Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

5000Kc prispevek2022

Kdo má nárok na jednorázový příspěvek na dítě?

Nárok má dítě:

 • narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022
 • které má v ČR trvalý pobyt (popř. dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, popř. jsou dětmi na území ČR ekonomicky aktivních občanů EU) a bydliště

Pokud:

 • příjem posuzovaných osob (rodič dítěte, manželky/manžela, druha/družky, partnera/partnerky) v roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun hrubého.

Bude někomu příspěvek vyplacen automaticky?

Ano, všechny děti, které jsou k 1. 8. 2022 mladší 18 let a v červnu letošního roku měly nárok na přídavek na dítě, obdrží jednorázový příspěvek „automaticky“, bez žádosti. Příspěvek dostanete nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna. Výplata proběhne stejným způsobem jako přídavek na dítě, ale bude vyplacen jako samostatná částka s identifikací, že se jedná o tento příspěvek.

Kdo o příspěvek může žádat?

Jeden ze zákonných zástupců dítěte/dětí nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, který ke dni podání žádosti žije s dítětem/dětmi

Jak lze o příspěvek žádat?

Dvěma způsoby:

 1. Elektronicky, prostřednictvím online formuláře dostupného v novém klientském portálu MPSV. Žádat bude možné od 15. srpna. Předpokladem pro takové podání bude elektronická identita občana (např. prostřednictvím Bankovní identity, popř. Mobilního klíče eGovernmentu atd.).
 2. Osobně, na vybraných Czech POINTech (na krajských, městských a obecních úřadech, od 1. 10. i na poštách). Pracovník Czech POINTu žádost o jednorázový příspěvek zadá do systému a žadateli vydá potvrzení o žádosti. V tomto případě stačí občanský průkaz, rodné číslo dítěte (pro které žádáte) a rodné číslo další posuzované osoby (v případě, že žadatel/zmocnitel není samoživitel), s nímž žijete ve společné domácnosti a kontaktní číslo na mobilní telefon (povinný údajpřijde SMS, že žádost se zpracovává).

(Za rodiče pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek jsou považováni nejen biologičtí rodiče nebo osvojitelé, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh či družka rodiče nebo uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo uvedenou osobou žijí a společně hradí náklady na své potřeby. U druha a družky platí, že společně musí hradit náklady na své potřeby alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.)

Od kdy bude možné o příspěvek žádat?

Žádosti bude možné začít podávat online i na vybraných Czech Pointech v týdnu od 15. srpna 2022, s tím, že žádost lze uplatnit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona.

Bude k žádosti třeba dokládat potvrzení o výši příjmů?

Ne, v žádosti zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun. My pak tyto informace ověříme u Finančního úřadu a ČSSZ.

Kdy příspěvek dostaneme?

Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů ode dne podání žádosti. Výjimky mohou nastat například u nekompletních žádostí či velmi komplikovaných případů.

Jakým způsobem bude příspěvek vyplacen?

Obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou.

Jak získat příspěvek

Nepobírám přídavek na dítě

Podat žádost je možné v klientském portálu MPSV Jenda. Budete potřebovat elektronickou identitu občana (bank ID, NIA ID, moje ID apod.) Druhou možností je přijít osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu). Nezáleží na tom, zda jste zaměstnáni nebo na mateřské či rodičovské, případně bez práce nebo podnikáte. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Pobírám přídavek na dítě

Pokud jste v červenci pobírali PŘÍDAVEK NA DÍTĚ, které nedosáhlo před 2. srpnem dospělosti, pak tento jednorázový příspěvek 5000 Kč dostanete automaticky a nemusíte o nic žádat. První platby už dorazily na účty, další budou následovat. Příspěvek dostanete nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna.

V případě problémů či nejasností vám pomůžeme na čísle 950 194 444 v době od 8:00 do 20:00. Můžete se v pracovní době obrátit také na call centrum Úřadu práce: 800 77 99 00 nebo vyplňte tento formulář a pracovníci help-desku se Vám ozvou.

Pokud z nějakého důvodu budete muset pověřit někoho ze svých blízkých tím, aby o příspěvek na Czech PONTu zažádal za Vás, pak se dotyčný musí prokázat zplnomocněním. Vzor plné moci, kterou už nemusíte úředně ověřovat, si můžete stáhnout ZDE.

Ať již budete o jednorázový příspěvek žádat osobně nebo online, nezapomeňte si připravit rodné číslo dítěte (pro které žádáte) a partnera, s nímž žijete ve společné domácnosti. Tyto údaje společně se jménem poslouží k jejich identifikaci.

Zdroj informací: web MPSV

Bude se příspěvek započítávat do rozhodného příjmu (kvůli dalším dávkám)?

Ne, tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

Mohou mi příspěvek vzít exekutoři?

Příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci a nemůže být předmětem dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů. Nicméně v případě, že máte účet postižený exekucí, je vhodné využít možnost nechat si JPnD vyplatit poštovní poukázkou. Vyhnete se tak možnému zahrnutí dávky mezi exekucí postižené finanční prostředky na účtu, které byste následně museli řešit s exekutorem.

Jak se budou započítávat příjmy u OSVČ v paušálním režimu?

Vykonávala-li osoba, která bude posuzovanou osobou podle svého prohlášení v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, bude se jí počítat jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Tzn. min. částka 18 900 Kč.

Jak zjistím, jestli moje příjmy přesahují zákonem stanovenou hranici jednoho milionu korun?

Pro zjištění hranice příjmu pro nárok na jednorázový příspěvek na dítě je třeba sečíst všechny výše uvedené příjmy, pokud jste je v roce 2021 měl/a. Veškeré informace naleznete v daňovém přiznání za rok 2021, případně pokud za Vás daně vyřizuje Váš zaměstnavatel, zeptejte se své mzdové účetní. Příjmy v rodině se sčítají dohromady.

Který z rodičů má nárok na příspěvek v případě, že dítě je ve střídavé péči?

Nárok na příspěvek je navázán na dítě. Zákonný zástupce tedy „jen“ tento nárok dítěte uplatňuje. V případě střídavé péče může žádost podat za dítě fakticky kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije.

Mám na jednorázový příspěvek nárok v situaci, kdy například pobírám přídavek na dítě z Německa?

Pokud je jeden z rodičů ekonomicky aktivní v jiné členské zemi Evropské unie, bude Česká republika jednorázový příspěvek vyplácet v situaci, kdy k tomu bude podle evropských právních předpisů příslušná (např. v situaci, kdy druhý rodič nepracuje a spolu s dítětem mají bydliště v České republice).

Jaké příjmy se zohledňují?

Jedná se o příjmy v roce 2021, které jsou předmětem daně z příjmů, nejčastěji se jedná o:

 • příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání),
 • příjmy ze samostatné činnosti (podnikání),
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží,
 • příjmy ze zahraničí obdobné výše uvedeným příjmům.

Za příjmy se také považují:

 • dávky nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, tzv. „mateřská) a důchodového pojištění (všechny druhy důchodů, např. starobní, invalidní)
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 • rodičovský příspěvek, popř. obdobná dávka vyplácená v zahraničí
 • mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,

Mezi další, méně časté započitatelné příjmy patří:

 • plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí vůči dospělé osobě (započítává se pouze výživné ve prospěch žadatele nebo další posuzované osoby nikoli výživné na dítě)
 • výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle jiných právních předpisů,
 • příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru,
 • příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiného právního předpisu,
 • náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle jiných právních předpisů,
 • příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření, odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu,
 • příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí,
 • zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle jiných právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí,

Platí, že od výše uvedených příjmů je možné odečíst výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení dle zákona o daních příjmů a dále výdaje (nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky odpočítávané podle zákona o daních z příjmů). Jde např. o:

 • Hodnotu poskytnutého daru
 • Zaplacené úroky z úvěru na bydlení
 • Platby na penzijní pojištění či připojištění a doplňkové penzijní spoření
 • Zaplacené pojistné na životní pojištění
 • Členské příspěvky člena odborové organizace
 • Úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
 • Odpočet na podporu výzkumu a vývoje
 • Odpočet na podporu odborného vzdělávání.