradu k dohodě o provedení práce za 3/2016-12/2016

U s n e s e n í :

RM postupuje žádost spadající do pracovně-právní oblasti z důvodu kompetence na personální oddělení k vyřízení dle platných ustanovení Zákoníku práce.


Umístění stavby kanalizační přípojky do pozemku města p.č. 3163/3, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavby kanalizační přípojky do pozemku p.č. 3163/3, k.ú. Ivančice, který je vlastnictvím města Ivančice; stavebník je město Ivančice.


Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí „Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice ke dni 31.12.2016“ předloženou ústřední inventarizační komisí.


Předchozí souhlas k přijetí finančního daru

U s n e s e n í :

RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí peněžního daru:

a)     Základní škole a mateřské škole Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov ve výši     2 500,- Kč na zajištění obědů pro žáka školy od obecně prospěšné společnosti Světýlko, Vídeňská 55, 639 00 Brno,

b)    Školní jídelně Ivančice, okres Brno-venkov ve výši 5 000,- Kč pro dva žáky od obecně prospěšné společnosti Světýlko, Vídeňská 55, 639 00 Brno.


10. Mezinárodní klobáskový festival v Sládkovičovu – účast zástupců města a soutěžního týmu

U s n e s e n í :

RM schvaluje  účast zástupců města místostarosty Ing. Romana Sládka s manželkou (vozidlo vlastní), člena rady p. Radka Halouzky s partnerkou (vozidlo Škoda Octavia 4B4 9044) na 10. Mezinárodním klobáskovém festivalu v partnerském městě Sládkovičovo ve dnech  25.2. –  26.2.2017;

a  účast soutěžního týmu města Ivančice ve dnech 24.2. – 26.2.2017 ve složení Josef Sedmík, Mgr. Liběna Kubíková, Mgr. Lenka Nováková (služební cesta) a Liběna Kubíková st., Petra Kubíková, Milan Vokurek; pro přepravu soutěžního týmu schvaluje vozidlo  Fiat Ducato 1BF 4658, řidiči Josef Sedmík,  Mgr. Liběna Kubíková.


Sportovní ples v Budkovicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje konání Sportovního plesu dne 18.2.2017 v Budkovicích. Po 22.00 hodině je nutné omezit hluk. Pořadatelem plesu je Sportovní klub Řeznovice, z.s., IČO 22670718.


Povolení tanečních zábav v parku na Réně – SRKLA

U s n e s e n í :

RM schvaluje konání veřejných produkcí – tanečních zábav v parku na Réně v Ivančicích ve dnech 19.5.2017, 30.6.2017, 28.7.2017 a 1.9.2017, vždy v době do 02.00 hodin následujícího dne.

Pořadatel SRKLA o.p.s., IČO 29243289, se sídlem Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice, je povinen po 22. hodině ztlumit hudbu tak, aby nedošlo k porušení předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Poplatek 300,- Kč za každou produkci je splatný nejpozději v poslední pracovní den před konáním produkce.


Atrakce na Slavnostech chřestu

U s n e s e n í :

RM odkládá rozhodnutí do doby upřesnění představy města a Kulturního a informačního centra Ivančice o podobě Slavností chřestu 2017. Věc bude projednána na příštím zasedání RM.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Ivančice, Kounická, D., kab. smyčka“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu s názvem „Ivančice, Kounická, D., kab. smyčka“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Ivančice, Alexovice, B., kab. příp. NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu s názvem „Ivančice, Alexovice, B., kab. příp. NN“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Záměr prodeje pozemku p.č. 662/2, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 662/2, o výměře 23 m2, k.ú. Řeznovice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 590/114, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 590/114, orná půda, o výměře  61 m2, k.ú. Ivančice.


Záměr prodeje pozemků p.č. 940/185, 940/189, 940/193 a 940/197, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje  pozemků p.č. 940/185, 940/189, 940/193 a 940/197, k.ú. Ivančice, dle geometrického plánu č. 1833-256/2016.

Hlasováno: 3 proti doporučení schválit záměr


Vyjádření ke stavbě „D., připojení BD, RD“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s položením kabelového vedení (do pozemků stavebníka) pro stavbu „D., připojení BD, RD“.


Odstranění stavby na pozemku p.č. 310/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s odstraněním stavby na pozemku p.č. 310/1, k.ú. Ivančice.


Umístění infrastrukturní sítě na pozemcích města p.č. 519/1, 3308/5 a 3318/2 v k.ú. Ivančice; Smlouva o právu provést stavbu; Smlouva o budoucí smlouvě darovací

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavby – infrastrukturní technické sítě na pozemcích města p.č. 519/1, 3308/5 a 3318/2 v k.ú. Ivančice k výstavbě 9 rodinných domů a s předáním vybudované infrastruktury do majetku města. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu a doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o budoucí smlouvě darovací.


Přístavba RD na p.č. 127, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením přístavby rodinného domu č.p. .., na p.č. 127, k.ú. Řeznovice.


Výstavba Sportovního modelářského centra v Budkovicích

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou Sportovního modelářského centra v Budkovicích. Jedná se o stavbu haly pro expozici obřích modelů ultralehkých letadel na pozemku p.č. 1835/110, k.ú. Budkovice.


Záměr nabytí pozemků p.č. 395/10 a 395/55 v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků  p.č. 395/10 o výměře 1532 m², vodní plocha (zamokřená plocha) a p.č. 395/55 o výměře 13792 m², vodní plocha (zamokřená plocha) v k.ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice.


Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu.


Žádost o změnu zákazníka pro odběrné místo Chřestová 1018/41, byt č. 12

U s n e s e n í :

RM schvaluje žádost o změnu zákazníka na dodávku plynu s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Chřestová 1018/41, Ivančice, byt č. 12.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo Kounická 1112/70

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550679874, pro odběrné místo Kounická 1112/70, Ivančice, s E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201. Smlouva je na dobu určitou do 31.12.2017. Hrazeno bude rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo Palackého náměstí 196/6

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550679819, pro odběrné místo Palackého náměstí 196/6, Ivančice, s E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201. Smlouva je na dobu určitou do 31.12.2017. Hrazeno bude rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy chodníků na novém sídlišti Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Opravy chodníků na novém sídlišti Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění služby Senior TAXI v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění služby Senior TAXI v Ivančicích“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění odborných psychologických služeb pro klienty s bydlištěm v ORP Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění odborných psychologických služeb pro klienty s bydlištěm v ORP Ivančice“.Hrazeno bude z rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Místní komunikace na ulici Dlouhá, Říční a Pod Hlinkem, Letkovice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci „Místní komunikace na ulici Dlouhá, Říční a Pod Hlinkem, Letkovice“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Sběrný dvůr Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.10.2016 mezi městem Ivančice a GEOtest, a.s., IČO 463449942, se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, kterým se mění termíny zpracování I. stupně projektové dokumentace a činnosti autorského dozoru.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Výroba, osazení a repase oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Výroba, osazení a repase oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Vodní dílo Pancíř II

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit rozhodné informace.


Záměr nájmu části pozemku p.č. 2805 v k.ú. Kounické Předměstí; Záměr nabytí části pozemku p.č. 2805 v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

a)     RM schvaluje záměr nájmu části (o výměře cca 300 m2) pozemku p.č. 2805, ostatní plocha (dráha) v k.ú. Kounické Předměstí.

b)    RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí části (o výměře cca 300 m2) pozemku p.č. 2805, ostatní plocha (dráha) v k.ú. Kounické Předměstí do vlastnictví města.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“. Realizováno bude pouze v případě přiznání dotace, předfinancováno bude z rozpočtů obcí, pro něž budou studie zpracovány.


Souhlas města Ivančice jako zřizovatele ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice a vlastníka nemovitosti k pronájmu objektu  na p.č. 310/3,  obec Ivančice, k.ú. Řeznovice  a souhlas se zhodnocením majetku

U s n e s e n í :

RM uděluje ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, IČO 65265530, souhlas k uzavření nájemní smlouvy se spolkem i-Kompas, z.s., IČO 22714103, sídlo Hrubšice 21, Ivančice, na stavbu na p.č. 310/3, obec Ivančice, k.ú. Řeznovice, nájemní vztah do 31.12.2022. RM dále vyslovuje souhlas se zhodnocením majetku – stavby na p.č. 310/3, obec Ivančice, k.ú. Řeznovice.


 

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2017-03 449 KB