Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Ivančice jako součást Brněnské metropolitní oblasti

*

O tom, že město Ivančice je členem různých svazků a zájmových uskupení se víceméně ví, ale méně už se mluví o tom, že Ivančice jsou součástí Brněnské metropolitní oblasti (dále BMO).

Co to je a proč??

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky zadalo po domluvě se všemi statutárními městy veřejnou zakázku, jejímž cílem bylo na základě jednotné metodiky vymezit metropolitní území a aglomerace v ČR (celkem se jedná o vymezení 3 metropolitních oblastí – včetně Brněnské – a 10 aglomerací). Toto vymezení slouží jako podklad pro realizaci regionální politiky prostřednictvím Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a nadále bude důležité pro tvorbu a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a pro využívání územního nástroje integrovaných územních investic (ITI). Pro zjištění jednotlivých procesů byla využita data mobilního operátora a zohledněny i další charakteristiky vazeb v území (např. dojížďka).

Brněnská metropolitní oblast je na základě tohoto vymezení tvořena celkem 184 obcemi včetně Brna a žije zde cca 700 tisíc obyvatel (60 % Jihomoravského kraje). Území metropolitní oblasti má rozlohu 1 978 km2. BMO je příkladem území s jedním dominantním jádrem – Brnem, ve kterém žije více než polovina populace metropolitní oblasti.

Proč ne pouze Brno, ale celá metropolitní oblast?

Z reálného pohledu již město Brno dávno překročilo funkčně své administrativní hranice, což činí potíže na různých úrovních plánování, řízení a správy. Tyto procesy totiž zatím nejsou koordinovány, natož legislativně ošetřeny, jak tomu běžně bývá v západoevropských zemích.

Město Brno si je toho vědomo a neprofiluje se jako funkčně a administrativními hranicemi uzavřená prostorová jednotka, ale jako součást širšího území Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Společně ve spolupráci s ostatními městy a obcemi píšeme novou kapitolu z hlediska chápání pojmu strategické plánování v České republice. Územní nástroj ITI z dílny Evropské komise se stává tím správným impulsem pro nastavení dlouhodobé spolupráce mezi Brnem a okolními obcemi, která je výhodná pro všechny zainteresované strany. Metropolitní rovina se rovněž intenzivně promítá do celoměstské strategie Brno2050 a je také zohledněna ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.

Co tím dlouhodobě sledujeme?

Provázaný systém vztahů v rámci celé Brněnské metropolitní oblasti je katalyzátorem jejího ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti. Nastavujeme systémovou metropolitní spolupráci především v oblasti strategického a územního plánování, která do budoucna nebude zohledňovat pouze evropské dotační zdroje. Díky koordinovanému rozvoji a správě BMO jsou uspokojovány rostoucí nároky na kvalitu technické a dopravní infrastruktury, životního prostředí, dostupnost a lokalizaci veřejných služeb, bydlení i podnikání. Tím roste kvalita života obyvatel celé Brněnské metropolitní oblasti.

Projekty, které jsou realizovány, řeší problém více stran a při jejich plánování i provedení byly využity principy metropolitní spolupráce a integrovanosti. Právě takové projekty totiž nejvíce posouvají celou metropolitní oblast a jsou v mnoha směrech přínosné pro její obyvatele.

Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments, dále jen ITI) jsou územním nástrojem Evropské komise, který v ČR slouží k řešení vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených inter­vencí co největší. ITI není další operační program, ale nástroj pro území Brněnské metropolitní oblasti, který má rezervovanou alokaci ve vy­braných specifických cílech vybraných operačních programů.

Integrovanost, tak jak ji chápeme v BMO, spatřujeme v těchto rovinách:

  • územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla aglomeračním dopadem ve vymezeném území BMO,
  • věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně,
  • finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých specifických cílů jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů,
  • organizační integrovanost, tedy vzájemný konsensus a společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v území založený na partnerském principu.

Oproti individuálním projektům musí mít integrovaný projekt širší dopady, splnit náročnější kritéria hodnocení a projít procesem schvalování (projednání na Pracovní skupině a Řídicím výboru BMO), na druhou stranu soutěží o podporu jen s obdobnými projekty z území Brněnské metropolitní oblasti, které jsou aktivně koordinovány za účelem naplnění vize území.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak a kde Brněnská metropolitní oblast funguje, navštivte webové stránky https://metropolitni.brno.cz

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Výroční zpráva Brněnské metropolitní oblasti 2022 2 MB