Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Milostivé léto III. 01.07. – 30.11.2023

*

Co je to Milostivé léto a jak ho při splácení dluhů využít?

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny. To samé platí i pro místní poplatky, umožní-li to obec, kraj nebo hl. m. Praha.


Daňové milostivé léto 2023

Podmínky akce

Daňové milostivé léto 2023 umožňuje dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, které mají u Finanční či Celní správy ČR, případně i Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Při splnění podmínek akce jim bude dosud neuhrazené příslušenství odpuštěno, drobné (tzv. bagatelní) nedoplatky na příslušenství nebo na dani zaniknou zcela.

Na jaké dluhy se Daňové milostivé léto vztahuje

Akce se týká pouze příslušenství dluhů a bagatelních dluhů vzniklých do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Rovněž se možnost oddlužení netýká cla a jeho příslušenství.

Odpustit lze jak příslušenství k dluhům vymáhaných exekučně, tak i těch, u nichž k exekuci ještě nedošlo. Podmínkou je, že nesmí jít o dluhy vymáhané soudními exekutory.

Jako příslušenství dluhu se přitom rozumí:

  • úroky (z prodlení nebo posečkané částky)
  • penále
  • pokuty za opožděné podání daňového přiznání
  • náklady řízení včetně exekučních nákladů

K jejich odpuštění dojde na základě úhrady nebo zániku původního dluhu.

U bagatelních nedoplatků na dani i příslušenství do 200 Kč (resp. do 30 Kč u daně z nemovitých věcí) dochází k zániku automaticky, pokud jejich součet u příslušného úřadu (např. finančního) není vyšší než 1 000 Kč. Platí pro drobné nedoplatky na příslušenství i na dani samotné.

Kdo může Daňové milostivé léto využít

O odpuštění příslušenství daně mohou požádat pouze fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé. Na právnické osoby se tato možnost nevztahuje. Oproti tomu k zániku bagatelních dluhů dochází u všech daňových dlužníků, tedy jak u fyzických, tak i právnických osob.


Daňové milostivé léto v rámci obcí a krajů

K Daňovému milostivému létu se dle zákona mohou přidat i územně samosprávné celky, tj. obce a kraje vč. Hlavního města Prahy. Pokud tak rozhodne zastupitelstvo a do 30. září 2023 vydá příslušné usnesení, vztahuje se možnost odpuštění také na dluhy z místních poplatků (ze psů, svozu odpadu apod.) nebo odvody za porušení rozpočtové kázně.

Jak postupovat? Doporučené kroky

Sledovat aktuality na webu obce, na úřední desce nebo jiné informační zdroje, které obec využívá k informování občanů.

Pokud žádná informace o Daňové milostivém létu doposud nebyla zveřejněna, informovat se přímo na úřadě (ideálně telefonicky nebo e-mailem), zda bude akce v obci (městě, kraji) vyhlášena.
V případě uskutečnění akce zjistit, jaké dluhy a v jaké výši úřad u dlužníka eviduje a zda se na ně Daňové milostivé léto vztahuje.

Požádat o sdělení, jak by měla vypadat žádost o využití Milostivého léta a jak uhradit dlužnou částku (a tím splnit podmínky pro možnost odpuštění příslušenství dluhu).


Pojistné milostivé léto 2023

Podmínky akce

Pojistné milostivé léto 2023 se týká dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení (dále ČSSZ), které jsou vymáhány v rámci tzv. správní exekuce. Při splnění podmínek akce bude dlužníkům odpuštěno penále z pojistného a exekuční náklady, které SSZ vznikly v souvislosti s vymáháním dluhů.

Na jaké dluhy se Pojistné milostivé léto vztahuje

Mimořádné odpuštění se týká pouze dluhů, které příslušná OSSZ evidovala k 30.9.2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Využít lze pro dluhy důchodovém nebo nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti.

Odpustit je možné i příslušenství u dluhů, pro které už byla nařízena exekuce. Podmínkou je, že nesmí jít o dluhy vymáhané soudními exekutory.

Kdo může Pojistné milostivé léto využít

Odpuštění penále a exekučních nákladů se týká všech plátců pojistného, tedy jak fyzických, tak i právnických osob (firem).


Kde vám pomohou: