Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Historickým městem roku 2020 Jihomoravského kraje se staly Ivančice

pozadí webu - pohled na Ivančice

Město Ivančice se stalo vítězem regionálního kola soutěž Historické město roku 2020. Postupuje tak do kola celostátního, kde se utká o titul s dalšími městy.

Stejně jako v roce 2019, tak i letos se město Ivančice zúčastnilo „Soutěže o titul Historické město roku 2020“ a vyhrálo krajské kolo.

Celostátní kolo se uskuteční v průběhu jara 2021.

Za účelem hodnocení všechny krajské vítěze navštíví zástupci Sdružení historických měst, Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. Komise uskuteční prohlídku objektů přihlášených do soutěže.

Město Ivančice do soutěže přihlásilo následující historické prvky, které se v uplynulém roce dočkaly obnovy:


Přemístění kříže k západní straně kostela Nanebevzetí Panny Marie

  • Asi od poloviny 18. století až do roku 1947 stával u severní části kostela kříž. Poté byl z důvodu oprav kostela přemístěn do polí mezi Ivančicemi a Oslavany. V letošním roce byl vytvořen nový podstavec z hořického pískovce a odlit nový litinový kříž. Korpus a blána z původního kříže byly zrestaurovány. Kříž byl 26. 7. 2020 posvěcen a stojí na západní straně kostela. Pod podstavcem je umístěna schránka s ostatky, které se našly při archeologických vykopávkách v době obnovy Palackého náměstí před hlavním vchodem do kostela, kde býval původně hřbitov.

kříž u kostela Panny Marie


Obnova sochy Panny Marie Lurdské na mostku u hasičské zbrojnice

  • Soška Panny Marie Lurdské dříve stávala u horní brány. Paměti datují tuto sošku od roku 1884. Po zbourání horní brány byla soška přemístěna na zídku „nad strouhou“. Zde ji zřejmě v 50. letech 20. století nějaký vandal poničil shozením do strouhy. Za finanční pomoci věřících občanů Ivančic a města Ivančice se letos podařilo vrátit sochu zpět na zídku vedle hasičské zbrojnice.

socha Panny Marie Lurdské


Obnova kamenných prvků – Měšťanský dům, Palackého nám. 27/12

  • Restaurátorské práce kamenných prvků probíhaly ve 4 etapách. V 1. etapě byl povrch kamenných částí očištěn pomocí metody tryskání Al abrazivem. Zvolená metoda byla ve výsledku poměrně efektivní i z hlediska šetrné zátěže povrchu kamene. Ve 2. etapě byla konsolidovaná jen degradovaná partie kamenů, a to v místě, kde byla zátěž srážkovou vodou a mrazovými cykly devastující. Zde byl aplikován roztok akrylátové pryskyřice v několika nástřicích. Pro doplnění větších chybějících celků byla osazena armatura z nerezového kovu. Na fixaci prasklých krakorců byla použita nerezová závitová tyč o průměru 20 mm. Ve 3. etapě byly doplněny poškozené a chybějící části s důrazem na výraz a stav památky. Pilíře portálu byly překryty vrstvou malty pojené vzdušným vápnem. V poslední etapě byly barevně retušovány jen místa doplňků tak, aby nebyl rušen estetický dojem památky. Historické železné prvky osazené v mase kamene byly opatřeny konzervačním nátěrem.

Obnova portálu a pískovcových sloupů – Dům pánů z Lipé, též Pírkův dům

  • V roce 2020 proběhla obnova kamenných prvků portálu a pískovcových sloupů ve vestibulu domu. Restaurátorské práce probíhaly v pěti etapách. V 1. etapě byly v maximální možné míře odstraněny tmely, jejichž charakteristika odpovídala cementovému materiálu. Povrch byl očištěn pomocí tlakového čističe, dále po provedení zkoušky pomocí parního čističe. Z několika míst byly odstraněny zčernalé krusty pomocí zábalů.  V této etapě prací byly rovněž očištěny olověné parapety a oplechování nadočníků a říms. Ve 2. etapě byl kámen konsolidován estery kyseliny křemičité na degradovaných místech. Ve 3. etapě restaurátorského zásahu byla rekonstruována jen místa nekontaminovaná solemi. Po odsolení bylo přistoupeno k rekonstrukčním pracím ve spodní části objektu. Pro doplňky byl aplikován tmel s použitím hydraulického pojiva a křemičitého písku. Masivnější modelace byly nanášeny na nerezové armatury. Modelace byla provedena s ohledem na autentický tvar. Kovové armatury použité v předešlých zásazích (kotvy), byly odstraněny a nahrazeny nerezovými. Pokud nebylo možně jejich vyjmutí, byly ošetřeny inhibitorem koroze a konzervovány. V této etapě byly provedeny rekonstrukční práce na oplechování týkající se zamezení zatékání srážkové vody. Ve 4. etapě byla patinována jen doplňovaná místa tak, aby nebylo narušeno estetické vnímání celku. V poslední etapě byla lokálně ošetřena místa namáhaná srážkovou vodou.
    • Dům pánů z Lipé, zvaný též Pírkův dům, byl postaven v letech 1610–1620 na místě dvou měšťanských domů italským stavitelem Antoniem Valdim pro chrudimského provazníka Šimona Pírka. V roce 1636 prošel dům stavební úpravou. To již byl v rukou knížat z Lichtenštejna, kteří jej roku 1658 darovali svému hejtmanovi Jiřímu Broskému. V 18. století dům přechází do správy města. Roku 1873 byla provedena rozsáhlá úprava, během které byla vzácná renesanční atika nahrazena zděným patrem, čímž došlo k umělecké degradaci objektu. Nárožní dvoupatrový dům má kamenný renesanční bohatě zdobený portál, ostění oken, nárožní válcový arkýř, kamennou nárožní bosáž a kamenný sokl. Po mnohá desetiletí byla budova sídlem škol, úřadů, muzea a také zde byla vojenská kasárna. Ve druhé polovině 20. století prošel dům rozsáhlou obnovou. K domu přiléhá nádvoří, které je v současné době parkově upraveno. Dnes je budova sídlem městského úřadu.